DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Vrijwillige verklaring van Joseph Keyser 22 Febr. 1771
RHCL Maastricht           Hs 102
 Geëxhibeert den 25 febr. 1771
  N° 40

Vrijwillighe bekentenisse gedaen
door den gedetineerden Joseph
Keysers op den Casteele van S'
Hertogenraede heden den 22en
febr. 1771 ten overstaen van
Vaessen, Reinartz, schepenen
ende mij C. J. Corneli, greffier


  Eoden et coram iisdem is van wegens den heer officier gesisteert en heeft gecompareert Joseph Keyser. Alwelcken gedetineerden sonder eenige inductie vrijwilliglijck uijt sijne eijgene motie verclaert heeft van noch te willen beijvoegen, bij sijne bekentenisse van den 10. Januarii 1771 bij Scherpere Examinatie gedaen ende dan bij die ghene van den 11. dito januarii bij desselfs recollitie,
  Dat noch bij den diefstal begaen op die pastorije tot Hoeghen, breeders bij des gedetineerde bekentenisse aengehaelt, geassisteert hebben
den Schurman van Ubach,
Joseph Dammers, Gabriel Reinartz,
Jacobus Henseler, Peter Pauwels,
Joseph Plaum, in die wandelinghe genoemt den heer van Sanckel
Nijs Dortans stiefsoone van Leonard Steins gedetineerden alhier,
ende dan Joannes Everhaertz, alte saemen van Übach,
gelijck oock de gedetineerdens alhier Adolph ende Leonard Steins.
  Dat oock noch aen deesen diefstal tot Hoenghen geassisteert hebben,
eenen wever woonende op dat Hostard hem noemende Peeter,
Item den cuijper van Merxstein hebbende een valderen aen sijn huijs, niet verre van het velt woonende,
Item Joseph soon van voorss. cuijper woonende tot Ritzervelt,
dan oock Schanders genoemt in die wandelinghe genoemt Knoellen woonende aen die bergh, sijnde eenen schoenmaecker van sijne professie,
dan den vaeder van den gedetineerden Peeter Mullers woonende tot Gereonsweiler,
ende den custer van Weltz,
gelijck oock Joannes Schnitzeler van Roerdorp.
  Verders heeft verclaert dat hij noch tot Hoenghen onder de complicen heeft sien halden eenen mensch sittende op een klein swaert peerdjen, den welcken niet quaelijck het gelijck en was van den Chirurgin Kerckhoff woonende tot s'Hertogenraede, den welcken den gedetineerden evenwel niet precise gekent en heeft, maer doch denselven noch in het doorgaen van s'Hertogenraede besien heeft doens hij gedetineerden op de porte was sittende, ende vermeent dat het denselven Chirurgijn soude geweest, sonder nochtans sulx precise te connen seggen.
  Item dat noch aen denselven diefstall geassisteert heeft eenen soldaet met eenen snor baert, den welcken den gedetineerden van Peter Mullers doens gehoort hadde te weesen van Vrijaldenhoven.

  Verders verclaert den gedetineerden dat naer begaenen diefstael tot Hoenghen dien man met het peerdt met veele anderen tot Hoenghen bij den custer sijn innegegaen, ende dat hij deponent in het geselschappe van Peeter Mullers ende meer anderen naer den Hoengher Bosch sijn innegegaen. Ende dat d' anderen de welcke bij den custer tot Hoenghen ingeweest hun opgevolght sijn, maer dijen met het peerdt niet. Ende dat Peter Mullers in den bosch aldaer met die gestoele monstrantz den seegen gegeven ende daerbij gesongen heeft 'defensor noster aspice'. Ende naer dien dit geschiet was, Peeter Muller doens die monstranz in stucken geslaegen, ende dat de complicen dieselve onder hen gedeelt hebben. Dat hij gedetineerde van die monstranz evel niet bekomen heeft niet tegenstaende dat Peeter Mullers hem een stucksken daeraf hadde willen geven. Ende dat hij gedetineerden alleenlijck becoemen heeft voor sijn aendeel van voorss. Peeter Mullers elf Aaker gulden.
  Waer naer hij gedetineerde met Peeter Mullers ende Joannes Jaespers naer Ubach vertrocken.

  Ende naer dat deese vrijwillighe bekentenisse aen den gedetineerde wel duijdelijck van woorde tot woorde voorgelesen geworden, heeft verclaert dieselve soowel noepende de genoemde complicen, als gedeclareerde circumstantiens waer ende waerachtig te weesen, heeft daerbij blijven persisteren ende verclaert daerop te willen leven ende sterven, ende deese schrijvens onervaeren sijnde met een crutzzen gehandtmerckt.

  (leger stont en was gehantmerckt) crutz + merck van den gedetineerden Joseph Keijzer.
  (leger stont) quod attestamur
  (ende waeren onderteeckent) Nicolaes Vaessen schepen, L. Reinartz schepen, C.J. Corneli greffier

 gevaceert ¼ uhr
Dese copie gecollationeert met het ori-
gineel dier is daermede van woorde
tot woorde bevonden t' accorderen.
Actum in judicio extraordinario
den 15. meert 1771
  quod attestamur
  Nicolaes Vaessen schepen
  L. Reinartz schepen
  In fidem J.F. Daelen, subst. greffier
Naar boven


EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER