DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Vrijwillige verklaring van Mathijs Crousen en recollectie daarover
5/6 aug. 1774 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168

© Maaike van Eekelen


Personeele responsiven
...Ter instantie
Van den Weledelen Heer W.D.
Vignon Lt. Drossard deeses
Lants nom. officij informant
...gedaen door
Mathijs Crousen uijt de Ban-
ke Heerlen, gedetin. alhier
op den Lants huijse te Val-
kenborg

Vrijdag den 5° augusti 1774

Is voor ons onderschr. Scheepenen der Vrijheijd en Hoofd Banke Herlen van wegens den Heer informant voornoemt gesisteert den gedetin. Mathijs Crousen, den welken vrijwillig en uijt eigene beweginge versogd voor Heren Scheepenen van Heerlen te mogen konnen verschijnen en tot ontlastinge sijner conscientie te verklaeren wes hem gedetin. zedert sijne laeste gedaene vrijwillige bekentenissen alnog was in sijn gedachtenissen gekoomen. Seggende den gedetin. niet te willen sterven sonder alles wes eenige betreckingen tot sijne begaene diefstallen of tentamina of complices den Rechter in oprechtigheijd en naer waerheijd te hebben bekent gemaekt.
Dienvolgens verklaert den gedetineerde:
Dat wanneer hij met sijne makkers het tentamen van diefstal heefd gedaen bij d'heer advocat Lamberts ten tijde denselven gewoont heefd in het huijs van de weduwe Scheelen op den Veemarkt te Herlen, dat alsdoen wanneer den gedetin. met Claes aen de Kook ter bestelder rendevous gekomen is ontrent twalef uuren in de nacht, als doen den gedetin. bij en onder meer hunner nachtsgesellen gesien heefd op voorz. Veemarkt
Mathijs Werdens alias slagters Thijsken woonende doens soo den deponent vermeent op den Kerkhof te Heerlen. Dat deesen Mat. Werdens doens gekleed was geweest met eenen gestreepten keel of sustout, een rond mutzje of hoedje op sij hoofd, en met een langen stok met een kooperen knop in sijne hand. Verklaerende den gedetin. voorn. Mathijs Werdens alsdoen wel gesien en gekent te hebben. En segt den gedetin. de verdere gesellen bij denwelke voorz. M. Werdens doens ter plaetse voorn. stonde hun in te wagten niet gekend te hebben. Dat den gedetin. wanneer hij soo als gesegd bij hen gekoomen stil is blijven staen, maar dat Claes van gen Kook bij hen is gaen spreeken, dan met de eenen dan met de anderen. Konnende den deponenten niet seggen waeromme eigentlijk d'heer Lamberts die nagt niet is werden bestoolen, dan dat hij gedetin. van eenige sijner makkers, die hem hebben komen afroepen verstaen heefd, dat het voor deesen reijse niet weerd was of gelucken konde. En verklaert den gedetin. mits het dus ten huijse van d'heer Lamberts te steelen misluckt, hij en sijnen makkers dienselven nagt sijn gaen steelen bij C. Wetzels in de Coolheuser te Herlen. 'T welk den gedetin. ook reets bij sijnen voorige vrijwillige bekentenissen segt breders bekent te hebben, te weeten voorz. tentamen en den diefstal bij Casper Wetzels.
Den gedetin. ex offico gevraegd waeromme hij bij sijnen laesten vrijwillige bekentenisse doens den slagter Mat. Werdens niet als complice genoemt en opgegeven heeft. Hierop verklaert den gedetin. Mat. Crousen doens wel sig Thijske errindert te hebben, maar dat hij gedetin. gedagt mits Thijsken hier sat, dat het niet behoord hadde dat hij gedetin. hem genoemt hadde. Dat hij zeedert hem herdagt, in sijn gemoet swaerigheijd sig had opgedaen om voorz. Thijske langer te verswigen, daerome dan versog voor ons te komen om sulx te seggen.
Den gedetin. vervolgens gevraegd of hij daerop konde leeven of sterven en voor Godts Rechterstoel verschijnen, dat hij gedetin. soo als hij hier vooren gesegt en verklaert, Thijske Werdens alias slagters Thijske doens gesien en gekent te hebben, verklaert den gedetin. van jae.
Naer duijdelijke voorleesinge dier heefd den gedetin. daerbij gepersisteert en deeses eigenhandig onderteekent
...Matthijs Crausen

Nobis presentibus
J.Theod,vCraen
J.L. Wintgens
Naedere Recollectie gehouden
op den Landshuijse van
Valkenborg
...Ter instantie
Van den WelEd. Gestr. Heer
en Mr. W.D. Vignon
Lt. Hoog Drossard deses
Lands nom. off. Informant
...Door
Matthijs Crousen uijt de
Banke Herlen, gedetin.
alhier op den Landshuijse
te Valkenborg, over desselfs
vrijwillige responsiven op
Vrijdag den 5en Augustij 1774

Sabbath den 6° Augustij 1774

Is voor ons ondergetekende Schepenen der Vrijheijt en Hoofd Banke Herlen van wegens den Heer Informant voornoemt gesisteert den gedet. Matthijs Crousen extra locum torturæ, handen en voeten vrij en sonder eenige territie of dreijgementen. Is aen den selven sijne op gistern gedaene vrijwillige responsive duijdelijk van woorde tot woorde voorgelesen ende gevraegt ofte hij daerbij iets of daervan wilde gedaen hebben.
Verklaert voorn. gedetin. Mattijs Crousen daerbij te persisteren sonder ijets daerbij of daervan te willen gedaen hebben, houdende sijne responsiven en gedaene denuntiatien voor de opregte waerheijt, daerop te willen leven en sterven.
Vervolgens dese recollectie naer duijdelijke voorleesinge onderteekent

Matthijs Crausen

Nobis præsentibus
J.L. Wintgens
J. Wateler, scabinus Valkenburgensis
...bij Assumptie


© Maaike van Eekelen

bovenzijde

© Maaike van Eekelen
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER