DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Scherper examinatie van Joseph Keyser 10 jan. 1771
RHCL Maastricht           Hs 102
Personeele respondeeringhe van
Joseph Keyser gedetineerde bij
Scherper examinatie gedaen op
het Casteel van S'Hertogenraede
heden den 10 Januari 1771
naer noen
ten overstaen van den heere
officier en Schepenen Streiffels,
Vaessen, Reijnartz, en Rinckens
beneffens Fr. A. Cox greffier der
hooftjustitie S'Hertogenraede
daertoe geassumeert.

Eodem et coram iisdem is van weghens den heer officier gesisteert den gedetineerde Joseph Keyser, aen denwelcken het decret, op heden gegeven, voorgelesen sijnde, - van het decret van Scherpere examinatie beraemt in judicio den 7den deses en hem voorgelesen den 9en deeses, ter executie te stellen, - en den gedetineerden vervolghens op eene stoel gebonden, en hem de schruijven op de duijmen geseth, - heden naer de noen ten drij uhren en een half - en den gedetineerden de schruijven op de duijmen gehadt hebbende ontrent twintigh minuten, heeft den gedetineerde verclaert dat waer was sijne bekentenisse op gesteren bij territie gedaen.
Dat hij den tweeden avont van van te voorns van de nacht dat den diefstall op de pastorije van Hooghen begaen geweest was ten huijse van Peter Muller tot Ubach, en dat gemelden Peeter Muller doens alleen ten sijnen huijse was en aen hem gedetineerden geseijt hadde dat tot Hooghen eenen man was, die veel gelt hadde, en dat hij gedetineerde den avont daernaer soude bij hem comen, dat sij dan daernaer toe souden gaen.
Dat hij gedetineerde dienvolghens des avonts te voorns, dat den diefstall op de pastorije tot Hooghen begaen, gegaen was ten huijse van den haemmaecker Peeter Müller tot Ubach, en doens aldaer gevonden heeft denselven Peeter Muller, desselfs schoonvaeder Joannes Jaspers, en sijn schoonbroeder Dirck Jaspers en dat doens oock daer was de huijsvrouw van Peeter Muller.
En sij aldaer brandewein gedroncken hebbende, hij gedetineerde doens met Peter Mullers, Joannes Jaspers, en Dirck Jaspers te saemen uijtgegaen sijn en dat Dirck Jaspers vooruijt gieng.
En dat Peeter Mullers hem op den wegh geseijt heeft, dat sij naer Merxstein souden gaen, dat daer noch eenen was denwelcken sij giengen aenroepen.
En vervolgende hunnen wegh naer Merxstein tot aen de langh hegge, noch aldaer  bij hun gecomen waeren
Jacobus Otten,
Cornellis Dautezenbergh en
Leonard Ploum met de laem handt
en dat sij doens Dirck Jaspers aen de voorseijden langh hegge gevonden hebben.
En sij doens alle te saemen recht door het velt op Merxstein aengegaen waeren, en van achter door de weijden gegaen totten huijse van Baltus Kerckhoff, schoonmaecker tot Merxstein.
En dat aldaer ten selven huijse ingegaen waeren Peeter Mullers, Cornellis Dautzenbergh, Jacobus Otten, Dirck Jaspers en Lenart Ploum met de laem handt, en hij gedetineerde met Joannes Jaspers buijten op den Nerren van t huijs van Baltus Kerckhoff gebleven was, ende dat doens Peeter Mullers hun uijtgebracht heeft een glas brandewein, hetwelck hij gedetineerde ende Josnnes Jaspers uijtgedroncken heeft.
En dat daernaer de voorseijde gesellen die ingegaen waeren ten huijse van Baltus Kerckhoff, uijtgecomen sijn met denselven Baltus Kerckhoff, ende de huijsvrouw van hem Kerckhoff ten lesten uijtgecomen was ende de duhr toegeslooten heeft.
Dat de geseijde huijsvrouw van hem Kerckhoff becleedt was met eenen sortout, ofte reismantel ende een paar stieffelen aenhadde, voorders eenen houth op haer hoeft, ende haer eenen steert in de haaren gemackt, hebbende eenen stock in haer handt.
En dat haeren man Baltus Kerckhofff gearmeert was met eene flinte, en hij gedetineerde met alle de voorseijde gesellen versien waeren met stocken.
En dat hij gedetineerde doens met alle de voorseijde personen gegaen was naer Hooghen, ende tot Hoogen arriverende aldaer eenen hoop luijdens hebbenvinden staen op de straet voor de pastorije aldaer.
En dat hij gedetineerden van deese liedens, die aldaer voor de pastoraet stonden gekent heeft Willem woonende in den Vivat onder Ubach, houdende aldaer ten sijnen huijse, in het velt alleen gelegen, herberge, hebbende een perdt sijnde eenen voes, en dat geseijden Willem doens becleedt was met eenen groonen rock.
En dat hij gedetineerde denselven wel was kennende vermits hem te vorn  dikwils gesien hadde, soo tot Ubach als ten sijnen huijse in den Vivat, en dat denselven oock hem gedetineerden dickwils ten sijnen huijse gegeven heeft een stuck brodt, als oock brandewein.
Dat hij gedetineerden oock van de luijdens op de straet voor de pastorije tot Hoogen veerders gekent heeft den Sliep, sijnde eenen lienewefer van professie woonende tot Merxstein, ende dat denselve Sliep doens aenhadde eenen grijsen rock, ende dat den gedetineerden denselven te voorn noch tweemael gesien hadde met denselven rock aen, gries sijnde, voormelden Sliep, sulx tot Ubach in de kerck.
Ende dat hij van de luijdens die voor de pastorije stonde geenen meer gekent heeft.
Dat doens Peeter Mullers hem gedetineerden met Joannes Jaspers heeft doen gaen door een loeck van de haage van den gaerden aen de pastorije van Hoogen, naer deesen gaert in om aldaer schiltwacht te houden.
Ende dat hij gedetineerde dienvolghens met gemelden Joannes Jaspers schiltwacht gehouden heeft, aen eene deur van voors. pastorije in den gaerden aldaer.
Ende dat Peeter aen hem geseijt hadde dat soe iemant daer soude uijtcoemen, sij daerop souden slaen.
En dat sij aldaer op schiltwacht gestaen hebbende ontrent een half uhr , Peeter Muller hun doens heeft comen aenroepen, seggende dat het gedaen was.
Ende hij gedetineerde doens uijtgaende door het loeck van de haege, waer hij met Joannes Jaspers ingecomen was, Peeter Mullers hem gedetineerde aldaer op de straet aen den gaerdt gegeven heeft elff Aacker gulden, bestaende in drij kopstucken, en voorders sijnde Aacker bouschen.
En dat de andere gesellen doens ingegaen waeren in een huijs naest de pastorije tot Hooghen, en Peeter Mullers hem doens geseijt heeft dat het was bij den kuster tot Hooghen waer deese gesellen ingiengen.
En denselven Peeter Mullers aen hem gedetineerde seijde dat sij maer souden vortgaen, dat d'anderen naerquaemen.
En dat hij gedetineerden met Peeter Mullers en Joannes Jaspers doens vertrocken is van aldaer naer Ubach.
Ende Peeter Mullers hem doens op den wegh naer Ubach geseijd hadde dat sij het loeck gebroocken hadden onder de fenster van de pastorije.
En dat Baltus Kerckhoff daerdoor ten eersten ingegaen was in de pastorije ende aldaer gecreghen hadde de Monstrance en oock behouden om dieswillen dat hij ten eersten ingegaen was.
En dat als wanneer sij tot Ubach coemende alreits den daegh daer was.

Voorders heeft den gedetineerden verclaert, dat het waer was, dat Peter Mullers met hem geweest was naer Waubach het perdt steelen bij Henricus Schutz soo en gelijck hij dat gesteren bekent heeft.
En dat hij gedetineerde bij de confrontatie op heeden met Peeter Mullers wederroepen hadde dat Peeter Mullers met hem geweest was het perdt tot Waubach bij Henricus Schutz steelen, als oock dat denselven met geweest was naer Hoogen op de pastorije steelen, dat hij sulx wederroepen hadde uijt vreese van moeten te sterven.

Den gedetineerde heeft voorders verclaert, dat het waer was , dat hij met Peeter Mullers onder de vesper die tot Ubach op seeckeren dagh gehouden wierde, ten huijse van Gertruijdt Roelen tot Ubach gestoolen hebben elff ellen flessen doeck, drij pont woll, sess pont kleen wercken garn, beneffens een halff vaet terve.
En dat Peter Mullers deesen terve in eenen sack gedaen heeft de voors. woll en garn, en hij Peeter Mullers dit all behouden heeft, en hij gedetineerden het voors. flessen doeck, het welck hij tot Aacken voor een kop stuck per ell vercocht, heeft gehadt.

Voorders heeft den gedetineerde verclaert, dat het oock waer was, dat Peeter Mullers met hem geweest was ten huijse van Joannes Wijnandts tot Ubach om te stehlen.
En dat Peeter Mullers ten eersten over eene hoppegeerdt door de fenster op den solder ingeklommen was.
En doens de deur geopent hadde, hij gedetineerde oock ingecomen was, ende de deur achter hem loslietende oock naer den solder opgegaen was.
En Peeter Mullers twee vaet korn in eenen sack gedaen hadde, ende hij gedetineerde eenighe gebacke appelen in sijne tasche gedaen ende oock hop in eenen sack gedaen hadde, die hij geleent hadde van Nicolaes Ernst.
   Dat ondertusschens Joannes Wijnandts ten sijne huijse incoemende, sij hebben moeten vluchten, en Peeter Mullers doens ten eersten naer den fenster uijtgesprongen is.
   Ende hij gedetineerde doens het korn met den sack oock naer de venster uijtgeworpen, en doens oock door de venster uijtgesprongen was en den sack met de hop op den solder hadde moeten laeten liggen.
  En dat Peeter Mullers den sack met het korn opgenomen en behouden heeft, en aen hem gedetineerde daervoor gegeven twee off drij merck.

   Bovendien heeft denselven noch verclaert, dat het oock waer is, dat hij en Peeter Mullers het schaep van den soon van Joannes Dammers gestoolen hebben  en Peeter Mullers het schaep behouden heeft en aen hem gedetineerden daervoor gegeven heeft vier Acker gulden, en een stuck vleesch.

   Voorders heeft den gedetineerden noch verclaert, dat het oock waer, dat ji en Peeter Mullers het schaep in de meulen tot Frielenberch gestoolen hebben, het welck hun was loepen gegaen.
   En dat het soo waere gelijck hij bij sijne responderinghe op gesteren reets bekendt gehadt heeft.

   Den gedetineerden wieders noch verclaert hebbende, dat het oock waer, dat hij met Peeter Mullers noch eens onder de vroeghmesse getenteert hadden van ten huijse van Joannes Winandts tot Ubach te steelen.
   En dat hij gedetineerde denselven doens met eene roll, dewelcke Peeter Mullers met eene gerdt aen het daeck vastgemackt hadde opgetrocken hadde tot ontrent aen de fenster.
   En dat doens het hout alwaer de roll aen vast was, gebroocken is, en Peeter Muller afgevallen waere.
   En sij hadden moeten voortgaen sonder te connen steelen.

   En heeft den gedetineerde verclaert, dat hij deesen morgen bij recollectie wederroepen heeft dat sulx geweest was, uijt vreese van te moeten sterven, dat nochtans allen t'ghene hij alhier verclart heeft waer is.
   Gelijck oock waer die dieffstall door hem begaen en bekent, tot Hoensbroek en bij Niclaes Ernst tot Ubach.

   Ende heeft den gedetineerden noch verclaert, dat het waer was gelijck hij bekent heeft, dat Leonart Ploum met de laem handt ten tijde dat de wacht op den Casteele gehouden heeft, hem gedetineerden geraeden heeft te wederroepen hetgene hij bekent hadde, seggende dat den heer Schouteth hem alsdan niets doen en conste.

  Ende aen den gedetineerden well duijdelijck van woordt tot woordt voorgelesen sijnde deese sijne respondeeringhe, heeft verclaert van den geheelen inhoudt dier waer te sijn, en daerbij te blijven persisteeren, en deese, verclaerende van niet te connen schrijven met een cruyse gehandtmerckt.

(Was geteeckent:)
Dit is het + handteecken van Joseph Keijser
schrijvens onervaeren
(Leger stont:) Quod attestamur
(Waeren onderteeckent:) Philip Streifels schepen, Nicolaes Vaessen schepen, L. Reinartz schepen, D. Rinckens schepen
(Onderstont:) In fidem hujus
(Geteeckent:) Fr. A. Cox greffier assum.

Concordat etc.
J. F. Daelen, Subst. greff.

Naar boven


EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER