DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Recollectie van Anton Haeseliers, Schaesberg 12 okt. 1743
Reg. Hist. Centr. Limburg, Maastricht – Landen van Overmaas 7828Recollectie van Anthon
Haeseleers alias de Schrout
Voorgenoemen op den Casteele
van Schaesberg heden den 12en
octobre 1743 ten overstaen van
Dortant, Dauzenbergh, Demacker
Creemers, ende mij Peter Dautzen-
berg respect. Schepenen ende
Secretaris der Heerlickheijt

Schaesbergh
  Eodem et Coram ijsdem, is alhier in Judicio gesisteert sijnde gecompareert Anthon Haeseleers, gedetineerde extra locum tortura pedibus et manibus liberis et semoto omni terrore, ten fine om over sijne alreets gedaene respondeeringen, bekentenissen ende verclaeringen in forma juris gerecolleert  te worden ende sulx achtervolghens decret.
  Ende naer dijen den selven in handen van den oudsten presiderenden extense uuijtgeswoeren heeft den behoirlicken Eede van niet te seggen ald d'oprechte waerheijt, heeft den selven naer pertinente Lecture gehadt te hebben van sijne respondeeringen, bekentenisen ende verclaeringen gedaen aengaende d'invasie ende diefstael gecommitteert op den
nieuwen Hof Waerden
daerbij per totum overal wel uuijtdruckelijck gepersisteert, soo bij alle omstanden als Complicen per totum overal wel uuijterlijck gepersisteert. Uijtgesondert dat hij segt niet precise te connen seggen ofte Wijn, Hendrick, Joannes ende hunne suster Greijt Meelers mede present sijn geweest aen desen diefstael. Het selve mits desen ten hunne opsichte revoceerende.
  Den gedetineerde persisteert t'onkennen aen den inbreuck, knevelerije ende diefstael geschiet op de
pastorije van Marienberg
present te sijn geweest. Verclaert nochtans uuijt handen van Joannes Dirricks alias den Dock sijn part daeraf becoemen te hebben, te weeten vier schillingen.
  Den gedetineerde persisteert noghmaels t'onkennen van s'gelijcken aen den inbreuck, knevelerije ende diefstael geschiet tot Twembruggen ten huijse van Anna Sijpekotten
gecoöpereert te hebben. Verclaerde dat Joannes Dirricks hem drij schillingen uuijt desen diefstael versproecken hadde, dewelcke hij edoch segt niet ontfangen te hebben.
  Aen den beclaegde duijdelijck van woorde tot woorde voorgelesen desselfs respondeeringen ende bekentenissen gedaen bij scherper examinatie aengande den inbreuck, knevelerije ende diefstael gecommitteert ten huijse van Jan Essers op de Magerauw
heeft denselven soo bij al t'gheene hij ten opsichte van d'omstaenden ende Complicen, als oock ten sijnen opsichte verclaert heeft per totum overal wel uuijterlijck gepersisteert.
  Den Beclaegde pertinente Lecture gehadt hebbende van sijne respondeeringen, bekentenissen ende verclaeringen raekende de getenteerde diefstaelen op de pastorije van de Scheidt
ende ten huijse van Hendrick Dautzenbergh op de Lichtenberg
heeft den selven soo bij alle door hem aengehaelde omstanden als gedenonceerde Complicen per totum wel uuijterlijck gepersisteert.
  Item aen beclaegde duijdelijck van woorde tot voorgelesen desselfs responderingen, bekentenissen ende verclaeringen aengaende den inbreuck, knevelerije ende diefstael begaen ten huijse van Mathijs Kockelkorn aen den Steegel
heeft den selven niet alleen bij alle omstanden ende gespecificeerde Complicen maer ten sijnen opsichte gepersisteert daeraen plichtig te wesen ende voor sijne portie becoemen te hebben eenen pattacon.
  Voorts aen den beclagde van woorde tot woorde voorgelesen sijnde sijne respondeeringen, bekentenissen ende verclaeringen gedaen aengaende d'invasie, knevelerij ende diefstael gecommitteert ten huijse van
Jan Ceulaerts op de Locht
heeft denselven bij den geheelen inhoudt dijer per totum overal wel uuijterlijck gepersisteert.
  Den gedetineerde duijdelijcke Lecture gehadt hebbende van sijne respondeeringen, bekentenissen ende verclaeringen gedaen aengaende den inbreuck, knevelerije ende diefstael gecommitteert ten huijse van Jan Keulaerts op de Locht
heeft den selven bij deselve gedaen soo ten opsichte van d'omstanden en de Complicen, als ten sijnen opsichte per totum wel uuijterlijck gepersisteert.
  Eijndelijck revoceert den beclaegde wel expresselijck lichtig te wesen aen den diefstael der
voerkarren Printzen en Deelen
  Maer verclaerende Confirmando dat alle de Complicen door hem genomineert bij den diefstael op den nieuwen Hof Waerden aen alle de voors. diefstaelen mede plichtig ende handaedig sijn geweest.

  Ende naer dat aen den beclaegde Anthon Haeseleers dit act van recollitie duijdelijck van woorde tot woorde voorgelesen is heeft denselven daerbij per totum overal wel uuijterlijck blijven persisteeren met verclaeringe niets te willen daerbij ofte daeraf doen ende deese eijgenhandig behandtmerck mits hij schrijvens onervaeren.
Dato, loco ende ten overstaen als boven.

Eijgen + handmerck van
 Anton Haeselers

Quod attestamur
  H. Dortant
  H. Dausenbergh
  M. De Macker
  Peter Cremers
  Petr. Dautzenbergh Secret.


bovenzijde


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER