DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoorScherp examen van Jacques Dujardin, Schinnen 17 & 18 december 1750
RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 2025

   Personele Responsiven bij scherper
   Examinatie geëffectueert door den gedeti-
   neerden Jacques des Jardin heden den 17.
   en 18 decembris 1750

  Eodem is door den Heere officier alhier in judicio extraordinario gesisteert den gedetineerde Jacques de Jardin. Ende ter scherpere Examinatie als op den stoel van torture gestelt sijnde ten acht uijren s'morgens ende te bevoorens onder afschreijven van sijn haijren heeft hij geseijt men soude geene artificien gebruijcken maer alleen Christelijcke middelen gelijck het Recht se voorschrief.
  En t'quartiere voor acht uijren s'avondts heeft verclaert gedeserteert te sijn van een franse Regiment van Normandie ende oock noch eens van de franse Garden ende het derdemael van het Regiment van Bergh allemand ende het vierde mael van de welsche garden in den dienst van Spanien.
  Den gedetineerde verclaert verders ontrent de seven jaeren geleden gedient te hebben bij den Genrael Roettenborgh onder pruijssen dienst ende naer vier weecken bij denselven geweest sijnde is met volle montuijr Ewegh gegaen alhoewel hij voor den selven tijdt geheel betaelt was. Bekent alsoo de voors. montuijre gestolen te hebben.
  Declareert verders dickwiels hier te landt met eene getrouwde vrouwe vleeschelijck geconverseert te hebben. De welcke hem ontrent de vijf en twintigh pattacons heeft gegeven.
  Als oock noch een gecke vrouwmensch geforceert ofte overweldight op den mars in duijtslandt.
  Verclaert oock seven of achtmael meer ofte weeniger van achter met mans persoonen gesondight te hebben. Soo selfs gedaen als oock laeten doen.
  Declareert dickwiels in't velt gestolen te hebben, soo mohren, raepen, Eertappelen om achter de heggen te koecken.
  Seght oock twee of drij valsche Trouw brieven geschreven te hebben ende gegeven aen andere vagabonden.
  van 7 uijren tot
  10 afgeset
  Item verclaert dat hij in de gevanckenisse twee reijsen sigh met sijn hooft op den block waer aen hij was vastliggende geslaegen om sigh selfs te dooden.
  te 10 uijren op
  Om thien uijren seght van den duijvel beseten te wesen als oock dat sijn siel en lichaem verloren was.
  ten 11 uijren is dit ten
  overstaen van de schepenen
  Gielen en Pijls verclaert
  Een vierdel voor acht uijren s'avondts heeft hij verclaert op den stoele van tortuijre dat hij mede geassisteert heeft aen de twee getenteerde diefstallen, soo ten huijse van de jouffrouwen Gadee als oock ten huijse van Henric Petri.
  om 8 uijren afgeset
  waertoe seght  hem aengeroepen sijnen swaeger Joannes Latijn. Ondertusschen verlangende van voors. stoel ontlost te worden om de Circumstantien ende verdere Verder Complicen des te beter te konnen nomineeren. Ende een weenigh los gemaeckt sijnde heeft verclaert
  Eerstelijck dat hij ontrent of wat over de twee jaeren geleden ontrent acht daegen voor den begaenen diefstal tot Lutteraedt bij de jouffrouwen Gadée, komende van Puffendorp alwaer hij op de vioel gespeelt aen den bosch niet verre daer van heeft gevonden
Peter van Spauwbeeck woonende in't leste huijs op het Buschelken naer de kant van Printhagen, wesende eenen grooten dief die bienaer noijt te huijs is, maer vageert gelijck hij gedetineerde doens gedaen heeft ende gedient hebbende onder de hollandtse trouppen, hebbede oock eenen soone onder deselve trouppen dienende. Welcken Peter aldaer achter een hegge liggende met een vreemde vrou persoon, hem voorhielt van tot Lutteraedt bij voors. jouffrouwen te gaen stelen, seggende dat het complot met meer andere daertoe gemaeckt was.
  En dat hij gedetineerde sigh ten dijen Eijnde precieselijck acht daegen daer naer sonder den precisen dagh te konnen noemen aldaer ontrent Lutteraedt op eenen cruijs wegh alwaer een steenen cruijs staet genaemt aen kemmeraedt. Waer naer toe hij gedetineerde op den gestelden tijdt sigh naer toe begeven heeft en komende ontrent voors. kruijs gevonden heeft drij fransoosen wesende deserteurs en landtloopers, met naemen Piere Pugê, Lowis Monteil, Pierre Du Vivier, beneeffens voors. Peter. Met dewelcke hij is gegaen naer het huijs van se jouffrouwen Gadée voors. tot Lutteraedt, alwaer sij veele andere vonden alreeds het huijs geïnvadeert hebbende met knevelen en rooven besigh waeren.
  Dat hij gedetineerde met eenen der voors. franssosen staen is gebleven voor schildtwaght op den mesthof. Sijnde dito Peter met de andere twee fransmans ingegaen ende kort daernaer wederom uijtgekomen. Hebbende den selven Peter een pack, denwelcke daer mede naer Steijn is gegaen. Ende hij gedetineerde met die drij fransoosen tot op eenen hof dight bij Beeckergenhout, alwaer sij onder hun vieren hun leijden op eenen schobbe te slaepen ende s'andern daeghs voor daegh sijn gegaen naer Nierbeeck, waer ontrent achter eene hegge gevonden hebben den voors. Peter. Welcken aen een jeder van hun gaf eenen pattacon of acht schillingen.
  Hij gedetineerde verclaert verders geene complicen te konnen noemen als eenen duijtschen landtlooper genaemt Anthoen Wijers vaeder tot Maestricht aen een been gehangen is. Ende Poujes van Hoensbroeck wesende eenen wolspinder oudt ontrent de seven à achten twintigh jaeren, cleen van postuijr, eenen danzer ende eenen grooten suijper.

  Item verclaert aengaende den diefstal van Henric Petri tot Puth, waer hij bij geassisteert heeft, dat hij maendaghs of diensdaghs voor denselven begaenen diefstal op donnersdagh in den maendt van meert lestleden gebeurt, gegaen was met sijne waeren naer Broecksittardt. Alwaer hij gevonden heeft de voors. drij fransmans de welcke hem geseijt hebben dat tusschen hun en eenige gulicksche inwoonders als mede eenige deser heerligheijt besloten was geseijden Henric Petri te besteelen, dat hij gedetineerden hun soude assisteeren.
  Den gedetineerden autem hun geseijt heeft hij en soude niet geerne hebben dat sijne vrouwe daer van wiste, Deselve fransmans alsdoen aen hem gegeven hebben een Pampier, waer op geschreven waere drij latijnsche woorden waer van hij maer een en weet, wesende 'sator'. Welck pampier hij neffens sijne vrouwe in het bed soude leggen alsdan soude deselve meijnen dat hij daer lagh, ofte slaepende niet wacker worden tot dat hij weder quam.
  Hetgene hij effective gedaen heeft, ende gegaen is naer de waetersleij om de selve frans mans aldaer te vinden, Waervan sij vier te saemen gegaen sijn naer het huijs van Henric Petri tot Puth, alwaer sij een groodt getael andere alreede binnen het huijs vonden als oock rondts om het selve op schildtwaght staende en al besigh waeren te packen het gene hen aenstondt. Van welcke drij fransmannen eenen een kruijck olie hadde ende eenen anderen van die drij een paeksken met een camisoel ende Doeck. Als wanneer den gedetineerde in de kamer gegaen ende die aaen de wandt hangende flinte genomen ende naer de selve gevisiteert te hebben of se gelaeden waere, heeft de selve in den hals gehangen ende bevonden gelaeden te wesen en daer mede Ewegh gegaen.
  Komende aen in den boesch achter Stammen heeft de gedetineerde verclaert tot de
... ...
van acht specie schillingen.
  Verclaert verders geen complicen van dit feijt niet positive te konnen noemen.

  Wijders declareert dat Melzer Pricken daer ontrent anderhalf jaer geleden tot Hommert passeerende hem gedetineerde aengesoght heeft om mede te gaen Bijen stelen. Dat hij gedetineerde sulx niet heeft willen doen.
  Hebbende Edogh dito Melzer met Anthon Daniels, soon van Gerlingh Daniels korts daernaer aen den schuijre bergh onder Hoensbroeck vier kaer bijen gestolen, de welcke oock daer gecogt sijnde door luxenborgiens sijn gecoght, welcke waeren tot Hoensbroeck voorn. gea...strant ende door Looijmans Cremers dito Melzer het gelt gerestitueert.

Ende dese sijne Responderinge van woorde tot woorde voorgelesen sijnde ende gevraeght ofte hij iet mer bij ofte af wilde gedaen hebben, heeft veclaert van neen, maer uijterlijck over all daerbij te persisteeren ende heeft ten dijen Eijnde dese Eijgenhandig onderteekent
Jaques Desjardins

Quod attestamur
daem gielen
Henderijck Pijls
J.M. Dullens, secretarisNaar boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER