DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenScherpe verhoren

Scherp examen van Wijn Meels, 11 en 12 sept. 1743 Amstenrade
en recollectie op 18 sept. 1743 (gedeeltelijk)
Transcriptie door G. Ramaekers • Bibliotheek Heemkunde Vereniging Landgraaf
Personeele Responderinge inge-
volge Decreet van Torture op heden
verleent gedaen door Wijn Meels ge-
detineerde en Beclaegdhe in Judicio
Extraordinario op het Casteel van
Amstenraedt den 11den sept. 1743

Ten overstaen van den Heere Dros-
saerd en schepenen der Bancken
Oirsbeek en Brounssem


  Den beclaegde Wijn Meels door den Heere Drossard in judicio gesisteert ende gehort op het Directoir op heden geëxhibeert heeft

  Ad art.: 1 mum
Vrijwilligh sonder pijne bekent dat hij met vele andere gesellen ende gesellinnen heeft geassisteert aen verscheijde huijsbraacke ende diefstallen. Verclaerende voor sijne complicen ende medehelpers:
Korst en Johannes Klinckers,
Mathijs Ponts
ende sijne twee soonen ende
desselfs dochter doghter op het huijs van Honsbroeck gevangen
Martintje den speelman van Doenraadt,
den fluijter van Brounssem ende Lenaard oock van Brounssem,
den tambour van Schinveldt,
Hans sijnen broeder, Hendrick Meels,
het Blockmantjen,
Thijssen Anthoon van Merckelbeeck woonende op den Scheijdt,
Lambert den soon van den fluijtert, soldaet geweest sijnde onder de Palsche ende getrouwt over de andere sijde van de Maase ontrent Reckem. Ex post zegt dat hij sigh Thomas noemt.
Ubachs van Schinvelt alhier gedetineerde,
Peter van Schinfelt ook alhier gedetineerde
den oudsten soon van Martijntje den speelman in hollantsen Dienst,
eenen santkraemer van Honsbroeck die hij seght hem beclaeghde te gelijcken, hebbende swarte hairen,
sijns beclaegden suster Margarita verkleedt in mans cleederen,
Dirck woonende in een bouw bij Korst Klinckers aen den Muijsbergh tot Honsbroeck,
de dochter van Korst Klinckerts genaemt Jenne of Marie oudt ontrent de sesthien jaar, dewelcke hij seght te hebben helpen packen draegen van den Diefstal tot Marrienbergh aen de Pastorie,
den rooden speelman van Naegelbeck genoemt Jan met sijnen soone Johannes,
eenen van Schinnen woonende achter de kercke naer den kant van de Beempden, sigh noemende Johannes, gebortigh van Nuth, getrouwt,
Peter eenen slotmaeker oudt ontrent de veertigh jaaren, bruynachtigh van haijr, wat smal van postuijr en opgeschooten, getrouwd sijnde, woonende op de linckerseijde in Schinnen afgaende van de kerck naer het dorp in.
Item nogh eenen kerel van Honsbroeck, kleen van postuer, scheijnende van ouder omtrent veertigh jaaren met bruijn swart wat gekrulde haijren, die hij segt bij de vilder van Honsbroeck gesien te hebben, so tot Merrienbergh als bij andere huijsbraacken in die quartieren begaen.

  ad2dum
Bekent bij de getenteerde huijsbraacken ten huijse van Mevrouw de Weduwe Duijckers present te sijn geweest. Matthijs Ponts met sijne twe soonen Peeter en Hendrick, desselfs dochter Marie verkleet in manskleederen. Korst Klinckerts met sijne soone Johannes, Hendrick Meels, den santkreemer van Honsbroeck, Jan den fluijter met sijnen soon hier voor gedesigneert; Leonard van Brounssem, den Tambour van Schinveldt, Peter van Schinveldt woonende aen de heijde mede gedetineerde alhier, den ouden Ubach van Schinveldt oock hier gevangen, Martientje de speelman van Doenraed met sijnen soone Joannes; den rooden speelman van Naegelbeeck met sijnen soone Johannes, oock op de viole spelende. Item de twee van Schinnen hier vooren gedesigneert, den nogh sijns gedetineerden suster Griet, verders Thijsen Anthoon van den Scheijt.
  Verklaert gewaepent geweest te sijn met eenen snaphaen, ende sijnen broeder Hendrick met eene sackpistolle, hebbende deselve gecregen bij den rooden Jan van Merckelbeck. Ende dat Matthijs Ponts mede gebracht hadde een kouter tot het inbreecken

  ad 3tium
Seght bij desen inbraeck ende diefstal begaen ten huijse van Mathijs Houdtvast te Grijsegrubbe geassisteert te hebben sijnen broeder Hindrick, Mathijs Pondts, desselfs soonen voors.; Martintje den speelman mat sijnen soone, den rooden speelman van Naegelbeck met sijnen soone voors.; Korst en Joannes Klinkerts, den santcreemer voors.; den fleuter van Brounssem, Leonard van Brounssem ende den Tambour.
  Verclaert dat sijne gesellen Korst en Joannes Klinckers met Hendrick Meels ende Peeter Ponts den kelder hebben helpen inbreecken, waeruijt sij gehad hebben twee baeren of potten botter, ende twee veerdel speck uijt de keuken. Hetgene onder hun alle is verdeelt geworden, te weeten het speck ten huijse van seeckeren kerel, hem soo hij seght onbekent ende door hem hiervoor niet gedesigneert onder de voorige complicen uijt onbedagsam heijt, ende woonende in een gehught onder Nuth, een weenigh boven het dorp geleegen, dien hij seght niet wel ter taele te weesen. Ende dat de booter in het voors. huijs dien naght verbleeven is, ende vervolgens verkoght en dat hij op sijn deel daer aff becoomen heeft door Korst Klinckers drij en een halve schelling.

  Ende mits den dagh voorbij is, soo is het vervolgh gediffereert tot mogen.
Ende inmiddels dese door de presente scheepenen voors. beneffens den Beclaegde eijgenhandigh onder teekent naer voorgedaene praelecture van dese ..ven gedaen, welcke verklaerde overal daarbij te persisteren sonder iets te willen bij of af hebben

(was geeekent) dit is het merck X van Wijn Meels verklaerende niet te konnen schrijven
(onderstont) ita attestamur
(waeren geteekent) Paes Limpens, Leonard Lahaije, Dirk Lindemans, Paulus Paulussen, Peter jans ende  R.Corten secretarius
Continuatie en personele
Responderinge bij scherper
examinatie van de Beclaegde
Wijn Meels ten overstaen van
den heere Drossaerd en schee-
penen der Bancken Oirsbeck
en Brunsem den 12 sept. 1743

Den Heere drossaerd sisteert weder den Gedetineerde Wijn Meels. Vervolgens heeft gerespondeert van't voors. Directoir ende geconfirmeert.

  ad art. 4
Dat hij mede heeft geholpen aen de inbraeck ende diefstal begaen tot Loverich aen seecker huijs wiens naem hij seght niet te weeten.
  Ende dat hij daertoe is geroepen geweest door Peter Ponts en Korst Klinckers. Dat sij op de heijde omtrent het vrouw Cilien Boschken gevonden hebben de fleuter met sijnen soon hier vorens gedesigneert, Lenard Jans, den tambour van Schinfeldt, Peter van Schinveldt woonende aen de heijde, welcke hij seght te hebben aengeroepen. Verders ...

{ Hier ontbreken verschillende bladen van het origineel en de rest van deze 'continuatie' en het begin van de volgende recollering verloren zijn gegaan }

...
duijdelijck van woorde te woorde voorgeleesen heeft Beclaegde noghmaels verklaert wel uijterlijck over al daerbij te blijven persisteren. Adderende dat sijne Griet in mans kleederen verkleedt aen dese invasien mede plichtigh is.

  art 6tum
Persisteert bij sijne bekentenisse en responsiven raeckende den diefstal op de pastorie tot Merrienbergh begaen, sijnde deselve aen hem beclaegde van woorde te woorde wel duijdelijck voorgelesen.

  ad 7mum
Naerdat aen hem beclaegde van woorde te woorde sijne bekentenisse wel duijdelijck is worden vor gelesen, raeckende den diefstal ende inbraecke in den kelder van Hendrick den schoenmaecker tot Brounsem, heeft overal daerbij blijven persisteeren bij sijne responsiven den 12 deses gedaen

  ad 8vum
Sijnde aen hem beclaegde van woorde te woorde wel duijdelijck voorgeleesen sijne confessie bij scherper examinatie over den diefstal tot Twembruggen gedaen, heeft verclaert overal daerbij te blijven persisteren

  ad 9vum
Persisteert bij sijne ontkentenisse

  ad 10mum
Ende naerdat aen den beclaegde wel duijdelijck van woorde te woorde is worden voorgeleesen sijne bekentenisse bij scherper examinatie gedaen over de kerckdieverije tot Marienberg begaen, heeft (uijterlijck over al well uijterlijck daerbij blijven persisteren.

  En naerdat aaen hem beclaegde dese sijne bovenstaende vrijwillige persisteringen, bekentenissen ende verklaeringen, beneffens alle sijne responsiven bij scherpere examinatie gedaen op heden noghmaels wel duijdelijck voorgeleesen sijnde, ende de Beclaegde gevraeght of hij nog iets daerbij ofte af wilde doen, heeft verclaert van neen en daerbij alnoch gepersisteert.
  En in oirconde van dien heeft dese beneffens ons schepenen eijgenhandigh gehandt merckt op dagh, jaere, plaetse als boven
(was geteekent) dit is het merck X van Wijn Meels verclaerende niet te kunnen schrijven
(onderstont) Ita attestamur
(waeren geteekent) Leonard Hennen, Severen Frijns, Leonard Lahaye, Paulus Paulsen ende R. Corten, secretarius


Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER