DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Scherpere examinatie van Peter Caspar ter Konig, Schaesberg 15 juli 1743
RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 7829


Persoonele responderinge bij scerpere
Examinatie gedaen door den gedetineerden
Peter Caspar ter Konig op de vraeg art. wegens
den Hre Schouteth der heerlicheijt Schaesberg
tot desselfs laste heden geexhibert ten overstaen
van dito Hre Schouteth, Schepenen ende secret.
deser heerlicheijt op den Casteele van
Schaesberg den 15e julij 1743
Eodem et Coram ijsdem is in eijgene persoon gecomparert alhier Peter Caspar ter Konig gedetinerde, den welcken naer voorgaende behoirlijcke territie heft verclaert op den 1° art.
  ad 1mum
Waerachtig te wesen dat hij mede plichtig ende handaedig is gewest aen verscheijde huijsbraecken, knevelarijen en dievstaelen
  ad 2dum
Verclaert ende bekent met hem plichtig ende handaedig te sijn gewest aen veele dievstaelen, knevelarijen ende inbrucken de volgende persoonen, naementlijck
Micheil Aerets
Joannes Muijters,
Willem Peuskens,
Joannes Dircks,
Jacob Putgens, desselfs soon Hendrick Putgens, alle ses van den Scheijdt,
Joannes van den Esschen van Nieuwenhaegen
Item eenen kerl genoemt Peter van Schinvelt, sijnde van middelmaetig postuijr met bruijn smesige haeren ende gecledt met eenen eschgrouwen leacken roeck, den welcken hij gedetinerde verclaert niet te connen noemen met sijnen toenaem, seggende dat hij denselven wel soude kennen in cas dat hij hem sagh
Item de vier afdoenders vuijt de Hoensbroeck
naementlijck Mathijs, Peter, Joannes, Hendrik Ponts, vaeder en soonen,
ende dan oijck noch drij andere persoonen van dito Hoensbroeck, te weten twee mans kerls en eene vrouwe persoon dewelcke den gedetinerde segt niet te connen noemen, maer den eenen sijnde eenen ouden bedaegden man ende den anderen eenen jongen opgeschooten jongh.
Ende de vrouw persoon een jongh swaer stouth versien mensch, maer niet te weten ofte t'was eene dochter ofte vrouw van de voors. afdoenders.
Voegende den gedetinerde noch daerbij dat noch acht of negen mans kerls vuijt de onder bancken mede Complies sijn gewest, dewelcke den gedetinerde niet en can designeren maer deselve wel te souden kennen als wanneer hij sij sagh.
Item Henricus Meijers vulgo genoemt den plaerer om dijweil t huijs waerinne hij gewoent heft genoemt wordt den plaerer.
Item Hendrick Cornips alias genoemt den Euijl woenende tegens over den slaegboom tot Herlen.
Item eenen langen scheelen kerl wesende eenen Hollantsen soldaet met blauwe monteeringe ende roede opschlaegen.
Item seekeren Fonck, herberger tot Herlen, woenende in den Euwl tegens over den schlaegboom neffens den voors. Hendrick Cornips.
Item den ouden vaenensmidt naementlijck Joannes, wesende eenen bedelaer ende gaende hier en daer plaesteren aen de perden. Alle vijf uijt de dorpe Herlen.
Verclaerende den gedetinerde verders dat noch dreij ofte vier andere mede doenders sijn gewest aen verscheidene dievstaelen vuijt den voorss. dorpe van Herlen dewelcke hij gedetinerde niet en can noemen. Segende dat eenen dijer gaet hincken ofte sleijpen met een been ende deselve wel soude kennen in cas hij sij sagh.
Item Joannes Kersten van de Dreijvogels
Item Claes Wereij ende dan noch twelf ofte dertheen mans kerls ende twee vrouw persoonen, alle van de Speckholder heijdt ende daer ontrint, dewelcke hij gedetinerde verclaert niet te kunnen noemen ofte designeren.
Item Joannes Moulen,
Joannes Vincken vuijt de Weingracht,
Christiaen ende Wilhemus Kirckhooffs gebroeders,
den hoefsmidt Christiaen Kickhooffs,
Willem Quaedtvliegh,
Andreis Konsten,
Teunis Quaedtvleigh vaeder van den voorss. Willem Quaedtvleig.
Ende dan noch sieven ofte acht vuijt den dorpe van Kirckraedt als oick twee of dreij van Schevemont dewelcke alle hij respondent verclaert niet gekent te hebben.
Voegende den gedetinerden noch daerbij dat ter sees ofte sieven vuijt den Lande van der Heijden ende oijck een vrouwmensch mede complix sijn gewest, dewelcke den gedetinerde segt niet te kennen.
Voorbehoudens dat eenen swaeren dicken kerl, aenhebbende eenen greunen roeck, draegende enen hirtzenvanger op sijde, den welcken hij verclaert wel te soude kennen in cas hij hem sagh.
Verclaerende oijck daerbij gesien ende oijck gekent te hebben Peter Muijters, broeder van voorss. Joannes Muijters alhier gedetinerden,
gelijck oick Anthon Konsten van de Panneheijde.
Item vuijt de vreijheijt van s'Hertogenraede Micheil Winckens,
Wilhelmus Ploum,
Hans Peter Muller,
glijck oijck eenen corten en kleen wenigh dicken kerl genoemt Peter, met blondt rosachtige smesige haar, gaende vuijt wercken bij de nabuijren voor taeghlohn, wesende rond van aengesicht.
Item Joannes Vincken herberger tot Mercksteen,
Arnoldus Paffen, smidt van der Hostart.
Mede oijck twee andere mans persoonen van Mercksten respectivelijck en van der Hostart. Sijnde eenen eene jongen langen stouten kerl met bruijn smesige haaren, blanck ende lang von aengesicht, verclaerende den gedetinerde denselven wel te kennen in cas hij hem sagh ende den anderen eenen corten kleesperen kerl met swaerte smeige haeren.
Gabriel Bruul,
Reiner Wulkens, dese twee van Overbroeckhuijsen onder de bancke van Ubach,
glijck oijck Francis Konsten vuijt Broeckhuijsen onder de heerlicheijt Rimborgh
Peter Laufs,
als mede noch dreij andere vuijt de voorss. heerlicheijt denwelcken den gedetinerden niet en can designeren, als alleen dat eenen jonge, oudt ontrint sieventheen ofte achteen jaeren glijck hij vermeent, mede geassistert heft aen de voorss. dievstaelen, denwelcken als hij hem soude sien wel kennen soude.
Item Niclaes Elven vuijt de Rutsch,
desselfs huijsvrouwe Catharina Bemelmans,
derselver doechter Barb Beckers,
Niclaes Peters,
desselfs huijsvrouwe Odila Frins
ende hun beijde doechtere Marie Peters,
Christoffel Cleenen,
Lennardt Ernst,
desselfs huijsvrouwe Anna Werden,
Jacobus Hansen vuijt de Nachtegael, dese alle vuijt de greunstraet.
Item den soo genoemden Wilhelmussen Jenneken van Woubach, wesende den broeder van de voorss. Odilia Frijnts huijsvrouwe van Niclaes Peters.
Item den füssen Henricus Wucker,
Joannes Teunis wever, beijde van Scherpenseel.
Item Item Joannes Pennaerts vaeder ende Niclaes ende
Anna Berb Pennaerts, derselver soon en doechter,
Guert Hermens, dese vier van Merjenberg,
Sneggen Jan van Twembruggen mitsgaders oijck eenen jongen kerl, middelmaetig van postuijre met bruijne swaerte haaren oijck van dito Tweembruggen, den welcken hij verclaert niet te connen noemen.
Item eenen langen groeten kerl met eene schraem op sijnder kaecken, van Braeckelen,
gelijck oijck Peter Corvers schinder van Puffendorp.
Verclaerende den gedetinerde dat noch meer andere Complicen bij dese bande gewest sijn als naementlijck van Puffendorp en andere hierom liegende dorpen, dewelcke hij respondent verclaert niet te connen noemen nochte gekent te hebben.
  ad 3tium
Verclaert ende bekent dat hij mede plichtig ende handaedig is gewest aen den inbruck ende dievstael geschiet op den#nieuwe hoof Waerden#
  ad 4tum
  Bekent dat Niclaes Elven, haemaecker vuijt de Rutch s'avonts voor dat den gemelden dievstael soude effectuert worden ten sijns gedetinerdens huijse gecoemen was en hem hadde coemen raport doen dat men s'anderen daegs soude gaen besteelen den nieuwen hoof Waerden.
  Dat daer op hij gedetinerde s'anderen daegs gantz alleen gegaen is gewest tot in de Greunstraet onder de weijden, alwaer hij versamlt gevonden hadde respectivelijck ende gecoemen waeren Jacobus Hansen, Niclaes Peters ende desselfs doechtere Marie Peters, Niclaes Elven met desselfs huijsvrouwe Catarina Bemelmans ende haere doechtere Berb Beckers, verclaerdt in mans clederen, Lennardt Errenst, Christoffel Cleenen, Andreis Consten, Willem Quaedtvleigh, Teunis Quaedtvleigh, desselfs vaeder, Peter Laufs, den fussen Henricus Wucker, Sneggen Jan van Tweembruggen, Joannes Pennaerts met desselfs soone Niclaes Pennaerts ende desselfs doechtere Anna Berb Pennaerts vercleedt in mans clederen. Guert Hermans, Joannes Teunis wever van Scherpeseel, Joannes Vincken herberger tot Mercksteen, Arnoldus Paffen smidt van der Hostart, Micheil Winckens, Wilhelmus Ploum, Hans Peter Muller ende dan oijck den in art. 2do breeder gedetailleerden Peter, Micheil Aerets, Joannes Muijters, Joannes Dircks, Willem Peuskens, Jacob Potjens ende desselfs soone Hendrick Potjens, Joannes van den Esschen ende oijck Joannes Moulen, den haufsmidt Christiaen Kirckhoofs, Claes Wereij.
  Ende dan een groet deel van die van de Speckholderheijde, Lande van der Heijden, respectivelijck in de bancke van Kirckraedt, alle bij sijne voorgaende responsiven ad art. 2dum breeder gedesignert.
  Als mede de vier afdoenders Mattijs, Peter, Hendrick ende Joannes Ponts, vaeder ende soonen, glijck oijck de twee mans kerls ende een vrouwmensch, in sijne vorige bekentenisse breeder gedesignert.
  Dat sij alle te saemen dus versamlet sijnde sijn gegaen tot aen den voorss. hooff Waerden. Verclaerende dat eenige van sijne mede gesellen aldaer hebben met gewelt een loeck gebroeken, maer niet te connen seggen wii van hun hetselfde loeck gebroecken heft ende oijck niet waer, mits hij gedetinerde met Anna Berb Pennaerts, derselver vaeder Joannes Pennaerts, Guert Hermans, Marie Peters ende Jacobus Hansen in de weijde van den ouden hoof heft schildtwacht gehouden. Dat eenigen tijdt daer naer deselve gesellen vuijt den hoof wederom gecoemen sijn belaeden met korn, terve, vleesch ende andersints, welcke sij daer ontvourt ende gestoelen hadden.
  Dat sij alle te saemen met de gestoelenen waeren sijn gegaen tot onder de weijden ontrint de Nachtigael, alwaer dese gestoelenen vreuchten ende vleesch onder hun verdeelt geworden onder directie van Joannes Vincken herberger van Mercksteen. Dat hij beclaegde aldaer voor sijn deel becoemen ende geprofitert heft ontrint een vat en een half korn ende oijck ontrint twelf ponde speck, t'welck hij verclaert alles te saemen vercocht te hebbenaen de voorss. Wilhelmussen Jenneken broeder van Odilia Frints huijsvrouwe van Niclaes Peters van Waubach voor vier specie Schillingen, te weten korn voor vijfentwintigh St. ende t'speck voor dreij blaumuijser.  Verclaerende geene verdere omstandigheden deser verdeelingen te connen specificeren, mits hij, in t' begin van de verdeelinge sijne portie becoemen hebbende naer huijs gegaen was. Voegende daerbij dat d'andere oijck naer proportie hunne deelen becoemen ende genoeten hebben.
  Ende ondervraegt sijnde met wat fu.. waepenen hij doens ten tijde van deesen dievstael versien was gewest, heft geandtwordt dat hij doens gewaepent was met eene saeck pistoele beschlaegen met geel cooper ende dan eenen groeten stoeck. Dat d'andere oijck alle versien waeren deels met stoeck en saeck pistoelen ende andersints dat in specie Micheil Aerets versien was met eenen groeten vervaerlijcken stoeck onder aen hebbend een tweetaendig gaeffeltjen ende Joannes Muijters, Jacob Potjens, Willem Peusckens met groete lange stoecken.
  ad 5tum
  Verclaert ende bekent waerachtig te wesen dat hij mede geassisteert heft aen den gewelddaedigen inbruck, schroemelijcke knevelareijen ende merckelijcken dievstael geschiet op de pastoreij van Merjenberg in febr. 1742.
  Verclaerende verders dat Niclaes Eluen vuijt de Rutsch ten dijen eijnde s'daegs te vooren desen te committerenden inbruck ende dievstael ten sijns gedetinerdens huijs gecoemen was, hem rapporterende glijck oijck aen d'andere complicen van den Scheijdt, dat sij sich souden s'anderen daegs te laeten invinden ter bestimter plaetse. Dat effectivelijck hij gedetinerde, Micheil Aerets, Joannes Dircks, Joannes Muijters, Willem Peusckens, Jacob Potjens ende desselfs soone Hendrick Potjens s'ander daegs te saemen gegaen waeren tot in de Greunstraet aen den sloeter alwaer sij gevonden hebben, hun afwachtende Niclaes Eluen, desselfs steifdoechtere Berb Beckers vercleedt in mans kleederen ende Andreis Konsten. Dat sij van daer tesaemen gegaen waeren naer dito Merjenberg ende over wegh achter weijde van Niclaes Peters op t' velt aengetroffen hebben Niclaes Peters ende Cristoffel Cleenen welcke oijck met hun gegaen waeren tot aen het huijs van Joannes Pennaerts naest bij de voorss. pastoreij gelegen.
  In welck huijs sij versamlt tot dijen eijnde hebben gevonden Matthijs Ponts vaeder en desselfs dreij soonen Joannes, Peter ende Hendrick Ponts, ende dan oijck de twee andere  mans persoonen van voorss, Hoensbroeck. Als mede ses kerls vuijt de onder bancken dewelcke hij verclaert niet gekent te hebben. Item Henricus Meijers vulgo genoemt den Plaerer, de Funck woonende tegens over den slaegboom, Hendrick Cornets vulgo den Euwl, den ouden vaenen smidt ende oijck den langen scheelen Hollantsen soldaet, alle vijf vuijt den dorpe van Herlen, Joannes Kersten van de Dreij Vögels.
  Item Claes Wereij ende dan alle die door hem in art. 2do gedenomineerde persoonen van de Speckholderheijde ende daer ontrint, Teunis Quaedtvleigh, desselfs soone Willem Qaedtvleigh, Anthon Konsten, Peter Muijters, den langen groeten kerl vuijt t' Lant van der Heijden, aenhebbende eenen greunen roeck en draegende eenen hirtzvanger oijck breeder hier vorens gedesignert, Christiaen en Wilhelmus Kirckhooffs, den houfsmidt Christiaen Kerckhooffs, Joannes Vincken vuijt de Weingracht ende noch eenige andere hem onbekende mans kerls vuijt den dorpe en bancke van Kirchroede.
  Micheil Winckens, Wilhelmus Ploum, Hans Peter Muller alsoick den corten en een cleen wenig dicken kerl met blondt rosachtige haaren genoemt Peter, alle vier van s'Hertogenroede, Joannes Vincken herberger tot Mercksteen, Arnoldus Paffen smidt van de Hostert, glijck oijck de twee andere hiervoren breeder gedetailjerde mans kerls van Mercksteen. Gabriel Bruul, Reiner Wulkens ende Frans Konsten van Broeckhuijsen, Peter Laufs, den fussen Henricus Wucker, Joannes Teunis wever, Sneggen Jan van Twembruggen, den langen kerl van Braeckelen met eene schraem op een baecken, Joannes Pennaerts, desselfs soon ende doechtere Niclaes ende Anna Berb Pennaerts, Guert Hermans, Joannes van den Esschen,
Peter Heuts geëxecuterde tot Gangelt,
desselfs broeder Joannes vulgo den paeter
ende Peter Caspar Muijters
dese twee van den Scheijdt dewelcke hij vergeten was te designeren op den 2dum art. Verclaerende dat desen Peter Caspar Muijters medeplichtig is gewest aen den inbruck ende dievstael op den hoof Waerden.
  Dat hij gedetinerde met Anna Berb Pennaerts ende Niclaes Pennaerts door ordre van Joannes Pennaerts vuijtgegaen was tot op't velt om te gaen spioneren ofte niemandt daer ontrint was in den tijdt dat d'andere met groet gewelt een loeck gebroecken hadden aen de scheur porte aen dito pastoreij. Dat sij wederom coemende hunne gesellen hebben geoccupeeert gevonden in de pastoreij aen den Heere pastor, desselfs sustere ende meijt te binden ende te knevelen. Voegende voor eene notabile omstaendigheijt dat den langen dicken kerl vuijt t' Lant van der Heijden, draegende eene hirtzenvanger breeder hiervorens gedesignert ende dan den langen kerl van Braeckelen hadden in den keller geschikt Peter Heuts geëxecuteerde tot Gangelt, om te gaen haelen eene kroucke met olie, willende denselve gluent maecken om den Heere pastor daer met te branden. Maer dat voors. Peter Heuts deselve kroucke in den keller omgestoeten hadde ende hun rapporterde datter geene daer was. Dat hij gedetinerde in de keucken sijnde den heere pastor seer jaemerlijck heft hooren roepen ende kermen glijck oijck desselfs sustere ende meijt in den keller liggende.
  Verclaerende hij gedetinerde dat hij middeler tijdt heft helpen transporteeren vuijt de voorss. pastoreij alle daer vindbare effecten als gelt, leinwant, kleederen, tin, cooper, silverwerck, vleesch, eenen kelck ende andere kerckewant tot in de schuijre ende huijs van voorss. Joannes Pennaerts. Alwaer sij alle te saemen de voorss. pastoreij verlaeten hebbende sich ingevonden hebben ende aldaer onder hun de ontvourde saecken onder commando van Joannes Vincken herberger tot Mercksteen, Micheil Winckens, den ouden afdoender vuijt Hoensbroeck, den groeten kerl vuijt t' Lant van der Heijden ende dan den langen kerl van Braeckelen in egale portiens gepartagert hebben. Verclaerende dat hij aldaer voor sijne portie becoemen ende geprofitert heft vijf tinne telluren, vier servietten ende dan eene groete schincke. Seggende dat hij de voorss. telluren ende servietten vercoecht heft aen Joannes Pennaerts voor negen specie schillingen ende de schincke aen Jacobus Hansen voor vijf specie schillingen. Dat in specie Joannes Pennaerts sijn deel becoemen heft den kelck ende de aefdoenders van Hoensbroeck t' meeste deel van t' kercken gewaet ende andere naer proportie.
  Bekennende verders dat hij doens wederom gewaepent is gewest met eene sack pistoele ende eenen groeten stock. Dat Joannes Dircks versien was met eenen saebel ende Micheil Aerets met t'voorss. gaeffeltjen, dat d'andere alle te daemen oijck gewaepent sijn gewest, dheels met saeck pistoelen, met groeten messer ende deels met groete stoecken.
   ad 6tum
  Verclaert ende bekent oijck gecoöperert te hebben aen den inbruck, scroemelijcke knevelarijen ende dievstaelen geschiet ten huijse ende aen den persoonen die daerinne waeren van Anna Sijpekotten wed. Willem Ploum tot Tweembruggen.
  Deponert verders dat Niclaes Elven hem ten dijen eijnde aen sijn huijs hadde coemen aenspr. ende rapporteren dat men s'anderen daegs soude gaen invaderen t'huijs van Anna Sijpekotten tot Tweembruggen.
  Dat s'anderen daegs op dit rapport sich versamlet hadden ten huijse van Micheil Aerets, Joannes Dircks, Peter Caspar Muijters, Willem Peusckens, Jacob Potjens, desselfs soone Hendrick Potjens. Dat sij van daer alle acht te saemen sich vervoegt hebben in de Greunstraet aen de Rutsch, alwaer sij aengeroepen hadden Niclaes Elven, desselfs huijsvrouwe Catarina Bemelmans, desselfs dochtere Berb Beckers vercleedt in mans cleederen. Met welcke dreij sij hunnen wegh gecontinuert hebben ende gecoemen sijn tot in den Mergenberger boisch in de soo genoemde Perdtscuijle ofte Kirckhoof alwaer sij gevonden hebben ende gecoemen sijn Niclaes Peters, desselfs dochtere Marie Peters, Christoffel Cleenen, Lennardt Errenst, Andreis Konsten, Mathijs Ponts ende desselfs dreij soonen Joannes ende Hendrick Ponts afdoenders van Hoensbroeck, vier kerls vuijt de Onderbänck, Henricus Meijers vulgo genoemt den plaere, de Funck woenende tegens over den schlaegboom, Hendrick Cornips vulgo den Euwl, den ouden vaenen smidt, den scheelen Hollantsen soldaet van Herlen, Joannes Kersten van Dreij Vögels ende dan vijf van de Spekholderheijde hem onbekent, Teunis Quaedvleig, Willem Quaedvleig, Anthon Konsten, Peter Muijters, den langen groeten kerl vuijt den Lande van der Heijden breeder hiervorens gedesignert, Cristiaen ende Wilhelmus Kickhooffs gebroeders, den houfsmidt Cristiaen Kirckhoofs, Joannes Vincken vuijt de Weingracht, Joannes Moulen, Micheil Winckens, Wilhelmus Ploum, Hans Peter Muller, Joannes Vincken herberger van Merckstein, Arnoldus Paffen smidt van de Hostart glijck oijck de twee andere hier vorens breeders gespecificeerde mans kerls van dito Merckstein ende ter Hostart, Gabriel Bruul, Reiner Wucker, Joannes Teunis wever, Sneggen Jan van Tweembruggen ende dan oijck den jongen kerl van Tweembruggen hem onbekent ende breeder in art. 2do gedetaljert, den langen kerl van Braeckelen, Joannes Pennaerts, Niclaes Pennaerts en Anna Berb Pennaerts, vaeder en kinderen, Guert Hermans, Joannes van den Esschen ende Joannes Heuts vulgo den pater. Dat sij alle te saemen dus vergaedert sijnde niemant uijtgesondert gegaen sijn tot aen t huijs van voorss. Anna Sijpekotten.
  Verclaert verders dat eenen van hun, sonder te weeten wii, heft gaen haelen niet verre van daer eene leijer. Deselve geset hebbende aen eene venstere, welcke sij met groete fortie opgebroecken hebben ende eenige van hun, sonder deselve te connen seggen, daer door ingeclommen sijnde hebben beneden coemen ter deure openen, waer door sij alle te saemen sijn ingegaen tot in't huijs. Alwaer Joannes Vincken herberger tot Mercksteen, Andreis Konsten ende Sneggen Jan hebben aengevallen twe mans kerls die daer in t huijs logerden, deselve gebonden aen armen en beenen geslaegen ende mishandelt hebben.
  Verclaerende hij gedetinerde geen andere omstandigheden te connen specificeren die daer in t huijs gepassert mits hij immediate daerop door ordres van Niclaes Elven is buijten gegaen met Anna Berb Pennaerts aen eene venstere schildtwacht houden. Dat hij daer staende binnen huijs de vrouwe heft seer jammerlijck hooren roepen lamenteeren. Bekennende dat hij naerderhandt gehoort heft dat men de vrouw vuijt t huijs seer scroemelijck gebrant heft met swevel door den welcken men haar over de beenen gesmert hadde, maer niet te weeten wie van hun deselve gebrant heft.
  Deponert verders dat eenigen tijdt daer naer deselve gesellen vuijt gecoemen sijn, belaeden met geldt, leinwandt, tinn, cooper ende alle mobiliën ende effecten die daer vindtbaer waeren. Welcke gestoelene saecken sij met malcanderen gedraegen hebben tot in de Merjenberger Boisch soo in de genoemde Peerdtscuijle. Alwaer Joannes Vincken herberger van Mercksteen den ouden afdoender van Hoensbroeck ende dan Micheil Winckens over de verdeelinge gepresidert hebben. Dat hij gedetinerde aldaer voor sijn deel becoemen ende genoeten heft thien specie schill. aen geldt ende dan dreij hembden ende eene serviette. Welcke hembden en serviette hij verclaert vercocht te hebben aen Sneggen Jan voor sees specie schill. ende dat d' anderen oick naer proportie hunne respective deelen becoemen ende geprofitert hebben. Bekennende oick dat hij doens wederom gewaepent was glijck bij de vorige feiten.
   ad 7timum
  Verclaert ende bekent dat hij mede plichtig ende handaedig is gewest aen den violenten inbruck, scroemelijcke knevelareij ende merckelijcke dievstael geperpetrert ten huijse van Joannes Essers op de Magerauw.
  Deponert verders dat Niclaes Elven vuijt de Rutch bij hem gecoemen was in t velt naestbij den eijkenboisch, alwaer hij hem aengebroegt heft dat hij sich met d' andere van den Scheijdt s'anderen daegs soude invinden ontrint de Alsdorfer Boisch.
  Dat hij effectivelijck met Joannes Dircks, Joannes Muijters, Micheil Aerets, Willem Peusckens, Jacob Potjens desselfs soon Hendrick Potjens ende Peter Caspar Muijters s'anderen daegs sich vervoegt heft aen den voorss. boisch. Alwaer sij tot dijen eijnde versamlet hebben gevonden Joannes Vincken herberger tot Mercksteen, Arnoldus Paffen smidt van der Hostert ende dan noch twee andere kerls hier vorens breeder gedesignert, Niclaes Elven vuijt de Rutsch desselfs huijsvrouwe Catarina Bemelmans, Niclaes Peters, Jacobus Hansen, Lennardt Errenst, Mathijs Ponts ende desselfs dreij soonen Joannes, Peter ende Hendrick ende dan oick de twee andere kerls van voors. Honsbroeck.
  Item Henricus Meijers vulgo den Plaerer, den Funck wonende tegens over den slaegboom, Hendrick Cornets vulgo den Euwl, den ouden vaenen smidt, ende oick den scheelen Hollants. soldaet, alle van Herlen. Joannes Kersten van de Loecht, Claes Wereij ende dan noch vijf andere hem onbekende persoonen van de Spekholder heijde hier vorens breeders gedetailjert, Teunis Quaedtvleigh, Willem Quaedvleig, Andreis Konsten, Anton Konsten, Peter Muijters, den groeten dicken kerl vuijt den Lande van der Heijden, Christiaen ende Wilhelmus Kirckhoofs, den houfsmidt Christiaen Kirckhoofs, Joannes Vincken uijt de Weingraecht, Micheil Winckens, Wilhelmus Ploum, Hans Peter Muller ende oick den blonden kerl van s'Hertogenroede breeder in sijne vorige bekentenissen gedesignert, Gabriel Bruul, Reiner Wulkens, Francis Konsten, Peter Laufs, den fussen Henricus, Joannes Teunis wever, Seggen Jan van Tweembruggen, den kerl van Braeckelen met eene scraem op sijn backen, Joannes Pennaerts, Niclaes Pennaerts, Guert Hermans, Joannes van den Esschen.
 Dat sij van daer alle te saemen gegaen sijn tot aen het huijs van voorss. Jan Essers, alwaer eenen van sijnen mede complicen geklopt heft op de deure seggende dat hij eenen breif hadde aen den voorss. Jan Essers. Dat daerop de meijt de deure geopent hebbende, Andreis Konsten, Niclaes Elven Hendrick Ponts met noch eenige andere sijn ingevallen, deselve meijt overvallen, nedergeworpen ende aen de aermen en beenen seer vreedelijck gebonden hebben. In den tijdt d'andere aefdoenders de huijsvrouw van Jan Essers gevat hadden, deselve ter aerde geworpen, ende oijck van s'glijcken aen aermen en beeen gebonden en geknevelt hebben. Maer verclaert niet gesien te hebben wie men met Jan Essers vervaeren is, om diesweil hij wederom vuijtgegaen was voor t huijs schildwacht houden. Alwaer hij gesien heft dat eenen kerl, sonder hem gekent te hebben was vuijt t huijs coemen haelen ende maecken eenige faeckelen van stroeij met welcke hij wederom ingevallen was neffens Willem Peusckens, Joannes Dircks ende Micheil Aerets. Verclaerende dat immediate daer op hij de vrouw vuijt het huijs bitterlijck heft hooren roepen ende kermen ende naerderhant gehoort te hebben dat men dese vrouwe met dese vaeckelen scroemelijck van onder tot boven gebrant hadden.
  Verclaert verders dat eenigen tijdt daerop de voorss. complicen sijn vuijt den huijse gecoemen ontvourende alle geldt, leinwant, clederen, cooper, tinn ende andere effecten en mobilien die daer te vinden waeren. Dat sij alle van daer dese gestoelene saecken met malcanderen hebben getransportert tot aen eenige bempden niet verre van daer ontrint de aufden. Alwaer dese ontvourde effecten onder hun, onder directie van d'aefdoenders van Hoensbroeck ende Micheil Winckens sijn verdeelt geworden. Dat hij gedetinerde aldaer voor sijn aendeel becoemen ende genoeten heft dreij gantze Franse Rters gelt ende dan oick een stuck hempen tuch, 't welck hij segt aen Willem Quaedvleig voor theen specie Schill. vercocht te hebben. Ende dat oijck d' andere hunne respective deelen becoemen ende genoeten hebben ende dat hij wederom gewaepent was glijck voerens.

  Ende mits den daegh voorbij was heft men moeten met dese bekentenisse surceeren. Vervolgens heft hij dese naer gehadde lecture neffens ons eijgenhandig onderteckent mits verclaerende daerbij over al per totum wel vuijtterlijck te persisteren. Dato, loco ende ten overstaen quibus supra.
peter caspar Ter konig
Quod attestamur
  H.Dortant
 H. Dauzenbergh
 M. De macker
  Peter Cremers
Petr. Dautzenbergh, Secretaris

bovenzijde


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER