DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Recollectie van Nellis Dautzenberg, Herzogenrath 7 juni 1771
RHCL Maastricht - HS 102

Recollectie van den gedetineerden Cornelis

Dautzenbergh over desselfs respondederinghe
bij scherpere examinatie van gisteren gedaen
op den Casteele van s'Hertogenraede heden den
8en Junij 1771 ten overstaen van de schepenen
Vaessen en Reinartz ende mij J.F. Daelen Subst.
Greff.

  Eodem et coram iisdem is door den heere Officier gesisteert en heeft gecompareert den gedetineerden Leonart Steins, extra locum torturæ pedibus manibusque liberis et sine ulla terrore ten eijnde van Recollitie, ten eijnde van recollectie over desselfs respondeeringhe en bekentenisse op gisteren den 7en deses gedaen bij scherpere examinatie. Alwelcke responeringhe en bekentenissen hem duijdelijck voorgelesen sijnde ende naer aenmaeninghe van d'oprechte en suijvere waerheijt dien aengaende te bekennen, is aen denselven gevraegt geworden ofte hij bij voors. sijne bekentenissen en respondeeringhen bij scherpere examinatie op gesteren gedaen, – soo noopende de diefstallen daerbij vermelt als complicen door hem genoemt en andere circumstantien door hem gedetailleert, – te blijven persisteeren, deselve alzoo waer en waerachtigh te wesen.
  Ende dat bij voors. circumstamtien ende omstandigheden aen den diefstal begaen op de pastorije van Hoghen
alwaer hij gedetineerden op schiltwacht gestaen heeft,
geassisteert hebben Adolphus Steins,
desselfs twee soonen Leonart en Henricus Steins,
Peter Muller, Joseph Keijser,
Joseph Ploum, Jacobus getrouwt met Tecla Ploum,
Derick Jaspers, Jacobus Otten,
den cuijper ende den schoenmaecker van Merxstein alhier gedetineert,
Baltus Kerckhoffs, Peeter Pauwls.
Gelijck oock dat hij gedetineerden van Peter Mullers en Derick Jaspers gehoort heeft dat Peter Maijers oock aen desen diefstal soude geassisteert hebben.
  Gelijck oock dat aldaer beneffens andere effecten de Monstrance is gestolen worden ende dat hij gedetineerden van desen diefstal geprofiteert en van Baltus Kerckhoff ontfangen heeft twee schillingen. Gelijck oock dat aen desen  diefstal noch meer andere geassisteert hebben die hij niet gekent en heeft.

  Als oock waer te sijn dat aen den diefstal begaen bij de >weduwe Janssen tot Immendorp
beneffens hem gedetineerden geassisteert hebben bij de omstandigheden door hem gedetineerden op gisteren gedetailleert, Adolf Steins, Derick Jaspers, Leonard en Henricus Steins, Peter Muller, Jacobus Otten, Peter Pauwls, Joseph Ploum, Jacobus getrouwt met Tecla Ploum, Baltus Kerckhoff, den schoenmaecker en den cuijper van Merxstein alhier gedetineert. Ende dat hij gedetineerden daeraf becomen heeft uijt handen van Baltus Kerckhoff drij gulden.

  Gelijck oock waer te wesen dat om het complot dat gemaeckt was om in den jaere 1770 op den hove onder Ubach
te gaen stehlen bij de omstandigheden ende circumstantien door hem gedetineerden op gisteren gedetailleert, beneffens hem gedetineerden geassisteert hebben Adolf Steins,desselfs twee soonen Leonard en Henricus Steins, Peter Pauwls, Joseph Ploum, Derick Jaspers, Peter Muller, Jacobus den vuss getrouwt met Tecla Ploum, Baltus Kerckhof ende noch meer andere die hij gedetineerde niet gekent en heeft. Ende dat sij hun gemackt propoost niet en hebben connen ter executie stellen, mits sij de luijdens op den hoove opgevonden hebben.

  Ende naer dat deese sijne gedaene Recollitie aen den gedetineerden wel duijdelijck van woorde tot woorde voorgelesen geworden is, heeft daerbij als oock bij sijne personele responderinghe op gisteren bij scherper examinatie gedaen, bij alle circumstantien en omstandigheden door hem gedetailleert ende complicen door hem genoemt blijven persisteeren ende verclaert hetselve alzoo waer en waerachtig te wesen en dienvolghens eijgenhandig onderteeckent.
(was geteeckent) Cornelis Dautzenberg
(leger stondt) quod attestamur
(waeren geteeckent) Philip Streiffels schepen, Hendrich Werden schepen
(daeronder stondt) In fidem
(ende geteeckent) J.Fr. Daelen subst. greff.
Dese copie gecollationeert met het
origineel dier is daermede van woorde
tot woorde bevonden t' accorderen.
Actum in judicio extraordinario
den 8en Junii 1771
Gevaceert ¼ uer
Quod attestamur
  Nicolaes Vaessen schepen
  L. Reinartz schepen
In fidem J.F. Daelen subst. greff.

Naar boven


EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER