DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Scherp examen Peter Hertzog 8 april 1773
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168

 Maaike van Eekelen


Verders is gesisteert Peter Hartzog en nae dat aan denselven gerecommandert was om de waarheijd te moeten bekennen, heeft sig geadstringeert om alle desselfs diefstallen te bekennen.
Dienvolgens verklaarde:

Art. 1
Verklaart pligtig te zijn en geassisteert te hebben aan verscheijde huijsbraaken en diefstallen.
  Martinus aan de hand
Art. 2
Verklaart pligtig te zijn aan den diefstal gebeurt bij Martinus aan de hand, lande van ter Heijden waarbij geassisteert hebben alle de gedetineerdens uitgenoomen Sander Austen (later ingevoegd: en Juneman), Weevers Lins.
En na dat aan hem was voorgeleesen het decreet van scherpe examen en de territie gedaan heeft bekend
Daarbij te sijn geweest Jacobus, gewoont hebbende in de moolen van dheer Capitaine de Roothaus, nog sig ophoudende tot Welten, desselfs moeder nog in leeven en vader doot.
Dat hij bij de Heerlensche gekoomen is aan den soogenoemden Groenendallen en daar omtrent ook bij de vreemde quaemen ten getalle van tien, waeronder sig bevondenden Posten Matthijs van de Speckhuijser heijde, sijnde een kooldrijver en dan den chirurgijn Kerkhofs, hebbende hij d' overige niet gekent.
Alle gewaepent met stocken en hij en meer andere met schietgeweer.
Dat de voorz. sijne complicen de deure hebben op geslaegen, dog hij gedetin. weet de positive omstandigheeden niet te zeggen vermits omtrent den Groenendal op schildwagt gestaan. Dat sij nae eene dappere resistentie van Martinus Schroders de daar in huijs sijnde menschen gruwelijk geknevelt, gestooten en geslaegen te hebben, en hun van alle laasten goed berooft. Van daar met drie of vier packen uijtgekoomen en alsdoen van de Spaanse gescheijden sijn aan de Drie Vogels.
Hebbende hij twee daegen daarnae gehaalt voor sijn aandeel te Hertogenraed in 't huijs naast Kerkhoffs alwaar dijen 't gelegt hadde ses schelling.
 Wijnandsrade
Art. 3

Bekent meede pligtig te sijn aan den diefstal te Wijnandsraede bij Ritzen.
Dat daarbij geassisteert hebben
Lennert,
Meijer,
Bussen Hensken,
der gleser,
Andries
Houben Hens,
Jacobus Juneman
Stein Hens,
Johannis Hoenen getrouwt wonende aan de Heerler Heijde bij de Heuls, lang van postuur, swart hair,
als mede nog zekeren Johannis Hoenen gewoont hebbende te Schandelen, over ontrent twee jaren gestorven,
nog van Hulsberg eenen langen opgeschooten kerl met eenen blauwen kiel, uijt de Heek, woonende omtrent den butt, lang van postuijr lang van bruijn gaoulemt (?) haar. Eenen van Aalbeek middelmatig lang en dick op ter Straaten, eene smit, op Climmen eenen tart(?) een kop langer. Dat hij gesien heeft dat den Gleeser ten tijde van de diefstal met de selve gesprooken heeft.

En vermits de invallende nagt en volgende Paaschfeest is deese gesurcheert en wegens de daar op volgende evasie van den gedetineerde voormelt ... 's nagts tusschen den 8 en 9 deeses geschied, heeft deese moeten gesurcheert blijven donec et usque


 Maaike van Eekelen

bovenzijde


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER