DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Nadere responsieven onder scherp examen door Anthoon Emonts (fragment)
Valkenburg 30 nov. 1774 Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168  Heerlen

... Eene betere ordre in derselver Responsiven te houden het voorscreven gedeposeerde nader ingevolge d'Articulen interrogatoir herhaald en ter behoorlijke plaatse aangebragt als volgt:
  Verklaarende ende belijdende hij Gedetineerde

Art. 1mo
  Te gehooren onder de alomme berugte Bende Gauwdieven en Knevelaers dewelke sig in dese Lande ontdekt heeft en waar aan de Regter Thans Straffe oeffend, en wel sulks sedert ontrent de twintig jaaren.
  Dat hij Gedetineerde door den Glasemacker Anthon Bosch daar toe is worden verleid ende geEngageerd. Dat denselven hem gedetineerde ten sijnen huijse onder in de Heek hadde laaten Savonds van den Diefstal begaan bij den Eremijt Roepen om eens bij hem te komen, ter gelegenheid hij Gedetineerde als Rotmeister de Wagt ging Commandeeren. In desselvs huijs gekomen sijnde is den Glasemacker met hem alleen in het voorhuijs gegaan tot hem seggende ende vragende of hij dien selvden avont eens wilde met hem gaan, hij wist eene goede avantage. En hij gedetineerde antwoordende jaa indien het maar iets goeds was, waar naar hij gedetineerd ten ersten wederom was uijtgegaen naar huijs.
  Dat desselvden avonds gem. Glasemacker verseld met Nicolaas Sporks
Janneke Smeets en Dirk Debets ten sijnen huijsen waaren gekomen hem aanroepende. Dat hij Gedetineerde alstoen met deselve is gegaen naar den Schaalsberg edog nog niet weetende dat het om steelen te doen was. Op den Schaalsberg komende en siende datse wilde bij den Eremijt inbreecken, hij Gedetineerde heeft willen van hen afloopen om met deselve daar in geen deel te hebben nogt helpen. [Wanneer] hem Janneke Smeets eenen stok slag hadde toegebragt en op de grond ter neer geslagen, tot hem seggende hij moest absolut niet weg loopen en datse hem anders soude Doodslaan. En sig also tot hunnen Wil en roofsucht heeft moeten laaten dwingen, en in het vervolg altoos vrijwillig met de Nagts dieven heeft opgetrokken en uijtgegaan.

Art. 2.
  Verklaart verders aan Diefstallen en huijsbraken pligtig ende mede hand dadig geweest te sijn gelijk als voor meld
-- 1mo  Bij den eersten Diefstal begaan bij den Eremit op den Schaalsberg
-- 2do  Bij Johannes Frisschen in Arents genhout
-- 3tio  tot Wijnandsraede in het panhuijs bij Henricus Ritsen
-- 4to  Bij den tweeden Diefstal begaan bij den Eremijt op den Schaalsberg
-- 5to  Bij het steelen van een verken bij de weduwe Vaasen ten huijse van de weduwe Boschouws

Art. 3.
....

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER