DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Continuatie scherp examen Geertruid Bosch 2 juni 1775
  •••  RHCL Maastricht  •••  LvO 8169  •••  Continuatie van verhooring
de 2 Junij 1775
om half elf uuren

Nadien op Gisteren de Gedetineerde ontrent de laetste artikelen Interrogatoir in geene Deele geandtwoordt heeft naer waerheijdt en uijt gescheijden is moeten worden uijt oorsaeke de Heer Medisch Doctor naer Maestricht moeste vertrekken, is door de Heer Informant nader gesijt en versocht voortsganck van verhoor onder Scherper Examen over de reeds overgegeevene artikelen. 'T welk geaccordeerdt sijnde

Soo is de Gedetineerde Geertruij Bosch van wegens den Heer Informant gesisteerdt. Dewelke aengemaendt sijnde de waerheijdt gestandt te doen en gevraegt over voorschreven artikelen en wel op den 8. art. ("Verklaart vrijwillig" later toegevoegd in een ander handschrift) dat 't Oogmerk en bate(?) van de bende geweest is, soo als voorseijdt, eenen religions krijg te beginnen. Dat dien meede begonnen soude hebben gewoorden om Alderheijligen van gepasseerde jaer 1774. Dat sij alle die niet meede soude willen doen vermoorden souden.
Welk geloof daer in bestond dat sij alles in Duijvels naem moesten doen en alle goederen gemeen maken.

Ad art. 8. Dat Hoofdt en chef van de bende is eenen Heer uijt Luijk, redelijk lank, wel geset van Postuijr, genaemdt Debits dewelke houdt knegten welke voor livreij hadden eenen grauwen Rok met blauwen opslagen en blauwe Camisool en broek, eenen hoedt met silver boordt.

Dat voornoemde Heer wel vier maelen bij haer vader aen huijs geweest is. ("telkens in andere kleederen, dan eens in een rock bruijn met silver galon, dan eens in wit gris met silver galon, dan weer anders" later toegevoegd in een ander handschrift)
Onder anderens eens over vijfthien jaeren als wanneer denselven Heer des avonds tussen ligt en don gekomen is, bij sig hebbende 
Kerkhoffs, alsdoen gekleedt sijnde met een ligte blauwe Rok met silver galon aen, en eenen hoedt met silver galon op't hoofd, een deegen op de sijde en een sweep in de hand. Dat deesen Heer met Kerkhofs den Chirurgin te peerd gekoomen en dus de peerden in den stal van haer ouders huijs sijn worden gestelt. Dat de gedetineerde en haer vaeder dien heer en Kerkhofs in huijs en in de kaemer agter de keuken gebrogd in alwelke kaemer een expres vuijr was aengestookt. Dat dien Heer doens op sig boers gekleed, soo de Gedetineerde vermeent. Dat
Hendrik  Akkermans doens ook ten haer huijs geweest en met Kerkhofs en dien Heer gesprooken heefd; dat Ackermans daernaer is weggegaen. Dat voorzegde Heer en de bij hem geweest, ten haeren huijse s'avonts  gegeten hebbende der gedetineerde vaeder een bijsonder eeten daervoor doen vaerdig maeken. Dat haer vaeder en Niclaes Reims den haemacker met dien heer s'avonts aen tafel gegeten hadden; dat de knegts in de keuken met haer gedetineerde en haere moeder gegeten hadden. Dat den Heer en die met hem gegeten over tafel en de geheele nacht door braef wijn gedronken en wel tot 8 flessen; welken wijn uijt Maestrigd was worden gehaeld. Konnende de gedetineerde niet voor vast seggen of haer vaeder den Ackermans den wijn uit de Stadt gehaeld hebben; sijnde de wijn witte wijn geweest. Dat den Heer met voorzegde personen naer het eten de geheele nacht door gesprooken en met de kart gespeeld heefd. En toen dag alle gelijk vertrocken sijn, neemende den Heer den weg op Valkenborg aen, en soo als den gedetineerde doens gehoort op Luijk toe, en Kerkhofs den weg op S'Hertogenbosch toe. Dat die nagt Brandewein en Bier is worden gedronken, dat ter wijlen den Heer in de kaemer met voornoemden met den kard speelden, en wel voor goed geld. Hebbende de gedetineerde gesien het geld en ook geheele Croonen op tafel liggen. De knegts in de keuken ook met de kart gespeeld hebben en het bier en brandewijn  gedronken. Dat voornoemde knegts de gedetineerde gevraegd om met te speelen en sij haer neergeset om met hun te speelen. Dog uitgescheeden is omdat de gedetineerde het speel t'welk de knegts wilden speelen niet en konde speelen, en de knegts geen bructen(?) en konden speelen, konnende de gedetineerde geen ander speel.
En naerdien het een uur was soo is met verde vraegen ge Gesuspendeert tot naer den middag en heefd de gedetineerde naer prælectuur deese geteekent.
Geertruij Boosch
Nobis presentibus

J.Theodr.Craen - J.Wateler - J.L.Wintgens
G.J.van Gendt - A.Wilmar

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Continuatie van Crimineel
Examen, met responsiven
gedaen door
Geertruijd Bosch gedetineerde
Vrijdag hac 2e Juny 1775 post meridiem
half drie uuren
Is van wegens de Heere informant voor ons Scheepenen gesisteert Getruid Bos gedetineerde, welke aengemaent op het serieuste om den regter de waerheijd te openbaeren en gevraegd
Verklaert ("vrijwillig en sonder torture" later toegevoegd) alsnog dat Hend. Ackermans doens hij ten haeren vaeders hijs geweest en met den Heer en den Chirurgijn Kerkhofs op dien avond, gelijk sij hier vooren in't lange gedetailleert, heefd gesprooken, Akkermans de briefjes waerop de naemen der recruyten, welke Ackermans hadde aengenoomen, hadde overgegeven. Hebbende Ackermans doens met voorzegde Heer en Kerkhofs over het aenwerven van recruyten gesprooken, sonder dat de gedetineerde weet wat sij gesprooken hebben.
Dat dien Heer voornoemt wanneer hij d'andere reijsen ten haer vaeders huijs gekomen, met een knegt alleen was gekomen en dat hij telkens ten haer vaeders huijs overnagt heefd.
En verklaert de gedetineerde hoe sij haer over haere bekende van deesen morgen, noopens den toenaem van den Heer van Luijk, die aldaer een Coopman was, overdogt hadde en alsnu wiste en verklaerde: Dat dien heer, hiervooren in breede beschreven, sig noemde le Haen, wiens vaeder een Banquier te Maestrigd geweest was, en wat laeger dan het oud Stadhuijs op de Munt te Maestrigd gewoont hadde. En verklaert de gedetineerde van haer vaeder dickwils gehoort gehoort seggen, dat den vaeder van den Heer voornoemt Banquier te Maestrigd geweest waere en op de Munt voorzegd gewoont hadde. En persisteertde de gedetin. dat dien Heer voornoemt, wanneer hij ten haere huijse geweest, dan Frans dan Hoogduits gesprooken heefd.. Konnende de gedetineerde niet seggen of hij bij het spreeken van Hoogduits sijne tael verandert gehad dan niet.
 
Verders ook ten haere huijse den Eedt onder hunne bende gebruijkelijk gedaen hebben de Heeker Complicen en dan nog Christiaen Ramakers, Matthijs Schaepkens, Piter Bosch, Cobus Bosch.
Bij welke gelegentheijdt volgende ceremoniën gedaen wierden: dat sij Godt moeste afsweeren en den Duijvel toe, dat sij in Duijvelsnaem aeten en dronken, en malcanderen moesten belooven van niets te veropenbaeren, dat sij gedetineerde maer eens die ceremonie heeft sien verrichten en dat als doen den Chirurgijn Kerkhofs als aenvoerder den eedt heeft afgenomen.
Verclaerdt verders niets meer te weeten soo van 't geene de Bende taek. En heeft naer duijdelijke voorlesing hierbij blijven persisteeren ten eijnde gehandtmerk

¼ voor 4 uuren
Geertruij Boosch

Nobis presentibus


J.Theodr.Craen ♦ P.VandenHeuvel
J.Wateler ♦ G.J.van Gendt ♦ A.Wilmar
J.L.Wintgens

   

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER