DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoorAntwoorden bij nader scherp examen van Wijn Wijnen • Schinnen 22 dec. 1750
RHCL Maastricht  •  LvO 2024Naerdere Personeele Respon-
deeringe bij scherpere Examinatie
gedaen ende geëfeectueert door
Wijn Wijnen gedetineerde op den
Casteele van Schinnen den 22
decembris 1750 ten overstaen van de
Schepenen Gielen, Campo, Pijls
Coumans, beneffens den secretaris
½ twelf tot
½ vier


Eodem is door den Heere officier alhier in judicio Extraordinario gesisteert den gedetineerden Wijn Wijnen ende naer dat hem den Decrete van torture voorgelesen was ende gehadt te hebben behoorlijcke territie is ter scherper Examinatie gestelt op den stoel van torture.

De vier uijren geseten hebbende heeft verclaert oock mede plichtigh ende handtdaedigh te sijn geweest aen den diefstal en schroomelijcke knevelerije begaen ten huijse van de Jouffrouwen Gadee tot Luttelraedt.
Verclaert ontrent de drij jaer geleden acht daegen te bevoorens door Gerlingh Daniels daer van aangesproocken te sijn geweest, seggende tegens hem gedetineerde of hij noch eens mede gingh, het sou noch beter gaen als van te vooren. Waer op hij gedetineerde andtwoorde hij soude medegaen.
Ende ontrent een acht daegen daer naer s'avondts hadde voors. Gerling aen dito Wijn door desselfs Jongsten soone laeten weten dat hij eens moeste naer sijn huijs komen. Den gedetineerde is daer op in den avondt naer het huijs van Gerlingh Daniels gegaen en komende ontrent het selve huijs is hem tegengekomen op de straet den gedetineerden Nol Kaldenbergh, Laum Cremers, Anthon Winckens, Henric Raemeeckers, Fransis Hamers oock hier gedetineert ende eenen schoenmaeker van Herle. Seght denselven met sijnen naeme niet te konnen noemen, maer heeft van Nol voors. hooren seggen dat het eenen schoenmaecker van Herle was.
En is hij gedetineerde doens met die voors. gesellen gegaen tot aen het schricken busken alwaer hij sigh een weenigh verachterde net dijen schoenmaeker alswanneer sij beijde de andere van verre sijn naer gegaen. Edogh niet seer verre van hun gebleven dat hij hoorde de selve over wegen spreeken. En sijn alsoo gegaen tot achter Puth aen het toe valderen alwaer hij wederom bij de voors. geselschap gekomen is ende sijn alsoo voorts gegaen tot Geleen. En komende op een velt achter Geleen ofte langhs het Eijnde alwaer Nol Kaldenbergh met Gerlingh Daniels is van hun gegaen naer eenige weijden in. Ende een weenigh wijders gaende tot achter de heggen, hebben aldaer een weenigh gewagt tot dat wederom bij hun gekomen is gemelte Gerlingh Daniels met den voors. Nol met noch drij andere die hij niet en kende. Den gedetineerde seght dijen wegh noijt meer gegaen te sijn. Ende komende ontrent Lutteraedt sijn wederom een weenigh blijven staen op het velt, alwaer die drij welcke hij niet en kende, van hun gegaen sijn. Tot een weenigh daer naer is eenen der selve wederom terrugge gekomen, waermede sij doens sijn gegaen tot aen het huijs van de Jouffrouwen Gadée alwaer sij de poorte aen de straete opgevonden hebben.
En is hij gedetineerde door Gerlingh Daniels doens op schildtwaght gestelt aldaer aende weijdt poortjen alwaer hij gedetineerde oock is blijven staen. Seght dat hij doens naer het huijs heeft sien ingaen den voors. Gerlingh Daniels en Henric Raemaeckers ende noch meer andere. Waer onder in het uijtkomen naer dat hij een goede uijr aldaer gestaen hadde, heeft gesien met packen Gerlingh Daniels ende twee vremde die hij niet en kende. Als wanneer eenen der selve quaem seggen dat sij voort moesten, het waere alles geschiet. Den gedetineerden is alsdoen alleen naer huijs gegaen.
Seght dat hij van dijen diefstal uijt handen van Gerlingh Daniels acht daegen daer naer voor sijn aenpaert bekomen heeft vijf specie schillingen.
Verders Declareert bij desen diefstal geassisteert te hebben, Lambert Cremers van Schinnen, Gerlingh Daniels van Wolfhagen, Nol Kaldenbergh, Henric Raemaeckers van Nagelbeck, Francis Hamers, Anthon Winckens, This Swinnen van Puth, den geëvadeerden Anthon, t'roodt Janneken genaemt Jan Jeurissen van Merckelbeck, eenen wever van Drummen te huijs uijt het Hullenbroeck tot Nuth met naeme Wilhelmus, woonende aldaer in 'de Blauw Geijt'. Ende noch meer andere welcke hij niet gekent en heeft.
Den gedetineerde vermeent dat hij aldaer oock gesien heeft Peter Schols van Spauwbeeck, welcken dickwiels met Gerlingh Daniels naer het huijs inginck ende oock uijtgegaen is.

Verders verclaert oock mede plightigh ende handtdaedigh te sijn geweest aen den geweltdaedigen diefstal ende knevelarije begaen ten huise van Henric Petri. Verclaert te persisteeren bij sijne voorige Respondeeringe gedaen den 10. septembris 1750.
Declareerende edoch verders daerbij gesien te hebben Henric Raemeckers van Nagelbeck ende Lambert Cremers welcke stonden aldaer met eenige andere die hij niet gekent heeft in de weijde van do Petri. Wijders verclaert bij den verderen inhoudt sijner gemelte voorige Respondeeringe te persisteeren.
Ende naer dat dese sijne naedere Respondeeringe voorgelesen was heeft daer bij over all wel uijtterlijck gepersisteert, niet willende iet daer bij of af gedaen hebben ende heeft ten dijen Eijnde dese Eijgenhandigh onderteekent

..........Wijn Wijnen

Quod Attestamur
Nijcolas Campo
Dierck Koumans
J.H. Dullens Secretarius
Naar boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER