DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Recollectie van Leonard Steins, Herzogenrath 7 juni 1771
RHCL Maastricht - HS 102
  Geëxhibeert den 8 Junii 1771

Recollectie van den gedetineerden
Leonart Steins over desselfs responde-
deringhe bij scherpere examinatie van
gisteren gedaen op den Casteele van
s'Hertogenraede den 7en Junij 1771
ten overstaen van de schepenen Streiffels
en Werden ende mij J.F. Daelen Subst.

Greff. 

  Eodem et coram iisdem is door den heere Officier gesisteert en heeft gecompareert den gedetineerden Leonart Steins, extra locum torturæ pedibus manibusque liberis et sine ulla terrore ten eijnde van recollectie over desselfs respondeeringhe en bekentenisse op gesteren den 6en deses bij scherpere examinatie. Alwelcke responeeringhe en bekentenissen hem duijdelijck voorgelesen sijnde ende naer aenmaeninghe van d'oprechte en suijvere waerheijt dien aengaende te bekennen, is aen denselven gevraegt geworden ofte hij bij  voors. sijne bekentenissen en respondeeringhen bij scherpere examinatie op gesteren gedaen, – soo noopende de diefstallen daerbij vermelt als complicen door hem genoemt en andere circumstantien door hem gedetailleert, – overal te blijven persisteeren, deselve alzoo waer en waerachtigh te wesen.
  Ende notanter, dat hij gedetineerden aen den diefstal begaen op de pastorije tot Hoeghen
geasisteert heeft gelijck oock
Jacobus Otten, den haemmaecker Peeter Mullers,
desselfs swaeger Dirck Jaspers, Joseph Ploum,
Baltus Kerckhoff, Jacobus getrouwt met Tecla Ploum,
Leonart Ploum met de laem handt, Nelles Dautzenbergh,
ende gelijck hij gedetineerden oock vermeent Peeter Pauwels, negen ofte thien Gulicker. Bij welcke Gulicker hij gedetineerden vermeent dat eenen geweest was hem noemende Peeter, zijnde van Bettendorp. Sijnde denselven Peeter van Bettendorp gelijck den gedetineerden bij sijne persoonele respondeeringhe op gesteren gedescribeert.
Ende dat den gedetineerden oock vermeent dat Joseph Keijser aen deesen diefstal oock geassisteert heeft. Ende dat oock alfaer neffens andere effecten de monstrance is gestoelen worden, ende deselve oock aldaer in een huijs tot Hoeghen ingedraeghen ende van daer met deselve omstandigheden gelijck hij gedetineerden gisteren verclaert, gebracht is worden naer Ubach ten huijse van Peeter Mullers. Ende ses ofte seven daghen daernaer de remonstrance door hem gedetinewerden, Dirck Jaspers ende Jacob Otten is vortgebracht worden naer den lande van Gulickin het vlaslandt; dat Jacobus Otten dieselve in eenen plack gedraegen heeft. Ende dat noch met hun naer het vlaslandt in met de momstrance geweest is Peeter van Bettendorp voors. denwelcken deselve aen eenen joedt ter plaetze ende bij de omstandigheden door hem gedetineerden gesteren gedescribeert, vercocht heeft voor de somme van twintigh rijxdaelders. Dat hij gedetineerden ewel van deesen diefstal niet meer geprofiteert en heeft als vier schillingen.
  Gelijck oock mede geassisteert te hebben aen den diefstal begaen bij de weduwe Janssen tot Immendorp
met de omstandigheden ende complicen door hem gedetineerden gisteren genoemt, ende naementlijck Peeter Mullers, Dirck Jaspers, Jacobus Otten, Nellis Datzenbergh, Jacobus getrouwt met Tecla Ploum, Joseph Ploum, Leonart Ploum. Dat hij oock vermeent van voors. Leonart Ploum gehoort te hebben,
dat Willem Ploum uijt den Vivat daerbij soude geweest sijn gelijck hij oock vermeent van de andere gehoort te hebben dat Peeter Pauwels daerbij waere. Ende dat eenighe Gulicker, onder welcke hij vermeent geweest te sijn Peter Van Bettendorp.
  Ende dat hij gedetineerden van deesen diefstal geprofiteert een cronestuck ende dan kopstucken tot ontrent eene halve cron, ende dat Peter Mullers hem geseijt heeft daervan becoemen te hebben twee Croonen. Als oock te blijven persisteeren bij de verdere circumstanciens nopende den aenslaegh en de executie van deesen diefstal door hem gedetineerden op gisteren bij sijne persoonele responderinghe gedesigneert ende van in't huijs tot Beckendorp geweest te sijn.
  Als oock bij het ghene hij gisteren verclaert heeft nopende het complot dat gemaeckt was om op de hoff onder Ubach
nu geleden ontrent anderthalf jaere, te gaen steelen. Dat hij gedetineerden hem effectivelijck daernaertoe aen de Hover linde begeven heeft gelijck oock Peter Mullers, Jacobus Otten, Dirck Jaspers, Nellis Dautzenbergh, als oock dat aen de voors. Hoover linde noch bij hun gecoemen waeren Leonart Ploum met de laem handt, Jacobus getrouwt met Tecla Ploum, Joseph Ploum,
ende gelijck hij oock vermeent sijnen vaeder Adolf Steins, den welcken hij oock vermeent bij den diefstal van Immendorp geweest te sijn.
  Als oock waer te sijn dat Leonart Ploum hun heeft coemen seggen dat noch licht op den hove was ende sij alsoo sonder hun propoost te hebben connen executeren hebben moeten vertrecken.
  Gelijck oock waerachtigh te sijn dat Peter Mullers hem in den broeck ontrent ten sijnen huijse naer dat het perdt van Henricus Schutz tot Waubach gestoolen was, geseijt heeft dat hij Peeter Mullerssulx met Joseph Keijser gedaen hadde.
  Ende aen den gedetineerden deese sijn recollectie duijdelijck van woorde tot woorde voorgelesen sijnde, heeft nochmaels verclaert bij deselve als oock bij desselfs responderinghe op gisteren bij scherper examinatie gedaen, bij alle circumstantien en omstandigheden bij deselve geroert en complicen daerbij genoemt overal te blijven prsisteeren ende tot dien dese, verclaerende niet te connen schrijven, eijgenhandig gehandmerckt.
(was geteeckent) Eijghen + handtmerck van Leonart Steins schrijvens onervaren
(leger stondt) quod attestamur
(waeren geteeckent) Philip Streiffels schepen, Hendrich Werden schepen
(daeronder stondt) In fidem
(ende geteeckent) J.Fr. Daelen subst. greff.


Dese copie gecollationeert met het
origineel dier is daermede van woorde
tot woorde bevonden t' accorderen.
Actum in judicio extraordinario
den 8en Junii 1771
Gevaceert ¼ uer
Quod attestamur
  Nicolaes Vaessen schepen
  L. Reinartz schepen
In fidem J.F. Daelen subst. greff.

Naar boven


EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER