DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Nieuwe recollectie Reinerus Engelen, Übach 20 juli 1774
• RHCL Maastricht • Hs 102 •

© Maaike van Eekelen


  Op heden den 20. Julii 1774 hebben wij ondergeschreven Commissarissen der Justitie ban Ubach ons getransporteert bij den gedetineerden Renerus Engelen, – aen den genen op den 18. deses den doodt is worden aengecondigt van dat hij op den 21. deses soude gehangen worden, – en hebben aen denselven duijdelijck ende van woorde tot woorde voorgelesen sijne personele Responderingen bij scherpe examinatie gedaen den 8 en 9 octobris 1773 ende desselfs Recolleringe de 11. dito octobris, soo als oock desselfs Revocatie op den 18. Meert lestleden gedaen bij Confrontatie met Joannes Boijmans.
  Voorts hem gevraegt, of waer sijne bekentenisse bij scherpe examinatie, of sijne revocatie bij voorss. confrontatie, mede of iet bij of af te doen hadde.
  Heeft verclaert, dat waer sijne bekentenisse bij scherpe examinatie gedaen den 8. en 9. octobris 1773 geconfirmeert bij Recolleringe den 11. dito octobris, daerbij nochmaels in en overal persisterende, onder deze correctie nochtans, dat hij Joseph Horren en Christian Palmen beijde van Ubach bij geenen van de dieften gesien maer wel van gesellen gehoort seggen dat daerbij souden geweest sijn. Seggende wieders dat hij sijne revocatie bij voorss. confrontatie met Johannes Boijman gedaen hadde uijt verbaesdheijt, sonder oorsaecke, ende tegens de waerheijt.
  Dese aen den gedetineerden duijdelijck voorgelesen heeft nochmaels blijven persisteren tot dien geteeckent.
Reinerus Engellen
 gevaceert 1½ uer
Qoud attestamur
Nicolaes Vaessen schepen
D. Reinckens schepen
In fidem J.F. Daelen Substit. greffierbovenzijde


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER