DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Recollectie Reinerus Crampen, Herzogenrath 19 juni 1773
• RHCL Maastricht • Hs 102 •

© Maaike van Eekelen
Recolleeringhe van den gedetineerden Renerus Crampen over sijne personele Responderinghe bij scherper examinatie gedaen
den 17 en 18
deses gehouden op den Casteele tot s'Hertogenraede den 19 junii 1773, ten overstaen
van de schepenen Nicolaes Vaessen, en Laurentz Reinartz, ende mij J.F. Daelen, subst. greffier

   Eodem et coram iisdem is gesisteert sijnde gecompareert den voorss. gedetineerden Renerus Crampen extra locum tortura pedibus, manibusque libris, et sine uloo terrore ten eijnde van gerecolleert te worden over sijne personele Responderinghe in textu vermelt. Alsulcke responderinghe en bekentenissen aen den gedetineerden voorgelesen, en denselven nae aenmaeninghe van de oprechte waerheijt te seggen, gevraegt sijnde of hij bij dieselve sijne Responderinghe daede persisteeren, of noch iet bij ofte af te doen hadde – Heeft verclaert dat hij daede persisteeeren bij sijne personele responderinghe en bekentenissen in textu vermelt, voor soo veel aengaet de daerbij beschrevene dieftens, complotteringhe, gesellen en Circumstantiën, sonder iet daerbij noch dervan te willen gedaen hebben. Maer seijt ende persisteert niet gedaen te hebben den eedt bij deselve sijnde bekentenissen aengehaelt, en dat hij die becent hadde uijt vrees van pijn.

  Dese aen den gedetineerden duijdlijck voorgelesen sijnde heeft daerbij blijven persisteeren, tot dien scrijvens onervaeren met een cruijs gehantmirckt,
was geteeckent, cruijs X mirck van den gedetineerden Renerus Crampen verclaerende niet schrijven te connen,
leger stont, quod attestamur:
geteeckent: Nicolaes Vaessen schepen, L. Reinartz schepen, JF Daelen subdt. greffier
 gevaceert 3/4 uhr

Dese copien gecollationeert met hunne
originalen sijn daermede bevonden
t'accorderen den 16. Aug. 1773

quod attestamur:
Nicolaes Vaessen schepen,
L. Reinartz schepen,
JF Daelen subst. greffier
bovenzijde


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER