DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoorRecollectie van Jacques Dujardin, Schinnen 19 december 1750
RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 2025

   Recollitie gedaen door Jacques de
Jardins over desslfs Personeele
op gisteren gedaene Responsieven
gedaen heden den 19 Xbris 1751
Coram scabinis Gielen, Pijls et secr.

  Eodem is door den Heere officier in Judicio Extraordinaris gesisteert Jacques de Jardin extra locum torturæ, manibus et pedibus libris et se moto omne terrore om in forma juris over sijne op gisteren ende eergisteren gedaene bij scherpe Examinatie Persooneele Responderinge gerecolleerd te worden.
  Raeckende 't deserteeren verclaert daer bij te persisteeren, uijtgenomen dat hij onder het Regiment ven Bergh Allemand geen montuijre ofte handtgelt bekomen hadde.
  Aengaende den dienst bij den generael Roettenborgh verclaert oock daerbij te persisteeren. Seght voor omstandigheijde dat hij voor monture hadde eenen geelen rock met blauw camisool en broeck.
  Wegens de vleeschelijcke conversatie ofte Ehebruijck, verclaert oock daer bij te persisteeren, seggende dat hij sulx gedaen hadde eer dat hij getrouwt was.
  Seght oock bij den art. van 't forceeren der kecke vrouwspersoon te persisteeren.
  Persisteert oock bij de bedrevene sodomije.
  Aengaende 't stelen van mohren, raepen oock al te persisteeren.
  Raekende den 2 art. van't schrijven der valsche trouw brieven, seght oockdaer bij te persisteeren.
  Seght op den volgende art. dat hij sulx gedaen hadde omdat hij bangh was wederom korts naer de andere torture op eene nieuwe te komen.
  Seght op den naerderen artikel van den duijvel niet beseten te wesen.
  Raeckende den begaenen diefstal ten huijse van de jouffrouwen Gadée verclaert daer bij te persisteeren,
maer dat sijnen swaeger Joannes hem daertoe niet aengeroepen hadde. Seght oock den selven daer bij niet gesien te hebben omdat hij doens met sijnen schoon vaeder noch oock met sijnen swaeger Joannes niet veel en verkeerde. Als oock dat hij niet door den selven is aengeroepen tot den diefstal van Henric Petri, gelijck doens aldaer niet den selven niet gesien en hadde, wesende sijn swaeger in dijen tijdt naer Luijck, gelijck hij twee daegen te voorens ofte diensdaghs, met sijne waeren door Spauwbeeck gaende gehoort hadde van den man waer bij sijn swaeger woonde. Seght dat hij s'maendaghs tot Broecksittaerdt waere geweest.
  Ende Raeckende den diefstal begaen ten huijse van Henric Petri, verclaert over al soo wel bij het feijt als Complicen te persisteeren.
  Verclaert bij den post aengaende 'bijen stelen te persisteeren, addeerende dat hij van de vrouwe van Anthoon soone van Gerlingh Daniels hadde hooren seggen dat den selven daer van door Melzer Pricken betaelt waere met een plaquet of eenen schillingh. Segt verdere omstandigheden gehoort te hebben van die Luxenborgier die die bijen gekogt hadde.

  Ende sijne Recollitie van woorde tot woorde aen den gedetineerden Jacques voorgelesen sijnde heeft over all daer bij gepersisteert. Seggende alles wat hij declareert heeft de oprechte waerheijt te wesen, daer op willende leven ende sterven hier en voor godt gericht te worden en heeft ten dijen Eijnde dese Eijgenhandigh onderteckent
Jaques Des Jardins

quod attestamur
daem gielen
Henderick Pijls
.....Naar boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER