DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Recollectie Leonard Louppen, Herzogenrath 7 sept 1772
• RHCL Maastricht • Hs 102 •

© Maaike van Eekelen


 gevaceert 2 uuren

Recolleringhe van den gede-
tineerden Lennerd Louppen
over sijne personele Respon-
deringhe bij scherpe exami-
natie gedaen den 3. 4. en 5
deses, gehouden op den Cas-
tele tot s'Hertogenraede
den 7 september 1772, ten
overstaen van d' heer
Schouteth de Limpens
de Schepenen Nicolaes
Vaessen en Laurens Len-
nartz, ende mij J.F.
Daele, substituut greffier
  Eodem et coranm iisdem is, gesisteert sijnde gecompareert den voorss. gedetineerden Lennerd Louppen, extra locum torturæ, pedibus manibusque liberis et sine ullo terrore, ten eijnde van Recolleringhe over sijne personele Responderinghe en bekentenissen aen den gedetineerden duijdelijck voorgelesen, en denselve naer voorgaende aenmaeninghe van de waerheijt te seggen , gevraegt, of hij bij dieselve sijne Responderinghe en bekentenissen daede persisteren, of noch iet bij of af te doen hadde, heeft verclaerd,
  Van te persisteren bij die selve sijne Responderinghe en bekentenisen in textu vermelt en tot dien geassisteert te hebben aen de diefstallen en aen het complot daerbij beschreven, als oock te persisteren nopende den eedt daerbij aengehaelt, het een en andere met de gesellen en circumstantiën bij dieselve sijne responderinge en bekentenissen daerbij vermelt.
  Met dese veranderinghe nochtans dat hij daerbij quaelijck geaccuseert hadde Godfrid Pauwels, soen van Peter Pauwels als denselven gesien te hebben bij de diefstallen begaen tot Immendorp, aen het velt tot Übach, en op de pastorije tot Hoenghen, maer seijt nu corrigendo vast te menen, dat denselven Godfrid Pauwels bij voorss. drij diefstallen geweest, en seijt dat denselven  soude aengehadt hebben eenen groonen cartouche, sonder dat hij denselven voor vast en seecker daerbij gesien hadde [in demarge ingevoegd: vermeenende edoch van denselven daerbij gesien te hebben.
  Seggende voorders dat den jongh Joseph Keijser hem oock geseijt dat onder hunne bende gehoorde Goert Reumkens van Übach.

  Ende dese Recolleringhe aen den gedetineerden duijdelijck voorgelesen sijnde heeft daerbij blijven persisteren, et tot dien eijgenhandigh onder teekent
Leonardus Louppen
  quod attestamur
Nicolaes Vaessen schepen
L.Reinartz schepen
J.F. Daelen subst. greff.


© Maaike van Eekelen

bovenzijde


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER