DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Recollitie van Peter Caspar ter Konig, Schaesberg 23 juli 1743
RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 7829
Recollitie van Peter Caspar ter Konig
ten overstaen van schepenen Dortant,
Dautzenbergh, Demaecker, Cremers ende dan
Mij Petr. Dautzenbergh secr. der heerlicheijt
Schaesberg idque over desselfs Responderinge
ende bekentenissen gedaen bij scerpere
examinatie, op den 23e julij 1743
  Eodem et coram ijsdem is den gedetinerden Peter Caspar ter Konig alhier in judicio gesistert extra locum torturæ, pedis et manibus liberis et semoto omni terrore, ten eijnde om achtervolgens decret op heden gegeven in forma juris gerecollert te worden. Ende naer dijen hij gedetinerde in handen van den oudsten presiderenden schepen extense den Eede vuijtgeswoeren heft van niet te seggen als de oprechte waerheijt, heft naer pertinente lecture gehadt te hebben van sijne responderingen ende bekentenissen gedaen op den 19e julij 1743 daerbij wel vuijterlijck gepersistert ende geconfirmet waerachtig te wesen, dat hij mede plichtig ende handaedig is gewest aen verscheijdene inbrucken, knevelareijen ende dievstaelen.

  Verders aen den gedetinerden van worde tot worde deudelijck voorgelesen sijnde sijne responderingen ende bekentenissen gedaen op den 2e van de vraeg art. bij scerpere examinatie aengaende de complicen dij hem aen t committeren aen verscheijdene inbruecken ende dievstaelen geassistert hebben, heft hij niet alleen daerbij per totum gepersistert maer oijck addendo verklaert waerachtig te wesen dat boven dij door hem ar art. 2dum gedenoncerde persoonen als naementlijck
Micheil Aerets,
Joannes Muijters,
Willem Peuskens,
Joannes Dircks,
Jacob Potjens, desselfs soon Hendrick Potjens, alle sees van den Scheijdt
Joannes van den Esschen van Nieuwenhagen
eenen kerl genoempt Peter van Schinveld sijnde van misddelmaetige postuijr met bruijne smesige haaren ende gekleedt met eenen esch grouwen laecken roeck, denwelcken hij verclaert niet te connen noemen.
de vier aefdoenders vuijt t Hoensbroeck,
naementlijck Mattijs, Peter, Joannes ende Hendrick Ponts, vaeder ende soonen,
ende dan oick noch drij andere persoonen van dito Hoensbroeck ende weeten twee mans kerls ende eene vrouw persoon dewelcke hij segt insgelijcks niet te connen noemen, maer den eenen sijnde eenen ouden bedaegden man ende den anderen eenen jongen opgeschoeten jong ende
de vrouws persoon een jong swaer stout vrouwmensch, maer niet te weeten ofte het was eene doechtere ofte vrouw van voorss. aefdoender.
Item noch acht ofte negen mans kerls vuijt de Onder bäncken
Henricus Meijers vulgo den Plaer,
Hendrick Cornips alias den Euijl
Eenen langen scheelen kerl wesende eenen Hollantsen soldaet,
Steven Funcken,
den ouden vaenen smidt Joannes,
met noch dreij ofte vier andere dese vuijt den dorpe von Herlen,
waeronder eenen is den welcken een wenig gaet sleijpen met een been,
Willem Hounen van Scandelen,
alsmede eenen kerl van Caumer den welcken hij gedetinerde segt niet te connen noemen maer sijnde gecleedt met eenen eschvaelen laecken roeck,
Joannes Kersten van de Loecht,
Claes Wereij
met noch twelf ofte daertheen kerls ende twee vrouw persoonen alle van de Speckholder heijde ende daer ontrint,
Joannes Moulen,
Joannes Vincken vuijt de Weingraecht,
Cristiaen ende Wilhelmus Kerckhooffs gebroeders,
den houfsmidt Cristaen Kirckhooffs,
Willem Queadvleig,
Andreis Konsten, Teunis Quaedtvleig
ende dan oick acht vuijt den dorpe van Kirckraedt,
als oick twee ofte dreij van Chevemont.
Iten sees ofte sieven vuijt den Lande van der Heijden ende oijck een vrouwmensch,
draegende den eenen eenen greunen roeck met eenen hirtzevanger op de seijde naementlijck Merten Vroen,
Peter Muijters,
Anton Konsten,
Micheil Winckens,
Wilhelmus Ploum,
Peter Pesch,
Hans Peter Muller,
Joannes Vincken herberger tot Mercksteen
Arnoldus Paffen,
met noch twee andere persoonen van dito Mercksteen.
Gabriel Bruul,
Reiner Wulkens,
Francis Konsten,
Peter Laufs,
met noch dreij andere vuijt de heerlicheijt Rimborg,
wesende den eenen eenen jong genoemt Peter oudt ontrint de 17 à 18 jaeren woonende eenigehuijser laeger dan den Hre Schoutet Corneli.
Niclaes Elven,
Catarina Bemelmans desselfs huijsvrouw,
Berb Beckers doechtere van voorss. Catarina Bemelmans,
Niclaes Peters,
Odilia Frints
ende hun beijde doechtere Marie Peters,
Cristoffel Cleenen,
Lennardt Errens,
desselfs huijsvrouw Anna Werden,
Jacobus Hansen vuijt de Nachtegael,
Wilhelmussen Jenneken van Woubach broeder van Odilia Frins huijsvrouw van Niclaes Peters,
den voussen Henricus Woecker,
Joannes Teuns wever,
Joannes Pennaerts,
Niclaes ende Anna Berb Pennaerts, desselfs soon en doechter,
Guert Hermans,
Sneggen Jan van Tweembruggen,
neffens oijck eenen jongen kerl, middelmaetig van postuijr met bruijne swaert haaren, oick van Tweembruggen,
den reubenscheiter Wolff von Braeckelen,
Peter Corvers scinder van Poffendorp
met noch meer andere van dito Poffendorp ende hierom liggende dorpen,

  Oijck mede complice ende handaedig sijn gewest aen verscheijde inbrucken, knevelareijen ende
dievstaelen
Reiner Crins wever woenende op den berg tot Palemich,
desselfs broeder Anton Crins,
Willem Wilms eijdom van Jan Ketels,
Servaes Aerets soone van Micheil Aerets,
Gelis Vreuls alias den vent,
Laurens van den Esschen
Hermanus Keijbets steifsoon van Joannes van de Esschen van Nieuwenhagen,
Peter Caspar Muijters.

  Voirts aenden beclaegde deudelijck van worde tot worde voorgelesen sijnde desselfs responderingen ende bekentenissen bij scerpere examinatie gedaen op den 3den en 4den art. van de vraeg art. heeft denselven niet alleen per totum overal wel vuijterlijck blijven persisteren, soo bij omstaenden als bij de door hem bij desen dievstael gedenoncerde persoonen, maer verclaert noch addendo dat aen't inbrecken ende besteelen den nieuwen hoof Waerden oijck geassistert hebben Reiner Crins wever, desselfs broeder Anton Crins, Wilm Wilms eijdom van Jan Ketels, Servaes Aerets alhier gedetinerde, Peter Caspar Muijters ende dan oijck
eenen kerl van Herlen ophebbende een groene mutse ende gecleedt met eenen witten lijnen flanckaert met greune knoeploecker versiert, dij hij vaest vermeent te sijn gewest Joannes Peuskens,
beneffens Willem Hounen van Scandelen ende dan Hermanus Keijbets, glijck oijck den kerl van Caumer hier vorens breeder gedesignert.
  Dewelcke alle hij verclaert hunne respective deelen daer af geprofitert. Confirmerende nochmaels dat hij gedetinerde aldaer becoemen ende genoeten heft anderhalf vat korn, ontrint de twelff ponden speck ende t'selve voor vier schill. aen Wilhelmussen Jenneken van Woubach vercoecht te hebben. Glijck oijck dat hij doens met eene sakpistoele ende eenen stoeck gewaepent was gewest.

  Item aen den gedetinerde van worde tot worde deudelijck voorgelesen sijnde sijne responsiven ende bekentenissen op den 5de art. van de scerpere examinatie, heft hij per totum wel vuijterlijck gepersistert aen diesen dievstael plichtig te wesen ende bij alle aldaer aengehaelde circumstantiens. Verclaerende addendo et confirmando dat aen t' perpetreren van den dievstael ende knevelareij op de pastoreij van Merjenberg boven dij door hem alreets genoemde complicen oijck geholpen hebben ende hun deelen daervan geprofitert hebben Reiner Crins, desselfs broeder Anton Crins, Wilm Wilms, Servaes Aerets, Willem Hounen van Scandelen, den mans kerl van Herlen dij hij vermeent te sijn gewest Joannes Peuskens, Hermanus Keijbets ende Laurens van den Esschen, alsmede den kerl van Caumer breeder hierboven gespecificert.
  Dat in specie hij gedetinerde bij de verdeelinge voor sijne portie becoemen heft vijf tinne telluren, vier servietten ende eene groote schinck. Confirmerende de voorss. telluren ende servietten aen Joannes Pennaerts vercoecht te hebben voor negen specie schill. ende de schinck aen Jacobus Hansen voor vijf specie schill.

  Oijck aen den beclaegde Peter Caspar ter Konig pertinentelijck van worde tot worde voorgelesen sijnde sijne responderingen en bekentenissen op den 6den art. bij scerpere examinatie raeckende den inbruck, knevelareij ende dievstael geschiet ten huijse van Anna Sijpekotten weduwe Ploum tot Tweembruggen, heft hij verclaert daer bij niet alleen per totum wel vuijterlijck te persisteren, maer verclaert addendo dat aen dien dievstael beneffens d'andere door hem in desen art. gespecificerde persoonen oijck plichtig ende handaedig sijn gewest Reijner Crins ende Anton Crins, Wilm Wilms, Servaes Aerets, Wilm Hounen van Scandelen, Hermanus Keijbets, Laurens van den Esschen, den mans kerl dij hij vermeent te sijn gewest Joannes Peuskens, ende dan den kerl van Caumer.
  Confirmerende den beclaegde voor sijn aendeel becoemen te hebben thiem specie schill aen gelt ende dan dreij hembden ende een serviette. Dewelcke hembden en serviette hij persistert vercoecht te hebben aen Sneggen Jan ven Twembrugge.

  Den beclaegde Peter Caspar ter Konig oijck pertinente lecture gehadt hebbende van sijne responderingen ende bekentenissen gedaen op den 7den van de vraeg art. bij scerpere examinatie aengaende den inbruck, knevelareij ende dievstael gecommittert ten huijsse en aen de persoonen die daerinne waeren, van Jan Essers op de Magerauw, heft denselven bij alle omstaendigheden wel vuijterlijck gepersistert. Als oijck geconfirmert ende geaddert dat neffens de door hem alreets gedesignerde mede gesellen oijck aen dit feit gecoöperert hebben Reiner Crins, Anton Crins, Wilm Wilms, Wilm Hounen van Scandelen, Servaes Aerets, Hermanus Keijbets, Laurens ven den Esschen, den mans persoon van Herlen dij hij segt te sijn gewest Joannes Peuskens, alsmede den kerl van Caumer dij hij hiervorens breeder gedetailjert heft.
  Verclaerende dat deselve vuijt desen dievstael soo wel als d'andere hunne respective deelen geprofitert hebben. Dat in specie hij beclaegde voor sijn aendeel gekregen ende genoeten dreij gantze Franse reiksdaeler en een stuck kempe doeck, t'welck hij aen Wilm Quaedvleig voor theen specie schill. vercoecht heft.
  8de
Item aen den gedetinerde deudelijck van worde tot worde voorgelesen sijnde desselfs responderingen ende bekentenissen gedaen bij scerpere examinatie op den 8de van de vraeg art. heft bij alle omstaendigheden ende complicen niet alleen per totum vuijterlijck blijven persisteren, maer oick addendo verclaert dat aen den in desen art. gememorerden dievstael tot Ritzervelt noch present ende handaedig sijn gewest Reiner Crins, Anton Crins, Wilm Willems, Servaes Aerets ende dan Hermanus Keijbets. Dewelcke hunne deelen daeraef soo wel als d'andere genoeten hebben. Confirmerende hij beclaegde nochmaels voor sijn aendeel bij de verdeelinge becoemen te hebben een stuck flissen doeck metende ontrint sieven ofte acht eellen ende t'selve aen Joannes Vincken von Mercksteen voor elf en eenen halven specie schill. overgelaeten te hebben.

  Den beclaegden oijck voorgelesen sijnde sijne responderingen op den negenden art. bij scerpere examinatie persistert hij beclaegde t'ontkennen daer aen plichig te wesen.

Voirts aen den gedetinerde Peter Caspar ter Konig deudelijck voorgelesen sijnde sijne responderingen, bekentenissen ende verclaeringen gedaen op den 10en art. van scerpere examinatie verclaert daerbij per totum overal wel vuijterlijck te persisteren adderende  ende confirmerende dat beneffens hem gedetinerde ende d'andere alreets gespecificerde complicen oijck aen den in desen art. geposerden dievstael ten huijse van Jan Ceulaerts op de Locht oijck gecoöperert hebben Reiner Crins, Anton Crins, Wilm Willems, ende Servaes Aerets. Confirmerende nochmaels dat hij gedetinerde aldaer voor sijn deel becoemen heft vijf specie schill. ende een stuck ongesneden doeck ende daat hij t'selve aen Joannes Vincken von Mercksteen voor sieven specie schill. vercoecht heft. Verclaerende verders dat alle door hem in sine responderingen bij scerpere examinatie soo wel als oijck dij nu bij sijne recolitien gedenonceerde complicen hunne respective deelen daeraf soo wel als hij gedetinerde geprofitert hebben.

Item aen den beclaegden deudelijck van worde tot worde voorgelesen desselfs responderingen ende bekentenissen gedaen op den 11de van de vraeg art.  van scerpere examinatie heft  denselven verclaert niet alleen bij alle omstaendigheden ende door hem gdenoncerde complicen per totum wel vuijterlijck te persisteeren voor behoudens dat hij verclaert ten onrecht ende bij abuijs bij desen dievstael geschiet ten huijse van Matthijs Koeckelkorn aen den Stiegel genoeminert te hebben Peter Caspar Muijters, welcken hij verclaert aen diesen dievstael niet gecoöperert te hebben. Maar adder, dat aen diesen plichtig ende handaedig sijn gewest Reiner Crins, Anton Crins, Servaes Aerets ende Wilm Wilms. Confirmerende nochmals voor sijn deel aldaer becoemen te hebben viertheen specie schill. ende dat alle d'andere naer proportie hunne respective deelen becoemen ende geprofitert heft.

  Voirst aen den gedetinerde deudelijck van worde tot worde voorgelesen sijnde deselfs responderingen ende bekentenissen gedaen op den 12e van de vraeg art. bij scerpere examinatie, heft denselven niet alleen bij alle door hem aengehaelde circumstantiens ende gedenoncerde complicen per totum over al wel vuijterlijck blijven persisteren, maer addendo verclaert aen diesen dievstael bij Aeret Lutgens in der Banck plichtig te wesen, Reiner Crins, desselfs broeder Anton Crins, Wilm Wilms, ende Servaes Aerets. Denwelcke oijck hunne deelen daer aef  geprofitert hebben. Confirmerende dat hij voor sijne portie becoemen hadde vier en dertich specie schill.

  Eijndelijck aen den beclaegde Peter Caspar ter Konig deudelijck ende van worde tot worde voorgelesen sijnde desselfs responderingen ende bekentenissen gedaen op den 13en ende lesten van art. van scerpere examinatie raeckende de getenterde dievstaelen op de pastoreij van den Scheijdt ende ten huijse van Hendrick Dautzenbergh op den Lichtenberg, heft hij veclaert bij alle omstaendigheijt ende gedenoncerde complicen niet alleen per totum te persisteren, maer verclaert dat aen dese getenterde dievstaelen oijck plichtig en handaedig sijn gewest Reiner Crins, desselfs broeder Anton Crins, Wilm Wilms ende Servaes Aerets


  Ende naerdijen aen den gedetinerde Peter Caspar ter Konig deudelijck en van worde tot worde voorgelesen is geworden dit act van recolitie heeft denselven bij den geheelen inhoudt deses per totum overal wel vuijterlijck gepersistert ende onder vraegt sijnde ofte hij iets wilde daerbij voegen ofte daer aef doen, heft hij verclaert dat
Jaen soone van t welsch weifgen van Herlen oijck plichtig ende handaedigh is gewest aen alle door hem gedetinerde gecommitterde dievstaelen, vuijtgesondert dat hij niet gecoöperert heft aen de dievstael gescheit op de pastoreij van Merjenberg ende op den nieuwe hoof Waerden
  Ende vervolgens heft hij beclaegde mits hij screivens ervaeren is neffens ons eijgenhandig onderteckent.
  Dat, loco ende ten overstaen als boven.
peter caspar ter konig
   quod attestamur
H. Dortant
H. Dauzenbergh
M. De Macker
Peter Cremers
Petr. Dautzenbergh secr.

bovenzijde


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER