DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

© Maaike van
              Eekelen

Scherper Examen van Daniel Hollanders 4 en 5 nov. 1774 Valkenburg
••• RHCL MAASTRICHT ••• LvO 8169 •••


Personeele Responsiven
onder Scherper Examen
gedaen
..........Ter Instantie
Van den Wel Edel gestrenge Heer
Luitenant-Drossard deses Lands
nomine officij Informant
..........Door
Daniel Hollanders Gedetineerde
..........over
D'Articulen Interrogatoir op
heeden overgegeeven..........Veneris de 4. Novembris 1774

Is gesisteert van weegens den Heer Informant voornoemt den Gedetineerde Daniel Hollanders, dewelke aengemaendt sijnde de waerheijdt gestandt te doen en gevraegt over voorschreven Articulen bij de negative is blijven persisteeren, waer omme 't vonnis van Scherper Examen aen den selven is voorgeleesen en de territie op't sterkste gedaen.
En blijvende voorts varen is den selven op de stoel van tortuur gebonden en de Duijm Schruijve geappliceert.
Waernaer om half elf uuren de regter Scheenschruijve geappliceert.
En om quartier voor elf uuren de linker scheenschruijve.
En persisteerende is quartier naer elf uuren aen de enkele stroppade gebragt en vervolgens opgetrokken, wordende door den Scherpregter van tijdt tot tijdt eenige slaegen met een Coorde op de rug gegeeven.

Wanneer bekende plichtig te staen aen Diefstallen en Huijsbraken en wel:
1.  op de Schaesberg
2.  te Wijnandsraede aen't Panhuys
3.  bij Frissen in Geenhout
Waer op denselven om twaelf uuren is afgelaten geworden.
En is met ondervraeging nadien den selve tijdt van bedenking vraegde gesupercedeert tot nademiddag.
½ 1 uur


En heeft den Gedetineerde naer duijdelijke voorleesing hier bij blijven persisteeren
ten eijnde gehandtmert


Merk W van
Dan. +   Hollanders
 Nobis præsentibus
J.Wateler  J.L.Wintgens
P.VandenHeuvel   A.WilmarContinuatio post Meridiem
hora semi secunda

Is wederom gesisteerdt van weegens den Heer Informant voornoemt den Gedetineerden Daniel Holanders, welke aengemaend sijnde de waerheijdt gestandt te doen te doen en gevraegt over voorschreeven articulen geantwoordt heeft:

Art. 1.   Te gehooren onder de bende en wel t'sedert hij Gedetineerde in de Heek is komen te wonen. Dat hem de glaser Anthoon Bosch hem 't eerste daertoe verleijdt heeft. Dat hij gedetineerde voor denselven eenig glas en loodt droeg, onder welk dragen den glaser hem over wegen aen gesproken heeft, dat hij meede soude gaen. 'T welk hij aengenomen heeft en dus met hem gegaen is 't eerste naer Arendsgeenhout bij Frissen.

Art.2.   Aen diefstallen en huijsbraeken plichtig te staen en wel soo als voorseijdt en dan nog:
4.  Bij Walraeven.
5.  Aen de Handt.

Art.3.   Dat Complicen sijn
1.  Anthoon Bosch
2.  Gerard Sijben
3.  Reijnier Sijben
4.  Stas Backbier
5.  Nijst Bakbier
6.  Gerrit Bakbier
7.  Matthijs Boormans
8.  Hendrik Thomae, wolspinder
9.  Linske Schouteten
10. Wilm Willems
11. Willem Habets
12. Willem Adriaens
13. Joannes LaHaije
14. Eenen wonende naest den smit te Aelbeek regt over de Wijsvrouwe, redelijk lank van Postuyr, sijnde getrouwdt en fugitijf.

En verders geene Complicen meer te weeten waerom deselve aen de estropade is gebragt en thien minuten naer twee uuren opgetrokken
En naerdien 't drie uuren was den gedetineerde flauw wordende en de Heer Doctor Boeijmans oordeelde dat denselven te swak was , is met verdere ondervraging en tortuur gesupercedeert

Aldus bij ons ondergeschreeven geprothocolleert
J.Wateler ♦ J.L.Wintgens ♦ P.VandenHeuvel
A.Wilmar

Continuatio Saturni de 5. Novembris 1774
hora nona

Is wederom gesisteedt van weegens den Heer Informant voornoemt den gedetineerde Daniel Hollanders, dewelke aengemanedt sijnde de waerhejdt gestandt te doen en gevraegt, geantwoordt heeft:

Dat nog Complicen sijn:
15. Anthoon Emants
16. Anthoon Rasch
17. Piter Kerkhoffs
18. Heijliger Gerits
19. Piter Gerits
20. Een Jood Nathan
En verdere Complicen welke hij gedetineerde segt niet gekent te hebben.

Art.4.   Dat met hem Gedetineerde plichtig staen aen den tweeden Diefstal begaen op den Schaesberg, 1. Thijs Boormans, 2. den Glaeser, 3. Nijst, 4. Stas, en 5 Gerit Bakbier, 6. den Jood Nathan, 7. Gerrit en 8. Reijnier Sijben, 9. Anthoon Emants, aenhebbende een flankert en daerover eenen blauwen Kiel en in sijn hand eenen stok, en meer andere welke hij Gedetineerde niet gekent heeft.
Dat Matthijs Boormans hem Gedetineerde den selfden avond den eerste aenslag gegeeven heeft, tot hem seggende sij souden op den Schaesberg dien avondt gaen en de Eremieten vinden. 'T welk soo veel wilde seggen als dat sij deselve souden gaen besteelen.
Dat hij Gedetineerde daer op is gegaen op de Straet onder de Weije boomen, sijnde sulxs hun vergaderplaets. Daer komende dat hij Gedetineerde de andere Complicen reeds daer vondt. Dat sij als doen te saemen sijn gegaen over den voetpad tot op de Gansberg, van daer tot den Schaesberg alwaer eenige andere Complicen bij hun gekomen sijn.
Dat daer komende hij Gedetineerde door den Boormans en den Glaeser vooraen in't Bosch op schildwagt is gesteld geworden. Dat de andere intusschen door de gaerde in de Cluijs sijn ingebroken. Kunnende hij Gedetineerde geene verdere omstandigheeden opgeeven, nadien op sijnen op sijnen post moesten blijven, als hebbende gehoordt van de andere seggen dat sij spek en eijeren in de pan hebben gebakken, maer't selve niet gegeeten doordien den jongen Eremiet dewelke sig gesalveert hadde op aurerum hun verjaegde. Verder dat sij vlees gestolen hebben van't welk hij Gedetineerde voor sijn aendeel den selven avond een vulstuk en een hoofdschael gekreegen heeft uijt handen van Anthoon Bosch.
Dat naer een goedt half uurop schildtwagt gestaen te hebben hij gedetineerde is lopen gegaen met de andere doordien de menschen van den Hof Leuverum(?) te hulp kwamen. Dat hij gedetineerde met de andere Complicen uijt de Heek te huijs is gekomen des smorgens om twee uuren. Dat Matthijs Boormans. Gerrit Bakbier en de Glaeser ieder een pak hadden.
Dat hij Gedetineerde gewapent is geweest met eenen stok, de andere meede met stokken.

Nadien den Heer Landsdoctor niet present was en den Gedetineerde verder niets wilde bekennen is met verdere ondervraging gesupercedeert.
En heeft naer duijdelijke voorleesing hier bij blijven persisteeren ten eijnde gehandtmerk
Merk ┼ van
Dan. Hollanders

Nobis præsentibus
J.Theod.V.Craen J.Wateler PVandenHeuvel
A. Wilmar  JL Wintgens


Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER