DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Continuatie scherpere examinatie van Peter Caspar ter Konig, Schaesberg 19 juli 1743
RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 7829
Continuatie van responderingen ende
bekentenissen bij scerpere Examinatie
gedaen door Peter Caspar ter Konig heden
19e julij 1743 ten overstaen als boven
Den gedetinerde Peter Caspar ter Conig alhier wederom gesistert sijnde heft gerespondert ende geantwordt als volgt:
  ad 8tum
  Bekent ende verclaert mede plichtig ende handaedig te sijn gewest aen den inbruck knevelareij en dievstael gecommittert ten huijse van Joannes Torens tot Ritzervelt in aug. 1741.
  En onder vraegt sijnde over de omstaendigheden van dit feit verclaert den gedetinerden dat
Niclaes Elven vuijt de Rutsch gecoemen sijnde ten huijse van Micheil Aerets alwaer hij doens was, s'daegs voor desen te committerenden dievstael ende aen hun hadde coemen rapporteren, dat bij de bande aefgesproecken was s'anderen daegs te gaen invaderen t huijs van Joannes Torens tot Ritzervelt. Ende dat hij sich ten dijen eijnde met d'andere gesellen van den Scheijdt soude laeten invinden in de Greunstraet.
  Dat hij respondent effectivelijck s'anderen daegs geaccompagnert met Micheil Aerets waeren gegaen tot in den Dormigh alwaer sij aengetroeffen
Joannes Muijters,
Joannes Dircks,
Willem Peusckens,
Jacob en Hendrick Potjens, vaeder en soon,
Peter Caspar Muijters,
Laurens van den Esschen. Met welcke sij hunnen wegh gecontinuert hebben tot aen de bestimde plaetse in de Greunstraet, alwaer sij vergaedert hebben gevonden
Niclaes Elven,
Catarin Bemelmans,
Niclaes Peters,
Christoffel Cleenen,
Jacobus Hansen,
Lennardt Errens,
Jan Corvers,
Wilhelmus en Janneken,
de vier aefdoenders van Hoensbroeck naementlijck
Mattijs. Joannes, Peter en Hendrick Ponts,
mitsgaeders oijck de twee andere mans kerls van dito Hoensbroeck breeder hiervorens gespecificert,
Peter Laufs,
den Voussen Henricus Woecker,
Jan Teuns wever,
Sneggen Jan van Tweembruggen,
Guert Hermans,
Joannes ende Niclaes Pennaerts, vaeder en soone,
Gabriel Bruul,
Francis Konsten.
Alsmede oijck den in art. 2do breeder gedesignerden Peter van Broeckhuijsen,
den ouden vaenen smidt,
Joannes Henricus Meijers vulgo den Plaer,
den Funck,
Hendrick Cornips alias den Euijl,
den langen scheelen hollantsen soldaet.
Item noch eenen mans kerl van Herlen van een middelmaetige postuijre, gecleedt met eenen witten lijnen flanckaert met greune knouploecken ende op sijn hooft hebbende eenen groete mutse gevoedert met een voesen vell, den welcken hij gedetineerde verclaert niet prściselijck gekent te hebben, doch supponert dat t'was Joannes Peusckens.
Ende dan noch eenen man van Herlen gaende een wenig sleijpen met een been met coerte gecroelde haeren,
Willem Hounen van Scandelen,
Joannes van den Esschen,
alsmede oijck eenen mans kerl von Caumer, aenhebbende eenen eschvaelen laecken roeck,
Joannes Kersten, ende noch vier andere mans persoonen, vuijt d'Onderbšnck dij hij segt niet te connen noemen.
  Dat sij vuijt de Greunstraet saemender handt gegaen sijn tot op eenen graespleij niet verre van Ritzervelt aefgelegen. Voegende hij gedetinerde daer toe dat eenige van sijne mede gesellen aldaer in eene herberge hebben gaen drincken, dat sij daer gevonden hebben
Andreis Konsten,
Teunis Quaedtvleig
desselfs soone Wilm Quaedtvleig
Joannes Moulen,
Joannes Vincken vuijt de Weingracht,
Cristiaen ende Wilhelmus Kirckhoffs gebroeders,
den houfsmidt Cristiaen Kirckhoffs,
Peter Muijters,
Anton Konsten
den groeten langen kerl vuijt t Lant von der Heijden met den Hirtzvanger
ende oijck nog een ander kerlken genoemt Wilmke sijnde knecht op den veislaep ende den cameraet van Peter Muijters voorss.
Claes Wereij,
glijck oijck noch een groet deel van de Speckhoelder heijde dij hij verclaert niet gekent te hebben.
Alwaer oijck gecoemen waeren
Joannes Vincken herberger tot Mercksteen,
Arnold Paffen smidt van der Hostart,
de twee andere kerls van Mercksteen en van der Hostart die hij hier vorens beeter gespecificert heft,
Micheil Winckens,
Nivelsteens Wilhelmus,
desselfs swaeger Peter met blonde rosachtige haaren,
Hans Peter Muller,
den reubenscheijter Wolf van Braeckelen,
Peter Corvers scinder van Poffendorp,
alsmede oijck Peter Heuts en deselfs broeder Joannes Heuts alias den pater.
  Van waer sij alle met malcanderen t voorss. huijs genaedert hebbende de villaerts von Hoensbroeck, Andreis Konsten ende Niclaes Elven hebben met groet geweltende met er kouteren een loeck gebroecken naest de huijsdeur waer door deselve ingekroepen sijn ende hun de deure geopent hebbende d'andere sijn ten huijse oijck ingevallen. Sonder dat den gedetinerde can specificeren wat in t selve huijs verder geschiet mits hij met eenige andere ronds omme t huijs de schildtwacht was houdende. Ten seij dat hij op sijnen post staende de luijdens vuijt het huijs heft jaemerlijck hoeren roepen ende kermen.
  Dat eenige tijdt daer naer hij respondent sijnen post gequittert hebbende oijck te huijse  was ingegaen ende sijne andere mede gesellen hadde helpen beij en paecken ende vuijt t huijs draegen alle leinwant, ongesneden doeck, tinn ende kleederen dij in't selve huijs vindtbaer waeren. Welcke ontvoerde saecken sij met malcanderen tot in eenige bempden ontrint de aufden gelegen getransportert hebbende, Joannes Vincken von Mercksteen, d'aefdoenders von Hoensbroeck ende dan Niclaes Elven deselve aldaer onder hun verdeelt hebben. Dat hij gedetinerde daervan voor sijne portie becoemen heft een stuck flessen doeck meetende ontrint de seven ofte acht ellen, t welck hij verclaert overgelaeten te hebben aen Joannes von Mercksteen voor elf schill. ende eenen halven. Dat d'andere naer proportie hunne respective deelen gekregen hadden, maer dat de aefdoenders van Hoensbroeck de beste buijt naer huijs gedraegen hadden.
  Dat hij ende sijne andre gesellen wederom versien waeren met deselfste waepenen, dat in specie den kerl van Herlen met de mutse gevoudert met voessen veell, die hij meent Joannes Peusckens te sijn gewest versien was met eenen esschen gedreijden stock, onder in hebbende eenen peijl van eijser met eenen eijseren bandt om ende nider waerts achtkentig sijnde. Verclaerende denselven stock noch wel te kennen in cas dat hij hem sagh.
  ad 9num
  Ontkent aen den dievstael geschiet op de abdije van Cloesterrraedt plichtig te sijn gewest, mits hij doens tot Dusseldorp in guarnisoen was liggende.
  ad 10mum
  Verclaert ende bekent waerachtig te wesen dat hij oijck geassistert heft aen de inbruck, knevelareij ende dievstael geschiet ten huijse van Jan Ceulaerts op de Loecht.
  Verclaerende voor omstaendigheden van dit feit, dat Micheil Aerets aen hem desen voor gememoreerden dievstael geannoncert heft, alsmede dat hij sich soude invinden ten dijen eijnde ten huijse van Wilm Peusckens, alwaer hij oijck glijck hem Micheil Aerets geordonnert hadde hem vervoegt hadde.
  Dat hij in dit voorss. huijs gevonden hadde boven den hospes Wilm Peusckens, Joannes Dirckx, Joannes Muijters, Micheil Aerets, Jacob ende Hendrick Potjens, Peter Caspar Muijters, Laurens van den Esschen,
Joannes van den Esschen ende desselfs steijfsoon Hermanus Keijbets den welcken hij gedetinerde bij abuijs niet genominert en hadde van mede plichtig te sijn geweest aen de dievstaelen op de pastoreij van Merjenberg, tot Tweembruggen ten huijse van Anna Sijpekotten, op den nieuwen hoof Waerden ende op Ritservelt ten huijse van Jan Torens.
  Dat sij hun vuijt t huijs van Willem Puiskens hebben getransportert tot in de Greunstraet aen de soo genoemden sloeter, alwaer sij hebben vinden staen hun afwachtende Niclaes Elven, Niclaes Peters, Lennardt Errens, Cristoffel Cleenen, Jan Corvers, Jacobus Hansen, Wilhelmusen Jenneken van Waubach, Peter Laufs, den voessen Henricus, Joannes Teunis, Guert Hermans, Joannes ende Niclaes Pennaerts, Sneggen Jan van Tweembruggen, glijck oijck den jongen kerl van voorss. Tweembruggen hier vorens breeder gedetaljert, Gabriel Bruul, Reiner Wulkens, Francis Konsten, ende dan oijck den jong genoemt Peter woenende een wenig laeger als den Hre Schouteth Corneli tot Broeckhuijsen.
  Verclaerende verders vuijt de Groenstraet met malcanders te sijn gegaen tot op de Loecht ten huijse en weijde van Joannes Kersten. In welck huijs respectivelijck ende weijde sij versamlet hebben gevonden den ouden vaenen smidt Joannes, Henricus Meijers vulgo den Plaer, den Funck, Hendrick Cornips vulgo den Euwl, den scheelen Hollantsen soldaet, den kerl met den witten flankaert met greune knoupsloecken gecleedt die hij vermeent te sijn gewest Joannes Peuskens.
Ende dan noch eenen andere genoemt Jaen, wesende den soon van t Welsch wijfken, den welcken oijck mede plichtig ende handaedig aen d'huijsbrecken ende dievstaeln gescheit op de Magerauw ten huijse van Jan Essers ende op Ritservelt ten huijse van Joannes Torens, als mede oijck den mans kerl gaende een wenig sleipen met een been, alle dese vuijt den dorpe van Herle, Willem Hounen van Scandelen, den mans kerl van Caumer aenhebbende eenen eschvaelen laecken roeck, de vier aefdoenders van Hoensbroeck bij hun hebbende dreij andere persoonen, te weeten twee mans kerls ende een vrouwmensch van dito Hoensbroeck breeder hier bovens gespecificert ende vijf ander mans kerls vuijt d'onderbšncken,
den smidt woenende aen  den Virenschat, Claes Wereij ende dan noch een groot deel andere mans Kerls alle van de Speckholder heijde dij hij niet gekent en heft, Peter Muijters, Anton Konsten, Merten Vroen, seckeren Wilmken aeftrecker op den Veisslaep, Wilm Quaedtvleig. Joannes Vincken vuijt de Weingraecht, Joannes Moulen, Cristiaen ende Wilhemus Kirckhoffs, den houfsmidt Cristiaen Kickhooffs, Andreis Konsten, Teunis Quaedtvleig, Micheil Winckens, Nivelsteens Wilhelmus, desselfs swaeger Peter Pesch, Hans Peter Muller, Joannes Vincken van Mercksteen, Arnoldus Paffen smidt aen der Hostart, ende dan oijck de twee andere mans kerls van dito Mercksteen en der Hostart.
  Dat sij vuijt t'huijs van Joannes Kersten alle te saemen met voorss. Joannes Kersten t'huijs van Jan Ceulaerts genaerdert hadden, alwaer alle dispositiens daer toe gemaeckt sijnde, sijne mede gesellen hebben t'voorss. huijs met gewelt geforceert ende geÔnvadert. Sonder dat den gedetinerde can specificeeren welcke van de gesellen gebroecken ofte geforcert hebben, nochte oijck wat in t selve huijs geschiet is, mits hij gedetinerde heeft eenen woerp wegs van t huijs schildtwacht gehouden. Ten seij dat eenigen tijdt daer naer sijne mede complicen sijn wederom vuijt t huijs gecoemen met alle de daer vindtbaere gelt, leinwant en gesneden doeck ende andere mobiliŽn de welcke sij daer ontvoert ende gestoelen hadden.
  Dat sij alle saemender handt deselve gedraegen hadden ten huijse van Joannes Kersten ende aldaer dese ontvoerde saecken in egale portiens onder hun door Joannes Kersten, d'aefdoenders van Hoensbroeck ende Joannes Vincken van Mercksten sij gepartageert geworden. Verclaerende hij responent voor sijne portie becoemen te hebben vijf specie schill. aen gelt, een stuck ongesneden wercken doeck, metende ontrint de sieven ellen, t welck hij segt aen Joannes Vincken voor sieven specie schill. vercogt te hebben. Voegende daer bij dat d'andere oijck hunne respective portiens soo wel als hij gedetinerde becoemen hadden.
  Ende dat hij doens wederom versien was met deselve waepenen ende Joannes Dircks met eenen saebel.
  ad 11mum
  Verclaert ende bekent oijck mede gecoŲperert te hebben aen den violenten inbruck, knevelareij ende merckelijcken dievstael gecommittert ten huijse van Mattijs Kockelkorn aen den Stiegel Lande van der Heijden.
  Bekennende dat hij gedetinerde ten huijse van Micheil Aerets sijnde, oijck aldaer ingecoemen was Niclaes Elven, denwelcken hun geadvertert hadde dat sij hun souden laeten invinden in de Greunstraet ten sijnen huijse. Den welcken van hun gegaen sijnde t selve oick hadde gaen rapporteeren aen d'anderen van den Scheijdt.
  Dat hij gedetinerde dijen volgens s'anderen daegs vergeselschapt met Micheil Aerets was door de weijde achter sijn huijs vuijt gegaen ende opt velt hadde aengetroeffen Joannes Dircks, Joannes Muijters, Willem Peusckens, Jacob ende Hendrick Potjens, Laurens van den Esschen. Met welcke gesellen sij gegaen sijn glijck voorseijt tot inde greunstraet, alwaer sij gevonden hebben de volgende persoonen, naementlijck Joannes van den Esschen desselfs steifsoon Hermanus Keijbets, d'aefdoenders von Hoensbroeck met hunne gesellen van dito Hoensbroeck ende Onderbšnck. Niclaes Elven, Lennardt Errens, Niclaes Peters, Cistoffel Cleenen, Jan Corvers ende dan Jacobus Hansen. Item Peter Laufs, Henricus Woecker, Joannes Teunis, Guert Hermans, Joannes Pennaerts en desselfs soon Niclaes Pennaerts.
  Met welcken aldaer gevondene persoonen sij gegaen sijn tot onder de boomen aen t heiligen huijsken in t Land van der Heijden, onder welcke boomen sij gevonden hadden Cristiaen ende Wilhelmus Kickhooffs, den Houfsmidt Cristiaaen Kirckhoffs, Joannes Moulen, Joannes Vincken vuijt de Weingraecht, Wilm Quaedtvleig, Andreis Konsten, Teunis Quaedtvleig, Anton Konsten, Gabriel Bruul, Reiner Wulkens, Francis Konsten, Sneggen Jan van Tweembruggen, den jongen kerl genoemt Peter van Broeckhuijsen.
  Dat sij van daer saemender handt gegaen sijn tot aen het huijs van Mattijs Kockelkorn voorss. alwaer sij de meerreste van de complicen gevonden hebben, te weeten, den ouden vaene smidt, Joannes, den Funck, Hendrick Cornips vulgo den Euijl, henricus Meijers alias den Plaer, Jaen soone van t Welsch wijfken, den langen scheelen Hollantsen soldaet, den kerl met de mutse gevoedert met een voessen veel, aenhebbende eenen witten lijnen flanckaert vuijt gemaeckt met greune knoepsloecken. Ende dan oijck den manskerl gaende sleijpen met een been, alle vuijt de dorpe van Herlen. Willem Hounen, Joannes Kersten, den mans kerl van de Caumer aenhebbende eenen eschvaelen greunen laecken roeck, Claes Wereij, den smidt woenende aen den Virenschaett ende dan d' andere hem onbekende persoonen van de Speckholder heijde. Wilhelmussen Jenneken van Waubach, Merten Vroen alias den Seckendorp, Peter Muijtes met eene hem onbekende vrouw persoon, Wilmken aeftrecker op den Veislaep, Micheil Winckens, Wilhelmus Ploum, desselfs swaeger Peter Pesch, Hans Peter Muller, Joannes Vincken van Mercksteen, Arnoldus Paffen von der Hostart, glijck oijck twee jonge kerls van dito Mercksteen, den Reubenscheiter Wolff van Braeckelen, Peter Corvers scinder van Poffendorp, Peter Heuts, Joannes Heuts vulgo den Pater ende dan noch andere mans kerls ende vrouw persoonen als wesende van Poffendorp ende Lande van der Heijden.
  Verclaerende hij respondent dat Peter Corvers scinder van Poffendorp, Joannes Vincken van Mercksteen, den Reubenscheiter van Braeckelen ende dan de aefdoenders van Hoensbroeck, met groet gewelt ende met een groev houdt de porte van t'seve huijs opgeloepen ende gebroecken hebbende, sijne gesellen sijn ten huijs ingevallen. Maer dat hij buijten was blijven schildt wacht houden met Peter Caspar Muijters ende Hendrick Potjens, soo dat hij geene andere omstandigheden wat in t huijs gepassert is can seggen, als dat hij op sijnen post staende de luijdens vuijt t huijs seer jaemerlijck heft hoereen roepen en lamenteeren. Wel weeten dat siijne gesellen de selve seer scroemelijck mishandelden.
  Dat sijne gesellen eenige tijdt daer naer ten huijse uijtgecoemen sijn belaeden met groete paecken behelsende aen gelt, cleederen, leinwant ende alle andere mobilien ende effecten dij in t selve huijs te vinden waeren. Welcke gestoelene waeren sij gelaeden hebben op een perdt, sonder dat den gedetinerde can specifieeren aen wijn t selve perdt soude toebehoerende ende deselve getransportert hadden tot in een huijs gelegen naest bij t huijs van Geret Vaessen. In welck huijs dese ontvoerde saecken sijn onder directie van Joannes Vincken von Mercksteen ende d' aefdoenders von Hoensbroeck onder hun sijn verdelt geworden.
  Seggende aldaer vuijt handen van Joannes Vincken voor sijn aendeel becoemen te hebben vierthien specie Schill. ende doens glijck d'andere gewaepent te sijn gewest glijck bij de vorige feiten.
   12 mum
  Verclaert ende bekent oick mede geassistert te hebben aen den violenten inbruck, knevelareij ende dievstael begaen ten huijse van Aeret Lutgens in der Banck.
  Bekennende dat hij gedetinerde wederom van Niclaes Elven was geadvertert worden van te gaen besteelen t huijs van Aeret Lutgens in der Banck.
  Dat hij gedetinerde ten dijen eijnde sich vervoegt heft met d'andere gesellen van den Scheijdt, te weeten Micheil Aerets, Joannes Muijters, Wilm Peuskens, Jacob ende Hendrick Potjens, Laurens van den Esschen, Peter Caspar Muijters, Joannes Dircks op een velt in der Banck achter de weijde van't huijs van Aeret Lutgens voorss. Alwaer hij de meerreste van de complicen gevonden heft, naementlijck de vier aefdoenders von Hoensbroeck met hunne caemeraeten van dito Hoeensbroeck en Onderbšncken, Hendrick Cornips, Henricus Meijers vulgo de Plaer, Jan soene van t welsch wijfken van Herlen, den Funck, den ouden vaenen smidt Joannes, den kerl ophebbende eene mutse met voessen veell gevoedert, sinde glijck hij vermeent Joannes Peuskens, den schelen Hollantsen soldaet, Willem Hoenen van Scandelen, den mans kerl van Caumer met eenen eschvaelen laeken roeck, Joannes van den Esschen ende desselfs soon Hermanus Keijbets, Joannes Kersten, Niclaes Elven, Niclaes Peters, Lennardt Errens, Cristoffel Cleenen, Jan Corvers, Jacobus Hansen vuijt de Nachtegael, Wilhelmussen Jenneken van Woubach, Gabriel Bruul, Francis Konsten, Reiner Wulkens, den jongen genoemt Peter van Broeckhuijsen, Peter Laufs, Henricus Wucker, Joannes Teunis wever van Tweembruggen als mede den jongen kerl van dito Tweembruggen breeder ad art. 2dum gespecificert, Guert Hermans woenende onder den berg bij Merjenberg, Joannes Pennaerts ende Niclaes Pennaerts, Joannes Vincken van Mercksteen, Arnoldus Paffen smidt van der Hostart, mitsgaeder oijck de twee andere mans persoonen von dito Mercksteen respectivelijck ende van der Hostart, Micheil Winckens, Wilhelmus Ploum, desselfs swaeger Peter Pesch, Hans Peter Muller, Andreis Konsten, Teunis Quaedtvleig, Joannes Moulen, Cristian ende Wilhelmus Kerckhoeffs gebroeders, Cristaen Kirckhoofs den houfsmidt, Wilm Quaedtvleig, Joannes Vincken vuijt de Weingracht, Anton Konsten, Peter Muijters, Willem aeftrecker op den veislaep, Merten Vroen alias Seckendorp
ende dan eene vrouw persoon vuijt den Lande van der Heijden dij hij verclaert niet gekent te hebben, den smidt woenende aen den Virenschat, Claes Wereij ende dan noch vijf andere hem onbekende mans persoonen van de Speckholder heijde, Peter Heuts, Joannes Heuts vulgo den pater. Verclaerende noch meer andere daer gevonden te hebben dij hij niet gekent en heeft.
  Dat sij alle te saemen dus vergaedert sijnde, van t voorss. velt sijn door de weijde gegaen tot aen t huijs van voorss. Aeret Lutgens, alwaer Niclaes Elven, Andreis Konsten ende Peter ende Hendrick Ponts hebben een loeck gebroecken naest t sloet van de huijsdeure. Ende daerdoor de deure geopent hebbende t groeste gedeelte van sijne mede gesellen sijn ten huijse ingegaen. Ende ondervraegt sijnde wat verders in t huijs gescheit is, verclaert ende respondert den gedetinerde doens wederom de schildtwacht gehouden te hebben met Hendrick Potjens ende Peter Caspar Muijters. Ende vervolgens niet te connen specificeren wat in t huijs gepassert is, als dat hij naerder handt gehoert heft van Joannes Vincken van Mercksteen, dat Merten Vroen met eenen hirtzevanger hadde Aeret Lutgens, den welcken sich te weer stelde in eene handt gehouwen.
Dat sij immediate daer naer sijn ten huijse vuijtgecoemen met alle mobilien ende effecten, bestaande in gelt, leinwant, eene quantitait ongesneden doeck, cooper tinn. Welcke gestoelene effecten sij met elckanderen getransportert hebben door de weijde voorss. tot onder eenige boomen niet verre van t selve huijs aefgelegen ende aldaer deselve onder hun onder directie van Joannes Vincken, Andreis Konsten, Merten Vroen ende d'aefdoenders von Hoensbroeck verdeelt hebben. Seggende hij gedetinerde aldaer voor sijne portie vier en dertich specie schill. becoemen te hebben, ende wederom gewaepent te sijn gewest glijck voorseijt.
   ad 13um
  Bekent van s'glijcken geholpen te hebben aen't overweldigen en knevelen op de pastoreij van den Scheijdt ende ten huijse van Hendrick Dautzenbergh op de Lichtenberg.
  Verclaerende voor omstaenden dat Niclaes Elven wederom ten sijns gedetinerdens huijse s'daegs voor Alderheiligen daeg gecoemen was hem rapporteren dat hij sich s' anderen daegs s'avents met d'andere van den Scheijdt vervoegen souden in den lant graef aen de Heldeweijers cšmp.
  Dat hij effectivelijck hem met Micheil Aerets, Joannes Dircks, Joannes Muijters, Wilm Peuskens, Laurens van den Esschen, Jacob en Hendrick Potjens, Peter Caspar Muijters ende
Gelis Vreuls vulgo 't ventjen in den Lantgraef getransportert hebbende, aldaer bij malcanderen hebben gevonden:
  de vier aefdoenders van Hoensbroeck mitsgaeders hunne mede gesellen van dito Hoensbroeck en Onderbšnck, Joannes van den Esschen ende deselfs steifsoon Hermanus Keijbets, den Funck, Hendrick Cornips vulgo den Euijl, Henricus Meijers vulgo de Plaer, Jaen soone van t welsch wijfken van Herle, den ouden vaanen smidt Joannes, den scheelen Hollantsen soldaet, den kerl die hij vermeent te sijn Joannes Peuskens, glijck den swaerten kerl gaende sleijpen met been, Willem Hounen van Scandelen, den mans kerl van Caumer met een eschvaelen laecken roeck, Joannes Kersten van de Loecht, den smidt van den Virenschat, Claes Wereij, ende dan noch acht andere persoonen van de Speckholder heijde die hij niet en kan noemen, Anton Konsten, Peter Muijters, Wilmken aeftrecker op den Veislaep, Merten Vroen, alsmede een vrouw persoon in mans klederen vuijt t Lant van der Heijden, Cristiaen ende Wilhemus Kickhoffs, Joannes Moulen, Joannes Vincken vuijt de Weingraecht, den houfsmidt Criatiaen Kirckhooffs, Teunis Quaedtvleig, Willem Quaedtvleig desselfs soo, Andreis Consten, Micheil Winckens, Wilhelmus Ploum, Peter Pesch, Hans Peter Muller, Joannes Vincken von Mercksteen, Arnoldus Paffen smidt in der Hostart als mede de andere jonge kerls van dito banck Mercksteen, Gabriel Bruul, Frncis Konsten, Reiner Wulkens ende dan den jong van Brouckhuijsen genoemt Peter, Niclaes Elven, desselfs steifdoechtere Berb Beckers, Niclaes Peters, Lennardt Errens, Cristoffel Cleenen, Jan Corvers, Jacobus Hansen, Peter Laufs, Henricus Woecker, Joannes Teunis, Sneggen Jan van Tweembruggen, Joannes Pennaerts, desselfs soen en doechtere Niclaes ende Anna Berb Pennaerts vercleidt in mans clederen, Guert Hermans, ende dan Wilhelmussen Jenneken van Woubach.
  Dat sij alle te saemen vuijt den Lantgraeff gegaen sijn tot aen de pastoreij van den Scheijdt. Alwaer Andreis Konsten op de deure van dito pastoreije gekloept hadde, seggende aen de meijt dat hij eenen breif hadde voor den Hre. pastor. Dewelcke hem niet willende openen immediate daerop vuijt eene venstere met den Hre. pastor om hulp hadde geroepen, soo dat sij genoetsaeckt sijn gewest de voorss. pastoreij te verlaeten.
   Verclaerende verders dat sij van daer t'saemender handt hun vervoegt hebben ten huijse van Hendrick Dautzenbergh op den Lichtenberg. Alwaer Niclaes Peters op de deure gecloept hebbende, den schaeper vuijt het huijs hadde coemen vraegen wij daer was cloppende ende seggende daerbij, bis du dat pamenken. Dat daerop Niclaes Peters gereplicert hebbende, eja doet op, den schaeper de deure geopent hadde. Dat sij alle doens ten huijse sijn ingevallen, vuijtgesondert dat hij gedetinerde met noch eenige andere buijten was blijven schildtwacht staen, alwaer hij de doechtere van Hendrick Dautzenbergh door eene venstere heft screckelijck hoeren tot hulp roepen. Soo dat hij gedetinerde genoetssaeckt is gewest sijnen post te quiteren ende de vlucht te nemen.

  Ende naer dat aen den gedetinerden Peter Caspar ter Konig dese sijnen responderingen ende bekentenissen deudelijck van worde tot worden en ondervraegt sijnde ofte hij iets wilde daerbij ofte aefdoen, heft verclaert daerbij per totum overal wel vuijterlijck te persisteren ende dus neffens ons eijgenhandig onder teckent.
  Dato, loco ende ten overstaen als boven
peter caspar ter konig
   quod attestamur
H. Dortant
H. Dauzenbergh
MDeMacker
Peter Cremers
Petr. Dautzenbergh secr.

bovenzijde


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER