DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Nadere Responsieven van Joseph Ploum bij Scherper Examinatie
Herzogenrath 24 en 25 juli 1771 ••• RHCL Maastricht Hs 102

Naerdere  Personele Responderinghe van den gedetineerden Joseph Ploum bij naerder scher-
pere examinatie gedaen op den Casteele van
s'Hertogenraede heden den 24 Julii 1771
ten overstaen van de Schepenen Vaessen en
Reinartz ende mij J.F. Daelen subst. greffier
gevaceert 13 uhren

Eodem et coram iisdem is door den heere officier gesisteert geworden en
heeft gecompareert den gedetineerden Joseph Ploum. Aen den welcken
het decret van den 20. deses duijdelijck voorgelesen sijnde ende bij
voorgaende territie aengemaent hebbende d'oprechte waerheijt te beken-
nen, heeft den gedetineerden verclaert mede geassisteert te hebben ende
plichtigh te sijn aen den diefstal begaen tot Wurm in den lande van Gulik
ontrent d'acht jaeren, gelijck den gedetineerden vermeint, geleden. En dat noch mede aen desen diefstal geholpen hebben Adolf Steins, Henricus Steins, Leonard Steins, Nelles Dautzenbergh, Derick Jaspers, Jacobus Otten, Peter Pauwels, Gabriel Reinarts, gelijck hij heeft hooren seggen, oock Wilm Ploum uijt de Vivat gelijck hij heeft horen seggen, ende dan
noch Leonard Louppen, gelijck hij van d'andere heeft hoeren seggen,
Joseph Dammers, Jacobus Henseler, Baltus Kerckhoff, Joseph Vorst.
Ende dan vijf of ses uijt de banck Merxstein gelijck hij heeft hooren seg-
gen die hij niet kent, Peter Maijers van Ubach, gelijck hij oock van sijne
gesellen heeft hooren seggen, twee van Immendorp en eenighe van Beg-
gendorp die hij gedetineerden niet en kent nochte weet te noemen, en
oock eenighe uijt Worcken, die hij oock niet en weet te noemen, Henri-
cus Vaessen woonende aen het hoover huijs gelijck hij heeft hooren seg-
gen van Joseph Dammers.

Ende dat Joseph Dammers hem geseijt hadde dat sij het gelt van desen
gedeelt hadden bij Baltus Holthuijsen. Van alwelcken diefstal hij gedeti-
neerden voor sijn aendeel den tweede dagh daernaer uijt handen van
Joseph Dammers ontfangen heeft acht schillingen.

Ende dan gelijck hij heeft hooren seggen twee uijt Horbach onder  Merx-
stein, waervan eenen hem soude noemen Peter Ploum en den naem van
den anderen niet te weten. Den Kerkhoff van Hooghen, en geijck heeft horen seggen den soon van Peter Pauwels hem noemende Godfrid.
Ende dan Anthon den Slechter van Broechuisen hebbende blont haer
ende noch eenen Broechuijsen die hij niet kent. Rochus Dammers gelijck
hij gehoort heeft van Jacobus Henseler. Ende dan eenen langen grooten
mens van de Worm hem noemende, gelijck hij gedetineerden vermeint,
Nicolaes ende te wesen eenen schoonmaeker. Ende dan drij uijt Willer
lande van Gulik zijnde het selve dorp daer Peter Mόllers uijt te huijs is.
Ende dan twee van den clooster bosch gelijck hij gehoort heeft, die
welcke bij de Merxsteiner geweest sijn, die hij niet en kent. Noch Gφrt
Pauwels gelijck hij heeft hooren seggen gearmeert geweestzijnde met
eenen fusick, ende noch Jacobus Mingers gelijck hij gehoort heeft van
Joseph Dammers. Ende dan gelijck hij gehoort heeft Philip Timmermans
van Ubach en dat denselven eene flinte soude gehadt hebben, sijnde
desen Phipil den swaeger van voorseijden Leonard Louppen. Ende dan
noch twee die hij gehoort heeft van sijnen swaeger Jacobus Henseler dat
souden sijn van s'Hertogenraede, zijnde middelmatigh van postur gelijck
hij gedetineerde, maer wat dicker als hij, waervan den eenen eenen blau-
wen en den anderen eenen grijsen rock aenhadde. Ende drij van Floeve-
righ gelijck hij oock van sijnen swaeger gehoort heeft dat dese souden
van Floverigh sijn. Ende dan eenen van de Straet gehoorende onder de
parochie van d'Aefden gelijck Joseph Dammers hem geseijt heeft, we-
sende cleen van postur edoch middelmatigh beset.

Ende dat sijnen swaeger Jacobus Hersseler hem het eerste van desen
diefstal te doen twee daeghen van te voren geadverteert heeft.
Ende dat hij s'avonts omdesen diefstal te begaen met Jacobus Henseler,
Joseph Dammers ende gelijck hij vermeent Jacobus Otten naer den
Luijcker hof uijt het Wolber voetpedghen op de elf linden aen toegegaen
sijn, alwaer sij eenighe van Ubach gevonden hebben en de andere onder-
weghs bij hun gecomen sijn. En dat sij van de voorseijde linden langs
Immendorp af rechtoe op Wurm toegegaen sijn. Ende dat de overighe
gesellen dewelcke onderweghs niet bij hun gecomen sijn, naest bij het
dorp van Wurm, van waer sij gegaen sijn rechtoe op het huijs aen waer
den diefstal geschiet is.
Ende dat de meerste van hunne gesellen met flinten ofte pistolen gear-
meert sijn geweest ende hij gedetineerden gewapent is geweest met
eenen stock.
Ende tot Wurm gecomen sijnde hij aldaer in eenen voorwegh door Bal-
tus Kerckhoff is op schiltwachten gestelt geworden. Ende dat noch meer
schiltwachten sijn uijtgestelt geworden, sonder dat hij die al weet te noe-
men, als alleen weetende dat Jacobus Otten en Nelles Dautzenbergh
oock op schiltwacht gestaen hadden. Ende dat hij gedetineerden mits hij
op schiltwacht gestaen heeft niet en weet wien gebroocken heeft, noch
waer den inbreuck geschiet is, maer dat hij gedetineerden wel weet dat
daer in't huijs ingeweest sijn Baltus Kerckhoff, Joseph Vorst, ende ge-
lijck hij gehoort Leonard Louppen, Adolf en Leonard Steins ende meer
andere die hij niet en weet. Ende dat hij Gedetineerden gehoort heeft aen
het leste als de gesellen in't huijs inwaeren eenen ofte twee scheut. Maer
dat hij gheen meerdere tumult gehoort heeft mits hij te verre daervan aff
gestaen heeft.
En dat naer begaenen diefstal Joseph Vorst hem het het eerste heeft
comen seggen dat het gedaen was. Endat sij aldaer gestoolen hadden
gelt, cleederen en eenen ofte twee goude ring gelijck hij gedetineerden
gehoort heeft. Ende dat hij gedetineerden gehoort heeft  dat een deel van
de gestoele effecten naer het Gulicks  ende dat een deel naer Ubach ten
huijse van Baltus Holthuijsen soude gedraegen sijn, gelijck hij gehoort
heeft van Joseph Dammers. Maer dat hij sulx niet precise en weet, mits
hij gelijck naer begaenen diefstal naer huijs gegaen is met sijnen swaeger
Jacob Henseler, Joseph Dammers en Jacobus Otten.
Ende dat hij van desen diefstal ontfangen heeft gelijck hier voren geseijt.

Heeft verders verclaert noch mede plichtigh te wesen ende geassisteert te
hebben aen den diefstal begaen op de pastorije tot Hunshoven in den
Meij van den voorleden jaer 1770. En dat noch mede aen desen dief-
stal geassisteert hebben Adolf Steins, Leonard en Henricus Steins, Baltus
Kerckhoff, Jacobus Otten, Nelles Dautzenbergh, Derick Jaspers, Jaco-
bus Hensseler, Joseph Dammers, Joseph Vorst Peter Pauwels, Gabriel
Reinarts, Wilm Ploum uijt de Vivat, Leonard Ploum met de laem handt,
Leonard Louppen gelijck hij heeft hooren seggen, Peter Maijers, Peter
Mullers. Noch vijf of ses uijt Merxstein die hij niet en weet te noemen,
twee uijt Horbach, gehucht onder Merxstein, waervan een hem is noe-
mende Ploum, waervan hij de voornaem niet en weet, Nicolaes van de
Worm, den voorseijden man van de Straet onder de parochie van Aef-
den, drij van Beggendorp die hij niet en weet te noemen, eenen of twee
van Immendorp, eenen of twee van Worcken, eenen van Bettendorp,
den Coster Kerckhoff van Hooghen. Ende dan eenen uijt Frielenbergh
gelijck hij aldaer tot Hunshoven van sijnen swaeger Jacobus Henseler
gehoort heeft. Ende dan de twee uijt Broechuijsen door hem hier voren
gedesigneert, Wilm Ploum woonende op de Cruijsstraet onder Ubach
gelijck hij heeft hooren seggen. Ende dan twee van Willer, gelijck sijn
swaeger hem geseijt heeft. Ende dan heeft den gedetineerden hooren
seggen van Adolf Steins datter oock twee uijt Hunshoven daerbij souden
geweest sijn. En dat hij van Joseph Vorst gehoort heeft dat oock eenen
van de Magerauw soude daerbij geweest sijn, die hij oock niet en weet
te noemen.
En dat sijn swaeger Jacobus Henseler hem voor het eerste van desen
diefstal kennisse gegeven heeft s'daghs te vorens op de Straet tot Ubach.
En dat met hem gedetineerden om desen diefstal te begaen met hem naer
Ubach vertrocken is gheenen van de gesellen maer hij alleen s'naer de
noen vroegh rechtoe op Hunshoven aen vertrocken is ende aldaer ge-
weest is ten huijse van Roosencrantz. Van welck huijs hij wel dien avont
wederom vertrocken ende op den wegh die van Immendorp compt bij
sijne andere gesellen gecomen is. Van alwaer sij rechtoe op de pastorije
van Hunshoven aengegaen sijn en daer gecomen sijnde, hij gedetineerde
op den wegh die naer den Hunshover hoff uitgaet door Leonard Steins
op schiltwacht is gestelt geworden. Dat hij gedetineerden niet en weet
wien het loock gebroecken heeft noch waer, noch waer het selve is ge-
broocken worden. Maer dat hij gehoort heeft dat de van Hunshoven,
Adolf Steins, Peter Pauwels, Baltus Kerckhoff ende anderen aldaer sou-
den ingeweest sijn. Ende dat sij aldaer niet langh ingeweest sijn ende ge-
lijck hij vermeent gheene halve uhr.
Dat doens Peter Mullers hem ten eersten heeft comen seggen dat het ge-
daen was. Datter doens naer begaenen diefstal sommighe van hunne ge-
sellen op Immendorp aengegaen sijn en hij gedetineerden met Jacobus
Otten rechtoe naer huijs gegaen is.
Dat hij gedetineerden precies niet en weet wat daer gestoolen was ge-
worden als alleen dat hij van eenighe heeft hooren seggen dat daer eenigh
gelt was gestoolen worden ende van andere dat sij oock effecten gecre-
gen hadden, maar dat hij gedetineerden precies niet en weet waer de
gestoele effecten verbleven sijn.
En dat hij van desen diefstal geprofiteert heeft drij schillingen, die hij een
of twee daghen daernaer ontfangen hadde uijt handen van sijne swaeger
Jacobus Henseler.

Heeft den gedetineerden noch verclaert mede geassisteert te hebben aen
het complot dat gemaeckt was om op den hof van Drinhuijsen onder
Ubach stehlen te gaen, zijnde in het tweede jaer geleden. En dat noch
mede aen dit complot geassisteert hadden Adolf Steins, Leonard en
Henricus Steins, Leonard Ploum, Nelles Dautzenbergh, Derick Jaspers,
Jacobus Otten, Peter Muller, Wilm Ploum uijt den Vivat, Peter Pauwels,
Gabriel Reinarts, Baltus Kerckhoff, Joseph Vorst, noch vijf of ses uijt
Merxstein die hij gedetineerden niet en weet te noemen, den voorseijden
Nicolaes van de Worm, dien man van de Magerau die hij gedetineerden
niet en kent, Joseph Dammers, Jacobus Henseler, den soon van Peter
Pauwels hem noemende Godfrid, en gelijck hij heeft hooren seggen Leo-
nard Louppen, twee van Immendorp, eenen van Worcken, drij van
Beggendorp, de voorseijden twee van Horbach onder Merxstein waer-
van eenen hem is noemende Ploum, eenen van Bettendorp, Rochus
Dammers gelijck hij gedetineerden gehoort van Joseph Dammers, drij
van Floeverigh gelijck hem geseijt hadde Jacobus Henseler.
Dat Adolf Steins een of twee daghen van te voren hem het eerste van
desen voorhebbende diefstal gesproocken heeft boven in de straet tot
Ubach alwaer sij bij malcanderen gecomen waeren.
Dat hij gedetineerden alleen uijt Ubach naer Drinhuijsen toe gegaen is tot
op den eersten cruijs wegh, alwaer hij gevonden heeft de andere gesellen
van Ubach ende van Merxstein. Van alwaer sij rechtoe den wegh naer
gegaen sijn tot aen den Drinhuijser heggen aen het valderen. Ende dit
valderen ingegaen sijnde tot in de hellichte van de weijde, van den ande-
ren cant bij hun gecomen sijn de gesellen van het Guliks. Ende dat al-
doens Jacobus Henseler, Leonard Steins ende meer andere aen den hof
hebben gaen sien waer souden inbrecken. Dewelcke  te rugge gecomen
sijnde hun seijden, dat knechten van dien hof afwaeren dewelke weder-
om opquaemen. Ende dat daerom desen diefstal niet en heeft connen ge-
effectueert worden.
Ende hij gedetineerden doens alleen wederom naer huijs gegaen is.

Heeft den gedetineerden verclaert mede geholpen ende geassisteert te
hebben aen den diefstal begaen aen de handt in de heerlicheijt Heijden
ontrent den wegh naer Aacken eenighe jaeren geleden.
En mits den invallenden avont heeft men tot morgen gecesseert.

•••••

Op heden den 25 Julii 1771 is wederom door den heere officier gesis-
teert geworden en heeft gecompareert den gedetineerden Joseph Ploum.
Den welcken, lecture gehad hebbend van voorstaende sijne responderin-
ghe, heeft voorders verclaert, dat hij van Leonart Steins gehoort hadde
dat Philip Timmermans voorseijt bij den voormelden diefstal in Wurm
soude present geweest sijn ende geassisteert gehadt hebben.

En verders dat aen den lestgemelden diefstal begaen aende handt binnen
den lande van der Heijden geassisteer hebben Adolf Steins, Leonard en
Henricus Steins, Peter Pauwels, Wilm Ploum uijt de Vivat, Gabriel Rei-
narts, Jacobus Henseler, Joseph Dammers, Nelles Dautzenbergh, Derick
Jaspers, Jacobus Otten, Peter Muller, ende van Merxstein Baltus Kerck-
hoff, Joseph Vorst, den voorseijden Nicolaes van de Worm, desselfs
toenaem niet wetende, den vaeder van Joseph Vorst, hem noemende
Vorst, gelijck hij gehoort heeft van Leonard Steins. En seggende den ge-
detineerden datter ses uijt Merxstein darbij geweest waeren en dat hij de
andere niet en kent noch de naemen daeraf weet, eenen van de Magerau,
gelijck Leonard Steins oock geseijt hadde. En datter noch twee daerbij
geweest waeren uijt s'Hertogenraede gelijck hij dit heeft hooren seggen
van Peter Pauwels. Ende noch van den selven Peter Pauwels heeft ho-
ren seggen datter oock twee daerbij geweest waeren van den Clooster
Bosch, den Coster van Hooghen, eenen van Bettendorp, drij van Beg-
gendorp, eenen van Worcken, eenen van Immendorp. En dat Leonard
Steins hem geseijt heeft datter drij uijt Kerckrode daerbij geweest wae-
ren, en noch van denselven Steins gehoort te hebben datter oock drij
uijt de Bancke van Sinpelvelt daerbij geweest waeren. Ende noch twee
van Boucholt gelijck dito Leonard Steins hem oock geseijt. En dat Jo-
seph Dammers hem geseijt heeft dat Wilm Streiffels van Boschelen oock
daerbij geweest was, en dat Jacobus Henseler hem geseijt datter oock
drij van Floeverigh daerbij geweest waeren.
En dat hem twee dagh te vorens Joseph Dammers het eerste van desen
diefstal te begaen gesproocken heeft.
En dat hij gedetineerde met denselven Joseph Dammers naer middagh
van Ubach vortgegaen is, om aen desen diefstal t'assisteren gegaen is tot
in eene herberge op Steenbosch. Ende aldaer gedroncken hebben tot dat
Leonard Steins hun daer volgens afspraeck quaem aenroepen. Ende dat
sij doens alle drij aldaer te saemen vortgegaen sijn door een velt en bij de
andere gesellen gecomen sijn op eene plaetze in het velt waer ontrent
eenighe struijck waeren staende. Zijnde dese plaetze van hunne bijeen-
comste noch van het huijs aen de handt waer sij gestoelen hebben ontrent
afgelegen drij vierdel uhr. En daer al de gesellen bij malvanderen sijnde
all te saemen van daer gegaen sijn door eenen voerwegh tot aen eenen
grooten stiegel niet verre van het voornoemde huijs aen de handt afgele-
gen. En sij van dien stiegel rechtoe op meergemelt huijs aen de handt ge-
noemt toegegaen sijn. Ende aen dit huijs gecomen sijnde Adolf Steins
hem gedetineerden in den voorwegh, cort bij het meergemelt huijs heeft
doen op schiltwacht staen, en dat hij van Leonart Steins gehoort heeft dat
Jacobus Otten en Nelles Dautzenbergh oock op schiltwacht gestaen had-
den.
En dat den gedetineerden niet en weet wie daer gebrocken heeft, nochte
de plaetze waer daer gebrocken worden. En dat Leonart Steins hem ge-
seijt, die daer oock met ingeweest was, dat Adolf Steins, Baltus Kerck-
hoff, Peter Pauwels, Joseph Vorst, Gebriel Reijnarts, en meer andere
daer in't huijs ingeweest souden sijn, en dat daer over een uhr ingebleven
waeren.
En daernaer ten eersten bij hem gecomen is Henricus Steins, hem seg-
gende dat het gedaen was, en dat hij gedetineerde doens met Jacobus
Henseler, Leonard Steins en Joseph Dammers iet voor de andere gesel-
len vortsgaende door denselven wegh over Steenbosch naer Ubach ge-
gaen is. Vermeenende den gedetineerden dat sommige van d'andere ge-
sellen van daer ingegaen waeren ten huijse van Baltus Kerckhoff tot
Merxstein.
En dat hij gedetineerden den dagh daernaer voor sijn gedeelte van desen
diefstal boven in de Straet tot Ubach ontfangen heeft seben schillingen, en
sulx van Henricus Steins. En dat hij van Adolf Steins en Leonard Steins
gehoort heeft dat daer gestoelen hadden gelt en huijsmobilien. En dat die
selve hem oock geseijt hadden dat van het gestoolen gelt en meubelen
gebleven waeren sommighe ten huijse van Baltus Kerckhoff, waervan
d'andere gesellen van Kerckroed en Simpelvelt hunne gedeeltens souden
crijgen.
Verclaerende den gedetineerden dat wanneer sij aen het voorseijde huijs
aen de handt quaemen om daer in te brecken, hij daer aen het selve huijs
op de straet eenen mensch heeft sien staen, aenhebbende eenen griesen
weir rock, eenen houdt op smiet achtige haeren, middelmaetigh van pos-
tur, die hij niet gekent en heeft. En dat hij gedetineerde daernaer, wan-
neer sij vortgingen aen Leonard Steins gevraegt heeft wie dit was, maer
dat denselven hem dit niet en heeft willen seggen.
En dat hij gedetineerden noch van Leonard Steins heeft hooren seggen
datter twee van Broechuijsen aen desen diefstal geassisteert hadden,
waervan eenen hem is noemende Anthon, hebbende blonte haeren, we-
sende eenen slachter en den naem van den anderen niet te weten.

Heeft den gedetineerden noch verclaert geassisteert te hebben aen den
diefstal begaen op d'Abdije van Cloosterrode naer sijn beste geheugen
nu ontrent de negen jaeren. En dat noch mede aen desen diefstal geas-
sisteert hebben Adolf Steins, Leonard en Henricus Steins, Peter Pauwels,
Nelles Dautzenbergh, Jacobus Otten, Derick Jaspers, Peter Mullers,
Wilm Ploum uijt de Vivat, gelijck hem Leonard Steins geseijt hadde. En
noch van Leonard Steins gehoort te hebben dat Gabriel Reinarts daerbij
geweest was. Jacobus Henseler welcken hij daer gesien heeft, Joseph
Dammers, Baltus Kerckhoff, Joseph Vorst, Nicolaes van de Worm,
noch vier uijt Merxstein gelijck Joseph Vorst hem geseijt heeft. En dat
Baltus Kerckhoff hem geseijt hadde datter oock twee uijt s'Hertogenrae-
de daerbij geweest waeren, waeraf eenen blauw aenhadde, en den ande-
ren bruijn of grijs, den coster Kerckhoff van Hoghen, eenen van Betten-
dorp, eenen van Immendorp, eenen van Worcken, drij van Beggendorp,
drij van Floeverigh, gelijck hem geseijt hadde Jacobus Henseler, dat die
die van Floeverigh waeren. Twee van Horbach onder Merxstein waervan
eenen hem is noemende Ploum, en dat den gedetineerden dese twee ge-
sien hadde en aen Leonard Steins gevraegt hadde welcke dit waeren,
den selven hem geseijt dat die van Horbach waeren en den eenen hem
was noemende Ploum en den naem van den anderen niet geseijt heeft.
Twee van den Clooster Bosch gelijck hij dit van de gesellen heeft hooren
seggen, en twee van Broechuijsen diewelcke den gedetineerden oock
gesien heeft en Leonard Steins hem geseijt heeft dat die van Broechuijsen
waeren en dat eenen hem was noemende Anthon hebbende blont haer en
den naem van den anderen niet geseijt heeft. Drij uijt Kerckrode gelijck
Peter Pauwels seijde dat die van Kerckrode waeren, waervan eenen cort
en dick was, wat swartachtigh in sijn gesicht. Ende drij van Simpelvelt
welcke hij gedetineerden gesien heeft en Peter Pauwels en Leonard
Steins hem geseijt hebben dat die van Simpelvelt waeren. Oock twee van
Bochels gelijck hij dit oock heeft hooren seggen van Peter Pauwels.
En dat hem gedetineerden ten eersten van dien diefstal op d'Abdije te
begaen gesproocken heeft Adolf Steins ten sijnen hujse tot Ubach, twee
daghen van te vooren.
En dat hij gedetineerden noch twee persoonen daer gesien heeft die aen
dien diefstal assisteerden. Hij gedetineerden doens aen den Leonard
Steins vraegde welcke dit waeren. Denselven Steins hem doens geseijt
heeft dat die van Willer onder het ambt Aldenhoven waeren. Zijnde dese
twee middelmaetigh en starck van postur.
Verclaerende den gedetineerden dat de gesellen soo die van Ubach als
alle andere van Ubach, Merxstein ende Gulicker, bij malcanderen geco-
men waeren op Sint Lennerts bergh alhier in de gebeurte. En dat hij ge-
detineerden alleen van Ubach vortgegaen en op Sint Lennerts bergh
voorseijtbij d'andere gesellen gecomen was.
En dat hij gedetineerden niet en weet ofte dieselve aldaer mochten in de
Capelle geweest sijn ofte niet ende hij oock niet soo nae bij de capelle
op gemelden bergh staende geweest is dat hij hadde connen sien ofte de
duhr aen de capelle open was of te niet.
En dat den gedetineerden ontrent een half vierdel uhr op gemelden bergh
bij de gesellen geweest sijnde, sij doens van gemelden bergh vortgegaen
sijn naer gemelde Abdije toe. En den wegh nemende van gemelden bergh
gegaen sijn over de Worm, laetende Hertoghenraede liggen op de lincke
handt. Ende aengegaen sijn op den slaghboom in den wegh van de goe-
deren van d'abdije en aen dien slaghboom gevonden hebben de andere
gesellen van Simpelvelt, Bochels en Kerckraede. En aen gemelden slagh-
boom sijnde de gesellen hun verdeelt hadden, soo om op schiltwacht te
staen als om op d'Abdije aen te gaen. En hij gedetineerden met Jacobus
Otten op schiltwacht gestaen heeft in den Aacker wegh niet verre van
voormelden slaghboom af, daertoe gecommandeert geweest zijnde door
Baltus Kerckhoff. En datter noch verder naer den Aacker wegh in, op
schiltwacht gestaen hebben, sonder dat den gedetineerden die weet te
noemen. En dat noch meerdere schiltwachten uijtgestaen hebben, sonder
dat den gedetineerden weet te seggen op welcke plaetzen. En dat Leo-
nard Steins hem geseijt hadde dat  op d'abdije ingeweest waeren, sijn
vaeder Adolf Steins, Peter Pauwels, Baltus Kerckhoff, en meer andere
die hij niet en weet. En dat hij gedetineerden vermeint dat ontrent eene
uhr in d'Abdije ingebleven waeren en dat desen diefstal gepasseert zijnde
ten eerste bij hem gecomen was Henricus Steins hem seggende, dat het
gedaen was.
En dat hij gedetineerden doens met Henricus Steins, Leonard Steins en
Nelles Dautzenbergh van daer voortgegaen is over de Worm, laetende
Hertoghenraede liggen op de rechte handt, van daer rechttoe op Ubach
aen.
En dat Henricus Steins twee daghen daernaer des avonts op de straet tot
Ubach voor sijn gedeelte van desen diefstal hem gegeven heeft vijf Schil-
lingen. Seggende denselven henricus Steins dat sij op d'Abdije niet veel
cregen hadden en niet aent gelt gecomen waeren.

Verclaerende den gedetineerden dat Peter Muller hem daernaer geseijt
hadde, – gelijck hij vermeint dat sulx geweest was, wanneer sij naer Im-
mendorp gingen om te stehlen bij de weduwe Janssen – dat op Sint Len-
nerts bergh Leonard Louppen, Peter Pauwels, Adolf Steins, Leonard
Steins eenen eedt gedaen hadden.
En den gedetineerden serieuselijck aengemaent sijnde van ten opsichte
van ten opzichte van dien eedt d'oprechte waerheijt te sullen seggen,
heeft verclaerd van alleer sij naer de handt gegaen sijn stehlen, met de
gesellen gegaen sijn naer Sint Lennertsbergh om aldaer den eedt te doen,
sonder dat hij den precisen tijdt weet te seggen. Ende hem aengeroepen
heeft om gemelden eedt te doen, Henricus Steins en denselven Henricus
Steins, Leonard Steins, Peter Pauwels, Adolf Steins, Jacobus Henseler,
Joseph Dammers, Nelles Dautzenbergh, Derick Jaspers, Jacobus Otten,
– niet wetende ofte doens Leonard Ploum bij hun geweest ofte niet, oock
niet wetende of Gabriel Reinarts en Wilm Plum uijt den Vivat oock doens
bij hun geweest ofte niet, – met hem doens aen den avont gegaen waeren
naer Sint Lennertsbergh voorseijt. En sij aen dien bergh comende, sij al-
daer vast voor de capelle sijn blijven staen, ende Adolf Steins hem gede-
tineerden doens heeft doen sweiren dat sij niemant souden verrraeden
van de gesellen en soo jemant van hun vastgepackt wierde, dat hun eer-
der moesten laeten doot pijnighen als eenen van de gesellen verclaegen.
En dat de gesellen betrouwende op desen eedt niet en mochten vortgaen
nochte vluchten soo van de gesellen oock in de gevankenisse waeren en
dat sij oock gheene gemeenschappe tusschen hun mochten toonen bij't
publick. En dat sij bij het doen van desen eedt godt moesten afsweiren
en den duijvel toe. En dat doens alle de voorseijde gesellen gemelden
eed gedaen hebben. Ende eenighe van hun beneffens hem gedetineerden
desen eedt is afgnoemen worden door Adolf Steins, ende eenighe door
Peter Pauwels. En dat naer desen gedaenen eedt wederomme naer huijs
gegaen sijn.
Verclaerende den gedetineerden dat Leonard Steins hem in dese bende
vervoert en gebracht heeft.

Heeft den gedetineerden noch verclaert van mede geassisteert te hebben
aen den diefstall voor eenighe jaeren begaen tot Wijnantsraede in den
lande van Valckenbourgh.
En dat noch mede aen desen diefstal geassisteert hebben Jacobus Otten,
Peter Mullers, Adolf Steins, Leonard en Henricus Steins, Derick Jaspers,
Nelles Dautzenbergh, Peter Pauwels, Wilm Ploum uijt den Vivat, gelijck
hem positief geseijt heeft Leonard Steins, Gabriel Reinarts denwelcken
hij aldaer in de geselschappe heeft hooren noemen. En dat Henricus
Vaessen daerbij geweest was heeft Henricus Steins hem geseijt, Jacobus
Henseler, Joseph Dammers. En heeft Leonard Steins hem geseijt dat
oock bij desen diefstal geweest was den soon van Peter Pauwels, hem
noemende Godfrid. Baltus Kerckhoff, Joseph Vorst, noch vier uijt Merx-
stein die hij niet en weet te noemen. Eenen van de Magerau die hij niet en
kent, noch eenen van de straet onder de parochie van Aefden, de voor-
noemde twee uijt Hertogenraede, den voorseijden Nicolaes van den
Worm gelijck hij dit heeft hooren seggen van Joseph Vorst. Drij van
Kerckrode en twee van Cloosterbosch, die hij niet gekent en heeft. Zijn-
de eenen van Kerckrode cort en dick en swartachtigh in sijn gesicht.
Twee van Broechuijsen, waeraf eenen, gelijck hem Leonard Steins ge-
seijt heeft, hem was noemende Anthon, hebbende blunte haeren en te
wesen eenen slachter. Twee uijt Horbach onder Merxstein, waeraf eenen
hem is noemende Ploum gelijck Leonard Steijns hem geseijt heeft. Drij
van Beggendorp, eenen van Immendorp, den coster van Hoghen, hem
noemende Kerckhoff, twee van Willer onder Aldenhoven.
En dat hem Het eerste van desen diefstal te begaen gesproocken heeft
Henricus Steins een of twee daghen van te vorens op de straet te Ubach.
En dat de gesellen van Ubach bij malcanderen gecomen waeren aen den
Cratzbosch deser sijdts Broechuijsen.
Dat noch aen desen diefstal geasisteert hebben drij van Simpelvelt en
twee van Bochels, gelijck hij heeft hooren seggen van Peter Pauwels en
Leonard Steins.
En dat de gesellen van Merxstein, Kerckrode, Simpelvelt en Bochels
oock oock bij hun gecomen sijn in gemelden Cratzbosch tusschen de
weghen daerdoor gaende. En dat hij vermeint dat de Gulicker oock aen
dese zijde van Broechuijsen gecomen sijn. En dat sij door eenen cant van
Broechuijsen gepasseert waeren ende gegaen sijn op de Waubacher
driesschen aen sonder nochtans door Waubach te passeeren en van de
Waubacher driesschen gegaen sijn door de heijde. En dat tusschen de
Waubacher driesschen en de heijde of daer ontrent noch drij persoonen
bij hun gecomen sijn, welcke Adolf Steins hem geseijt heeft dat van
Scherpenseel waeren, sonder die nochtans te noemen. En datter buijten
de heijde gecomen sijnde aen eenighe huijsen noch twee bij hun gecomen
sijn sonder dat hij weet wie dit geweest. En dat vortsgaende op Wijnents
raede toe ontrent eene halve uhr van Wijnentsraede noch drij bij hun ge-
comen sijn.
En comende tot Wijnentsraede op het huijs aaengegaen sijn waer sij al-
daer gingen stehlen. En dat hij gedetineerden daer in den wegh niet verre
van het huijs af met Derick Jaspers op schiltwacht heeft gestaen, daertoe
gecommandeert sijnde door Adolf Steins. En dat noch meerdere schilt-
wachten uijtgestaen hebben.
En dat hij gedetineerden niet en weet welcke gesellen aldaer gebroocken
hebben, noch aen welcke plaetze van't huijs. En dat daer ingeweest wae-
ren Adolf Steins, Henricus en Leonard Steins, Peter Pauwels, Baltus
Kerckhoff, den coster van Hooghen, Kerckhoff, en meer andere die hij
niet en weet, en de gesellen aldaer ingebleven waeren anderthalf uhr ofte
daer ontrent.
En naer begaenen diefstal ten eersten bij hem gecomen was Henricus
Steins, hem seggende dat het gedaen was. En dat hij gedetineerden
doens met Jacobus Otten, Derick Jaspers, Nelles Dautzenbergh en Jo-
seph Dammers naer huijs naer Ubach gegaen is, en dat de andere gesel-
len meestendeels te rugge gebleven waeren, niet weetende ofte deselve
irgens noch ingeweest ofte niet.
En dat hij van Leonard en Henricus Steins gehoort heeft dat aldaer ge-
stoolen hadden gelt en mobilien sonder te weten wat. En dat hij wel drij
daghen daernaer voor sijn gedeelte van desen diefstal van Henricus
Steins ontfangen heeft seven schillingen.

Heeft den gedetineerden noch verclaert mede geholpen te hebben aen
den diefstal ontrent de negen jaeren geleden begaen aen het velt tot U-
bach bij wijlen Joannes Reinarts. En dat noch mede aen desen diefstal
geassisteert hebben Adolf Steins, Peter Pauwels, Leonard en Henricus
Steins, Jacobus Henseler, Jacobus Otten, Derick Jaspers,Nelles Daut-
zenbergh, Gabriel Reinarts, Wilm Ploum uijt den Vivat, denwelcken hij
aldaer bij de geselschappe met sijnen naem heeft hooren noemen door
Leonard Steins, Joseph Dammers den veltschut, gelijck hij dit heeft hoo-
ren seggen van Henricus Steins, Peter Mullers, Baltus Kerckhoff, Joseph
Vorst, drij van Beggendorp, eenen van Immendorp, eenen van Worcken,
Kerckhoff den coster van Hooghen.
Dat hem ten eersten twee daghen te vorens van desen diefstal te begaen
gesproocken heeft Peter Pauwels.
En dat de gesellen van Ubach uijt Ubach gegaen sijnde om bij gemelden
Joannes Reinarts te gaen stehlen, bij malcanderen gecomen sijn op het
velt naest den bosch genoemt de Schiebuck. En dat daer oock bij hun
gecomen waeren de gesellen van Merxstein als de Gulicker, en sij doens
saemen op het gemelt huijs aen het velt toegegaen sijn. Ende hij gedeti-
neerden hij aldaer in de weijde van het huijs is blijven staen.
En dat hij van Leonard Steins heeft hooren seggen dat Gabriel Reinarts
de schuijrpoorte opgedaen hadde, waerdoor de gesellen ingegaen sijn.
En dat daer ingeweest waeren Gabriel Reinarts, Leonard Steins, Adolf
Steins, Baltus Kerckhoff, Peter Pauwels, Henricus Steins en meer andere
die hij niet en weet. Dat de gesellen daer in den huijse gebleven sijn on-
trent eene halve uhr, en sij aldaer sijn verjaegt geworden door overgeco-
men tumult, mits men doens tot Ubach op de klock geslaen hadde ende
geschooten hebben, gelijck hij heeft hooren seggen Joseph Baur, en dat
sij doens vortgeloopen sijn. En dat hij daernaer van de huijsvrouw van
Joannes Reinarts heeft hoorenseggen, dat hun doens cleederen onder
anderen van de dochter ende eenen rock van den soon en een vierdel
speck en eenigh gelt gestoolen was geworden.
Dat hij gedetineerden eenen ofte twee daghen naer desen begaenen dief-
stal van Henricus Steins voor sijn gedeelte tot Ubach ontfangen heeft drij
Schillinghen.


En dese aen den gedetineerden duijdelijck voorgelesen zijnde, heeft
daerbij blijven persisteeren, en tot dien, mits scrijvens onervaeren, met
een cruijs gehandtmerckt.

Eijghen + handtmerck van den gedetineerden
Joseph Ploum scrijvens onervaeren
Quod attestamur
Nicolaes Vaessen  schepen
L. Reinarts  schepen
In fidem J.F. Daelen, subst. greffier

Naar boven


EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER