DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Continuatie verhoor van Daniel Hollanders 9 nov. 1774 Valkenburg
••• RHCL MAASTRICHT ••• LvO 8169 •••
Continuatio van verhooring
Mercurii den 9. Nov. 1774
Post meridiem hora secunda

Is gesisteerdt van wegens den Heer Informant voornoemt den Gedetineerde Daniel Hollanders, dewelke aengemaendt sijnde de waerheijdt gestandt te doen  en gevraegt over de voorschreven Artikulen geantwoordt heeft:

Plichtig te staen als voorseijdt aen den violenten Diefstal begaen bij Henricus Ritsen in't Panhuys tot Wijnandsraede.
Dat daer bij geassisteerdt hebben Matthijs Boormans, 2, den Glaeser, en een meenigte vreemde Complicen.
Dat voornoemde Glaeser hem Gedetineerde den eersten aenslag gegeeven heeft den selven avond van begaene Diefstal. Dat sij daer op sijn gegaen naer't Huijs van M. Boormans en met hun driën gegaen sijn over den Knevel regt aen op Wijnandsraede naer't Huijs van Ritsen.
Dat daer komende hij Gedetineerde door den Glaeser in de weijde op Schildtwagt is gesteldt geworden. Wanneer de andere Complicen naer't huijs sijn toegegaen en't selve met geweldt open gebroken hebben, de menschen in huijs gebonden en erbarmelijk gehandelt en alles gestoolen hebben wat vinden konden, soo als hij Gedetineerde van de andere heeft hooren seggen.
Dat naer een goedt uur op schildtwagt gestaen te hebben de voornoemde Complicen hem hebben komen afroepen. Dat hij met deselve gegaen is naer de Heek, gaende de andere complicen den eenen hier en den anderen daer.
Is hij Gedetineerde bij voornoemde geleegentheijdt gewapent is geweest met eenen stok.
En heeft hij gedetineerde uijt handen van den Glaser den selven avond voor sijn aendeel ontfangen vijf en twintig stuijvers.

Verders dat bij den Diefstal gepleegt bij Frissen in Geenhout geassisteerdt hebben Thijs Boormans, de drie gebroeders Bakbier en de twee Sijben, Willem Willems, Willem Habets, Lins Schouteten, den Leyedekker en Joannes La Haije uijt Aelbeek en meer andere aen hem onbekende Complicen.
Dat den Glaser hem Gedetineerde denselven avond den eersten aenslag gegeeven heeft. Dat hij Gedetineerde daerop is gegaen naer de vergaderplaets onder de weije boomen in de Heek en aldaer de Heeker complicen gevonden heeft, met welke hij gegaen is tot in't veldt naest de weijde van Dolmans bij Geen Hout, alwaer de andere complicen reeds waeren.
Dat sij met deselve op't Huijs sijn aengegaen, wordende hij Gedtineerde door den glaeser en Thijs Boormans op de straet op schildtwagt gesteldt.
Waernaer de andere naer't huijs sijn gegaen en't selve opengebroken hebben en de in huijs sijnde menschen erbarmelijk geknevelt en gebonden hebben en alles gestoolen wat vinden konden, soo hij Gedetineerde van de andere Complicen gehoordt heeft. Kunnende geen verdere omstandigheeden van voornoemde Diefstal opgeeven.
Dat hij Gedetineerde naer een goedt uur op schildwagt gestaen te hebben door den glaeser en Thijs Boormans is afgeroepen geworden, waerop hij Gedetineerde met de Heeker Complicen naer huijs is gegaen.
Dat hij Gedetineerde gewapent is geweest met eenen stok.
En heeft hij uijt handen van den Glaeser denselven avondt voor sijn aendeel ontfangen vier schellingen.
Verders vercaert bij geene verdere Diefstallen geweest te zijn.
 
Art.5. Segt dat N.14 die uijt Aelbeek geweest is bij den Diefstal begaen op den Schaesberg, den Jood Nathan op Geen Hout en op den Schaesberg. Verders segt dat hij Anthon Rasch, Piter Kerkhoffs, Heijliger en Pieter Gerrits wel bij geen Diefstallen gesien heeft, maer wel te hebben hooren seggen dat sij meede onder hun hoorde.

Art. 6. Segt den Eedt bij hunnen bende gebruijkelijk niet gedaen te hebben, maer wel te hebben moeten belofte doen aen den Glaser dat hij hun niet soude verclappen.
Verder niet meer te weeten.

En heeft naer duijdelijke voorleesing deeser hier bij blijven persisteeren
ten eijnde gehandmerk, scrijvens onervarenMerk van

Dan Hollanders

Nobis præsentibus

J.Wateler ♦ J.L.Wintgens ♦ PVandenHeuvel
A.Wilmar


Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER