DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken           Scherp examen

PROCESSTUKKEN

Recollitie van Leonard Ploum Ė Herzogenrath 29 mei 1771  
RHCL Maastricht Hs 102

Recollitie van den gedetineerden Leonart    
Ploum over desselfs personeele respondee- 
ringhe op gisteren bij scherpere examinatie 
naer de noen gedaen heden den 29.Meij      
1771 op denCasteele van s'Hertogenraede  
ten overstaen van de schepenen Werden     
en Rinckens ende mij J.F. Daelen                 
Substitut greffier                

Eodem et coram iisdem is door den heere officier gesisteert en heeft gecompareert den gedetineerden Leonart Ploum, extra locum torturś manibus pedibusque liberii et sine ullo terrore, ten eijnde van recollitie over desselfs respondeeringhe en bekentenissen op gisteren den 28. deeses naer de noen bij scherpere examinatie gedaen. Alwelke respondeeringhe en bekentenissen hem duijdelijk voorgelesen sijnde ende naer aenmaeninghe van d'oprechte en suijvere waerheijt te bekennen, vorts hem gevraegt ofte hij bij voorseijde sijne gedaene resondeeringhe en bekentenissen bleef persisteeren, ofte noch iet daerbij of daervan te doen hadde, heeft denselven gedetineerden verclaert van waer te sijn gelijk hij op gisteren bij sijne respondeeringhe gedaen bij scherpere examinatie gedeclareert heeft. En van daerbij overal te blijven persisteeren soo ten opsichte van de daerbij door hem bekende diefstallen begaen op de pastorije tot Hooghen en bij de weduwe Janssen tot Immendorp, als van den diefstal die sij hadden willen begaen op den hoove onder Ubach. En dat daerbij geassisteert hadden die gesellen door hem bij sijne voorseijde respondeeringhe op gesteren genoemt.
Heeft den gedetineerden voorders verclaert dat Adolf Steins hem geseijt hadde dat tot Immendorp bij de weduwe Janssen op een schap noch was staen gebleven eenen schoonen Caffe pot die sij niet gecreegen hadden, maer dat sij hun niet wel hadden connen verstaen.
Refererende den gedetineerden hem voorders aengaende de circumstantiŽn van de voorseijde diefstallen tot sijne voorseijden respondeeringhe op gisteren bij scherpere examinatie gedaen. Verclaerende van daerbij overal te blijven persisteeren sonder iet te willen daerbij noch daeraf doen, seggende soo hem iet soude bijvallen van dit naerders te sullen seggen ende declareren.
Bij prelectuur deeser heeft den gedetineerden noch verclaert, dat wanneer sij naer Hooghen giengen om op de pastorije aldaer te stehlen Adolf Steins noch gegaen was naer sijnen soon Henricus, sonder dat hij gedetineerden weet, ofte die  mede naer Hooghen gegaen was of niet. En dat Adolf Steins hem noch gesprooken heeft van eenen silveren Soupelepel ende geseijt heeft dat dien soupelepel bij de weduwe Janssen tot Immendorp gecregen hadde.

En deese aen den gedetineerden wel duijdelijk voorgelesen sijnde, heeft verclaert van bij dese sijne recollectie ende respondeeringhe op gisteren gedaen overal te blijven persisteren en tot dien verclaerende van niet te connen scrijven eijghenhandigh gehandtmerkt.
   (was getekent) Eijghen + Handtmerk van den gedetineerden Leonart Ploum,
            verclaerende niet te connen scrijven
   (Leger stont) Quod attestamur
   (geteekent) Hendrick Werden schepen. D. Reinckens schepen
   (onderstont) In fidem
   (geteekent) J.F. Daelen subst. greffier

gevaceert Ĺ uer

Dese copiŽn gecollationeert 
met hunne originalen sijn      
daermede bevonden t'accor- 
deren den 4 Junii 1771          
         Quod attestamur                 
          Nicolaes Vaessen, schepen
          L. Reinartz, schepen          
         J.F. Daelen, subst. greffier


 


Naar boven


EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER