DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Continuatie Scherp Verhoor Geertruid Bosch 24 maart 1775
•  RHCL Maastricht  •  LvO 8169  •Continuatie van Crimineel Examen
en responsiven op artikelen inter-
rogatoir gedaan
Door Gertruijd Bos gedetineerde
op den Lantshuijse te Valkenborg
Vrijdag den 24 Meert 1775
Om negen Uren
Is voor ons Schepenen van wegens den Heer informant gesisteert den gedetineerden Gertruijd Bos, dewelke aengemaent de Waerheijd gestand te doen, en over d'artikulen ondervraegd.
Verklaert vrijwillig en sonder ... : Dat sij gedetineerde haeren bekentenissen welke derselve aen den regter gedaen, deesen nacht overdagt hadde, en ofschoon sij gedetineerde meede gisteren avond voor het sluiten van het prothocolle deselve herroepen gemelde haeren gedaenen bekentenissen waar was, en dat sij deselve bekentenissen allome voor waerheijd hielde.
Hieromme is aen haer het prothocole van gisteren woordelijk voorgeleesen.
Verklaert deselve allomme te persisteeren en daerop te willen leeven en sterven, dat sij de herroepinge gisteren avond voorgebrocht gedaen hadde, om was het moogelijk vrij te komen, dog dat sij alsnu beter beraeden, de waerheijd niet langer wilde achterhouden.
Vervolgens de omstandigheeden van den hier voren bekenden diefstal geperpetreerd bij den eremit op den Schaesberg, en waerbij de gedetineerde verklaert heeft geassisteert te hebben, hervat: segd den gedetineerde dat alsnog als Complicen bij voorzegde Diefstal geassisteert den Jood Nathan, met nog eenigen aen de gedetineerde onbekenden Jooden,
30 den Vilder van den Lommelenberg,
Hend. Ackermans,

Lambert Ackermans.

Dat degeenen welke bij den Diefstal bij Frissen geassisteert hebben, voor soo verre deselve hier reets niet genoemt, ook hier bij deesen diefstal geweest sijn, den welken sijnde aen de gedetineerde, de naemen der Complicen bij Frissen genoemt, sijn worden voorgelesen.
31 Verders verklaerde dese dat nog geassisteert Wouter Mevissen, denwelke thans bij Theunissen te chapel voor knegt woont, gekleed in een blauwen keel en gewapent met eenen flindte;
32 Cobus de veldboode te Spaens Walem wonende,
33 Anton Bos van Spaens Walem,
beijde gekleed in blauwe keelen en met stocken bewaepent,
34 Anton Brassé, thans gedetineerde alhier,
35 Joannes Geerlings van't Hollants Walem, soo de gedetineerde vermeent, egter segt de gedetineerde wel te weeten dat voorszegde J. Geerlings alias Daemen Henske onder de bende gehoort;
36 Pieter Gelders;
37 Joannes Drummen, schoonzoon van Anton Emonts soo de gedet. vermeent;
38 Peter Vlecken van Walem;

en meer andere Complicen welke de gedetineerde segt niet gekent te hebben.
Dat haer gedetineerdes vaeder, ontrent den selven avont van den diefstal aen de gedet. gesegd van meede die nagt uijt te gaen, sonder gesegt te hebben waernaer toe. Dat haer vaeder een blauwen manskeel, welken keel iemand vreemt in huijs gebrogt, gegeven hadde; seggende treck dien aen; de gedetineerde gevraegd waeromme sij desen keel soude moeten aentrecken, haer vaeder geantwoord, doet dat op dat Uw de Luijdens niet kennen; dat haer vaeder  haer gedetin. de haere hadde doen aflaeten
en dezelve op sig mans gebonden hadde, en haer een mans hoed, die rontom afgelaeten, opgeset hadde. Dat voorzegde Backbiers tegenwoordig geweest, doens sij gedetineerde haer soo verkleed gehad hadde.
Dat sij gedetineerde met haere vaeder en de Backbieren en nog eenige Heecker, uijt hun huijs naer den Schaesberg gegaen sijn, neemende den weg over den voetpad door Gerke Siebens weiden aen of ontrent de Capelle komende.
Dat sij aldaer voorzegde Complicen gevonden. Dat eenige der Complicen haer gedetineerde op schildwagt, en wel cort aen den bosch aen den voetpad, gesteld hadden.
Dat haer vaeder met de verdere Nachtsdieven daerop naer de Cluijs toegegaen, konnende de gedetineerde niet seggen hoe sij mackers ingekomen sijn, dog dat sij kort daeraen in de eremitage heefd hooren deerlijk hulp roepen.
Dat naer eenigen tijd op schildwagt gestaen te hebben, alle de mackers tesaemen bij haer gedetineerde sijn gekomen en dat een ieder naer huijs is gegaen, de gedetin. met de Heeker den weg dien sij gekomen waeren.
Dat de Jooden packen gedraegen, dat haer vaeder soo sij vermeent ook een pack gedraegen heefd, dat in voorzegde packen het kercke goed van d'eremitage en wat verder hunne roofsugt gevonden, geweest is.
Dat alles bij den Jood Nathan is worden in huijs gebrogd, en aldaer is worden verdeelt, dat haer vaeder meede in s'Jooden huijs om bij de verdeelinge te weesen.
Dat sij gedetineerde naer haer huijs is gegaen, konnende dus niet seggen wat aldaer te weeten bij den Jood is verdeeld geworden, en wie van haer mackers bij de verdeelinge verders present is geweest.
Corrigendo segt de gedetineerde dat all het gestoolene van deesen diefstal naer dat het was worden naergesien, door voorzegde Jooden is worden verkogd, soo sij meent te Aken, en het geld is worden verdeeld.
Dat sij gedetineerde bij desen diefstal gewaepent is geweest met eenen stock, haer vaeder, Gerit Sijben en meer met flinten, d'rest met stocken.
En segt de gedetineerde niets van deesen diefstal geprofiteert te hebben, om redenen dat sij haer vaeder berispt hadde dat hij de eremiten hadde helpen besteelen, hierome haer vaeder haer niets gegeven hadde.
Verders de gedetineerde gevraegd bij welke diefstallen sij verders geassisteert, verklaert bij geene dan voorzegde meer present geweest.
39 En segt dat als nog Complice der bende geweest
Jacobus Schosmans, glaeser te Herlen.

Ex art. 8 van ... de gedetineerde gevraegd naer het opperhofd hunner bende, verklaert dat den chirurgin Kerkhofs voor soo verre sij weet het hoofd der bende dezes lants geweest, want dat sij sulx van haer vaeder gehoort hadde.
Dat wel verscheide vreemden van tijd tot tijd bij haer vaeder waeren gekomen, dog dat haer vaeder altoos alleen met die Vreemden gesprooken hadde.
En versoekt de gedetineerde dat men dog haere moeder niet te hard soude vallen, also deselve nieverants meede bij een diefstal geweest was. en dat de moeder ook niet van alles onderregt was, wat den vaeder voor euveldaeden gedaen hadde.
Prælectis persistit et signavit   Geertruij Boosch

Nobis presentibus

J. Theod.van Craen ♦ J.Wateler
J.L.Wintgens ♦ P.VandenHeuvel
A.Wilmar ♦ J,B, van Hotzhuijsen

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER