DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoorRecollectie Joannes Moulen 8 juli 1743
RHCL Maastricht Landen van Overmaas 7828


 Maaike
              van Eekelen
 Maaike van Eekelen

Recollitie van Joannes Moulen
heden den 8. julij 1743
ten overstaen van Dionis Delehaije
en Alexander Souren schepenen
van Kerckroede, Frans Trumpener
ende Willem Kessels schepenen
van den gerichte van Mercxstein
ende dan mij Peter Caspar
Poijck greffier id.. over
desselfs bekentenissen gedaen ter
scherper examinatie op den 2. desesEodem et coram iisdem is de gedetineerde Joannes Moulen alhier in judicio gesisteert, extra locum torturas, pedibus et manibus liberis, semoto omni terrore, ten eijnde om over sijne alreedts gedaen responderingen en bekentenissen in forma juris gerecolleert te worden, ende sulx achtervolgens decrete op heden gegeven.
Ende naerdien dieselven in handen van den oudsten presiderende den eedt de dicenda veritate heeft uijtgeswoeren, heeft denselven naer gehadt hebbende lecture van sijne bekentenissen op die feijten van confrontatie door den heere officier tot desselfs laste overgegeven, de novo bekent ende geconfirmeert, dat hij plichtigh ende handaedigh is geweest aen verscheijde inbreucken, knevelerijen ende diefstallen ende vervolgens daerbij persisteert.

Verders aen den gedetineerde van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs responderingen ende bekentenissen gedaen op den tweeden julij 1743 aengande sijne complicen, heeft denselven wel uijterlijck daerbij blijven persisteeren, ende dijenvolgens bekent nochmaels sijne complicen aen de violente inbreucken, knevelerijen ende diefstallen te sijn geweest:
Christiaen en Wilhelmus Kerckhoffs, gebroeders, soone van Claes kerckhoffs,
Joannes Vincken uijtte Wijngracht,
Den hoefschmet Christiaen Kerckhoffs,
Andries Consten,
Willem Quaedtvliegh,
Peter Douven,
Arnoldus Souren.
Hiertoe noch voegende Teunis Quaedtvliegh denwelcke  mede plichtigh is geweest aen die voors. inbreuck, knevelerijen ende Diefstallen.
Peter Caspar Konings,
Micheil Arrets,
desselfs eijdom Joannes Derighs,
Joannes Muijter,
Matthijs van den Hoff soone van Hendrick van den Hoff,
ende Matthijs van Den Hoff soone Merten van den Hoff,
Matthijs Crombach soone van Joannes Crombach,
Claes Werrij,
Merten Scheeren,
Claes Pelsers,
Jacobus en Matthijs Creuwen gebroeders,
Lenart Vrancken,
Laurens den eijdom van Joannes Kersten,
Joannes Onverzacht,
Wilhelmus Bock.
Deese alle uijtte bancke van Kerckroede.
Joannes Kersten,
seeckeren ouden man uijtten dorpe van Herlen, aldaer vulgo genoemt den Vaeneschmet,
Joannes Vincken herbergier tot Mercxstein,
Arnoldus Paffen,
Joist Brouwers,
Adolph soone van Christiaen Doevermans woonende in het Landt van der Heijden in de Gatz,
Peter Muijters, swaeger van den voors. Adolph.
Voegende hierbij dat desselfs huijsvrouwe Feij Doevermans oock mede plichtigh ende handaedigh is geweest aen de begaene inbreucken ende diefstallen.
Anton Conssen woonende in het huijs van Daniel Schmetz ontrent het heijligh huijsgen,
seeckeren Willem alias Wusten Leenen Willem, woonende aen den Vehewegh,
Merten Vroen alias den Seckendorp,
vergeselschapt met seeckeren vrouw persoon, middelmaetigh van postuijr, verkleedt sijnde in mans kleederen, wesende de suster van seeckeren Hans Gerard voor eersten peerdtsmeth, wonende bij sr. Panhausen in die Bleijer,
de twee dochters van Mevissen Trijn, waervan eene genoemt wordt Mechtel.
Voegende hiertoe dat Merten Schrouff soone van Kochs Margriet uijtter Banck oock aen dese diefstallen mede plichtigh is geweest.
Gelijck oock mede daeraen plichtigh ende handaedigh is geweest seeckeren Lodewich woonende in der Banck tegen over het huijs van Aret Lutgens, wesende eenen snijder.
Als mede noch twee andere hem onbekende mansliedens uijtten Lande van der Heijden ende woonachtigh in der Banck.
Ende twee mans persoonen van de Klinckheijdt wijens naemen hij niet en can noemen.
Twee mans persoonen van Visschet, dewelcke hij oock verclaert niet gekent te hebben,
de vier villers van Honcbrouck, te weeten
Matthijs, Joannes, Hendrick ende Peter Ponts, vaeder ende soonen
met twee bij hun hebbende persoonen hem onbekent,
Niclaes Peters vulgo het blockmangen,
desselfs dochter Marie Peters,
Niclaes ende Jacobus Hanssen gebroeders,
Christophel Kleijnen,
Lenardt Erens,
Jan Corvers,
Niclaes Elven uijtte Rotsch,
ende desselfs huijsvrouwe Catharina Bemelmans,
Gabriel Brul,
Reiner Wultgens,
den voussen Henricus van Scherpenseel,
Joannes Pennarts,
desselfs soon Niclaes Pennarts
ende sijne dochtere Anne Barbe Pennarts, verkleedt in mansklederen,
Joannes Meespelbom,
Snegge Jan van Twembruggen,
Michiel Winckens,
Wilmus Ploum,
Hans Peter Muller.

Verders aen den gedetineerde Joannes Moulen van woord tot woorde  duijdelijck voorgelesen sijnde sijne bekentenissen gedaen op den 1, 2 en 3 art. raekende den getenteerden Diefstal ten huijze van den heere pastoir op den Scheijdt ende den huijse van Hendr. Dautzenbergh op den Lichtenberg heeft denselven nochmaels verclaert ende gepersisteert bij sijne dijeswegen op den tweeden deeses gedaene responderinge, als mede bij alle circumstantien ten dien eijnde gedetailleert.
Ende dat alle door hem doens gedenuntieerde complicen met hem aen desen getenteerden diefstal plichtigh sijn geweest, het welck hij nochmaels hiermede is confirmerende.

Item aen den  gedetineerde Joannes Moulen van woorde tot woorde voorgelesen sijnde sijne responderingen ende bekentenissen gedaen bij scherper examinatie articulo quarto aengaende den inbreuck ende diefstal begaen op den Nieuwenhof Waerden, heeft denselven nochmaels verclaert ende gepersisteert bij allen het gene hij dijen aengaende dicto articulo van sijne bekentenissen heeft bekent.
Gelijck oock nochmaels persisteert bij alle die aldaer door hem aengehaelde circumstantien raeckende den voors. diefstal van den Hof Waerden.
Ende bekent den gedetineerde nochmaels uijt die aldaer gestoelene saecken voor sijn deel becoemen ende genoeten te hebben vier vaeten soo korn als terwe, drije stucken verckens vleesch ende een stuck koijevleesch. Die welcke hij nochmaels persisteert vercocht te hebben aen Willem Quaedtvliegh, te weten elck vaet der voors. vruchten voor vier Aecker gulden, ende elck stuck vleesch voor drije gulden di.. .
Als mede dat hij doens gewaepent is geweest met eenen grooten stock en een sackpistoel, ende sijn andere complicen insgelijcx met stocken respective messen ende sackpistoelen.

Verders aenden gedetineerde Joannes Moulen van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde sijne bekentenissen gedaen art. 5to der voors. feijten bij scherpere examinatie raeckende den inbreuck, schroemelijcke knevelerijen ende diefstael in februario 1742 geperpetreert ten huijse vanden heere pastoir van Marienbergh, heeft hij gedetineerde bij denselve sijne bekentenissen overal wel uijtterlijck gepersisteert, soo ten sijnen reguarde, als oock ten opsichte van sijne daerbij genoemde complicen ende omstandigheijden door hem daerbij breeder gedetailleert.
Verclaerende dat hij gedetineerde nochmaels dat hij uijt deesen begaenen diefstal voor sijn deel in specie gecregen ende tot hem heeft genoemen heeft ses rixdaelers ende twee courante schellinghen, ende dat een ieder van sijne complicen oock sijn deel uijt gemelden diefstal geprofiteert heeft.
Bekennende denselven nochmaels doens gewaepent te sijn geweest, gelijck oock sijne complicen, soo als hiervoor verclaert heeft.

Verder aen den gedetineerde Joannes Moulen van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde, sijne responderingen ende bekentenissen gedaen op den sesden art. der voors. feijten, raeckende de huijsbraeck, knevelerijen ende diefstael begaen ten huijse van Anna Sijpekotten weduwe Willem Ploum tot Twembruggen, heeft denselven wel uijterkijck nochmaels bekent ende gepersisteert soo bij die omstandigheden als oock die complicen in sijne voors. bekentenissen aengehaelt ende gedenuntieert.
Veclaerende den gedetineerde nochmaels dat hij bij die verdeelinge der aldaer gestoelene saecken mede geassisteert heeft, ende dat hij in specie voor sijn deel daeruijt becoemen ende geprofiteert heeft twee specie pattacons, als mede dat sijne andere gesellen oock hunne respective portiens daervan hebben gecregen ende tot hun genoemen
Ende dat een elck van hun doens gewaepent is geweest gel. in die voorige occasiens.

Item aen den gedetineerde Joannes Moulen van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde, sijne responderingen ende bekentenissen gedaen articulo septimo der voors. feijten aengaende die invasie, knevelerijen ende diefstael gecommitteert ten huijse van Jan Essers op de Magerouw, heeft denselven nochmaels bekent ende gepersiteert bij allen het gene hij dijen aengaende eodem articulo heeft verclaert.
Gelijck oock den selven nochmaels is persisterent bij alle die aldaer aengehaelde circumstantiens ende gedenuntieerde complicen aen het voors. feijt handaedigh geweest sijnde.
Verclaerende en persisteerende hij gedetineerde nochmaels dat Michiel Winckens sijn deel uijt deesen diefstael tot hem genoemen heeft, inde conditie, dat denselven hem daervoor soude leveren eene quantiteijt wijde breederen ende daervoor vervaerdigen binnen sijnen huijse tot Kerckroede eenen nieuwen solder ende ene nieuwe bethlaeden. Ende dat sijne andere gespecificeerde complicen .. hunne deelen uijt desen diefstael geprofiteert hebben.
Als mede dat hij en dieselve doens gewaepent sijn geweest gelijck hierboven breeder is aengehaelt.

Op den achden art. verclaert ende persisteert nochmaels bij den diefstael begaen ten huijse van Joannes Thoeren tot Ritselvelt niet present te sijn geweest, nochte daeraen geholpen te hebben.

Verder aen den gedetineerde Joannes Moulen van woorde tot woorde voorgelesen sijnde sijne responsiven ende bekentenissen gedaen op den thienden articulo der voors. feijten, raeckende de huijsbraeck schroemel. knevelerijen ende diefstael begaen ten huijse van Jan Keulaerts ontrent de Drij Vogel binnen die bancke van Kerckroede, heeft dienselven nochmaels wel uiterlijck verclaert ende gepersisteert soo bij die omstandigheden, als oock bij sijne aldaer gedenuntieerde complicen. Voegende alnoch hiertoe dat Teunis Quaedtvleigh desselfs soon Willem Quaedtvliegh, Andries Conssen, Peter Douven ende Arnoldus Souren  aen dese huijsbraeck ende diefstael mede plichtig ende handaedigh sijn geweest, dieselve omsulx hiermede daerom denuncierende.
Bekennende den gedetineerde nochmaels, dat hij bij die verdeelinghe der aldaer gestoelen saecken present is geweest ende mede geassisteert heeft, ende dat hij voor sijne portie daeruijt geprofiteert heeft acht specie patacons. Als mede dat een ieder, van sijne complicen insgelijcx sijn deel genoeten heeft, hetwelck hij mits desen is confirmerende.
Ende dat hij en sijne gesellen doens sijn gewaepent geweesen gelijck in de voorige occasien.

Item aen den gedetineerde Joannes Moulen van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde sijne responderingen ende bekentenissen gedaen bij scherper examinatie articulo 11 aengaende den inbreuck, knevelerije ende dieffstaele begaan ten huijse van Mathijs Kockelkorn aen den Stegel, heeft denselven per totum gepersisteert bij sijne dicto articulo gedaene bekentenissen, soo ten sijnen opsichte, als oock van den aldaer gedenuntieerde complicen, hiertoe noch adderende dat Joannes Onverzacht ende Wilhelmus Bock mede plichtigh ende handaedigh sijn geweest aen desen gecommitteerden diefstael.
Als mede dat deselve soo wel als hij gedetineerde ende sijne andere complicen hunnen portien in die aldaer gestoelene seaecken becoemen ende tot hun genoemen hebben. Bekennende den gedetineerde nochmaels in specie voor sijn deel daeruijt geprofiteert te hebben thien courante Rixdaelers.
Ende dat hij ende sijne complicen doens sijn gewaepent geweest met groote stocken resp. messen ende sackpistoelen.

Ende aen den gedetineerde Joannes Moulen van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde sijne responderingen en bekentenissen gedaen op den twelfden articule der voors. feijten, raeckende de huijsbraek, knevelerije ende diefstael geperpetreert ten huijse van Areth Lutgens in de Banck, heeft denselven nochmaels gepersisteert bij allen het gene hij dijen aengaende dito articulo heeft veclaerd, gelijck noch oock is persisterende bij alle die aldaer door hem aengehaelde circumstantiens, ende gedenuntieerde complicen.
Bekennende den gedetineerde nochmaels dat hij in specie voor sijn deel uijt desen diefstael geprofiteert heeft ses courante Rixdaelers, ende dat sijne  genoemde complicen insgelijcx hunnen portiens daeruijt hebben gecregen ende tot hun genoemen hebben.
Als mede dat sij saemen doens gewaepent sijn geweest gelijck hiervoor breeder gemelt is.

Ende naer dijen aen den gedetineerde ende beclaegde Joannes Moulen dese recollitie van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen is, heeft denselven bij den geheelen inhoudt van dijen wel uijterlijck blijven persisteeren. Ende denselven ondervraeght, oft hij iet wilde daerbij oft daervan doen, heeft verclaert van neen, ende dese, mits hij verclaert schrijvens onervaeren te sijn gehandtmerckt,
dato, loco ende ten overstaen als boven.

(daeronder stonde en was gehandtmerckt als volgt)
Dit is de merck van X Joannes Moulen
(en waeren onderteeckent)
D. Delahaije schepen, A. Souren schepen, Frants Trumpener schepen, W. Kessels schepen en P.C. Poyck greffier
Pro Copia Concordante
P.C. Poyck, greffierNaar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER