DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Scherper examinatie van Peter Ploum 16 en 17 febr. 1773
RHCL Maastricht • Hs 102

© Maaike van Eekelen


Personele Responderinghe van
den gedetineerden Peter Ploum
den jongen bij scherper exami-
natie gedaen op den Casteele
tot s' Hertoghenraede den 16
februarii 1773 ten overstaen
van D'heer Schouteth P.C.
Poijck, de Schepenen Mathijs
Hulgens en Joannes Coonen
ende mij J.F. Daelen subst. greff.

 Eodem et coram iisdem is, gesisteert sijnde, in loco torturæ gecompareert den voorss. gedetineerden Peter Ploum, aen den genen voorgelesen het Decret van tortur heden in judicio extraordinario beraemt, en den selven bij territie aengemaent sijnde de waerheijt te bekennen, heeft overal in negativis blijven persisteeren, is dienvolghens op den stoel van tortur gebonden en hem het quartier nae thien ueren de schruijven op de duijmen gestelt worden. Den gedetineerden thien minutten deese schruijven opgehadt hebbende heeft geseijt dat moeste uijtgaen op den nachtstoel, is dienvolghens ontbonden en buijten gevoert worden. Het welck geschiet sijnde en persisteerende in negativis is wederom op den stoel gebonden, ende hem  om halves elf de schruijven andermaels op sijne duijmen gestelt worden en drij minutten daernaer oock den eersten stievel op sijn rechte been. En deesen stievel opgehadt hebbende drij minutten heeft geseijt geweest te sijn bij den diefstal geschiet tot Übach aen het velt,
waertoe Peter den haemmaaker van Übach  eenighe daghen te vorens hem den eersten aenslagh gegeven. Gevraegt sijnde wie meede aen deesen diefstal geassisteert, heeft geseijt sulx niet te weeten, wanneer met voorss. stievel voortgevaeren worden.
 En hierop hij gedetineerden geseijt dat daerbij geweest
Adolf met sijne soonen
Gabriel van Übach, Dammers Hensgen
Scheurman, Jöbgens Joseph,
Derick en Peter Haemmaekers,
Vuss Butze Nelles, Jacobus Otten,
Nicolaes Rootcrans den ouden met sijne soonen
Wilhelmus Schieffers, Thijsgen Schieffers,
Thijs Schieffers, Hans Henrich den cuijper,
Peterken den wever uijtter Hostert
Hans Peter Crichelbergh, Ruth van Merxstein,
Albert Schleipen, Baltus Kerkhoff,
Lennert Loupen, Peter Pauwels,
Vivats Willem, Peter Joseph van Holthuijsen,
Coen Kern
 Den gedetineerde weijgerende te seggen wie noch aen voorss. diefte geassisteert, is met voorss. stievel voortgevaeren worden, wanneer geseijt dat noch daerbij geweest
Mathijs Engelen achter de Kerk tot Merxstein
Schieffers Claes, Christian Trumpener,
meent ook Philip den schoonmaecker van Merxstein, sonder sulx edoch positief te connen seggen. Dat noch daerbij geweest
Baltus van het Huijsgen van Übach
Joannes Jaspers, Joseph Dammers,
den Pruijs van Übach. Lennert met de laem handt,
Rochus van Übach, den ouden Kneullen aen de bergh.
 En weijgerende den gedetineerden wieders te seggen wie noch daerbij geweest, is ten elf ueren voorts gegaen worden voorss. stievel toe te draijen, wanneer geseijt dat noch daerbij geweest
Peter Kessels eenen herbergier aen de Kleijck,
Conrat eenen schoonmaaker woonende in de gemeente,
den broeder van deesen lesten, getrout en woonende tegens over de Kerdt(?) alhier tot s'Hertoghenraede,
den jongh van Übach hier gedetineert, die hij meint hem te noemen Dortant,
Godtfrit Pauwels, Joseph soon van den cuijper van Merxstein,
Mathijs Hermans, Merten Neulen,
Merten uijt de Nieuw Poort genoemt Savelsbergh,
gelijck hij meint, den chirurgijn Kerckhoff van s'Hertoghenraede.
 Naer dat den stievel noch iet toe gedraijt geweest heft geseijt, dat noch daerbij geweest
de vrouw van Baltus Kerckhoff.
 Den gedetineerden in de tourmenten geseten hebbende tot vijf en twintigh minutten naer elf ueren en persisteerende voorders geene gesellen meer gekent te hebben, is hem den tweeden stievel op sijn slinxse been gestelt worden. Den gedetineerden deesen tweeden stievel opgehadt hebbende seven minutten, heeft geseijt dat noch daerbij geweest
Poetgen Engelen van Übach,
seijt noch te meinen dat daerbij geweest Peter Holthuijsen van Übach, sonder sulx positief te connen seggen,
meint oock Lennert Gierlings soon van de wisvrouw Beel van Merxstein,
meint oock Joseph den wever aen den Nutzenbergh,
en Wilhelmus aen den Beerenboom op de Worm,
dat noch daerbij geweest völlers Christ, den anderen soon van Hans Hendrick den cuijper van Merxstein die op Schleipen hof gewoont.
 Den gedetineerden in de tourmenten geseten hebbende tot bijnae twaelf ueren, heeft geseijt dat noch daerbij geweest
Frans Wilem den slachter van Broechuijsen met sijnen soon hebbende maer een oogh,
Anthoon van Eijgelshoven hebbende gewoont tot Nevelstein in de maelen waer hij de moelen peerdt gedreven.
 Den gedetineerden versoeckende buijten tourmenten gestelt te worden met tijdt om hem te bepeijsen, is hem lulx toegestaen, dus buijten tourmenten gestelt en in de paljas (strozak) gelegt worden. Alwaer eenighen tijdt gerust hebbende, heeft verclaert, dat aen voorss. diefte aen het velt noch geassisteert
Nicolaes Crombach van s'Hertoghenraede,
Alexander Ross, Jouchems Willem van Übach,
Joseph den soon van den smede achter de Kerk tot Merxstein.
Meint oock vast en positief Joannes Boijmans woonende tot Übach aen den Vliegenpoel, getrouwt met de dochter van Hendrick Werden,
dat noch daerbij geweest Adam den oudsten soon van Christian den voller en dat noch meerdere gesellen daerbij gewest die hij iet gekent en heeft.
 Seggende den gedetineerden, dat om aen deesen diefstal te assisteeren s'avonts hem ten sijnen huijse hadde coemen aenroepen Dirck Jaspers, met den welcken hij op het huijs aen het velt toegegaen, en daer comende de andere voor genoemde gesellen reets daer vergaedert gevonden heeft. Als wanneer Adolf Steins hem gedetineerden op schiltwacht gecommandeert. En hij gestaen heeft ter zijde van het dorp Übach het buijtenste in den wegh, gearmeert met eenen fusick, en dat naeder bij het huijs aen het velt, in denselven wegh noch meerdere schiltwachten gestelt geweest, sonder dat hij gedetineerden can seggen, welcke dit ...
 En seijt niet te weeten waer de gesellen daer ingecomen, noch wie ingeweest, maer seijt, dat de gesellen daer niet lange ingebleven waeren om dieswille, dat tumult ondtstaen was. En hij daer hadde hooren schieten, en oock op de klock slaen, seggende te meijnen, dat den Baur tot Übach geschooten hadde. Ten tijde van alwelck ontstaen tumult de gesellen vort en een ijder naer huijs toe geloopen is.
 Seggende den gedetineerden niet gesien hebben noch te weeten wat in voorss. huijs aen het velt was gestoolen worden. Maer dat Lennert Steins hem naerderhand geseijt, dat daer gelt en cleagien gecregen, sonder edoch hem geseijt te hebben, en sonder dat hij het weet, waer sulx verbleven.
 Alwelcken Lennert Steins ontrent acht dagen daernaer hem gedetineerden tot Übach op de straet ten tijdt de vroeghmisse uijt was voor sijn deel dier gelangt heeft drij Schillingen.

 Den gedetineerden verclaert oock geweest te sijn bij den diefstal in actis vermelt uijtgewerckt in de
pastorije tot Hoenghen.
 Waertoe Derick Jaspers hem gedetineerde naest sijnen huijse op de straet ontrent vierthien daghen te vorens hadde coemen den aenslagh geven.
 En seijt dat beneffens hem aen dien diefstal geassisteert hadden, Derick Jaspers, Butze Nelles, Jacobus Otten, Peter den haemmaecker, Joachims Willem, Baltus van het huijsken, Lennert Steins, Adolf Steins, Henricus Steins,
Joseph Ploum, Vivats Willems, Peter Joseph van Holthuijsen, Baltus Kerckhoff,
den cuijper Frans Hendik van Merxstein met sijne twee soonen, Nicolaes Rootcrans den jongen, Wilhelmus Rootcrans, den ouden Rootcrans, Thijs Schieffers, Wilhelmus Schieffers, Schieffers Claes van de Worm, Christian Trumpener.
  Meint daer bij dien diefstal oock gesien te hebben Philips den schoonmaecker van Merxstein hier gedetineert, dat noch daerbij geweest Caemer Ruth, Peterken den wever van den Hostart, den chirurgijn Kerckhoff van s'Hertoghenraede, Nicolaes Crombach, Christian den voller met sijnen soon Adam, Joseph den soon van den smede achter de Kerck tot Merxstein, Thijsgen Engelen, Hans Peeter Kessels aen de Kleick, Conrat den schoonmaecker uijt de gemeente met sijnen broeder Joseph, Albert Schleijpen.
 Meint daer oock gesien te hebben Joannes Boijmans voorss. van Übach, dat noch daerbij geweest
  Renerus Crampen van Übach, Joseph Schieffers hebbende gewoont op de Swijrs, Joseph den wever uijtte Hostart woonende tot Übach aen den Nutzenbergh, Leonart Louppen, Peter Pauwels, Godtfrit Pauwels,
  Anthon den vuss eenen slachter woonende nu tot Eijgelshooven gelijck hij meint, Frans Willem den slachter van Broechuijsen met sijnen soon die maer een oogh heeft, Anthoon voorss van Eijgelshooven die voor drijfknecht gewoont in de Nevelsteiner moelen, eenen woonende tot Merxstein op den bergh in de wandelinge genaemt den Muller.
  Meint oock vast Joannes Cretzer woonende tot Merxstein op den hof, dat noch daerbij geweest Sloetmaeckers Petter van Übach genoemt Peter Ploum, eenen cleedermaecker van professie woonende aen Kriekes Engh, eenen van Übach woonende niet verre van Joseph Ploum getrout met Engelen dochter hebbende een peerdt, geboortigh tot Übach aen den Butzbergh.
 Seggende den gedetineerden, dat om aen deesen diefstal te assisteeren Albert Schleipen en Derick Jaspers hem ten sijnen huijse hadden comen aenroepen en hij met dieselve gegaen door Alsdorp op Hoenghen toe. En dat tot Hoenghen coemende sij d'andere voorgenoemde gesellen gevonden hebben in het huijs van den coster Kerckhoff aldaer. In alwelck huijs hij seijt nochtans niet ingeweest te sijn, maer buijten te sijn staen gebleven.
  En seijt nu dat dien coster oock mede aen deesen geassisteert.
 Dat als de gesellen uijt het huijs van deesen coster uijtquaemen sij op de pastorije toegegaen sijn en dat daer de gesellen die voorgegaen waeren naer de pastorije, ingebroeken sijn, sonder dat hij precies can seggen de plaetze waer den inbreuck geschiet. En dat daer in de pastorije ingeweest waeren onder andere Baltus Kerckhoff, den chirugijn Kerckhoff van s'Hertoghenraede, Adolf Steins, Butze Nelles, Derick Jaspers. En dat die gene die daer ingeweest de poorte geopent hadden en hij daerdoor ingegaen tot op den misthof, alwaer hij heeft blijven schiltwacht houden gearmeert met eenen stock. En seijt, dat Joannes Jaspers daer in de coolhoff schiltwacht gehouden, en dat daer meerdere schiltwachten uijtgestelt geweest, den eenen hier en den anderen daer sonder dat hij precies weet te noemen alle gesellen die op schiltwacht gestaen.
 Seggende dat de geselleneenen tijdtlangh die hij niet precies en weet uijt te stecken in de pastorije ingeweest sijnde uijtquaemen, als wanneer hij gedetineerden gesien dat den chirurgijn Kerckhoff van s'Hertoghenraede een pack hadde gebonden in een laeken, maer seijt niet te weeten wat daerinne geweest. Noch wat in de pastorije gestoolen worden, behalvens dat hij van de gesellen gehoort, dat onder andere effecten, daer oock de monstrance gecregen hadden, en noch gehoort, dat Derick Jaspers die naer het Vlasslandt in verdraegen en daer vercocht soude hebben.
 Seggende wieders dat als de gesellen uijt de pastorije uijtquaemen Baltus Kerckhoff, den chirurgijn Kerckhoff van s'Hertoghenraede met voorseijt pack en met meer andere gesellen wederomme aengegaen ten huijse van den coster tot Hoenghen, maer dat hij gedetineerden met Albert Schleijpen, Derick Jaspers en Butze Nelles te saemen vortgegaen tot buijten de haeghen, alwaer een ider van hun sigh naer huijs toe geswenckt heeft.
 En seijt, dat ontrent vierthien daghen naer deesen diefstal hij gegaen sijnde tot Adolf Steins denselven hem in desselfs huijs voor sijn gedeelte van deesen diefstal gelangt hadde negen specie schillingen.

 Den gedetineerden verclaert noch geweest te sijn bij de diefte in actis vermelt geschiet bij de weduwe Janssen tot Immendorp.
 En dat ontrent acht daghen te vorens hij gedetineerden sijnde geweest tot Übach in de vroegmesse Derick Jaspers hem aengeroepen hadde, en hij gegaen sijnde tot hem Derick Jaspers, denselven hem doens den eersten aenslagh tot het begaen van desen diefstal gegeven.
 Seggende dat noch beneffens hem aen dien diefstal geassisteert Albert Schleijpen, Baltus Kerckhoff, den cuijper Frans Hendrick met sijnen oudsten soon, Nicolaes Rootcrans den jongen, Thijs Schieffers, Hans Peter Crichelbergh, Wilhelmus Schieffers, Thijsgen Schieffers, Joseph soon van den smede achter de Kerck tot Merxstein, Thijsgen Engelen, Caemer Ruth, Peterken den wever uijtter Hostart, den chirurgijn Jerckhoff van s'Hertoghenraede, Nicolaes Crombach, den ouden Rootcrans, den soo genoemden Muller van den Bergh in Merxstein, Joannes Cretzer van Merxstein, Adolf Steins, Leonart en Henricus Steins, Joseph Ploum, Peter Joseph van Holyhuijsen, Vivats Willem, Peter Pauwels,
  Teklen vuss, den Pruijs, Hans Hendrick,
  Reinerus Engelen, Butze Nelles genoemt Dautzenbergh, Joachems Wilen, Baltus van het huijsken, Jacobus Otten, den haemmaecker, Derick Jaspers, Lehnert Louppen, Peter Holthuijsen van Übach sijnde in sijn tweeden houwelijck met Sijbille waervan hij de toenaem niet en weet, Peter Ploum voorss. van Übach, Lennert met de laem handt, en veele andere die hij niet gekent.
 Dat om aen deesen diefstal te assisteeren hij gedetineerde s'avonts gegaen was naer Übach en daer aengegaen bij Derick Jaspers. Welcken Derick Jaspers doens hadde gaen roepen Baltus van het huijsgen, Lennert Louppen, Jochems Willem, Butze Nelles, met de welcke hij gedetineerde seijt op Immendorp toegegaen te sijn. En gecomen sijnde tot bijnae aen het huijs van de weduwe Janssen, sij daer gevonden hebben Baltus Kerckhoff, Albert Schleipen, den cuijper met sijnen oudsten soon, den ouden Rootcrans met sijne twee soonen, Schieffers Thijs, Wilhelmus Schieffers, Thijsgen Schieffers, Hans Peter Crichelbergh, den soon van den smede achter de Kerck tot Merxstein, Thijsgen Engelen, Caemer Ruth, den soo genoemden Muller van den bergh, Peterken den wever uijtter Hostart, Johannes Kretzer, Nicolaes Crombach, den chirurgijn Kerckhoff van s'Hertoghenraede, en alle andere gesellen voorgenoemt, waeronder hij nu seijt, dat oock geweest Christian Trumpener van Merxstein en Schieffers Claes van de Worm. En seijt te meinen dat daer bij de gesellen oock gesien hadde Philip den schoonmaecker van Merxstein hier gedetineert.
 Den gedetineerden seij wieders, dat als sij gesellen bij malcanderen waeren Baltus Kerckhoff hem gedetineerden op schiltwacht gecommandeert, en hij gestaen in den wegh nogh al redelijck verre van het huijs van de weduwe Janssen af, gearmeert met eenen stock. En dat naeder bij hetselve huijs noch op schiltwacht gestaen Albert Schleijpen.
[zie corpus delicti]
 En seijt dat Baltus Kerckhoff, den chirurgijn Kerckhoff, Lennert Louppen en vele andere gesellen het huijs van de weduwe Janssen genaedert hebben en daer ingebrooken sijn, sonder dat hij can seggen, waer noch wie dieselve daer ingecomen. En ingeweest ontrent drij vierdel uhr uijtgecoemen, en doens Baltus Kerckhoff en den chirurgijn Kerckhoff seijden, dat soo helft de gestoole effecten tot gelt gemaekt hadden, hem gedetineerden daeraf sijn deel souden geven.
 Den gedetineerden seijt niet gesien te hebben wat tot Immendorp in het huijs van de weduwe Janssen gestoolen worden, maer wel gehoort te hebben seggen, dat daer cleagien, servietten en ander huijsraeth gecregen, het gene door de Kerckhooven vervoert geworden.
 En seijt wieders, dat naer begaenen diefstal sij gesellen vort naer huijs toe gegaen sijn, maer dat Baltus Kerckhoff met de andere gesellen van s'Hertoghenraede den wegh genoemen op den Alstorfer Bosch toe.
 En dat ontrent acht dagen naer desen begaenen diefstal Adolf Steins tot hem gedetineerden gecomen, en hem voor sijn deel gelangs vier schillingen.

 Den gedetineerden verclaert oock geweest te sijn bij het complot om te stehlen op den hoove onder Übach.
 En dat ontrent acht daghen te vorens hij gedetineerden comende van Hunshoven met Adolf Steins hem onderweghs den eersten aenslagh tot desen voorhebbenden diefstal.
 Dat om aen desen diefstal te assisteeren hij gedetineerden s'avonts gegaen was naer Übach en daer aengegaen bij Derick Jaspers en Peter de haemmaecker. Met alwelcke twee hij op den hoove toegegaen en daer op den Driesch hebben vinden staen Adolf Steins met sijne soonen, Leonart Louppen, Butze Nelles, Peter Joseph van Holthuijsen, Vivats Willem, Joseph Ploum, Baltus van het huijsgen, Lennert met de laem handt, Baltus Kerckhoff, den soon van den cuijper van Merxstein, Nicolaes Rootcrans den jongen, Caemer Ruth, Schieffers Thijs, Wilhelmus Schieffers, Thijsgen Schieffers, Thijsgen Engelen, den soon van den smede achter de Kerck tot Merxstein, Hans Peter Crichelberg, den soo genoemden Muller aan den bergh in Merxstein, Christian Trumpener, den chirurgijn van s'Hertoghenraede, Nicolaes Crombach aen den Beckenbergh, Alexander Ross uijt den pesch en meer andere die hij niet gekent heeft.
 En seijt wieders, dat sij gesellen daer bij malcanderen sijnde, Lennert met de laem handt het bescheijdt gebracht heeft dat de luijdens op den hoove op waeren, en sij gesellen daeromme sonder den voorhebbenden diefstal te hebben connen werck stelligh maeken hebben moeten vertrecken en naer huijs gegaen sijn.

 Den gedetineerden verclaert noch geweest te sijn bij den diefstal in actis vermelt, geperpetreert ten pastoralen huijse tot Hunshoven.
 Waertoe ontrent de vierthien daghen te vorens ten tijde hij gedetineerden tot Merxstein in de Kercke geweest Albert Schleijpen hem tot Merxstein op de straet den aenslaegh gegeven. En seijt dat noch beneffens hem aen desen diefstal van Hunshoven geassisteert, den ouden Rootcrans met sijne twee soonen, den cuijper met sijnen soon, Baltus Kerckhoff, den soon van de smede achter de Kerck tot Merxstein, Thijsgen Engelen, de soo genoemden Muller van den bergh in Merxstein, Hans Peter Crichelbergh, Christian Trumpener, Wilhelmus Schieffers, Thijsgen Schieffers, Joannes Cretzer, Nicolaes Crombach aen den Beckenberg, Alexander Ross uijt den Pesch, den chirurgijn Kerckhoff van s'Hertogenraede, Adolf Steins, met sijne twee soonen, Peter Joseph Ploum van Holthuijsen, Vivats Willem, Joseph Ploum, Peter Pauwels, Tecklen vuss, Renerus Engelen, Hans Hendrick den Pruijs, Gabriel van Übach, Joseph Dammers, Scheurman, den jongh van Übach ten eersten hier gedetineerd sijnde, Nelles Dautzenbergh, Joachims Willem, Peter den haemmaecker, Derick Jaspers, Lennert Louppen, Baltus van het huijsken, Peter Holthuijsen, den swaeger van desen lesten genoemt Peter Ploum den clledermaecker meer aengehaelt, Renerus Crampen van Übach, Joseph den wever uijtter Hostart woonende tot Übach aen den Nutzenbergh, Michiel den voorss. eijdom van Engelen tot Übach woonende niet verre van Joseph Ploum, Frans Willem den slachter van Broechuijsen met sijnen soon die maer een oogh heeft, Merten Neulen, Christian den voller met sijnen soon Adam, Potzken den wever uijtte Hostart, Mathijs Hermans, Joseph Schieffers van de Suijrs, Schieffers Claes van den Worm, Anthoon van Eijgelshooven hebbende gewoont in de moelen tot Nevelstein, en meerdere die hij niet gekent en heeft.
 Seggende den gedetineerden dat om aen desen diefstal van Hunshovente assisteeren hij gedetinerde s'avonts gegaen was naer Übach en daer aengegaen bij Nelles Dautzenbergh. Met den welcken hij gegaen tot bij Peter den haemmaecker, alwaer hij neffens desen Petter gevonden desselfs swaeger Derick Jaspers. Welcken lesten doens hadde gaen aenroepen Baltus van het huijsken, Lennert Louppen, Jacobus Otten, Joachims Willem. En sij gesellen alzoo bij malcanderen zijnde, langs den hoove voorts langs Breilen op Hunshoven toegegaen, en gecoemen sijnde tot bij nae aen Humshoven, daer gevonden hebben Adolf Steins met sijne soonen, Peter Joseph Plaum, Teecklen Cobus den vuss, Peter Pauwels, Godtfrit Pauwels, den Pruijs, Gabriel, Joseph Dammers, Scheuerman,
den jongh ten eersten hier gedetineert, Renerus Engelen, Renerus Engelen, Renerus Crampen.
 En dat naer hun daer quaemen Baltus Kerckhoff, den cuijper met sijne twee soonen, Nicolaes Rootcrans, Caemer Ruth, Joannes Kretzer, Schieffers Thijs, Crichel, Coxen Christian, Schieffers Thijsgen, den soon van de smede achter de Kerck tot Merxstein, Thijsgen Engelen, , den soo genoemden Muller van den bergh, en andere voorgenoemde gesellen.
 Dat sij gesellen daer bij malcander zijnde op de pastorije toegegaen, als wanneer Baltus Kerckhoff hem gedetineerden op schiltwacht gecommandeert en hij gestaen heeft in Hunshoven tegens over het huijs van den alsch(?) aldaer, gearmeert met eene flinte. En dat Derick Jaspers gearmeert met stock, ende Nelles Dautzenbergh gearmeert met eene sackpistool oock daer ontrent schiltwacht stonden.
 En seijt dat Joannes Kretzer, Baltus Kerckhoff, Christian Trumpener, den chirurgijn Kerckhoff, Adolf met sijne twee soonen en meerdere gesellen de pastorije genadert hebben, en daer oock gelijck hij meint ingeweest sijn, maer seijt niet te weeten wie noch waer de gesellen daer inquaemen. Seggende hij gedetineerden, dat daer de gesellen niet lang ingebleven waeren, en oock niet veel gecregen hadden. Dat de gesellen uijtcomende voorop bij hem quaemen de Schutgens en de Kerckhooven, die hem doens seijden, dat daer sij niet veel en luttel gelt gecregen.
 Wanneer sij gesellen vort en nae huijs gegaen sijn, hebbende hij gedetineerde met vier, vijf Merxstein gesellen den ruckwegh genoemen over Freilenbergh, Paelenbergh en langs den Cratzbosch.
 Den gedetineerden seijt niet gesien te hebben  noch te weeten, wat meer als voorss luttel gelt in de pastorije tot Hunshoven was gestoolen worden. En seijt dat den chirurgijn Kerckhoff van s'Hertoghenraede de gestole effecten tot hem genoemen, sonder te weeten waer hij die gelaeten. En dat ontrent vierthien daghen daernae hij gedetineerden , gegaen sijnde tot Baltus Kerckhoff, denselven hem voor sijn gedeelte van desen diefstal gelangt twee schillingen.

 Mits de nacht is ten seven ueren opgehouden worden tot mergen vroegh.
•••
Op heden den 17 februarii 1773 is wederomme gesisteert, sijnde in loco torturæ gecompareert den voorss. gedetineerden Peter Ploum. Den genen aengemaent sijnde de waerheijt te seggen, heeft verclaert, dat aen voorss. dieftens ende complot door hem bekent, noch boven de gesellen door hem genoemt oock geassisteert hadden
Crichels Nijs van de Worm
Scheuvens Nijs van Merxstein met sijnen soon Mathijs genoemt Mertelaers,
eenen genoemt Steffen hebbende voor knecht gewoont bij Mathijs Hermans.

 Den gedetineerde verclaert oock geweest te sijn bij den diefstal in actis vermelt, uijtgewerckt tot Wurm, waertoe Peter Pauwels hem tot Übach op de straet ontrent thien daghen te vorens den aenslaegh gegeven.
 En seijt dat beneffens hem aen dien diefstal geassisteert Derick Jaspers, Baltus van het huijsken, Lennert louppen, Peter den haemmaecker, Nelles Dautzenbergh, Joseph Dammers, Scheuerman, Rochus van Übach, Lennert Steins, Peter Pauwels, Jacobus Otten, Adolf Steins, Henricus Steins, Coen Kern, Renerus Engelen, Gabriel geëxecuteert, Hans Hendrick den Pruijs, Teekelen Cobus den vuss, Joseph Plaum van Holthausen, Renerus Crampen, Joseph den wever uijtter Hostart woonende tot Übach aen den Nutzenbergh, Peter Holthausen, Sloetmaeckers Peter genoemt Peter Ploum, Peterken den wever uijtter Hostart, Mathijs Hermans met sijn knecht Steffen, Christian den voller met sijnen soon Adam, Anthoon van Eijgelshoven hebbende gewoont in de moelen tot Nevelstein, Frans Wilem den slachter van Broechuijsen met sijnen soon die maer een oogh heeft, Anthoon den vussen slachter, woonende nu tot Eijgelshooven, Thijsgen Schieffers, Scheuvens Nijs, Wilhelmus Schieffer, Hans Peter Crichelbergh, Thijs Schieffers, den ouden Rootcrans met sijne twee soonen, Caemer Ruth, Frans Henderich den cuijper met sijnen oudsten soon, den soon van de smede achter de Kerck tot Merxstein, Thijsgen Engelen, Albert Schleipen, Baltus Kerckhoff, Christian Trumpener, Lennert Gierlings soon van de wiesvrouw Berb.
 En seijt daer niet gesien te hebben Joannes Kretzer van Merxstein.
 Dat noch daerbij geweest Hans Peter Kessels aen de Kleijck, den chirurgijn Kerckhoff van s'Hertoghenraede, Nicolaes Crombach aen den Beckenbergh, Alexander Ross uijt den pesch, Schieffers Claes van de Worm, Crichels Nijs van aldaer, Wilhelmus woonende aen den Beerenboom, Joseph Schieffers aen den suijrs, en vele andere die hij seijt niet gekent te hebben.
 Dat om aen desen diefstal te assisteeren hij gedetineerden s'avonts gegaen naer Übach en daer ingegaen bij Derick Jaspers, den welckenhadde gaen roepen Nelles Dautzenbergh, Lennert Louppen, Jouchems Wilem, Baltus van het huijsken, Rochus Voorss. Joseph Dammers, Gabriel voorss. Scheurman. En sij bij malcanderren sijnde naer den Birder(?) wegh uijtgegaen sijnde, naerdien sij noch aengeroepen hadden Joseph den wever aen den Nutzenbergh ende Renerus Crampen, ende gegaen sijnde tot aen het Birder Lintgen, daar op de andere gesellen gewacht hebben.
 En seijt dat daer bij hun gecoemen Adolf Steins, Renerus Engelen, Vivats Willem en andere voorgenoemde gesellen van Übach, als wanneer sij gesellen op Wurm toegegaen, en dat naest Wurm bij hun gecoemen Baltus Kerckhoff, Albert Schleipen, Lennert Gierlings, den chirurgijn Kerckhoff, Christian Trumpener, Thijsgen Engelen, Thijs Schieffers, Hans Peter Kessels, aen de Kleijck, Scheuvens Nijs en andere voorgenoemde gesellen, soo van Merxstein, van s'Hertogenraede, van de Worm, als van Hostart en Broechuijsen, met oock Alexander Ross en Joseph Schieffers van de Luijrs.
 En dat tot Wurm sijnde Adolf Steins hem gedetineerden verre naer het dorp in op schiltwacht gecommandeert en hij gestaen heeft gearmeert met eenen fusick, alwaer noch bij hem schiltwacht gehouden Rochus en Jouchems Willem, beijde oock gearmeert met fusicken, ende Coen Kern gearmeert met eenen stock.
 Wanneer de andere gesellen genadert het huijs, waer den diefstal geschiet en daer ingebroocken sijn, sonder dat hij can seggen, wie gebroocken, noch waer gebrocken worden, mits te verre daeraf schiltwacht gehouden om sulx te hebben connen sien. Maer seijt dat daer seer vele gesellen ingeweest sijn, onder andere Lennert Louppen, Joseph Dammers, Joseph Ploum, de Steins en de Kerckhoven.
 Seggende hij gedetineerden, dat daer de gesellen langh ingebleven waeren, geduijrende welcke tijdt hij oock eenigh tumult gehoort, sonder nu te connen seggen waerinne sulx bestaen hadde. En dat de gesellen uijtcomende Lennert Louppen en Joseph Dammers bij hem quaemen, seggende dieselve, dat het gedaen was en dat daer sij de luijdens seer gebonden ende veel gelt, cleagien en ander huijsraeth gecregen.
 Wanneer oock bijgecoemen d'andere gesellen  en sij doens vort een ider op huijs toe vertrocken sijn. Dat bij het uijtcoemen van de gesellen hij gesien, dat de Steins en de Kerckhooven packen hadden, gebonden in laekens, die hij oock meint, dat dieselve behouden en tot gelt gemaeckt hebben. Maer seijt niet te weeten wat in de voorss. packen hadden.
 En seijt, dat eenighe dagen naer deesen begaenen diefstal hij voor sijn deel dier bij Baltus Kerckhoff afgehaelt sechs schillingen.

 Den gedetineerden verclaert oock geweest te sijn bij de diefte in actis gementioneert uijtgewerckt in de Abdije tot Cloosteraede.
 Waertoe thien dagen te vorens tot Merxstein in de straet ten tijde dat daer in de Kercke geweest, Frans Hendrick den cuijper hem den aenslagh gegeven.
 En seijt dat beneffens hem aen den diefstal geassisteert den voorss. cuipers, met sijnen soon, Baltus Kerckhoff, den ouden Rootcrans met sijne twee soonen, Caemer Ruth, Schieffers Thijs, Wilhelmus Schieffers, Hans Peter Crichelbergh, Thijsgen Schieffers, Mathijs Engelen,, Scheuvens Nijs, met sijnen soon Mathijs, de soo genoemden Muller op den bergh,  in Merxstein, Christian Trumpener, den soon van den smede achter de Kerck tot Merxstein, Joannes Kretzer, Schieffers Claes, Crichels Nijs, van de Worm, Wilhemus aen den Beerenboom, Christian den voller met sijnen soon Adam, Anthoon van Eijgelshooven, die gewoont tot Nevelstein, Frans Willem de slachter van Broechuijsen met sijnen soon die maer een oogh heeft, Anthon den vussen slachter van aldaer woonende nu tot Eijgelshooven, Mathijs Hermans, den knecht van desen lesten genoemt Steffen, Merten Neulen, Alexander Ross, Nicolaes Crombach, den chirurgijn Kerkhoff van s'Hertogenrade, Hans Peter Kessels aen de Kleijck, Adolf Steins, Lennert en Henricus Steins, Peter Joseph Ploum van Holthuijsen, Vivats Willem, Coen Kern, Michiel van den bergh Engelen Eijdom uijt Übach, Joseph Ploum, Peter Pauwels, Theeklen Cobus, Hans Hendrich dn Pruijs, Dammer hensgen, Renerus Engelen, Joseph Dammers, Gabriel Geëxecuteert, Scheurman, Nelles Dautzenbergh, Jacobus Otten, Derick Jaspers, Baltus van het huijsken, Rochus van Übach, Peter Holthuijsen en Peter Ploum geswaegers, Jouchems Willem, Lennert Louppen, Peterken den wever uijtter Hostart, Renerus Crampen van Übach, Peter den haemmaecker.
 En seijt dat bij desen en bij andere voorbeschreevene dieftens oock geweest
den smede achter de Kerck tot Merxstein genoemt Derick Scholtis,
Hubertus eenen raeder maecker woonende tot Merxstein in de Scherpstraet,
Hans Willem eenen smede woonende tot Merxstein op den cant, waervan hij den toenaem niet en weet, getrouwt met de Frijn Clooten, den swaeger van Caemer Ruth van Merxstein.
 Seggende dat noch bij den diefstal van Cloosterrode geweest Joannes Boijmans woonende tot Übach aen den Vliegenpoel, Lennert Gierlings soon van de wiesvrouw Beel in Merxstein, eenen wever van Marienbergh woonende tot Übach aen den Nutzenbergh, hebbende tot Aacken vastgeseten gehadt.
 Den gedetineerden seijt dat bij alle voorgemelde dieftens oock geweest
Joannes Cuppers eenen wever woonende in den Plitzard onder Merxstein,
eenen genoemt Geerart hebbende gewoont in Lahaijen huijs aen de Kleijck waer nu en woont den broeder van den substituut greffier in desen,
Mathijs Ernst en Willem Ernst gebroeders van de Worm,
Baltus Wevels woonende onder Kerkrode niet verre van den Maubach, sijnde getrouwt niet weetende nochtans of hij kinderen heeft ofte niet, hebbende hij gedetineerden in desselfs huijs wel gesien eenen jongh, mer seijt niet te weeten of dit was den soon van hem, Baltus ofte niet, hebbende dien Baltus een peert,
Joannes Joseph soon van Frans Willem die voortijds aftrecker geweest op de Boostrops Cuijl, en die nu werkt op de Clooster Cuijl, waervan hij de naem niet en weet.
 Dat noch daerbij geweest,
den Swarten Peter uijt den pesch onder Kerckrode genoemt Peter Wevels sijnde eenen brootbacker,
eenen cledermaecker van professie getrouwt ten tweeden mael met seecker vrouwspersoon die voor dienstmeijt gewoont bij den broeder van den substitut greffier ten desen woonende in de haeghen onder Kerckrode, welckers moeder genoemt woort Sibille en sijnde sijn vaeder overleeden, waervan hem nu de naem niet en weet,
eenen naeldemaecker genoemt Joseph woonende op den Kohlscheij getrout met Phien Hendrigs dochter van Merxstein,
eenen uijt de smede in het Kohlbergs velt genoemt Merten met aller oudt drijvende een peert, getrout en woonende op Nullant, waervan hij den toenaem niet en weet, sijnde desselfs vaeder overleeden en sijne moeder noch levende,
Jacobus Koullen woonende ontrent de Bleije onder Kerckrode,
eenen woonende tusschen den swarten Peter een voorss. kledermaecker, weesende cleen van postuur, hebbende swerte haeren en sijnde getrout, maer seijt den naem daeraf niet te weeten.
 En seijt, dat noch meerdere gesellen onder hunne bende gehoorden die hij ten deele niet gekent, en hem nu ten deele niet bijvallen.
 Dat om aen desen diefstal te assisteeren hij gedetineerden gegaen op Merxstein toe, en daer aengegaen bij den cuijper Frans Hendrick, welcken lesten sijnen soon doens gesonden tot Baltus Kerckhoff. En dat eene tijflangh daernaer dien Baltus met de voorgenoemde Merxsteiner gesellen afgecoemen en sij doens saemen gegaen op St. Lennertsbergh toe, alwaer sij de eerste geweest. Maer dat datelijck naer hun daer arriveerden de genoemde gesellen van Übach, van Broechuijsen ende van de Worm, en dat daernaer oock daer op St. Lennertsbergh gecoemen de genoemde gesellen van s'Hertoghenraede, van de Kleijck, uijt de banck Kerkraede en anderen van dien cant die hij al niet gekent en heeft.
  En seijt, dat op dien bergh sij gesellen al bij malcanderen gecoemen, en bij malcanderen sijnde Baltus Kerckhoff hun gesellen daer den eede voorgehouden. En sij in desselfs handen geswooren hebben godt en de heijlige moeder godts af en den duijvel toe, onder verspreecken niemant van de gesellen te verraeden, oock niet soo sij gevangen wierden en en eerder alle pien en self den toodt te moeten uijtstaen als eenen van de gesellen accuseeren. Dat oock sij niemant op wegh en stegh souden molesteeren, in de kerkcken gaen gelijck andere brave Christen, ende voor het aensicht der menschen geene vrientschappe met malcanderen thoonen. Dat voorss. Baltus Kerckhoff dan bij hem hebbende een boeck, hij gedetineerde in het selve een cruijs gemaeckt in plaetse van sijnen naem te scrijven mits hij scrijvens onervaeren is en dat de andere gesellen die scrijven connen hunnen naem in hetselve boeck geschreeven hebben.
 Seggende den gedetineerden, dat naer geëindigten eede sij gesellen van St. Lennertsbergh op Cloosterraede toegegaen, den wegh genoomen hebbende eenighe door s'Hertoghenraede en andere langs Hertoghenraede, en dat hij mede langs Hertoghenraede gepasseert, en wederomme bij malcandere gecoemen ontrent den haspel (draaihek) aen de weijde van d'Abdije.
 Alwaer sijnde schiltwachten uijtgestelt wierden en doens Baltus Kerckhoff hem gedetineerden hadde doen schiltwacht houden. En hij gestaen in voorss. weijde naest den haspel, gearmeert met eenen fusick, waer ontrent noch meerdere schiltwachten uitgestelt geweest, onder andere Rochus en Dammer Hensgen van Übach.
 Dat naer dien de schiltwachten uijtgestelt geweest d'andere gesellen op d'Abdije toegegaen. Maer seijt niet te weeten, waer dieselve daer ingecoemen, noch wie ingeweest. Meenende nochtans, dat onder andere daer moeten ingeweest sijn de Kerckhooven, de Steins, den cuijper en andere oude, mits die nieverants schiltwacht stonden.
 En seijt wieders, dat naer dien ter voorss. plaetze eenen uijrlangh schiltwacht gehouden daer bij hem gecoemen Baltus Kerckhoff, den chirurgijn Kerckhoff en Adolf Steins. Seggende dieselve, dat in de Abdije imant opgeweest, en daeromme sij hadden moeten vertrecken en seggende dieselve wieders, dat luttel silverwerck in d' Abdije gecregen hadden, sonder hem te geseijt te hebben waerinne sulx bestaen hadde noch wat meerdaer gestoolen. Het ghene hij gedetineerden oock seijt selfs niet te weeten, noch te weeten waer de gestoole saecken verbleven.
 Seggende wieders dat als, geleijck voorss. naer gepasseerden diefstal Adolf Steins, Baltus en den chirurgijn Kerckhoff bij hem gedetineerden op sijnen post gecoemen, d'andere gesellen doens oock volghden. En alle vortgegaen sijn op huijs toe, eenighe van deesen cant den wegh genoemen hebbende door s'Hertoghenraede, en hij gedetineerden met meer andere over Baelsbruggen.
 En dat ontrent vierthien daghen daernae hij gedetineerden gegaen sijnde tot Baltus Kerckhoff, denselven hem voor sijn deel gelangt heeft drij schillingen.

 Den gedetineerden verclaert oock geweest te sijn bij de diefte in actis vermelt geschiet aen de handt. En dat eenighe daegen te voorens hij gedetineerden geweest sijnde bij Baltus Kerckhoff, denselven hem doens ten eersten gesprooken van deesen diefstal te begaen.
 En seijt, dat beneffens hem aen dien diefstal geassisteert Baltus Kerckhoff, den cuijper Frans Hendrik met sijnen grooten soon, den ouden Rootcrans met sijne twee soonen, Schieffers Thijs, Hans Peter Crichelberg, Wilhelmus Schieffers, Scheuvens Nijs, Thijsgen Schieffers, Mathijs Engelen, Derick Scholtis, den smede achter de Kerck tot Merxstein, Hubertus den Esser in Scherpstraet, Albert Schleijpen, Christian Trumpener, Christian den voller met sijnen soon Adam ende knecht Anthoon, Frans Willem den slachter van Broechuijsen met sijnen soon die maer een oog heeft, Anthoon den vussen schlachter, Schieffers Claes, Crichels Nijs, Mathijs Ernst, Willem Ernst, Wilhelmus aen den Beerenboom, Merten Neulen, Mathijs Hermans, Peterken den wever uijtter Hostart, Baltus van het huijsken, Rochus van Übach, Jouchems Willem, Jacobus Otten, Nelles Dautzenbergh, Lennert Louppen, Joseph Dammers, Gabriel geëxecuteert, Scheuerman, Pruijs, Renerus Engelen, Theklen Cobus den vuss, Joseph Ploum, Peter Pauwels, Adolf Steins met sijne soonen, Vivats Willem, Peter Joseph Ploum, Joseph den wever van den Hostart woonende tot Übach aen den Nutzenbergh, Peter Holthuijsen en Peter Ploum geswaegers, Arets gerardt gewoont hebbende aen de Kleick, Hans Peter Kessels, den chirurgijn Kerckhoff, Nicolaes Krombach, Jacobus Koullen, Baltus Wevels, den voorss. cleermaecker uijt de Haeghen onder Kerckrode, eenen woonende neffens desen kleedermaecker, cort van postuur en root van gesicht, Merten uit de smede woonende op Nullant, dien voorss. Joseph van den Kohlscheijdt, Alexander Ross en veele anderen die hij seijt, dat hem nu niet te binnen vallen.
 Seggende den gedetineerde dat om aen desen diefstal te assisteeren hij s'avonts gegaen was  naer Merxstein en daer aengegaen bij Baltus Kerckhoff, alwaer hij gevonden Adolf Steins met sijne twee soonen. Dat van daer sij met dieselve Steins en Baltus gegaen tot onden In Merxstein tegens over den hof, waer sij gevonden eenighe van de Merxsteiner gesellen, en daer iet gewacht hebbende de andere oock bij quaemen. Wanneer sij te saemen vortgegaen door s'Hertoghenraede op de handt toe, en dat onderweghens noch al gesellen bijgecoemen den eenen hier en den anderen daer.
 En seijt dat sij gesellen al bij malcanderen gecoemen op desen cant van het huijs aen de handt, aen het velt aen, waer hij seijt alle door hem hiervoor genoemde gesellen gesien en gekent te hebben. Dat daer de schiltwachten uijtgestelt wierden, en Baltus Kerckhoff hem gedetineerden met Jouchems Willem van Übach hadde doen staen in de wegh noch al iet van hetselve huijs af. En sij daer gestaen hebben elck van hun gearmeert met eenen fusick.
 En doens den selven Baltus met de andere gesellen het huijs naderden en daer ingebroocken sijn, sonder dat hij heeft connen sien, noch weet wie, noch weet waer de gesellen daer ingecoemen. En ingeweest sijnde eenen redelijcken tijdlangh uijt quaemen den wegh naer op hem gedetineerden en sijnen mede wachter toe. Seggende dieselve gesellen doens onder hun, dat daer sij den man quaelijck getracteert hadden.
 En seijt doens gesien te hebben, dat de Kerckhooven en de Steins packen hadden, sonder te weeten wat daerinne was, noch waer die ingedraegen worden. Oock seijt niet te weeten wat in het huijs aen de handt was gestoolen, behalvens dat hij van de gesellen gehoort seggen dat daer gelt, cleagien en ander huijsraeth gecregen.
 Seggende wieders, dat naer gedaenen diefstal sij gesellen van daer vertrocken sijn den eenen hier en den anderen daer, edoch gelijck hij meint, elck op huijs toe.
 En seijt, dat ontrent drij weeken naer deesen diefstal hij gedetineerden voor sijn gedeelte dier bij Baltus Kerckhoff afgehaelt hadde acht schillingen.

 Den gedetineerden seijt, dat s' sondaghs voor het begaen van den diefstal tot Wijnantraede in actis vermelt, hij geweest sijnde tot Übach, Peter Pauwels hem daer den aenslagh tot gegeven. En dat oock hij soude sijn mede gegaen, maer dat middeler tijdt hem heet waeter over een been gevallen en hij hem dusdaenigh verbrant, dat niet hadde connen mede gaen. Welcken niet tegenstaende Adolf Steins hem naerderhandt voor sijn deel daeraf gelangt hadde ses Schillingen.

 Den gedetineerden seijt noch geweest te sijn bij de complooeringhe in actis vermelt. die geformeert geweest om te stelen op den hof Drinhuijsen onder Übach, waertoe Lennert Steins hem op eenen sondagh ter herberge van den Dassen tot Übach den aenslagh gegeven.
  En seijt dat om aen desen diefstal te assisteren hij gedetineerden s'avonts gegaen was naer Übach in, en daer aengegaen bij Adolf Steins, alwaer hij gevonden Adolf Steins met sijne twee soonen ende eijdom Peter waervan hij den toenaem niet en weet en die hij nu seijt, dat oock geassisteert aen de voorschrevene dieftens.
 Dat daer ten huijse van Adolf Steins noch aengecoemen waeren Peter Pauwels, Teecklen Cobus den vussen, Joseph Ploum. Ende sij doens tesaemen gegaen op den Vivat toe, alwaer sij beneffens Vivats Willem oock gevonden Peter Joseph Ploum van Holthuijsen. En sij van daer gegaen de straet iet naer, en doens over den voetpadt daer loopende op Drinhuijsen toe, en gecoemen sijnde op den Drinhuijser Driesch, aen het valderen aen de weijde daer bij hun gecoemen Peter Holthuijsen, Peter Ploum, Rochus voorss. Baltus van het huijsken, Derick Jaspers, Jacobus Otten, Peter den haemmaecker, Lennert Louppen, Nelles Dautzenbergh, Peterken dn wever uijtter Hostart, Joseph den broeder van voorss. Peterken woonende tot Übach aen den Nutzenbergh, Renerus Crampen, Gabriel, Joseph Dammers, Scheuerman, Pruijs, Renerus Engelen, Frans Willem van Broechuijsen met sijnen soon die maer een oogh heeft, Anthoon den vussen slachter van Broechuijsen woonende nu tot Eijgelshooven, Anthoon gewoont hebbende tot Nevelstein, Christian den volder met sijnen soon Adam, Wilhelmus aen den Beerenboom, Willem Ernst, Mathijs Ernst, Nijs Crichelbergh, Schieffers Claes, Frans Hendrik den cuijper van Merxstein met sijnen soon, Baltus Kerckhoff, Albert Schleipen, Hubertus den esser in Scherpstraet, Thijsgen Schieffers, Scheuvens Nijs met sijnen soon Mathijs, Wilhelmus Schieffers, Hans Peter Crichelbergh, Thijs Schieffers, den ouden Rootcrants met sijne twee soonen, den soo genoemden Muller van den bergh in Merxstein, Derick Scholtis, den smede achter de Kerck met sijnen soon, Thijsgen Engelen, Christian Trumpener, Gerart Arets hebbende gewoont aen de Kleijck, Hans Peter Kessels, den Chirurgijn Kerckhoff, Nicolaes Crombach, Jacobus Koullen, Merten uit de smede, Joseph Voorss. van den Kohlscheidt, Alexander Ross, den voorss. cleedermaecker uijt de haeghen met den nabuijr van desen lesten, den Swarte Peter genoemt Wevels, Baltus Wevels.
 Dat sij gesellen op voorss. Driesch vergaedert sijnde eenighe van hun om den hof hadden gaen speculeeren en dieselve te rugge comende seijden, dat daer de luijdens op waeren en daeromme niet goet den vorhebbenden diefstal te ondernemen. Als wanneer sij gesellen vort en een ider naer toe gegaen is..

 Den gedetineerden seijt voorders aan geene diefstal meer geassisteert te hebben.

 Deze aen den gedetineerden duijdelijck voorgelesen sijnde heeft daerbij blijven persisteeren. Tot dien scrijvens onervaeren met een cruijs gehandtmirckt
 cruijs + mick van Peter Ploum den jongen
(legerstondt) quod attestamur, Mathijs Hulgens scheen, Joannes Coonen schepen
 in fidem geteeckent, J.F. Daene substituut greffier

bovenzijde


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER