DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Continuatie scherp verhoor Erke Moberts 19 jan. 1774
RHCL Maastricht ē Landen van Overmaas 8167
Continuatie van verhooring
den 19 Januarij 1774

 Is wederom gesisteerdt den gedetineerde Erke Moberts van wegens den heer Informant voornoemdt om verder verhoordt te worden over de overgegeeve articulen. Dewelke aengemaendt sijnde de waerheijdt gestandt te doen, verclaerde geene complicen meer te kennen, nog aen geen verdere diefstallen plichtig te weesen.

 Waerom aen denselven 't nader decreet ten sijnen laste voorgeleesen en vervolgens vijf minuten over twee uuren aen de enkele stroppade gebonden en opgetrokken is, en naer dat denselven eenigen tijd daeraen gehangen, en eenige slaegen op desselfs rugge geappliceerdt geworden sijnde,

 bekent den gedetineerde plichtig te staen en gecoŲpereert te hebben aen de violente diefstallen en huijsbraken bij Walraven in de Maasband en te Havert. Hierop denselven om half drie uur afgelaeten en op den stoel geset,

 bekent den gedetineerde dat meede tot hunne bende gauwdieven gehooren en complicen sijn, boven de reets genoemde:
1. den Majeur
2. Welter Penders
3. Nicolas Sassen
4. Leonard Pijls
5. den krommen Thijs
6. MariŽn Hans alias Joh. Penders
7. Daem alias Roer an Daem
8. Fuscher(?)
9. Andres Stijnen
10. Martin de Wael
11. Leentje Claessen

 Vervolgens den gedetineerden ondervraegt over den omstandigheeden van voorz. bekende diefstallen
  Verklaert dat Gerrit Stijnen aen het Wolfendt hem gedetineerde  den eersten aenslag heeft gegeven tot den diefstal gecommitteert bij Walraven in den Maesband. Als wanneer Beeker complicen hun versgaedert hebben s'nagts op de heijde op den weg naer Stein toe. Vanwaer ze gegaen het veld af, laetende Stein op de regter hand leggen en soo voorts tot aen het huijs van Walraeven, alwaer den gedetineerde alnog eene groote menigte complicen gevonden, van welken hij segt geene gekent te hebben. Sijnde den gedetineerde doens gewaepent geweest gelijck ook de Beeker nagtsgesellen met een stok en heefd de gedetineerde alhier op schiltwagt gestaen op den dijk die naer Stein gaet. Konnende wegens langheijd van tijd niet seggen wie hem op schildwag geposteert gehad.
  Hebbende bij deesen diefstal geassisteert Gerard Steijnen aen't Wolfend, Gerrit Stijnen van Neerbeek en den voors. thien in instanti gedenuntieerde personen, welke hem gedetineerde woordelijk bij naemen opgelesen sijn geworden. Konnende den gedetineerde niet seggen hoe sijne mackers in huijs gekomen, nog ook wat aldaer gestoolen geworden, om redenen hij so als voorsegt op schildwagt heefdt gestaen. En naer dat den gedetineerde ontrent vier uuren op den dijk op schildwagt gestaen hadde heefdt Gerard Stijnen aen't Wolfend met de overige van Beek voornoemdt hem komen afroepen. Met dewelke hij denselven weg terug naer huijs gegaen is.
 Hebbende den gedetineerden daags daer aen voot sijn aendeel uit deesen diefstal ontfangen en genooten uijt handen van Gerard Stijnen aen den Wolfend eenen pattacon in schellingen, blamusers en mijten.

Den gedetineerde alsnu nog ondervraagt geworden over den violenten diefstal hier vooren bij sijne eerste responsiven bekent, verklaerdt dat den diefstal begaen is geworden te Wijnantsraede. Konnende egter geenen verdere omstandigheeden hiervan seggen daer hij hier vooren gedaen, gelijk ook geene verdere complicen bij desen diefstal meer gekent te hebben dan de twee Sijnens hier voor gesegt.

 Verders verklaert den gedetineerde bij den violenten diefstal en huijsbraeke begaen bij juffr. Steintjes te Havert achter Millen geweest te sijn.
 Dat Matthijs Smeets daegs ten vooren hem gedetineerde heeft komen bespreeken om met hem te gaen, dat Smeets hem gedetineerde met en nevens de twee Geerkens Stijnen selven avonts van geperpetreerden diefstal voors. heefd koomen aenroepen, dat hij met dese drie dus uit Beek gegaen en even buijten Beek nog gevonden Roer an Daemen, welke aldaer stont hun in wagten, als wanneer t'saemen gegaen sijn over de Graedheijde op Millen en soo op Havert.
 Alle gewaepent met stocken en gekomen tot Havert alwaer Gerrit aen het Wolfend hem gedetineerde een halven scheut weegs eer se aen het huijs waeren op schildwagt heefd gesteld. Dus den gedetineerden, soo hij segt, geene verdere complicen meer gesien heefd. En naar dat den gedetineerde alhier eene goede uure aan het broek op schildwacht gestaen hadde, heefd voorn. Gerrit aen't Wolfend bij sig hebbende voorn. drie, den gedetineerde komen afroepen en sijn ze soo 'tsaemen naer huijs gegaen.
 Als wanneer sijnde cameraden voorn. verhaet hebben datter in het huijs voorn. ingebrooken, alle vind- en draagbaere effecten geroofd en gestoolen en dat nog een grood aental complicen daer geweest waeren. Hebbende Gerrit Stijnen aen den gedetineerde de eigen nagt voor sijn aendeel uit deesen diefstal gegeven een blamuijser, onder verspreeken van naederhand meer te sullen geven. Wat hij egter niet gedaen heefd.

 Den gedetineerde verders serieuse aengemaent de waerheijdt te willen bekennen, verklaert niets verders te weeten.
[In de marge]
 half vijf uuren
 En naer prelecture alomme gepersisteert en dese sijne deposities met een cruisje gehandmerkt.
dit + merk heeft Erken
Moberts selfs gesteld

Nobis presentibus
Attestamur
J.Theod.VCraen . G.J. van Gendt
L.G. Pelt . PVandenHeuvel
J.Wateler . JL Wintgens
A. WilmarNaar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER