DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Scherp examen Reinerus Crampen, Herzogenrath 14 en 15 juni 1773
• RHCL Maastricht • Hs 102 •

© Maaike van Eekelen


 geëxhibeert 23 Julii 1773
   Num. 13 en 14


Personele Responderinghe van den gedetineerden Renerus Crampen bij scherpere examinatie gedaen op den Casteele tot s'Herto-
genraede den 14. Junii 1773. ten overstaen van
de schepenen Nicolaes Vaessen en Laurens Reij-
nartz, ende mij J.F. Daelen subst. greffier

   Eodem et coram iisdem is, gesisteert sijnde, den voorss. gedetineerden Renerus Crampen. Aen den ghenen voorgelesen het decret van scherper examinatie gisteren in judicio extraornario beraamt, en denselven bij serieuse territie aengeemaent hebbende de waerheijt te bekennen, is overal in negativis blijven persisteeren.
  Is dien volgens op den stoel gebonden, ende hem seven minutten naer thien ueren de duijmschruijven opgestelt worden. En opgehadt hebbende tot derthien minutten naer thien ueren, sonder bekentenisse te willen doen, is hem den ersten stievel op sijn rechte been gestelt worden. En opgehadt hebbende tot drijentwintigh minutten naer thien ueren, heeft geseijt, dat hij sijne noot moeste doen, is dien volgens ontschruijft, ontbonden en op de nachtstoel gestelt worden.
  En daernaer andermael bij territie aengemaent sijnde de waerheijt te bekennen, heeft in negativis blijven persisteeren. Is soo wederomme op den stoel gestelt ende sijn hem wederomme de duijmschruijven opgeset worden om half elf, en twee minutten daernaer hem oock den voorss. eersten stievel wederomme op sijn rechte been gestelt worden. En opgehadt hebbende tot twaelf minutten voor elf ueren sonder bekentenissen te willen doen, is hem den tweeden stievel op sijn slinxse been gestelt worden. En in tourmenten geseten hebbende tot seventhien minutten naer elf ueren sonder bekentenisse te willen doen, is van den stoel ontbonden, hem sijne handen op den rugge gebonden, en hij twintigh minutten naer elf uijren aen de rolle opgetrokken worden. En gehangen hebbende tot twintigh minutten voor twaelf ueren, is afgelaeten worden, mits geseijt andermael sijne noot te moeten maaken. Is soo vorts opgehouden tot nae de noen.

  Den gedetineerden gerust hebbende tot halve drij en persisteerende in negativis, sijn hem sijne handen op den rugge gebonden en hij anderthaf vierdel voor drij uhren aen de rolle opgetrocken worden. En gehangen hebbende tot aen hal vierdel naer vier  uhren is bij advies van deen heer Gaerdenhuwls(?) licentiaet in de medicine afgelaeten en in de paljas gelaegt worden om wat te rusten.
  Ende gerust hebbende tot vijf uhren en persisteerende in negativis, is uijt de paljas opgenoemen, op eenen stoel gestelt, hem sijne handen op den rugge gebonden en hij negen minutten naer vijf uhren opgetrocken worden tot van de stoel. Wanneer versoecht tot op den stoel gelaeten te worden, onder versprechen dan de waerheijt te seggen, het ghene hem geaccodeert.
  Ende afgelaeten sijnde heeft geseijt bij geenen diefstal geweest te sijn, wanneer wederomme tot van den stoel opgetrocken worden, en doens instantelijck geseijt heeft, geweest te sijn bij de diefte van Immendorp in actis vermelt. Heeft nu andermael versoecht afgelaeten te worden, verspreckende dan oprechtelijck te sullen de waerheijt bekennen,

  D'welck hem andermael geaccordeert en afgelaeten sijnde, voorts hem gevraegt wie hem den aenslaegh gegeven tot het begaen van voorss. diefte van Immendorp. Heeft geseijt dat s' selven daeghs te vorens Lennert Louppen, hem tegencomende in het velt hem daertoe den aenslagh gegeven.
  Nu gevraeght sijnde wie noch beneffens hem aen dien diefstal geassisteert, heeft veclaert dat daerbij geweest Peter Pauwels, en heeft versoeckt ontbonden te worden onder belofte dan de gesellen oprechtelijck te sullen naem condigh maecken, Immers voor soo veel hem die bekent, hetgene hem geaccordeert. Ende ontbonden sijnde heeft geseijt dat noch daerbij geweest
Godtfrit Pauwels, Lennert Steins,
Henricus Steins, Adolf Steins
Pruijs, Peter Maijers,
Lennert met de laam handt,
Peter Joseph Ploum van Holthuijsen,
Willem Ploum uijt den Vivat.
Scheijen Peter van Horbach,
Albert Schleipen
Drij Schieffers van Merxstein,
den puckel, het weckenbackerken en Thijs.
den swaeger van dese Schieffers woonende op de Worm,
noch eenen van de Worm woonende aen den beereboom,
van welcke twee leste hij de naemen niet en weet,
den geëxecuteerden Crichel van Merxstein,
Baltus Holthuijsen,
Willem Ploum van die Siep in Ubach,
Coen Kern,
Derick en Joannes Jaspers,
meint daer oock gesien te hebben de pachter van Daelem, en seijt gheene gesellen meer gekent te hebben.
  En seijt nu corrigendo, dat het geweest s avonds tusschen negen en thien ueren wanneer Lennert Louppen hem in het velt tegengecoemen. En dat doens hij met denselven Louppen ten eerste gegaen naer Worcken alwaer sij bij den wierdt Sturm een glas brandewien gedroncken hebben en daernaer onder hun tweeën op Immendorp toegegaen sijn, waer sij de andere gesellen reets gevonden. En Lennert Louppen hem tot Immendorp aen de put heeft doen blijven schiltwacht houden en hij gestaen gearmeert met een stock, wanneer denselven Louppen op de andere gesellen toeging. Ende naer dien hij gedetineerden daer ontrent eene uer de schiltwacht gehouden wederomme bij hem quaem voorss. Louppen met noch Peter Pauwels, Adolf en Lennert Steins, seggende dat mede naer huijs soude gaen. En hij met denselven een stuck weghs gegaen sijnde, Peter Pauwels, Adolf en Lennert Steins op den Vivat toegingen en hij gedetineerden met voorseijden Louppen naer huijs naer Ubach ingong.
  Seggende den gedetineerden niet te weeten waer de gesellen tot Immendorp gebrocken hebben, noch waer ingecoemen sijn, oock niet wie ingeweest, noch wat daer gestoolen worden, nochte waer de gestoele efefecten verdraegen orden of verbleven. Behalvens dat s'daeghs naer desen diefstal geweest sijnde in den Vivat daer gehoort sprecken dat vleesch en thinen. Seggende hij gedetineerden dat Lennert Louppen bij het toegaen op Immendorp hem gelangt hadde vijf merck, en hij oock meer niet van den diefstal gnooten hadde.

  Den gedetineerden versoeckende tijdt tot mergen vroegh om hem te bepeijsen, is om een vierdel naer ses ueren gecesseert.

  Op heden den 15 Junij 1775 is wederomme in loco torturæ gecompareert den voorss. gedetineerden Renerus Crampen, dengenen aengemaent sijnde de waerheijt oprecht te bekennen verclaert heeft, noch geweest te sijn bij de diefte vand Hunshoven in actis vermelt.
  En seijt, dat hij met Lennert Louppen twee, drij jaer den thiende tot Ubach voor een gedeelte gepacht hebbende, desen hem in het velt ontrent acht daeghen te vorens den aenslaegh gegeven tot het begaen van voorss. diefte van Hunshoven. En seijt dat noch beneffens hem aen den diefstal geassisteert Adolf Steins, Lennert Steins, Henricus Steins,
Joseph Ploum, Peter Pauwels met sijnen soon Godfrit Pauwels, Jacobus Henseler Pruijs, Lennert Louppen, Baltus Holthuijsen, Peter Joseph Ploum van Holthuijsen, Willem Ploum uijt den vivat, Coen Kern,
Joseph Dammers, Renerus Engelen,
de Schieffers van Merxstein, den pukkel, het backerken en Thijs, Crichel, Scheijen Petter, Albert Schleipen,
een weverken uijtter Hostart genoemt Breuwers,
den ouden Rootcrans met sijnen soon Nicolaes,
Willem Ploum van Ubach op de Siep, Milcher Ploum van Ubach, Joannes en Derich Jaspers,
Peter den haemmaecker,
Joseph Breuwer,
eenen woonende aen den beerenboom op de Worm, eenen langen mensch van den Worm sijnde den broeder van Smets Thijsgen gelijck hij meint,
Mathijs Hermans, den schepen Neulen,
Frans Willem den slachter van Broechuijsen met sijnen soon hebbende maer een oogh.
eenen Esser woonende tot Merxstein in de Scherpstraet waervan hij de naem niet en weet, meint oock de pachter van Daelem. En seijt, dat meerdere gesellen daerbij geweest, die hij niet en weet te noemen.
  Seggende den gedetineerden, dat om naer Hunshoven te stehlen te gaen, sij gesellen bij malcanderen gecoemen op desen cant van den Hunshover hof in de gracht. En dat hij met Lennert Louppen, daernatoe gegaen hebbende onderweghens aen het bierder lintgen reets eenighe gesellen gevonden. Dat Adolf Steins hem buijten Hunshoven op het velt op schiltwacht gecommandeert en hij gestaen heeft gearmeert met eene sackpistoel. En seijt, dat, gelijck Adolf Steins en Lennert Louppen hem geseijt, de gesellen tot Hunshoven naer de pastorije ingecoemen waeren ter zijde van den coolhoh door een venster, maer seijt niet te weeten wie daer ingeweest.
  En dat, naer dien hij gedetineerden ontrent eene uhr schiltwacht gestaen hadde bij hem quaem Lennert Louppen en seijde, dat souden naer huijs gaen, en dat de andere gesellen eenen anderen wegh naer huijs genoemen, Den gedetineerden seijt niet gesien te hebben, noch te weeten wat tot Hunshoven gestoolen worden, noch waer sulx verbleven. En seijt, dat s'daeghs daernaer Lennert Louppen hem van lest geroerde diefte gegeven heeft een kopstuk.

  Den gedetineerden seijt oock geweest te sijn bij de diefte van Wijnandsraede
Waer aen noch voorders geassisteert Adolf Steins, Lennert Steins, Henricus Steins, Coen Kern, Joseph Ploum, Willem Ploum uijt de Vivat, Peter Joseph Ploum, Jacobus Henseler, Pruijs, Joseph Dammers, Renerus Engelen, Joannes Everats nu overleden, Lennert Louppen, Baltus Holthuijsen, Milcher, Ploum, Willem Ploum van de Siep
Jacobus Otten die hij nu seijt oock geweest te sijn bij de diefte van Hunshoven,
Joannes en Derich Jaspers, Peter den haemmaecker,
den oude Rootcrans met sijnen soon, Albert Schleijpen, Schieffers Claes, Scheijen Petter, Schieffers beckerken, Schieffers Pukkel, den Esser uijt de Scherpstraet in Merxstein, Baltus Kerckhoff, Frans Willem den slachter van Broechuijsen met voors. sijnen soon, Matthijs Hermans, den schepen Neulen, eenen woonende aen den beerenboom op de Worm met voorss. langen mensch van aldaer. Meint oock vast den pachter van Daelem en meerdere die hij niet en weet te noemen.
  Seggende dat doens, s'avonds tusschen acht en negen uhren Lennert Louppen ten huijse van hem gedetineerden gecoemen waer, ende hem doens den aenslaegh tot desen diefstal gegeven hadde. En sij doens te saemen gegaen tot Broechuijsen, alwaer sij ingegaen bij Frans Willem ende daer beneffens Frans Willem noch gevonden hebben Mathijs Hermans en den schepen Neulen. En sij gesellen van daer te saemen op Wijnandtraede toe gegaen ende gepasseert sijnde over eene heijde tot aen een boschken, daer 4 andere gesellen bijgecoemen sijn.
  En dat tot Wijnandtraede aengecoemen sijnde Adolf Steins hem op schiltwacht gecommandeert heeft. En hij gestaen heeft aen eene weijde naest het velt gearmeert met eene sackpistoel, wanneer de andere gesellen daer het huijs naederden en ingebrocken sijn. Maer seijt niet te weeten waer noch wie ingebroocken, oock niet wie ingeweest, behalvens, dat hij gehoort seggen dat onder andere daer ingeweest sijn souden Adolf Steins, Lennert Louppen en Peter Pauwels, – welcken lesten nu seijt oock bij dese diefte geweest te sijn met noch desselfs soon Godtfrit Pauwels.
  Dat hij gedetineerden daer ontrent vijf vierdel uhr schiltwacht gestaen hebbend, bij hem quaem Lennert Louppen en hij met desen vortgegaen door het velt. Sijnde nochtans beneden in het velt staen gebleven en daer de andere gesellen bijgecoemen. Ende te saemen vortgegaen op huijs toe, wanneer eenighe gesellen aengegaen tot Broechuijsen bij Frans Willem, eenighe gesellen gegaen tot in den Rimboorger bosch, en hij gedetineerden met Lennert Louppen, Jacobus Henseler en Joseph Ploum naer huijs naer Ubach gegaen.
  Seggende den gedetineerden dat tot Wijnantsraede was gestoolen worden gelt, thin en vleesch. Maer seijt niet te weeten waer sulx verbleven, en seijt niet van desen diefstal genooten te hebben.

  Den gedetineerde seijt oock geweest te sijn bij de diefte van Wurm.
En dat hij gedetineerden s' selven daeghs te vorens ontrent de middagh comende uijt de smede en passeerende langs het huijs van Lennert Louppen, desen hem den aenslagh tot desen diefstal gegeven. Seggende dat noch beneffens hem aen dien diefstal geassisteert, Adolf Steins, Lennert Steins, Henricus Steins, Peter Maijers, Joseph Ploum, Jacobus Hensseler, Willem Ploum uijt den Vivat, Peter Joseph Ploum van Holthuijsen, Pruijs, Renerus Engelen met wijlen sijnen schoonvaeder Joannes Everts, Joseph Dammers, Schuijrman, Milcher Ploum, Baltus Holthuijsen, Jacobus Otten, Derick Jaspers, Joannes Jaspers, den haemmaecker, Wilem Ploum van den Siep, Lennert Louppen, Coen Kern, de Schieffers van Merxstein: Thijs, den puckel en het Backerken; Baltus kerckhoff, Albert schleipen, den ouden Rootcrans met sijne soon, Crichel, Scheijen Petter, den langen mensch den ghenen van den beerenboom op de Worm, den voorss. Esser van Merxstein, Peter Pauwels met sijnen soon Godtfrit, oock Gulickers die hij niet en weet te noemen en andere die hij niet gekent en heeft.
  Seggende den gedetineerde, dat om aen de diefte te assisteren hij met Lennert Louppen s'avonts gegaen was tot achter Immendorp, alwaer bijgecoemen Adolf Steins, Henricus Steins, Peter Maijers en Joseph Ploum. En den wegh vervolgt hebbende tot achter Prummeren, daer gecoemen sijn bij d'andere gesellen die oock voor geweest sijnde – geweest naest Wurm gelijck hij nu seijt, waer dese leste gesellen gevonden. En dat aen het dorp Wurm aen genen slaeghboom hij gedetineerden uijt order van den Pruijs was blijven schiltwacht houden, gearmeert met een pistoel.
  En seijt, dat, naer dien daer meerdere schiltwachten uijtgesteld geweest d'andere gesellen het huijs genaedert hebben en gelijck hij gehoort seggen, ingecoemen sijn ter zijde van den coolhof door de weijpoorte. En noch gehoort seggen, dat onder andere daer ingeweest Adolf Steins met sijne soonen en Lennert Louppen. Dat hij gedetineerden daer ontrent anderthalf uhr schiltwacht gestaen hebbende – geduijrende welcken tijdt hij gehoort roepen en oock schieten, – bij hem gecoemen was Lennert Louppen die seijde dat het gedaen was. En hij met den selven gegaen tot buijten Wurm in eene grachtwaer sij de andere gesellen afgewacht hebben, van welcke eenighe bijgecoemen sijnde, sij voortgegaen sijn, den eenen deesen en den anderen eenen anderen wegh.
  Maer seijt niet te weeten wat daer meer als gelt gestoolen worden, als oock geen pack gesien te hebben. En dat s'daeghs daernae Lennert Louppen hem voor sijn deel van desen diefstal gebracht en gelaenght heeft een half vaet ertten.

  Den gedetineerden verclaert noch geweest te sijnbij de diefte van Hoenghen.
Waertoe Joseph Ploum s'naernoens  te vorens in het hooftvelt hem den aenslagh gegeven.
  En seijt dat noch daeraen gessisteert Adolf Steins, Lennert en Henricus Steins, Peter Maijers, Joseph Ploum, Jacobus Henseler, Coen Kern, Willem uijt den Vivat, Peter Pauwels met sijnen soon, Pruijs, Renerus Engelen, Schuijrman, Joseph Dammers, Milcher Ploum, Baltus Holthuijsen, Jacobus Otten, Derick Jaspers, Joannes Jaspers, Peter den haemmaecker, Willem Ploum van de Siep, Lennert Louppen, den coster van Hoenghen, Baltus Kerckhoff, de drij Schieffers voor genoemt, Crichel, Albert Schleijpen, den voorss. Esser van Merxstein, Scheijen Petter, oock eenen van Worm en meint sulx geweest te sijn Schieffers Claes, Frans Willem van Broechuijsen met voorss. sijnen soon. En seijt ghene gesellen meer gekent te hebben.
  En seggende nu, dat oock daerbij geweest drij gesellen van s'Hertogenraede waeraf hij gheenen weet te noemen. Hebbende eenen daeraf rootachtigh haar, eenen met swert bruijn haar wesende cort en dick beset, en den derden eene groone mutsze ofte somer hoedt.
  Seggende den gedetineerden dat om aen deese diefte te assisteeren hij met Louppen en Joseph Ploum gegaen tot aen den Boscheler Bosch alwaer sij de anderen van Ubach gevonden, en van daer gegaen tot aen het roosenkrantzgen, alwaer sij gesellen alle bij malcanderen gecoemen, van waer sij door het velt op Hoenghen toen naer Hoenghen ingegaen waeren. Alwaer Lennert Louppen hem aen de haoff poorte op schilt wacht heeft doen staen en hij gestaen heeft gearmeert met een pistoel.
  En d'andere gesellen de Pastorije genadert hebben, alwaer Louppen, Pruijs en Jacobus Henseler met een couter een look gebroocken in de muijr tusschen den coolhof en de weijde. En dat daer ingeweest de Kerckhoven, Pruijs en Louppen. Dat hij gedetineerden daer ontrent drij vierdel uhr schiltwacht gestaen hebbende Joseph Ploum hem heeft coemen roepen en hij met denselven gegaen tot in de weijde van de pastorije, alwaer sij sijn staen gebleven bij Derick Jaspers die daer stonde. Ende daer noch ontrent een half uhr gestaen hebbende bij hun quaem den jongen Rootcrans van Merxstein seggende dat souden op het velt toegaen. En sij gegaen sijn tot buijten Hoenghen in het velt, en daer een weinigh gewacht hebbende bij hun quaemen Peter den haemmaecker, Louppen, Adolf en sijne soonen, en sij doens vortgegaen op huijs toe.
  Seggende den gedetineerden dat tot Hoenghen was gestolen worden gelt, en dat bij desen diefstal ook geweest drij jonghe vrouwluijdens van welcke hij seijt geene gekent te hebben, die packen mede van Hoenghen vortgedraegen, gelijck hij meent op Merxstein toe. En seijt dat oock tot Hoenghen in de pastorije was gestoolen worden een deel uijt de kercke, meenende dat het geweest waer dese Monstrance, Maer seijt niet te weten waer dese Monstrance verbleven.
  En seijt, dat s'daeghs naer desen diefstal Lennert Louppen hem daeraf gelangt hadde eenen Rijxdaelder.

  Den gedetineerden seijt oock geweest te sijn bij de diefte van Ubach aen hof Velt.
En dat noch beneffens hem aen dien diefstal geassisteert Peter Joseph Ploum van Holhuijsen, Willem Ploum uijt den Vivat, Peter en Godtfrit Pauwels, Adolf Steins met sijne twee soonen,
Gabriel Reinartz, Derich Jaspers, Peter Maijers, Schuijrman, Joseph Ploum, Baltius Holthuijsen, den ouden Rootcrans met sijnen soon, Albert Schleipen, Schieffer Claes, Schieffers beckerken. En meerdere die hij niet en weet te seggen mits niet aen het huijs en niet nae bij de gesellen geweest.
  En seijt dat doens s'avonts hij geweest sijnde op Holthuijsen bij Peter Ploum, desen hem daertoe de aenslagh gegeven. En hij met denselven gegaen tot aen pastoors lintgen in het velt, alwaer bij hun gecoemen Adolf Steins en Peter Pauwels, seggende tot hun, dat daer souden staen blijven. Seggende den gedetineerden dat de gesellen aen voorss. huijs aen het velt ingecoemen waeren van achter door de coeijpoorte, en dat Gabriel Reijnartz daer mede ingeweest. En dat naer dien sij daer eenighen korten tijdt schiltwacht gestaen, sij hebben hooren op de klock slaen, en oock daernaer een of twee scheut gehoort afgaen, als wanneer hij gedetineerden seijt instantelijck op huijs toe geloopen te sijn.
  Seggende den gedetineerden dat de gesellen gelt en vleesch aen het velt gestoolen hadden, welck vleesch Gabriel Reinartz gehouden gelijck Louppen hem geseijt. En seijt dat denselven Louppen hem s'daeghs daernaer, sijnde geweest op eenen sondaegh van desen diefstael gelangt hadde twee schillingen.

  Den gedetineerden seijt noch geweest te sijn bij de diefte van Cloosterraede.
Waertoe Adolf Steins hem s'selven daegs te vorens, sijnde geweest op eenen saeterdaegh, tot Ubach op de straet aen de kercke den aenslaegh gegeven. En seijt dat noch bij desen diefte geweest, Adolf met sijne soonen, Peter Pauwels met sijne soon, Pruijs, Jacobus Henseler, Joseph Dammers, Louppen, de drij haemmaeckers Petter, Joannes en Derick Jaspers, Willem uijt den Vivat, Coen Kern, Schuijrman, Renerus Engelen,
Lennert met de laem handt, Scheijen Petter, Baltus Kerckhoff, Crichel, de voorss. drij Schieffers, Albert Schleipen, dien aen den beerenboom met den langen van de Worm.
Meent oock vast dat daerbij geweest Christian van Merxstein woonende in het huijs van den schepen Zentissen uijt den Diergaerden.
Seijt dat noch daerbij geweest Scheuvens Nijs van Merxstein, den chirurgijn Kerckhoff van s'Hertogenraede, Joannes van de weijde sijnde wedeman, Frans Willem den slachter van Broechuijsen met voorss. sijnen soon, den schepen Neulen.
Oock gesellen uijt de banck Kerckrode die hij niet gekent noch weet te noemen, eenen van Haenraeth, hebbende gewoont in s'Hertogenraede die hij meint hem Wetzels te noemen.
  Seggende den gedetineerden dat van Ubach met hem op Cloosterrode toegegaen Schuijrman, Pruijs, Louppen, en Jacobus Henseler. En gecoemen sijnde on Merxstein daer Pruijs en Louppen achter gebleven, ende van daer hij gedetineerden met voorss. Henseler en Schuijrman op Cloosterroede toegegaen, meenende van gepasseert te sijn door den Diergaerden enn seijt dat sij gesellen bij malcanderen gecoemen in de Cloosterroeder weijde.
 Wanneer de schiltwachten uijtgestelt wierden en hij gedetineerden uijt order van Louppen en Pruijs op schiltwacht gestaen heeft aen den tichelovent ter zijde van Kerckrode, gearmeert met eene pistool. Seggende den gedetineerden niet te weeten waer de gesellen op de abdije opgecoemen, noch waer ingecoemen, oock niet wie ingeweest. En dat nae dien hij ontrent twee ueren schiltwacht gestaen bij hem quaem Jacobus Henseler, met den welcken ende noch met Peter Joseph Ploum van Holthuisen ende met Baltus Holthuijsen, hij gedetineerden door het Cloosterroeder boschgen langs Nevelstein naer huijs gegaen.
  En seijt dat Lennert louppen hem s'daegs naer den diefstal daervan gelangt hadde eenentwintigh mercken.

  Den gedetineerden seijt, dat als wanneer sij gesellen naer Wurm gingen om te stehlen hij gegaen was naer den Vivat en daer in de weijde Baltus Kerckhoff hem, in presentie van Lennert Louppen ende den Pruijs, heeft doen den eedt doenbij hunne bende gebruijkeleijck. En hij daer effective in handen van Baltus Kerckhoff geswooren heeft godt af en den duijvel toe, onder versprecken van getrouw te sijn aen de bende en niemant van de gesellen te verraeden.

  Den gedetineerden seijt noch geweest te sijn bij de Complotteringhe om te stehlen op den Hoove.
En dat s'selven daeghs te vorens hij sijnde met Lennert Loupen in de schuijr desen hem daertoe den aenslaegh gegeven. En seijt dat noch daerbij geweest Adolf met sijne soonen, ende eijdom Peter Maijers, de drij haemmaeckers Joannes, Derick en Petter, Pruijs, Gabriel Reijnartz, Schuijrman, Joseph Dammers, Peter Pauwels met sijnen soon, Jacobus Henseler, Joseph Ploum, Renerus Engelen, Joannes Everts, de voorss. drij schieffers van Merxstein, Albert Schleipen, Baltus Kerckhoff, Crichel, Frans Willem met sijnen soon, de schepen Neulen, Mathijs Hermans, den Esser mer aengehaelt van Merxstein, Scheijen Petter, den langen mensch met Schieffers Claes, en dien van den Beerenboom op de Worm. En seijt verders gheene gesellen meer gekent te hebben.
  En dat sij gesellen bij malcanderen gecoemen aen de Hoover weijde, maer aengesien Lennert met de laem handt van den Hoove af comende seijde dat de luijdens op waeren en naer den Kalck bergh zouden vaeren, sij gesellen sonder den diefstal te connen effectueeren hebben moeten vertrekken.

  Den gedetineerden seijt dat op den avont van het ondernemen van den voorgehadt hebbende diefstal om te stehlen op Drinhuijsen, hij gecoemen sijnde van Siersdorp aenging in de Vivat. En van daer oock op Drinhuijsen wilde toegaen mits de dochter van Wilem Ploum uijt den Vivat, genoemt Marie Lijsbeth Ploum hem geseijt dat de gesellen daernatoe waeren. En dat gecoemen sijnde in het velt peter Joseph Ploum van Holthuijsen, Wilem Ploum uijt de Vivat, en andere gesellen hem tegensquaemen en seijden dat daer niet door gecost mits de luijdens op waeren.

  Den gedetineerden seijt ende persisteert niet geweest te sijn bij de diefte op de hand en doens noch niet gehoort te hebben onder de bende tegenvoordigh in inquisitie.

  Dese aen den gedetineerden duijdelijck voorgelesen sijnde heeft daerbij blijven persisteeren, tot dien schrijvens onervaeren met een cruijs gehandt mirckt.
was getekent
cruijs X mirck van den gedetineerden Renerus Crampen, verclaerende niet scrijven te connen
leger stondt: quod attestamur
geteeckent Nicolaes Vassen schepen, L. Reinartz schepen, JF Daelen subst. greffier

© Maaike van Eekelen

bovenzijde


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER