DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Scherp examen van Leonard Steins, Herzogenrath 6 juni 1771
RHCL Maastricht - HS 102
  Geëxhibeert den 8 Junii 1771


Personele Responderinghe van
den gedetineerden Leonard Steins
bij scherpere examinatie gedaen
op den Casteele van s'Hertogen-
raede den 6en Junij 1771
ten overstaen van de schepenen
Streiffels ende Werden ende mij
J.F. Daelen Subst. Greff.


  Eodem et coram iisdem is van wegens den heere Officier gesisteert en heeft gecompareert den gedetineerden Leonard Steins, aen den welcken het Decret van Scherpere examinatie van den 5en deses voorgelesen [is]. En bij voorgaende territie aengemaent hebbende [zijnde?] van de oprechte waerheijt te bekennen, heeft den gedetineerden overal in negativis blijven persisteren. Is dienvolgens om negen uhren op den stoel gebonden en [zijn] hem soo de schruijven op de duijmen gestelt geworden. En dese schruijven twintigh minuten op sijne duijmen gehadt hebbende, sonder te willen bekennen, is hem den eersten stievel aen sijne rechte been aengedaen worden, en desen stievel op sijn rechte been gehadt hebbende drij vierdel uhre heeft den gedetineerde verclaert mede te sijn geweest bij den diefstal begaen op de Pastorije van Hoeghen
en dat oock daerbij geweest waeren
Jacobus Otten, den Haemmaecker Peeter,
desselfs swaeger Dirck, Joseph Ploum.
  Ende den gedetineerden losgeschroeft sijnde, heeft voorders verclaert, van eenige daegen te voorens dat den voors. diefstal op de pastorije van Hoeghen begaen, met meer andere gesellen geweest te sijn ten huijse van Peeter Mullers, daertoe geroepen sijnde door denselven Peter Mullers. En dat doens noch daer waeren Dirck Jaspers, Jacobus Otten, en dat hij nu ghene meerdere en weet te seggen die doens mochten daer geweest sijn. Dat doens denselven Peter Mullers ten eersten gesproocken heeft van den diefstal te begaen op de Pastorije van Hoeghen. En dat wanneer sij naer Hoghen gingen om te stehlen bij denselven Peter Mullers bij malcanderen gecomen waeren naer sonnen onderganck, en doens hun daer hebben laten invinden beneffens hem gedetineerden, Dirck Jaspers, Jacobus Otten sonder dat hij positief weet te seggen ofter doens noch meer daer waeren.
  En dat sij doens van daer gegaen sijn naer Merxstein ten huijse van Baltus Kerckhoff, te weten met hem gedetineerden Dirck Jaspers, Jacobus Otten, Peter Mullers, en dat Peter Mullers daer ingegaen was. En dat hij gedetineerde nu niet meer precies en weet te seggenofte hij daer in't huijs is ingegaen ofte buijten op den Nerren is blijven staen. En dat Peter Mullers brandewien uijtgebracht hadde, en dat hij dien brandewien gedroncken heeft met denselven Peter Mullers, Jacobus Otten. En dat hun noch naergecomen waeren van Ubach naer Merxstein
Joseph Ploum, desselfs swaeger Jacobus getrouwt met Thecla Ploum,
Leonard Ploum met de laem handt.
Seggende voorders, dat Nelles Dautzenbergh noch met hun van't huijs van Peter Mullers naer Merxstein gegaen was, en dat hij vermeent dat noch met voors. Jacobus getrouwt met Thecla Ploum en Joseph Ploum gecoemen was Peter Pauwls, en dat sij hun tot Merxstein opgehouden hebben ontrent eene halve uhr. En dat hij daer noch twee of drij gesien heeft die hij niet gekent heeft nochte weet te noemen.
  En dat sij van daer tesaemen wegh  gegaen sijn naer Hoeghen, en dat Baltus Kerckhoffs met hun daer naertoe gegaen was. Sonder dat hij gedetineerde precies weet te seggen waer mede denselven Baltus Kerckhoff gearmeert was, ofte met eene flinte, ofte met eene pistool, ofte met eenen steck. Dat sij van Merxstein naer Hoeghen gegaen sijnde aldaer aengecoemen sijn aen een huijs niet verre van de Pastorije aldaer afgelegen. Daer ingegaen was Peter Mullers en Baltus Kerckhoff, en dat hij vermeint dat Nelles Dautzenbergh oock daer ingegaen was, sonder dat hij gedetineerde precies weet te seggen de voordere die daer ingegaen waeren en dat hij met Jacobus Otten en meer andere is buijten blijven staen. En dat eenighen weenighen tijdt die ghene die ingegaen waeren in't huijs verbleven sijnde uijtgecoemen waeren, en doeens noch met hun negen ofte thien Gulicker uijquaemen. Sijnde de man van't huijs waer sij tot Hoeghen ingeweest waeren van middelmaetighe postur, oudt sijnde, gelijck hij gedetineerde vermeent, wel de vijftigh jaeren. Vermeenende den gedetinerden dat eenen van de Gulicker die daerbij waeren hem was noemende Peeter sijnde van Bettendorp.
  En wanneer de gesellen uijt gemelt huijs tot Hoeghen uijtkwamen, seijden dat eenighe moeten buijten staen blijven en hij gedetineerde met Jacobus Otten is buijten staen gebleven aen de poort van de Pastorije tot Hoeghen. En dat d'andere gesellen gebroocken hebben aen de muijr van de Pastorije, sonder dat hij weet te seggen oft het aen de stoeft ofte kaemer ofte de keucken geweest is. En dat hij oock niet precies en weet wie van de gesellen ingegaen was in de Pastorije, meenende evenwel dat in de Pastorije ingeweest waeren Peter Mullers en Nelles Dautzenbergh, ende dat Baltus Kerckhofs met ingeweest was in de Pastorije. Ende dat de gesellen eenen tijdtlangh in de Pastorije geweest sijnde, daernaer uijtcoemende wederom ingegaen waeren in voors. huijs tot Hoeghen. En hij gedetineerde met Dirck Jaspers en Jacobus Otten bleven is buijten staen.
  En heeft den gedetineerden verclaert, dat onder andere tot Hoeghen op de Pastorije was gestoolen worden de Monstrance, sonder dat hij weet wie die gestoelen hadde.. En dat dieselven is worden ingedraegen in het voors. huijs tot Hoeghe, sonder dat hij weet door wien, en dat dieselve uijt het huijs tot Hoeghen is gebracht worden door eenen van de drij Peter Mullers, ofte Dirck Jaspers ofte Jacobus Otten. En dat deselve door dieselve drij oock was gedraegen worden op den wegh van Hoeghen naer Ubach, en deselve Monstance tot Ubach was ingedraegen worden ten huijse van Peter Mullers.
  En dat ses ofte seven daegen daer naer hij gedetineerde beneffens Dirck Jaspers en Jacobus Otten dese Monstrance vortgebracht hebben naer den Lande van Gulick in't Vlass-Landt, en dat die was gedraegen worden door Jacobus Otten in eenen plack. Dat hij noch vermeint dat Nelles Dautzenbergh oock medegegaen was dese Monstrance vortbrengen naer het Vlassland in, en dat noch met gegaen was om deselve Monstrance te vercoopen Peter Van Bettendorp, den welcken ten dien eijnde gegaen was tot Ubach ten huijse van Peter Mullers en met hun van Ubach vortgegaen was. Sijnde dien Peter Van Bettendorp van middelmaetige postur, blont van haaren, bleick in sijn gesicht, oudt ontrent de viertigh jaeren. Sijnde sij te saemen van Ubach vortgegaen des morgens vroegh, en sij  den wegh genomen hebben van Linnich op Bohlem, en voortgegaen sijnde tot ontrent een Dorp waer de huijsen gelegen waeren in bosschen en struijken ontrent eene uhr van Dalhem.
  En dat doens Peter van Bettendorp eenen Joed heeft gaen roepen, den welcken aen de heggen van lestgemelt Dorp bij hun quaem, en dat meergemelden Peter van Bettendorp doens aen den Joed gevraegt heeft vijftigh rijxdaelders. En dat doens gemelden Peter van Bettendorp met den Joed vortgegaen was met de Monstrance, ende ondertuschen hij gedetineerde met Dirck Jaspers en Jacobus Otten zijn bleven staen aen de heggen voormelt. En heeft den gedetineerden verclaert, dat Nelles Daurzenbergh doens niet bij hun geweest was, en dat hij met voors. Dirck Jaspers en Jacobus Otten wel een halve uhr daer hebben blieven staen. Peter van Bettendor te rugge comende seijt dat den Joed hem twintigh rijxsdaelders voor de Monstrance gegeven hadde, en meergemelden Peter van Bettendorp hem gedetineerden dooens gegeven heeft vier schillingen in halft kopstucken, stuijvers en vetmangher. Sijnde den Joed eenen bejaerden man middelmaetigh van postur hebbende eenen swertachtigen baert lahngh ontrent eenen Vinger, aenhebbende grijse cleederen. Heeft den gedetineerden verclaert, dat Peter van Bettendorp als wanneer doens met hun gegaen was aenhadde eenen witachtigen sortout. Seggende den gedetineerden, van de verdere effecten die tot Hoeghen gestoolen sijn niet weten te specificeren en dat hij van desen diefstal niet meer geprofiteert heeft als voors. vier schillinghen.
  Dat hij nog vermeent dat bij desen diefstal noch geweest was den jongh Joseph Keijser. En dat wanneer de gesellen naer den begaenen diefstal op de Pastorije tot Hoeghen in't voors. huijs aldaer ingeweest waeren, [en na] eenen wenigen tijdt uijtcomende met hem gedetineerden naer Ubach gegaen sijn Nelles Dautzenbergh, Peter Mullers, Jacobus Otten, Joseph Ploum, Leonard Ploum, Jacobus getrouwt met Tecla Ploum en Dirck Jaspers. En dat hij als voorn. is vermeenende dat Peter Pauwls en Joseph Keijser daerbij geweest waeren, en dat wanneer sij tot Ubach quaemen het alreets dagh was.

  Heeft den gedetineerden noch verclaert van mede geweest te sijn bij den diefstal begaen bij de weduwe Jansen tot Immendorp
En dat eenighe daegen tevoorens geweest waeren ten huijse van Peeter Mullers en dat doens daer waeren Dirck Jaspers, Jacobus Otten en Nelles Dautzenbergh. En dat Peter Mullers doens ten eerste gesproocken heeft van den lest gemelden diefstal te begaen.
  En dat sij eenighe daegen daernaer noch bij malcanderen gecomen waeren ten huijse van gemelden Peter Mulders, en dat doens naer den noen met hem gedetineerden naer Bettendorp gegaen waeren Jacobus Otten, Dirck Jaspers, Peter Mullers. En vast vermeent dat Nelles Dautzenbergh mede geweest was. En dat sij doens tot Bettendorp ingeweest waeren in een cleen huijs cort bij de Kerck waer sij brandwien waeren tappende gelijck hij gedetineerde vermeint. Sijnde den man van dit huijs van middelmaetighe postur, blont van haeren, swaertachtigh in sijn gesicht. En sij daer brandewien gedronken hebben. Corrigendo heeft geseijt, dat den man bruijn van haaren was, vermeenende dat denselven sal weesen van den ouderdom tuschen viertigh en vijftigh jaeren. Dat Peter Mullers hun doens gesproocken hadde van den diefstal te begaen bij de weduwe Janssen tot Immendorp, en dat de Gulicker hun hadde doen daer coemen. En dat hij vermeint dat den man van dit huijs met Peter Mullers gesproocken heeft sonder dat hij precies weet te seggen wat sij saemen gesproocken hebben. En dat sij eenigen tijdt in dit huijs gebleven sijnde wederom naer Ubach gegaen sijn.
  En dat wanneer sij gegaen sijn naer Immendorff om bij de weduwe janssen den diefstal te begaen gegaen waeren ten huijse van Peter Mullers tot Ubach, sijn de al iets in den avont. En dat doens met hem gedetineerden van Ubach naer Immendorff gegaen waeren Peter Mullers, Nelles Dautzenbergh, Jacobus Otten, Dijrck Jaspers, Jacobus getrouwt met Thecla Ploum, Joseph Ploum, Leonard Ploum. En dat de drij leste te weeten: Joseph Ploum, Leonard Ploum en Jacobus getrouwt met Thecla Ploum tot Immendorp cort aen de kerck bij hun gecomen waeren.
  En dat daernaer wanneer sij van Immendorp naer huijs gingen hij vermeint dat Leonard Ploum met die Laem handt geseijt heeft dat Willem Ploum uijt de Vivat daerbij soude geweest sijn, sonder dat hij gedetineerden nochtans weet of denselven daerbij geweest soude is ofte niet. Dat hij vermeint volgens het sprecken van d'andere gesellen dat Peter Pauwls oock daerbij geweest is, sonder sulx nochtans voor vast te weeten ofte connen seggen.
  En dat sij tot Immendorp bij malcanderen gecomen waeren ontrent aen de Kerck, en dat sij van aldaer  op het huijs van de weduwe Janssen toegegaen sijn. En hij gedetineerde op de straet aen het selve huijs is blieven staen, met Jacobus Otten, Nelles Dautzenbergh en noch eenen vreembden, dat eenen eenen Gulicker was gelijck hij aen desselfs tael hoorde, sonder denselven gekent te hebben.
  Hebbende hij gedetineerde doens eene flinte welcke hij van sijn huijs medegebracht hadde, en dat de vreemden oock eene flinte hadde, en dat hij niet en weet wat Jacobus Otten en Nelles Dautzenbergh voor instrumenten hadden. En dat hij vermeint dat van de Gulicker oock daerbij geweest was Peter Van Bettendorp, sonder dit nochtans te weten. Dat hij gedetineerden oock niet en weet weet waer de gesellen en ter wat plaetze van 't huijs van de weduwe Janssen gebroocken hebben. Dat de gesellen eene uhr tijdts ofte meer in't huijs gebleven waeren, en doens eenige van die gesellen uijt.
  En eenen van die ghenen die uitquaemen die hij niet gekent en heeft, middelmaetigh van postur, hem gedetineerden gegeven heeft een croonestuck en voorders Kopstucken tot ontrent een half Croon iet min ofte meer. En dat, vermits hij niet ingeweest, hij niet weet wat effecten daer gestoolen sijn geworden. En dat Peter Mullers hem eenige daegen daernaer geseijt heeft dat hij daeraf twee Croonestucken getrocken hadde.
  Dat met hem van Immendorp naer Ubach gegaen sijn de onderste van Ubach, te weten: Nelles Dautzenbergh, Jacobus Otten, Derick Jaspers, Peter Mullers en Leonard Ploum met de laem handt, sijnde te saemen de Landtstaet naergegaen onden op Ubach aen. En de overste gesellen van Ubach ter lincker handt op den Worcker bosch op Drinhuijsen aen naer Ubach gegaen sijn, te weeten: Jacobus getrouwt net Thecla Ploum, Joseph Ploum en
sijns gedetineerden vaeder ende Peter Pauwls gelijck hij vermeint.

  Heeft den Gedetineerden noch verclaert, dat Peter Mullers hem gesproocken hadde van te gaen stehlen naer de hof bij Henrick Merten Petzer
Nu geleden ontrent anderhalf jaer iet men of meer. En dat sulx was in't vroeghjaer wanneer sij daernaetoe gegaen waeren al laeth in den avont wanneer hij gedetineerden ten huijse van Peter Mullers gegaen was. En doens met hem gegaen waeren van daer Jacobus Otten, Peter Mullers, Dirck Jaspers en Nellis Dautzenbergh. Dat sij bij malcanderen gecomen waeren aen de Hoover Linde, en dat daer  noch bij hun gecomen was Leonard Ploum met de laem handt, Jacobus getrouwt net Thecla Ploum, Joseph Ploum. En dat hij vermeint dat sijn vaeder Adolph Steins oock daerbij geweest was. En dat Leonard Ploum was geweest sien oft de luijdens noch op waeren, dat denselven hun heeft comen seggen dat daer noch licht was en dat daer de luijdens noch op waeren, en soo geene apparentie om te connen stehlen, en sij gesellen doens vertrocken sijn.

  Heeft den gedetineerden voorders verclaert dat Peter Mullers hem in den broeck ontrent sijnen huijse naer dat het perdt van Henricus Schutz tot Waubach gestoelen was geseght heeft dat hij Peter Mullers met Joseph Keijser dit perdt gestoelen hadden. En dat hij gedetineerden bij desen diefstal niet geweest en was.

  Ende aen den gedetineerden duijdelijck voorgelesen sijnde de voorstende desselfs Responderinghe, heeft verclaert daerbij overal te blijven persisteren en tot dien, verclaerende van niet te connen  scrijven, eijghenhandigh gehandmerckt.
(was gehandmerckt) Eijghen + hantmirck van den gedetineerden Leonart Steins scrijvens onervaeren
(leger stont) Quod attestamur
(geteeckent) Philip Streiffels schepen, Hendrig Werden schepen
(daeronder stont) In fidem) (geteeckent) J.F. Daelen subst. Greffier

Dese copie gecollationeert met
haer originael is daermede be-
vonden t' accorderen den 8en
Junii 1771

Gevaceert 1/2 uer
Quod attestamur
Nicolaes Vaessen schepen
L. Reinartz schepen
J.F. Daelen subst. greff.


Naar boven


EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER