DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Derde dag scherp examen van Balthasar Kerckhoff Ė 1 feb. 1771
RHCL Maastricht Ė Hs 102 
 
Extraordinario gehouden
den 1. februarii 1771, ten
overstaen van de heer
P.C. Poyck Schouteth
M. Hulsgen en Joannes
Coonen schepenen----------
De heer officier nomine officii Claeger teghens Balthasar Kerckhoff beclaeghden en gedetineerden segt dat den gedetineerden alsnu wederom in staet is om in t langh gerecolleert te worden over sijne voorgaende depositiŽns in ende op Scherpere examinatie gevolgt, versoeckt alvolghens , dat denselven manibus et pedibus liberis et semoto omni terrore daerover magh worden gerecolleert  om etc.
...........Decret.
Zij geprocedeert tot het versocht recollement.

    achtervolgens het voorschreven decret, zijnde den gedetineerden manibus et pedibus liberis et semoto omni terrore voor ons gesisteert ende hem sijne voorgaende depositiŽns in ende op Scherper examinatie gevolgt, voorgehouden zijnde, heeft verclaert ende gepersisteert onwaer te sijn, dat hij de dieffte tot Heugen op de pastorije geperpetreert, soude mede uijtegewerckt hebben, Ė verclaert sulx uijt pijn gesegt te hebben, Ė nochte eenige te kennen, die dien dieffstall gedaen ofte daertoe gecoŲpereert hebben. Segt oock voorders, onwaer te wesen ende uijt pure pijn gesegt te hebben dat  hij bij den dieffstall tot Immendorff bij de weduwe Janssen soude geweest sijn, offte dien te hebben uijtwercken, oock geen te kennen, die daeraen plichtigh soude wesen, ende alvolghens valsch te zijn, het ghene hij ten opsichte van beijde deese diefftens verclaert heeft, sulx tot dien wederroepende met alle circumstantiŽn, en persoonen, die hij in ende op Scherpere examinatie verclaert heeft, als mede weghens de dieffte van de Handt, behoudelijck de kleijne dieverijen, die hij voortijds in actis meijnt geavoueert te hebben.
Aldus gepasseert die, anno ende ten overstaen als boven, T'oircondt heeft den gedetineerden deese met een cruijs gehandmirckt om dat wegens pijn niet schrijven conde
(was onderteeckent)
Cruijs + merck van den gedetineerden Balthasar Kerckhoff
(leger stont) quod attestamur
(geteeckent)
Mathis Hulsgens Schepen, Joannes Coonen Schepen, J.J. Corneli greffier

Concordat etc.
J.F. Daelen Subst. greffier

   Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER