DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Continuatie scherp verhoor Geertruid Bosch 28 maart 1775
• RHCL Maastricht   •••   LvO 8169  •
Continuatie van Crimineel Examen
Verhoringe en Responsiven
...........Van
Gertruid Bos gedetineerde
alhier op den Lantshuijse
Van Valkenborg
Dinsdag den 28e Meert 1775 post meridiem

om 3 uren

Is voor ons onderschreven Scheepenen van wegens den Heer informant gesisteert de gedetineerde Gertruid Bos. Dewelke Serieuselijck aengemaend de Waerheid gestand te doen en haer gevraegd waerom sij haere responsiven van gepasseerden Donderdag en Vrijdag daegs daeraen bij Recollectie hadde herroepen, heefd dezelve verclaert dat sij haere Ziele niet konde voor den Duivel geven door onwaerheeden te seggen, dat sij aen geene diefstallen pligtig was. En op onse vraegen waeromme sij dan de twee door haer geconfesseerde diefstallen uijt eigene beweeginge met de omstandigheeden bekent, gelijck ook de Complicen opgegeven hadde, daer immers den rechter haer nog diefstallen nog Complicen voorgenoemt hadde, seijd dezelve dat
Heijn Packbier tegens welken sij was worden geconfronteert, haer van den diefstal op den Schaesberg hadde gesprooken; hieromme sij ook voorzegde diefstallen bij haere responsiven genoemt hadde. Dat den regter sig ook konde informeeren, wanneer voorzegde diefstallen gebeurt waeren. Dat sij gedetineerde doens te Maestrigt gewoont, doens den diefstal in Genhout gebeurt was, en dat sij soo sij vast vermeent met Paeschen in de huyr te Maestrigt is ingegaen. Gevende voor reedenen van wetenschappe over den diefstal in Genhoudt dat haer moeder bij haer in Maestrigd was gekomen, bitterlijk claegende dat de luijdens hier buijten seijden dat haer vaeder bij den diefstal in Genhoudt soude geassisteert hebben. Dat die nagt van geperpetreerden diefstal de wagt van Schimert aen hun vaerders huijs was komen kloppen dog dat niemand had op gedaen omdat haere vaeder doen bij sijne .. was. En op onse vraegen waer sij deponente te Maestrigt gewoont hadde doen den diefstal in Genhoud gebeurt en haere moeder haer was voorzegde verhaeld, verklaert dat se doens in Seigneur Servaas Winkelder gewoont hadde. Dat dat haeren 4den huijs geweest was. Dat haer ersten huijs voor een jaer bij den pastor van Maesen, de 2de een jaer bij d'Heer Proost te Maestrigd, de 3den een jaer bij Mevrouw Jacob en de 4den in den Winkelder voorsegt


# alwaer sij vier jaeren gewoont hadde en daervan naer huijs bij haere ouders was gekomen en dat sij zedert haer uijtdienen ontrent 8 jaeren tot nu bij haere ouders geweest was. Addendo segt gedetineerde dat haere 5de huijs is geweest doens uijt den Winkelder is gegaen een jaer bij den pastoor van Mechelen over den Maase van waer sij bij haeren ouders is gekomen. De gedetineerde gevraegd waer sij gewoont heeft doens den eremyt op den Schaesberg is worden bestoolen, verklaert dezelve dat sij alsdoen nog bij haeren ouders geweoond hadde.
En verklaert de gedetineerde wat sij hiervooren hadden verhaeld Waer en Waerachtig te sijn en daerop te willen Leven en Sterven. Ten dien dezes geteekent:
Geertruij Boosch

Nobis prsentibus
om half vijf
geëijndigt

J. Theod.v.Craen...........P.VandenHeuvel

J.L.Wintgens ...........A.Wilmar

J.Wateler

Wij onderschreve Scheepenen Recordeeren dat Geertruid Bosch voornoemde Gedetineerde bij haare hier voorenstaende responsiven alstoen te hebben gewoond bij Mevrouw Jacob ten tijde deselve is komen te overlijden en hetgeene in't protocol te inserreeren bij ons was worden geomitteerd. Dienvolgens is het selve bij deesen recordeerende aangetekend. Actum op den Lands Huijse binnen Valkenborg,
desen 29 maart 1775

J. Theod.v.Craen...........A.Wilmar...........J.L.Wintgens

J.Wateler...........P.VandenHeuvel
Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER