DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoorNadere responsieven van Nol Caldenbergh 15 dec. 1750
RHCL Maastricht – Landen van Overmaas 2024
Naerder Responderinge
Gedaen door den gedeti-
neerden Nol Caldenbergh
op den Casteele van Schinnen
heden den 15 decembris
1750 ten overstaen van
de schepen Gielis, Pijls,
beneffens den secretaris


  Eodem is door den heere officier alhier in judicio Extraordinario gesisteert Nol Caldenbergh genoemt kranighen jonge, den welcken heeft verclaert bij Responderinge gedaen den 31 octobris lest leden te addeeren het naer volgende

  Dat hij door Anthon Hamers aengeroepen ende met den selven gegaen sijnde tot buijten het getzken van sijn huijs gaende in de gemeine dorps straet ontrent den daer woonende slotmaecker, heeft vinden staen
Gerlingh Daniels en Anthon Winckens.
Welcke beijde sijn gegaen seggende van bier te gaen drincken, tot tegens het huijs van Willem Ramaeckers, alwaer stondt
This Swinnen van Puth,
ende tegens het huijs van Pijls stonden Richters Noltjen ende Scheperkens Rutt tegens het huijs van Daniel Meijers. Welcke voorschrevene tegens hem seijde aals dat sij gingen stelen bij Henri Petri al waer vel gelt waer, waer van hij gedetineerden oock wel wat krijgen soude. Dat Anthon voors. hem Commandeerde ontrent het Cruijs onder de boomen schiltwacht te staen. Dat inmiddels Gerlingh Daniels naer het huijs van Henri Petri ginge.
  Ende korts daer naer bij hem gedetineerde op sijnen post staende quaem den Capitain sigh noemende Peter, woonende tot Geleen aen het eijnde langhs de poorte van Anthoon Penris de tweede smitz opperwaerts op de rechte handt als wanneer men naer het Eijnde wilt uijtgaen, wesende van professie slotmaecker. Hij gedetineerde segt den selven wel te kennen om dat hij dikwiels aldaer aen de deure heeft gaen een stuck broodt vraegen, en in het huijs differente reijsen sigh gewarmt te hebben. Verclaert verders als wanneer men aldaer wilt naer het huijs ingaen dat men comt over een klein brughsken het welck light ovr een grachtjen waer onder het mestweer doorloopt. Als dan gaet men door een veeken alwaer men sigh moet op de lincke handt draijen omnaer het huijs ofte smitz in te gaen. Welcken voornoemden Peter is redelijck langh van postuijr, hebbende lange smisachtichte haijren, Rondt ende blanck van aengesight. Alwelcken Capitain tegens hem seijde, his verbis blijf staen mantjen du suls ouch wat krijgen ende daerop van hem wederom Ewegh naer de weijde van Henric Petri,
  Den gedetineerden een weenigh blijvende staen heeft hooren kraecken ofte breecken, ende raeckende de verdere omstandigheden, refereert sigh tot sijne voors. Responderinge. Sijnde hij gedetineerden op sijnen post staen gebleven, tot dat Peter Schols tegen hem seijde, ganck nu van dijnen post af, t' is nu gedaen.
  Dat hij gedetineerde daer op is gegaen tot aen de poorte van voors. Petri, als wanneer hij gedetineerde onder andere noch gesien ende gekent heeft Michel van Spauwbeeck woonende aldaer wanneer men naer Spauwbeeck opgaet op de lincke handt t' derde huijs opperwaerts ende van Willem den speelman het tweede huijs onderwerts, welcken onlanghs van het Hollants eens gebannen is geweest. Dijen Michel hadde oock doens bij hem sijnen oudsten soonen sijnde den jonge ende spitzen kerel welcke hij bij den 8. art. sijner voors. Responderinge bij Peter Schols genoemt hadde.
  Alnoch heeft hij gedetineerde bij de andere Complicen aen de poorte van Henri gesien eenen van Geleen, kort en dick van postuijr, rondt van gesight ende een weenigh gekrolde swarte haijren, woonende tot Geleen op den pesch het derde huijs boven Peter Keulers als men wilt naer Geleen ingaen, welcken getrouwt is met de dochter van Jeuxken van Daneken.
  Als oock eenen wolspinder met naeme Joannes welcken neffens  den anderen op den pesch woondt, wesende middelmaetigh van postuijr, hebbende roodt achige een weenigh gekrolde haijren.
  Item eenen kerel woonende aen het Eijnde van Geleen, sijnde langh van postuijr, hebbende swert smesige lange haijren, en swert van aengesight, op sijne rechte wange draegende een lijnteecken, waerop hij over langen tijdt eens gevallen is. Woont dight bij voors. Peter ofte Capitain aen desen kant op de rechte handt tusschen de poorte van Anthon Penris ende gemelden Capitein, getrouwt sijnde met de dochter aldaer uijt het huijs, wetende eenen slotmaecker, maeckende brugslooten.
  Den gedetineerden verclaert dijen Corporael, die hij bij sijne voorige responderinge genoemt heeft niet anders te kunnen detailleeren dat den selven is woonende tot Ophoven bij Sittaerdt, alwaer hij gedetineerde gaende bedelen in sijn huijs is geweest. Het huijs light als men van Leijenbroeck naer Ophoven wilt ingaen op de linck handt het vierde huijs boven den hof van Ophoven.
  Item Bernaerdt welcken gaet over landt met spenselen, getrouwt met de suster van den keuckelaer sijn vrouwe ende woont tot Kraewinckel onder Geleen, aldaer ontrent een Crucifix het eerste huijs op de rechte handt daer boven.
  Alnoch het swart Peterken, genaemt het moutheuvelken over eenige jaeren tot Honsbroeck geapprehendeert geweest, sijnde eenen sandt creemer,
  Item Roojans Marie man, genoemdt Joannes woonende in 't steeghsken tot het Hullenbroeck, welcken hij in het beginsel met de andere heeft sien naer de weijde van meer gemelde Petri ingaen.
  Alle die gheene die hij gedetineerde hier voorens nochmaels heeft als complicen van den voors. diefstal genomineert, heeft denselven gesien als wanneer den diefstal gebeurt was in de wijl de selve uijt het huijs quaemen ende naer huijs wilden gaen. Weet anders van desen diefstal niet meer te seggen als het geene voorschreven is, als oock het geene bij sijne respondeeringe den 31 octobris lest leden door hem gedaen staet uijtgedruckt, waer toe hij is hem refereerende ende persisteert daer bij als oock bij sijne daer op gevolghde recollitie.

  Item verclaert den gedetineerden Nol Kaldenbergh mede plichtigh ende handtdaedigh te sijn geweest aen den geweltdaedigen diefstal ende knevelerije begaen aen de juffrouwen Gadee ten haeren huijse tot Lutteredt ontrent de twee a drij jaeren geleden.
  Dat hij voor dijen diefstal ontrent eenen maendt te bevoorens door sijnen oom Gerling Daniels, die hem seijde dat hij onder de Compagnie der dieven was, is aengesoght om sigh oock te begeven tot die voorsz. Compagnie. Dat sulx geschiet is in den slaghtijdt op eenen sondagh, alswanneer Gerlingh voors. hem naer de hoogh misse alhier seijde, hij soude naer middagh tot hem naer Wolfhaegen komen was plencken. (babbelen, kletsen) Dat hij daerop aldaer s' naer middaghs gekomen sijnde in het huijs van Gerlingh heeft gevonden Scheperkens Rutt en Richters Nöltjen van Schinvelt, den Cnijn van Amstenraedt, Anthon Winckens van Nagelbeck,
Laum Cremers ende het kuijperken van Schinnen, welcke twee leste Edogh bij sijn aenkomst Ewegh gingen.
  Dat Gerlingh voors. hem doens vraeghde ofte hij oock wilde in hunne Compagnie wesen, te weten der dieven ofte om te stelen. Den gedetineerde daer op antwoorde wat hij in alsulcke Compagnie soude doen. Gerlingh daer op repliceerde dat hij al soo lange gestolen hadde sonder dat hem dijert halven ietwes geschiet was, soo koste hij gedetineerde oock wel daer onder komen. Seggende doens oock tot hem, die vier voors. daer present dat sij oock daer onder waeren ende hij gedetineerde sigh oock tot hun soude begeven. Dat hij doens is te vreden geweest, wanneer sij wilden daer onder blijven. Alswanneer dese uijtgegaen sijnde Gerlingh Daniels hem in een boecxken aenschreef. Daer naer hem beval hem beval uijtgaen ende Scheperkens Rutt aenroepen. Den welcken daer op ingegaen is, ende luttel daernaer uijtgekomen sijnde is Richters Noltjen van s'gelijcken ingegaen ende naer dat desen oock wederom uijtgecoemen, is Anthon Winckens voors. oock ingegaen ende naer dat desen oock uijtquaem dede hij hem gedetineerde ingaen.
  Alwaer hij op eene bancke heeft vinden staen twee kleene brandende keerskens, een crucifixken, een cleen wit steene moeder godts bilt, sijnde dese bancke bekleedt met eenen witten doeck, waer op oock lagh een doode handt in eenen plagge gedraeijt, ende daer neffens een cleen doosken. Gerlingh heeft hem doens de Eedt voorgelesen en daer naer hem van woorde tot woorde voorgesegt en hij gedetineerden hem naergesproken en gedaen heeft mits opsteeckende de twee eerste vingeren met de duijme sijner rechter handt. Behelsende desen Eedt, –want hij gedetineerde weet niet de selve woorden te seggen,– dat hij Godt met de heijlige moeder godts afsweere ende den duijvel toe. In cas hij daer naer gevanghen werde, hij sigh eerder moeste laeten doodt pijnighen als eenen van hen verraeden ofte in cas hij hen verraedde ende daer naer uijtquaeme sij met hem souden doen gelijck het diegheene soude gaen die alsoo gevangen werden. Ende naer dat den gedetineerden desen Eedt gedaen hadde, heeft Gerlingh hem gesegt uijt te gaen de andere gesellen roepen. Dat hij met de selve wederom ingecomen alles van voors. bancke ewegh was, welcke doens seijden de selve Eedt doens gesworen te hebben. Declarerende Gerlingh verder dat de enen gelijck den andere gesworen hadde, en aen elck van hun voor handtgelt versprak ses schillingen ...

... tot Puth tegens het huijs van Jan Wijngaerts gekomen was, Gerlingh Daniels den welcken aen hem seijde dat sij die nacht daer op volgende souden gaen bestelen de juffrouwen Gadee tot Luttelraedt ende dat den gedetineerden s' anderen avondts sigh soude laeten invinden ten sijnen huijse tot Wolfhaegen.
  Alwaer hij gedetineerde s' anderen daeghs aen den avondt gekomen sijnde, heeft beneffens sijnen oom Geerlingh gevonden Scheepkens Rutt en Richters Noltjen voors., 't kuijperken van Schinnen, Laum Cremers, den Cnijn van Amstenraedt ende Anthon Winckens. Dat sij doens te saemen sijn gegaen naer Puth, alwaer This Swinnen bij hun quaem, aengeroepen sijnde door Gerlingh Daniels.
  Aslwanneer sij malkanderen verders gegaen sijn achte langhs Puth op naer Daneken aen, ende hun wegh alsoo hebben vervolght achter Geleen om tot aen t'Eijnde. Ende, daer komende op den wegh op het velt die langhs het Eijnde op gaet, sijn door eene weijde gegaen naer het huijs van meergemelde Peter ofte Capitain en komende aldaer hebben in ander weijde recht daer tegens over meer andere sien staen, welcke Gerlingh voors. aenriepen, alswanneer dito Gerlingh hun dede blijven staen.
  Ende doens kloppende op de deure is opengedaen ende ingegaen, ende een weenigh in het huijs geweest sijnde is wederom uijtgekomen, heeft de drij voors. met hem gedetineerde die den Eedt tot Wolfhaegen geswoeren hadden, doen inkomen. Welcke ingecomen sijnde bevoel den Capitain dat die andere drie souden uijtgaen, alswanneer hij gedetineerden den selven Eedt in handen van den Capitain noch eens hadde uijtgeswoeren op deselve maniere gelijck hij tot Wolfhaegen bij Gerlingh gedaen hadde. Uijtgenoemen dat aldaer een cleen rondt tafelken was bekleet met een cleen wit laeksken waerop stonden twee dergelijcke brandende keertzkens, een cleen Crucifix, een wit steene moeder godts bildgen ende oock die doode handt met het doosgen. Ende als hij gedetineerde doens den Eedt gedaen hadde, moeste wederom uitgaen ende aenroepen Anthon Winckens. Welcken oock een weenigh binnen geweest sijnde, riep hij stillekens aen Scheeperkens Rutt, ende naer dat dijen een weenigh in waere geweest, gingh Richters Nóltjen en hebben doens alle vier separatelijck gemelde Eede in handen van den Capitain gesworen. Als wanneer elck van hun vieen van den Capitain becomen hadden ses schillingen, seggende, daer is het geene het welck u Gerlingh versproken heeft.
  Den gedetineerden seght doens ten huijse van voors. Capitain gesien te hebben Gerlingh Daniels met sijnen soon Anthon woonende tot Gulpen, Laum Cremers, t' cuijperke van Schinnen, den Cnijn van Amstenraedt, Richters Nöltjen en Scherpkens Rutt, meergem. This Swinnen, Peter Schols
Scillen Meven, gem. Michel met sijnen soone van Spaubeeck,
lijr jeuxkens lijbe man, genaemt de Cont van Munstergeleen de geëvadeerden Anthon, die twee kerels van Geleen woonende op den pesch die hij te bevoorens in dese responderinge detailleert heeft, ende dijen kerel welcken neffens den Capitain aen t Eijnde woont, met het lijnteecken op sijne rechte wange voors.
  Ende sijn alsoo te saemen uijt het huijs gegaen tot op de weijde daer tegens over, alwaer stonden den gedetineerden, keuckelaer,
Wijn Wijnen, Francis Hamers, het swert Peterken genaemt het moutheuvelken van Honsboeck. Roojans Marie man uijt het Hullenbroeck, dijen Corporaal van Ophoven elcken hij te voorens gedesigneert heeft ende eenige van Herle welcke hij gedetineerde niet en kende.
  Ende sijn alsoo door die weijde hunnen Capitain gevolgt tot aen het huijs van voors. jouffrouwen Gadee, alwaer Gerlingh Daniels de schiltwachten stelde. Te weten Richters Nöltjen aen den stiegel tegens het huijs over, Schepekens Rutt naer den kant van den hof tot Luttelraedt ende eenige andere welcke waeren gecommendeert om naer de weijde in te gaen. Hij gedetineerde was door gem. Gerlingh op schiltwacht gestelt buijten aen de poorte.
  Als wanneer den soone van Gerlingh voors. onder de poorte door kroop en hadde de poorte soo wel aen de straet als aen de weijde open gedaen. Waer over den Capitain welcken die andere in de weijde op schiltacht gestelt hedde, komende over den stegel weder naer de poorte op. Alswanneer gem. Gerlinghs soon Anthon door sijnen vaeder ende Capitain wierde gecommendert om door eene venstere te Cruijpen, – welcken hij oock daer door heeft sien kruijpen, – is als doens de deure geopent, waer door het eerste ingingen Gerlingh Daniels met den gem. Capitain. Ende sijn hun meer andere gevolght, sonder precies te connen noemen, omdat d selve soo saementlijck invielen, als wanneer hij gedetineerde in het huijs daedelijck licht sagh. Ende onder tusschen quaem Peter Schols dickwiels uijtvraegen aen de schiltwachten ofte sij niemandt gewaer en wierden. Hij gedetineerde seght oock dat hij doens heeft hooren kermen ende roepen 'jesus maria'.
  Ende ontrent een ure in het huijs geweest sijnde, sijn saemenderhandt weder uijtgekomen, van welcke geselschap heeft sien packer draegen Peter Schols, gem lijbe man van Munstergeleen. Ende alsoo gegaen tot op die weijde recht tegen het huijs van de Capitain, als wanneer sij van desen kant sig saemen naer huijs gegaen. Addendo seght dat Gerlingh Daniels, Peter Schols, lijbe man van Munstergeleen ende dan den soone van Gerlingh Daniels met den Capitain sijn gegaen tot in het huijs van den Capitain. alwaer de packer sijn gebleven.

  Ende dese sijne naerdere respondeeringe van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde ende gevraeght ofte iet daer bij ofte af wilde gedaen hebben, heeft verclaert van neen. Maer verclaert uijt druckeleijck daer over al te persisteeren, ende seght allen t gheene voorschreven is waerachtig te wesen. Daer op willende leven ende sterven ende heeft ten dijen Eijnde dese Eijgenhandigh onder teeckent.
  Den gedetineerde addeert dat hij bij den Capitain, Eerdat sij gingen steelen bij de jouffrouwen Gadee hadde becomen een half gelaesken brandewijn, waer in gem. Capitain iet dede uijt een ander gelaesken. Ende dat ingedroncken hebbende is hij gans drocken ende gelijck eenen valschen mensch geworden.

Onder was geteeckent:
dit is de + merck van Nol Caldenbergh verclaerende niet te connen schrijven.
(onderstondt quod attestamur)
en was geteeckent Daem Gielen, Hendrick Pijls, JH Dullens secretarius


Pro Copia
JH Dullens secretarius


Naar boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER