DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Protocol van het verhoor onder foltering van Dirk Spee d.d. 16 november 1775
Nat. Arch.   A.S.G.   5870

Rec. 19 februarii 1775


Reg.

Personeele Responsien
onder Scherper Examen
gedaen

Ter instantie

van den Weleed. Gestr. Heer
Lt. Hoog Drossard deses Lands
nomine officii informant

Door

Dirck Spee Gedetineerden

over

De overgegevene artikelen


 Woensdag den 16 november 1775


Is gesisteert van wegens den heer informant voornoemt den gedetineerden Dirik Spee ten
Eynde om over de overgegevene artikelen ver- hoort te worden, dewelcke aengemaint sijnde
de waerheyd gestand te doen, en gevraegt over
voors. artikelen bij de negative was verseerende, waeromme het vonnis van Scherper Examen aen den selven voorgeleesen en de territie op
het sterkste gedaen en voortsvaerende, is den
selven vijff minuten voor twaelf uuren op den
Stoel van Tortuur gebonden, en om twaelf
uuren de duymschruyven geappliceert sijn.

Waar naer half qurtier naer twaelf uren de
rechter scheen schruyve geappliceert is.

En alsoo den selven quartier naer twaelf
uuren versocht afgelaeten te worden om
om naer achteren te gaen, is denselven
afgelaeten.

En inkomende bij de negative voortvaerende
is om half een uur denselven op den Stoel van tortuur gebonden en de rechter scheen-
schruyve opgeset.

Voortvaerende is om tien minuten naer half
een uur de linker scheen schruyve opgeset.

Wanner verklaerde tien gerven vruchten van
de tiende genomen te hebben. Corrigerendo:
Segt als alles bij een was dat als dan het selve
maer een gerf soude maeken.

Continuaio post meridiem
Hora semi tertia

Is wederom gesisteert van wegens den heer
informant voornoemt den gedetineerden Dirck
Spee ten Eynde om verhoort te worden over
voors. artikelen de welcke aengemaend sijnde
de waerheyd gestandt te doen, en gevraegt maer
bij de negative was verseerende.

Waeromme den selven volgens oordeel van
den heer med. Doctor onder de enkele Strop-
pade gebracht is. En tien minuten nae half drie
met den regter arm opgetrokken.

En is den delven wegens een overkomende
flauwte tien minuten daer naer afgelaeten.

En is den selven quartier nae dry uren met
beyde armen opgetrokken.

En om half vier uren wegens overkomende swakheyd en flauwte afgelaten en met ver-
dere tortuure gesupercedeert.

Aldus bij ons onderschrevenen geprotocol-
leert op dag en dato als boven.
(Was getekent: J. Wateler, G.J. van Gend,
P. van den Heuvel, J.A. Boijmans, A. Wilmar)


 Coll. et auth. falcob.
  Hac 29 decemb. 1775


Per Copiam

P.Vanden Heuvel
      Secr.
Naar bovenINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER