DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoorScherp examen van Frans Willem Kerckhoffs (extract), 4 juli 1743
Herzogenrath • RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 7828

Extract uuijtte personeele respondeering gedaen bij scherper examinatie door Wilhelmus Kerckhoffs, gedetineerde op den casteele van 's Hertogenraede den 4e julij 1743 ten overstaen van P.C. Poyck, Dionis Delahaije, Alexander Souren schepenen van Kerkroede, Frans Trumpener en Willem Kessels, schepenen van de gerichte van Merxsteijn hiertoe specialijck geassumeert, ende dan mij Peter Caspar Poyck greffier, op de feijten van Confrontatie door den Heere officier geëxhibeert den 14 junij 1743Eodem et coram iisdem is in loco torturæ gesisteert den voorseijde Gedetineerde Wilhelmus Kerckhoffs ingevolge den decrete van den vierden deses. Denwelcken vooraf in judicio specifice ondervraeght sijnde ofte hij tegens die getuijgens, naementlijck
Catharina Bemelmans,
Christophel Kleijnen,
Anne Berbe Pennarts ende
Andries Consten, alhier gedetineerdens iet weet voor te brengen ende te reprocheeren, als mede oock tegens
Joannes Vincken soone van Areth Vincken uijtte Wijngracht,
Joannes Moulen ende
sijnen broeder Christiaen Kerckhoffs, der voorseijde gedetineerde verders noch ondervraeght sijnde of hij iet tot sijne defensie ende onschuldt over de feijten door de voorseijde persoonen tot sijnen laste bekent weet bij te brengen, heeft positive verclaert in judicio die voorseijde getuijgen niet te connen reprocheeren, nochte oock iet tot sijne onschult  bij te brengen.

Ende vervolgens heeft den gedetineerde naer gehadde Territie en oock opstellinge van de duijmschruijve verclaert waeragtigh te sijn dat hij plichtigh ende handdaedigh is geweest aen verscheijde inbreuck, knevelarije ende diefstallen
Verclaerende den voorseijde Gedetineerde sijne complicen van die voorn. inbreucken te sijn geweest, naementlijck:
sijnen broeder Christian Kerckhoffs,
Joannes Vincken uijtte Wijngracht, Joannes Moulen ende
Christian Kerckhoffs den hoefsmit, alle uijt den dorpe van Kerckroede,
Andries Consten,
Willem Quaedtvliegh,
Arnoldus Souren,
Peter Douven gedetineerde alhier,
Teunis Quaedtvliegh, dese van Scheivemont,
Matthijs van den Hoff soone van Hendrik van den Hoff,
Claes Werreij,
Marten Scheren,
Jacobus Creuwen,
Lenard Francken,
Matthijs Creuwen,
Matthijs Crombach
Joannes Essers,
Claes Pelsers en
Jacobus Crombach, dese alle van overst ende onderst Speckholz,
item Frans Willem Geurtzen,
Joannes Onverzaght,
Wilhelmus Bock,
Peter Caspar Konings,
Michiel Arrets en
desselfs Eijdom Joannes Dirighs,
Joannes Muijter ende
desselfs swaeger Joannes, sijnde getrouwt tot Nieuwenhagen, trafiquerende door het landt met asijn ende citroenen,
Joannes Kersten,
seekeren Geurt woonende aen de linden onder de banke van Heerle en tappende brandewijn,
den ouden vaenensmit van Herle,
Matthijs van den Hoff soone van Merten van den Hoff,
Willem Peuskens vulgo Enne Willem, brandewijn brenner op den Scheidt onder Schaesbergh, hebbende een pundtger(?),
Joannes Vincken, herbergier tot Mercxstein,
Arnoldus Paffen,
Joist Breuwer, beijde uijtten Hostart,
Adolph soon van Christaen Doevermans woonende in het landt van der Heijden in de Gatz,
Peter Muijter sijnde swaeger van den voornoemden Adolph,
ende desselfs huijsvrouwe genoemt Feij Dovermans,
Anthon Conssen woonende in het huijs van Daniel Schmetz ontrent het heijligen huijsgen in het landt van der Heijden,
seekeren Willem alias Wusten Leenen Willem den koolhondt(?) op de Vijsslaps kohlkuijle afgetrocken hebbende ende woonende aen den Vehewegh,
Christiaen Wasten, desselfs broeder woonende op de Klinckheijdt aan de Bautz,
Merten Vroen alias den Seckendorp,
adderende den gedetineerde dat de voorseijde Feij Dovermans verkleedt is geweest in mans kleederen met eenen steert in de heijren gevlochten,
item Mevissen Trijn, haere twee dochters genoemt
Anna Catharina ende
Mechtel, sijnde deese lest genoemt verkleedt geweest in mans kleederen,
Peter Heuts,
seekeren Merten wesende Kochs Margriethes jongh, tegenwoordigh in Hollandschen dienst sijnde,
seeckeren man woonende in der Banck het eerst huijs boven het Vosses, sijnde eenen naedelmaeker ende wesende groot ende swaer van postuijr met swarte dicke haijren vulgo Knauff Jans soone,
item seeckeren Lodewich woonende in der Banck tegens over het huijs van Areth Lutgens, wesende eenen snijder,
ende dan noch eenen corten dicken kerl met bruijne gekrolde haijren, woonende in den lande van der Heijden aen het Vosses, hebbende langen tijt bij den voorseijde Areth Lutgens alderhande arbeijde verricht,
twee mans persoonen woonende tot Voschet waaraf eenen voesse haijren hadde, diewelcke hij seght niet gekent te hebben,
Peter Laufs uijt de heerlicheijt Rimbourgh,
Gabriel Brull,
Reiner Wultgens,
Niclaes Peters,
desselfs huijsvrouwe Odilia Frins,
ende desselfs dochter Marie Peters,
Christophel Kleijnen,
Jan Korvers,
Lenart Errens,
Jacobus en Niclaes Hanssen gebroeders,
Niclaes Elven uuijt de Rotsch
en deselfs huijsvrouwe Catharina Bemelmans,
Geurt Hermans woonende onder den bergh tot Marienbergh,
Joannes Pennarts,
Niclaes Pennarts,
Anne Berbe Pennarts, verklaert in mans kleederen,
Joannes Mispelboom,
Snegge Jan van Twembruggen,
Joannes Teunis, wever,
Henricus Woecker vulgo der voussen Henricus
Tevis Plum, van Groetenraede,
Item drije mans persoonen van teveren die hij seght niet te connen noemen ende dan noch twee persoonen van Scherpenseel hem onbekent,
Michiel Winckens,
Wilhelmus Ploum,
Hans Peter Muller,
ende seekeren hem noemende Lambertus gewoont hebbende in den Haen tot 's Hertoghenroede,
Matthijs, Joannes,
Hendrick ende Peter Ponts, vaeder ende soonen, villers tot Hoensbroeck,
bij hun hebbende mans persoonen van Hoensbroeck die hij niet en can noemen,
Laurens wesende den Eijdom van den voornoemden Joannes Kersten,
ende dan Lambert Wolff vulgo bij de bande genoemt den Reubenscheijter van Braeckelen, hebbende eene matrice op sijne rechte kaeck ofte aengesicht,
Peter Douven getrouwt met secker Sibille, sijnde noch ofte geweest soldaet, snijder sijner professie, scheel ende bijsichtigh van aengesicht, woonende onder die Vehement(?) een wenigh beneeden het huijs genoemt de kaemer.


Bekennende de voorseijde gedetineerde op den vierden articule van confrontatie waer te sijn, dat hij mede plichtigh ende handaedigh is geweest aen den inbreuck ende diefstael in den Vasten avondt van den jaer 1741 begaen op den Nieuwenhof Waerden.
Dat den gedetineerde hem ten dijen eijnde met sijne Naebuijren Joannes Moulen, den hoefschmit Christaen Kerckhoffs, Joannes Vincken uijtte Wijngracht ende dan met sijnen broeder Christian Kerckhoffs begeven heeft naer Scheivemont, ende aldaer aengeroepen hebben Peter Douven, Andries Conssen, Teunis Quaedtvliegh, desselfs soon Willem Quaedtvliegh, Arnoldus Souren. Met diewelcke hij gedetineerde sich vervoeght heeft, ende gegaen naerden voorseijde Hoff Waerden, alwaer sij vergaedert gevonden hebben omtrent de haegen van gemelden hof Niclaes Peters, desselfs huijsvrouwe Odilia Frins ende dochter Marie Peters, Niclaes en Jacobus Hanssen gebroeders, Lenard Errens. Jan Korvers, Christoffel Kleijnen, Niclaes Elven uijtte Rotsch en desselfs huijsvrouwe Catharina Bemelmans, Gabriel Brull, Reiner Wultgens, Peter Laufs, Henricus Woucker van Scherpenselen, Joannes Pennarts, desselfs soon Niclaus Pennarts ende dochter Anne Berbe Pennarts verkleedt in mans kleederen, Joannes Mispelboom, Snegge Jan van Twembruggen, Geurt Hermans, Teunis Ploum van Groetenraedt, Michiel Winckens, Wilhelmus Ploum, Hans Peter Muller, seeckeren Lambertus woonende in de Haen tot .. Hertoghenwede, Peter Caspar Konings, Michiel Arrets, Joannes Dirighs desselfs eijdom, Joannes Muijter ende desselfs swaeger Joannes Getrouwt sijnde tot Nieuwenhaegen, den ouden vaenen schmet tot Herle, Joannes Kersten, Joannes Vincken herbergier in Mercxstein in de bande genoemt den coopman ende somtijts den capitain, Arnoldus Paffen, Joist Brouwer, beijde uijtter Hostaert, Matthijs en Jacobus Creuwen, Merten Scheeren, Lenardt Vrancken, Claes Werrij, Matthijs van den Hoff soone van Hendrick van den Hoff, ende eenen anderen Matthijs van den Hoff soone van Merten van den Hoff, Jacobus Crombach, Frans Willem Geurtzen, Joannes Onversaght, Wilhelmus Bock, Peter Muijter en desselfs huijsvrouwe Feij Doevermans verkleedt in mans Kleederen, Adolph Doevermans, Merte Vroen alias de Seckendorp, versien met eenen hirschvanger, Wusten Leenen Willem hiervoor breeders gedesigneert, Anthon Conssen, Peter Heuts, de twee dochters van Mevissen Trijn waeraf eene genoemt Mechel verkleet was in mans kleederen, Marten Kochs Margrietchen jongh hiervoor gedesigneert, Knouffjans soon uijtter Banck hierboven naerders genomineert, den voorseijde Lodewich oock aldaer woonende tegens over het huijs van Areth Lutgens soone ende Joannes Crombach, Matthijs Crombach uuijtten Tribigh, Hendrick ende Peter Ponts soonen van Matthijs Ponts, villers tot Hoensbroeck ende noch eenen kerel vulgo den Hoensbroecker genoemt.

Dat hij gedetineerde met die voorseijde gespecificeerde complicen heeft helpen inbreeken opden voorseijde Hoff Waerden in den Vastenavond van den jaere 1741
Dat den meesten deel van sijne voorseijde complicen waeren op den solder ende kaemeren van gemelden Hoff gegaen, ten tijde hij gedetineerde met noch eenige andere op den misthof ende daeromtrent op Schildwacht stonden. Dat dieselve aldaer gestoelen hebben een groote quantiteijt soo korn als terve, alsmeede het vleesch van twee vette verckens ende eenighe andere effecten. Dewelcke sij ten deele gelaeden hebben op twee bij hun hebbende peerden, toebehoorende aen Andries Conssen ende Willem Quaedtvliegh ende vandaer vervoert hebben tot onder die weijden die Nachtigael,  alwaer den gedetineerde verclaert aende verdeelinghe der voorseijde gestoelen effecten gesisteert te hebben. Dat hij in specie voor sijn deel daeruijt gecregen en geprofiteerd vijf schilling ende daerenboven noch met den voorseijde Henricus Woecker en Tevis Ploum heeft helpen verdrincken in bier en brandewijn twintich schellingen uijt den voorseijde diefstal gekomen sijnde. Dat sijne andere complicen oock een jeder sijn deel daeruijt becoemen ende naer hem genoemen heeft.
Verclaerende den gedetineerde dat hij doens versien is geweest met een groot metz ende eenen groeten stock, ende dat die andere ... sijne complicen oock resp. met sackpistollen, stocken ende groote metzen sijn versien geweest.
Adderende hij gedetineerde noch hiertoe dat het voorseijde Loeck is gebroecken geweest door eene muijre aende huijsdeure van den voorseijde hof met een ploeghkouter, het welck Willem Quaedtvliegh in het velt aldaer gehaelt heeft, ende dat desselfs halven broeder Andries Conssen hem met een groef dick hout daertoe geholpen heeft.


Op den vijfden art. respondeert en bekent den gedetineerde Wilhelmus Kerckhofs waer te sijn dat Catharina Bemelmans, huijsvrouwe van Niclaes Elven uijtte Rutsch hem gedetineerde als meede desselfs broeder Christiaen Kerckhofs, Joannes Moulen, Joannes Vincken uuijtte Wijngracht ende den hoefsmith Christiaen Kerckhoffs in den dorpe van Kerckroede heeft coemen aencondigen dat sij souden hun begeven naer de pastorije van Marienbergh ten eijnde omde hic(?) pastoir van aldaer, met noch meer andere gesellen te bestellen. Dat hij gedetineerde daerop met sijne voorseijde gesellen en caemeraeden in februario 1742 begeven hebben in de nachte naer Schevemont, aldaer aengeroepen Teunis Quaedtvliegh, desself soon Willem Quaedtvliegh, Andries Conssen, Arnoldus Souren, Peter Douven.
Verclaerende den gedetineerde dat hij hem met die geseijde complicen van Schevemont in de nachte getransporteert heeft naer Marienbergh ten huijse van Joannes Pennarts, naest bij de voorseijde pastorije gelegen, alwaer sij noch vergaedert gevonden hebben, Joannes Pennarts, desselfs soon Niclaes Pennaerts, Anne Pennarts verkleedt in mans kleederen, Joannes Mispelboom, Geurt Hermans, Jacobus en Matthijs Creuwen gebroeders, Matthijs van den Hoff soone van Merten van den Hoff, Claes Pelzer, Claes Werrij, Merten Scheren, Lenard Vrancken, Matthijs Crombach soone van Jan Crombach, Joannes Onverzaght, Wilhelmus Bock, Frans Willem Geurtzen, Niclaes Peters, Christophel Kleijnen, Jacobus en Niclaes Hanssen gebroeders, Lenard Errens, Jan Corvers, Niclaes Elven uijt de Rotsch en desselfs huijsvrouwe Catharina Bemelmans, Gabriel Brul, Reiner Wultgens, Peter Laufs, Sneggejan van Twembrugge, de voussen Henricus Woecker, Teunis Ploum, Joannes Teunis wever, drij aen hem onbekende persoonen van Teveren, Joannes Vincken herbergier tot Mercxstein, Arnoldus Paffen en Joannes Brouwer beijde uuijtten Hostart, Michiel Winckens, Wilhelmus Ploum, Hans Peter Muller, Lambert vulgo den Turck uijtte haen van 's Hertogenroede, Peter Casper Konings, Michiel Arrets, desselfs eijdom Joannes Dirighs, Joannes Muijters en desselfs swaege Joannes getrouwt tot Nieuwenhaegen, Willem Peuskens vulgo enne Willem, deese uijt de heerl. van Schaesberg, Joannes Kersten, desselfs eijdom hem noemende Laurens, den ouden vaenen schmet van Herle, seeckeren Geurt woonende aen de linden onder de bancke van Herle en tappende branderijen, Peter Dauven getrout met Sibille, snijder van sijn professie, scheel en bijsichtigh van aengesicht woonende tot Herle en hierboven breder gedesigneert, Matthijs, Joannes, Hendrick ende Peter Ponts, vaeder en soonen, afdoenders tot Hoensbroeck met twee bij hun hebbende mans persoonen genoemd die Hoensbroicker, Merten Vroen vulgo den Seckendorp gewaepent met eenen hirschvanger, Peter Muijter en desselfs huijsvrouwe Feij Dovermans verkleedt in mans kleederen, Wusten Leenen Willem, Adolph den swaeger van Peter Muiter, Anthon Consen, Christiaen Wusten broeder van den voorn. Willem Wusten, item een lange kerel met bruijn swaerte dicke haijren woonende in het landt van der Heijden ontrent de voest, hem noemende Willem, ende sijnde de broeder van den scheelen Frederick, ende dan die twee dochters van Mevissen Trijn waeraf eene, genoemt Mechtel verkleedt was in mans kleederen.

Dat hij gedetineerde dus met alle genoemde complicen vergaedert sijnde t'saemen geresolveert hadden de voorseijde pastorije te invaderen, het welck sij in der daet geeffectueert. Ende hebben aen de schuijre van dito pastorije een groot loeck gebroecken, waerdoor eenige van hun gekroopen sijnde, de poorte geopent hebben, door dewelcke sij gegaen waeren tot in het backhuijs. Ende daerinne verborgen sijnde, verclaert den gedetineerde dat de suster ende meijt van den heere pastor middeler tijt tot op den misthof gecoomen waeren. Waerop daedelijck vele van sijne gesellen aengevallen waeren, ende dieselve armen en beenen bij malcanderen gebonden ende gesleept hadden tot aen den keller, waerinne sij dieselve de trappen afgeworpen hebben. Dat hij gedetineerde met Peter Douven, Christiaen Kerckhoffs ende eenige andere bij de voorseijde vrouwlieden schildt wacht hebben gehouden, ten tijde die andere complicen den heere pastor seer starck gebonden en mishandelt hebben.
Dat hij gedetineerde ende sijne complicen alle op de voorseijde pastorije vindtbaere gelt, lijnewandt, vleesch, eenen kelck, kerckgewande, kleederen ende andere effecten gestoelen en vervoert hebben ten huijse van den voorseijde Joannes Pennarts. alwaer hij verclaert dat die voorseijde gestoelen saecke sijn worden verdeelt. Ende dat hij gedetineerde daeruijt in specie voor sijn deel becoomen ende geprofiteert heeft eenige cooper ende tinne, dewelcke hij verclaert vercocht te hebben aen eenen joudt tot Gangelt voor twee Rijcxdaeler. Ende dat hij van den aldaer gestoelenen kelck, dewelcken Joannes Pennarts behouden hadde, van dito Pennarts noch soude becoomen een malder boeckweet, hebbende denselven hem doens noch overtelt twee schillingen.
Bekennende den gedetineerde doens wederom gewaepent te sijn geweest met een groot Metz ende eenen grooten stock. Ende dat sijne andere complicen oock gearmeert waeren geweest met sackpistollen, deels oock metgroote metz ende stocken. Als mede dat dieselve oock hunne deel uijt deesen diefstael geprofiteert hebben.

Ende vermits den daegh aen een eijnde geloopen, heeft men met deese respondeeringhe moeten ophouden, ende deselve uijtgestelt tot op morgen. Hebbende den gedetineerde bij dese sijne bekentenissen naer voorgaende daeraf gehadde lecture gepersisteert, ende deselve, mits schrijvens onervaeren te sijn gehandmerckt.
Dato, loco en ten overstaen als boven.
Daeronder stonde en was gehandmirckt ende onderteeckent ... als volgt
Dit is de Merck + van Wilhelmus Kerckhoffs
(quod attestamur) P.C. Poyck, schepen, D.Delahaije, schepen, A.Souren, schepen, Frantz Trumpener, schepen, W. Kessels, schepen, P.C. Poyck, secr.


................................ ..............................Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER