DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree ē Documenten ē Processtukken ē Scherp verhoorBrief van Schout Franssen van Hoensbroek aan (?) 13 sept. 1743
Rijckheyt Heerlen ē Schepenbank Hoensbroek 1641

© Maaike van EEekelen


© Maaike van Eekelen

HooghEdelgeb.
...HooghgeŽerde Heer


De onophoudelijcke groote occupatiŽn, die zeedert eenen geruijmen tijdt daegelijx van de morgen tot den avondt gehadt hebbe, en hebben mij niet gepermitteert UHoogh Edelgeb. laeste geŽerde missive eerder te beantwoorden ende vervolgens UHoogh Edelgeb. niet tijdelijck konnen adverteren van de executie, die de Heere Schoutet Fabritius voorleden dinsdagh heeft laeten doen.

Ondertusschen hebbe aen mijn gedetineerde Matthijs Ponts en Peter Ponts den inhoudt van UHooghEd.g. missive voorgehouden, dewelcke dan oock alsnu verklaert hebben Anna Gertrud Ponts bij abuijs aengeklaeght te hebben aen den diefstal der twee peerden ende aen den Beuckenboom begaen.

Ende sulx gelijck naerderhandt gemerckt hebbe, om de dochter van Matthijs Ponts, die alhier in hechtenisse sit en mede op differente diefstallen is uijtgeweest te verschoonen, echter blijven deselve persisteren dat de voors. Anna Gertrud Ponts eene groote dievinne is geweest soo wel als haer man Joannes.

Verders wil de voorschreven dochter van Matthijs Ponts seggen dat deselve met haeren voorschreven man Joannes haer eijgen vaeder  tot Eschwijler soude hebben helpen vermoorden ende clandestinelijck begraeven hebben.

Hebbe zedert oock gehoort dat hieraf een constant gerucht tot Eschwijler soude loopen, immers is het seecker dat dien man vermist is ende dat men zedert oock geene de minste nouvelles van denselven meer vernomen heeft ende sulx soude geschiet sijn om niet genootsaeckt te wesen eene somme van viertigh rijxsdaelders, die sij aen hem schuldigh waeren, uit te keeren.

Sal hier toekomende weecke mine gedetineerde Marie Ponts naerders laeten verhooren ende UHoogh Edg. alsdan pa..t daervan geven.

Inmiddels hebbe d'eere mij te seggen met eene besondere hoogachtinge in haest
Mijn Heer
UHooghEdelgeb.

ootmoedige en dienstbereijden dienaer

Hoensbroeck den 13.09.1743 Ė JWFransen
P.S. Toekomende maendagh sullen thien criminelen op den Scheijdt onder de Heerlijckheijt Schaesbergh geŽxecuteert worden, alwelcke executie soo vigoureus sal vallen als nogh oijt in dese landen is gesien worden.

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER