DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenScherp verhoorRecollectie van Mathijs Ponts 12 augustus 1743
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Hoensbroek 1655

© Maaike van
              Eekelen
Recollectie van Matthijs Ponts, gedetineerde en beclaegde in judicio extraordinario op het kasteel van Honsbroeck, gedaen den 12 augusti 1743 ten overstaen van M. Tosses, P. Horstmans, A. Daniels, L. Creuwen, schepenen.
J. Hostmans geassumeert als Secretaris


Den beclaegde Mattijs Ponts op heeden door de heere officier in judicio gesisteert sijnde ten eijnde om over alle sijne vorige bekentenissen ende verclaringen bij scherper examinatie gedaen in forma iuris gerecolleert te worden, heeft eerstelijck ende vooral den solemnelen eede uijtgesprocken (gesworen) voor aengaende die door hem alreede genomineerde complicen de oprechte waerheijdt te seggen, welcken volgende aen hem wel duijdelick van woorde te woorde sijne voorschreven bekentenissen ende verclaeringen voorgehouden ende voorgelesen sijnde, heeft hij bekent ende verclaert pede libero et semoto omni terrore

Ad primum

Te persisteren dat hij aen verscheijde huijsbraeken, knevelerijen ende diefstal medeplichtig ende handaedigh is geweest.

Ad secundum

Persisteert insgelijcken dat hem beclaegde tot desen huijsbraecken, knevelrijen ende diefstallen mede geholpen, gecoöpereert hebben alle naervolgende gesellen als naementlijck
den veltboode Kersten woonende aen de Drij Veugel onder de bancke van Herle,
item sijnen soone Joannes Ponts,
Wijn Meelers van Merckelbeeck
ende desselfs broeder, dijen hij seght bij desen Wijn in een en het selve huijs te woonen ende breder bij sijne vorige responsiven gedesigneert,
Henderick en Willem Corvers, vilders van Crapoel,
Nicolaes Elffen uijt de Ruths ende
desselfs vrouwe Catharina Bemelmans,
Andries Constens,
Nicolaes Peters vulgo het blockmanken,
sijne soonen Peter en Henderick Ponts,
Corst ende Joannes Klinckers,
Joannes Kraens,
Matthijs de Bije,
Peter het moutheuvelken,
Christiaen Reumkens,
Martin den speelman van Doenraede,
Christiaen Langendorff van den bergh alhier,
Brounjan van den Lichtenbergh, ofte dan van Nieuwenhagen,
Cobjan uijt het Coninghsbembt,
Gelisken van den Scheijt genoemt het ventjen wonende aen den kant d'een wijde aen den poel, sijnde een haeijr snijder, ende niet schoenmaecker gelijck hij bij sijne responsiven bij abuijs verclaert heeft,
Peter Caspar Conings oock van den Scheijdt,
Lambert Rutten van Ophoven onder Oirsbeek,
Joannes van den Coumen getrouwt met Catharina, dochter van Matthijs Breuls uijt de Preut,
item seekeren Wijn, van Vaesraedt te huijs, ende nu wonende tot Wolfhaegen, slotmaeker van sijn ambacht,
item dijen anderen kerel wonende onder Schinnen booven de Heijsterbrugge, breder bij sijne responsiven gedesigneert,
den ouden rooden Jan, speelman tot Nagelbeek,
Bavo, hamaeker van ter Voerst onder Nuth,
Bracken Steven uijt de Meentz straet oock onder Nuth,
Houb Palmen
ende Lins den wolspinder van Vaesraedt onder Honsbroeck,
Lenaerd ende den fleuter van Brounsem breder hier vorens gedesigneert,
Schepers Peter ende Jan den tamboer van Schinveldt,
item Peter Ubahs oock van Schinvelt,
Lenart ende Hendrick Bex, gebroeders, afdoender van de Nieustadt,
Peter Corvers afdoender van Pouffendorpf,
desselfs dochter genaemt Cillie,
Christiaen ende Martin, gebroeders, soonen van den Coublenzer,
Hendrick den blauwen ende
Manis Senden, beijde van de Schijvers heijde,
Willem den cannen cremer uijt de Ganseweijde,
Peter op de Bijs onder Heerle, de welcke hij seght bij sijne vorige responsiven bij abuijs Hendrick genoemt te hebben,
Gelis Wetzels ende
den vaenensmidt , beijde van Heerle,
item den Vleck uijt het Weustenraede, wiens name hij nochmaels segt niet te weten nochte den selve oock præcise te konnen designeren als alleenlijck dat hij blijft persisteren seer wel te weten dat hij soldaet is geweest. Seght oock wel negen a thien jaeren geleeden te sijn gelijck hij vermeent, dat sijne vaeder soude overleden sijn ende niet te weten hoe lange den selve na sijne vaeders doodt in het Weustenraedt is blijven woonen, nochte oock waer den selven is woonende.
Ende raekende sijnen tijd om
Joannes Hounofs welcken hij bij sijne anterieure responderingen als complis aengeklaeght heeft, seght als nu dat den selven noijt met hem beclaegde is uitgeweest steelen, nocht oock te weeten dat den selven oijt eenige diefstallen soude verricht hebben.

Ad tertium

Blijft wel uijtterlijck persisteren aen de getenteerde diefstallen op de pastorije van den Scheijdt ende ten huijse van Hendrick Doutzenbergh op den Lichtenbergh plichtigh te sijn, confirmerende ende reïtererende allen het geene dijen aengaende ten opsighte der complicen ende omstandigheeden daerbij voorgevallen ende aen hem nochmaels van woorde te woorde wel duijdelijck voorgelesen, bij  sijne vorige responsiven verclaert heeft.

Ad quartum

Sijnde aen hem beclaegde sijne bekentenissen ende responsiven raekende den diefstal op de pastorije tot Marienbergh begaen wel duijdelijck van woorde te woorde voorgelesen, heeft hij nochmaels verclaert wel uijtterlijck over alle desen bij te blijven persisteren.

Ad quintum

Sijnde aen hem beclaegde sijne responsiven raekende den diefstal en schroomelijcke knevelerijen ten huijse van Anna Sijpecooten tot Wembruggen begaen, heeft eerstlijck corrigendo verclaert dat hij niet en vermeent dat Joannes Craens, het Moutheuvelken ende Matthijs de Bije souden sijn daer bij geweest, maer in tegendeel addendo seer wel te weten dat boven de overige complicen bij sijne anterieure responsiven genomineert al noch aen desen voorschreven diefstal tot Wembruggen begaen medeplichtigh ende handaedigh sijn geweest de twee Meelers van Merkelbeek, Leonard ende den fluijter van Brounsem, Peter Ubachs ende schepers Peter van Schinveldt, Martin de Speelman van Doenraedt ende dan den rooden speelman van Nagelbeek, alle welcke oock hun part en deel uijt dijen diefstal geprofiteert hebben. De cætera verclaert over al bij sijne vorige bekentenissen ende verclaeringen dijen aengaende gedaen wel uijterlijck te blijven persisteren

Ad sextum

Persisteert bij sijne ontkentenisse

Ad septimum

Persisteert ingelijckx bij sijne ontkentenisse

Ad octavum

Blijft mede persisteren bij den diestal ende knevelarije op de Magerouw niet geassisteert te hebben

Ad nonum

Persisteert ingelijckx bij sijne ontkentenisse

Ad decimum

Verclaert wel uijterlijck bij sijne responsiven rakende den diefstal ten huijse van Henderick Luijtten alhier begaen, aen hem beclaegde van woorde te woorde wel duijdelijck voorgelesen, te blijven persisteeren.

Ad undecimum

Persisteert bij sijne ontkentenisse

Ad duodecimum

Aen hem beclaegde sijne bekentenisse ende responsiven aengaende den diefstal begaen ten huijse van Jan Keulers ontrent de Drij Vuegel wel duidelijck van woordt te woorde voorgelesen sijnde, seght corrigendo dat dijen Hendrick door hem beclaegde als complice daer bij aengegeven sigh noemt Peter van den Bijs, gelijck hij hier boven alnoch geseijt heeft. Ende verclaert addendo dat boven desen  diefstal mede geholpen ende gecoöpereert hebben, Bracken Steven ende Bavo Haemaecker van Ter Voorst beijde van Nuth. Sijnde deese twee aengeroepen worden door sijnen soone Henderick Ponts. De cætera persisteert.

Ad 13

Persisteert bij sijne ontkentenisse

Ad 14

Persisteert ut ante bij sijne ontkentenisse

Ad 15

Persisteert bij sijne ontkentenisse

Ad 16

Seght aen dijen diefstal bij Michel Pijpers op den Gheer onder Heerle begaen plichtigh te sijn ende den selven voorleden vrijdgh circumstantelijck gedetailleert te hebben. Waer toe relaes ende waeraf de omstandigheeden aen hem beclaegde hier onder ordine sullen worden voorgelesen.

Ad 17mum

Persisteert bij sijne ontkentenisse

Ad 18mum

Persisteert ut ante

Ad 19mum

Persisteert ut ante bij sijne ontkentenisse

Ad 20mum

Sijnde aen hem beclaegde nochmaels van woorde te woorde voorgelesen sijne bekentenissen raekende den geweldighen diefstal ende moort voor ontrent anderhalf jaer door hem ende de voordere genoemde complicen  aende bueckenboom begaen, heeft hij verclaert overal wel uuijterlijck te blijven persisteren.
Addendo dat sijne schoondochter Anna Geertruidt, vrouwe van sijnen soone Joannes bij dijen diefstal verkleet was in manskleederen en dat deselve gewaepent was met eene sackpistollen, ende sijnen swaeger Bernard van de Nieustadt oock met eene sackpistolle, gelijck oock het meestendeel van de andere complicen met pistolen, metsen ende stocken voorsien waeren.

Ad 21mum

Explicavit se

Ad 22, ad23,
ad 24mum

Raeckende de kerckdieverijen door hem beclaegde en verdere bij hem genoemde complicen gecommitteert, ende eerstelijck sijne bekentenissen ende verclaeringen over de kerckdieverij van Gemmenigh hem van woorde te woorde wel duijdelijck voorgelesen sijnde, verclaert nochmaels overal daerbij te blijven persisteren.

Persisteert mede bij sijne bekentenisse aengaende de kerckdieverije van Eeren, hem wel duidelijck van woordt te woordt voergelesen.

Gelijck hij beclaegde dan oock verclaert te blijven persisteren bij sijne bekentenissen aengaende de kerckdieverije van Vrij Aldenhoven begaen.

Ende mede aen hem  van woorde te woorde voorgelesen sijne bekentenissen aengaende het besteelen der kercke tot Ubach, verclaert insgelijcken overal daerbij te blijven persisteren. Adderende dat boeven die doer hem genoemde complicen alnoch daerbij geweest ende medegeholpen heeft eenen anderen kerel met een boordt op sijnen hoedt, dijen hij niet gekent heeft ende vermeent een officier geweest te sijn.

Verders aen hem beclaegde wel duijdelijck van woordt te woorde voorgelesen sijnde sijne bekentenissen ende verclaeringen aengaende het bestelen der kercke tot Eijgelshoven, heeft insgelijcken nochmaels verclaert over al wel duijdelijck te blijven persisteren. Behoudens dat hij beclaegde niet voor vast soude konnen assuereren dat den soo genoemde Wolffs Jan van Brachelen soude sijn daerbij geweest.

Aengaende de kerckdieverije op den Scheijdt begaen sijnde aen hem beclaegde wel duijdelijck voorgelesen sijne bekentenisse ende verclaeringen dijen aengaende gedaen, verclaert nochmaels overal daerbij te blijven persisteren. Voorbehoudens al noch dat den soo genoemden Wolffs Jan van Brakelen soude sijn daerbij geweest, den welcke hij verclaert bij abuijs gedenuntieert te hebben.

Ende aen hem beclaegde mede wel duijdelijck voorgelesen sijne bekentenisse raekende het inbrecken ende bestelen der kercke van Amstenraedt, verclaert insgelijcken wel uijtterlijck daerbij te persisteren.

Verders blijft den beclaegde oock wel uijtterlijck persisteren bij sijne bekentenissen ende responsiven ten opsighte van de kerckdieverije van Wijnantsraedt gedaen, sijnde aen hem de selve nochmaels wel duijdelijck van woorde tot woorde voorgelesen.

Gelijck dan oock den beclaegde naer prealabile duijdelijck prelecture blijft persisteren bij sijne anterieure bekentenissen aengaende de kerckdieverije van Spaubeek.
 
Als mede wel uijtterlijck blijft persisteren aengaende de kerckdieverije van Bronssem sijnde hem deselve insgelijcken duijdelijck van woorde te woorde voorgelesen.

Ende persisteert insgelijcken bij het geene hij beclaegde aengaende het bestelen der kerkcke op de Nieustadt ende het deel soo hij daeraf geprofiteert heeft, bij sijne anterieure bekentenisse verclaert heeft.

Ende aengaende de dieverije van Marienbergh door hem beclaegde en verdere genoemde complicen heeft den selven naer voorgaende gereïterereerde duijdelijcke prelecture nochmaels verclaert bij sijne vorige bekentenissen ende verclaeringen dijen aengaende gedaen wel uijtterlijck te blijven persisteren.

Ende aengaende den diefstal der twee peerden voorleden somer in de wijede van den Aldenhoff alhier door sijnen soone Joannes Ponts, beneffens desselfs vrouwe Anna Geertruijdt Ponts, Mechel dochter van Mevissen Trijn van de Klinckheijde, den reubenschijtter Lambert Wolff van Brackelen ende Niclaes Elffven uijt de Reuths begaen, heeft den beclaegde nochmaels verclaert bij sijne anterieure bekentenissen ende verclaeringen, hem dijen aengaende wel duijdelijck voorgelesen, per totum wel uijtterlijck daerbij blijven persisteren.

Verders verclaert den beclaegde naer voorgaende duijdelijcke prælecture wel uijtterlijck te blijven persisteren dat hij beneffens die bij sijne personneele responderinge gedenuncieerde complicen ten huijse van seekeren Reijner tot Brounssem woonende in't eerste huijs ter rechter handt, als men van desen kant naer Brounssem ingaet, met inbreuck in den kelder aldaer twee potten booter heeft helpen stelen, soo ende gelijck hij sulckx bij sijne persoonneele respondeeringe breeder verclaert heeft.

Gelijck hij mede blijft persisteren bij het geene hij raekende het inbreken in den kelder van Henricus den schoenmaecker tot Brounsem, ende het stelen van een pot booter aldaer, naer duijdelijcke prelecture verclaert heeft.

Verders verclaert den beclaegde oock naer duijdelijcke prelecture te blijven persisteren bij sijne bekentenissen ende verclaeren aengaende het inbreeken ende steelen van drij potten booter op den Hoff ter Hoenshuijs bij sijne personneele responderinge breder gedetailleert.

Mede blijft den beclaegde oock naer duijdelijcke prelecture wel uijtterlijck persisteren nij het geene hij bij sijne personneele responderinge rakende den diefstal van drij potten boter uijt de kelder van Lambert Debets tot Amstenraedt breder verclaert heeft. Voorbehoudens dat hij beclaegde niet voor vast kan seggen of Wijn van Wolffhagen doen ter tijdt al noch tot Vaesraedt, dan wel oft den selven alreede tot Wolffhagen was woonende, verclaerende echter ser wel te weten dat den selven Wijn aen desen diefstal mede geholpen en daeraf sijn deel in geldt geprofiteert heeft.

Verders blijft den beclaegde naer prealabile duijdelijcke prelecture oock wel uijtterlijck persisteren bij sijne bekentenissen ende verclaeringen aengaende de twee getenteerde diefstallen ten huijse vanden heere Drosaert Duijcker in het Raedt breeder bij sijne personneele responderinge gedetailliert.

Raekende den inbruek ende diefstal door den beclaegde en verder genomineerde complicen ten huijse van Michiel Stijpers op den Geer onder Heerle begaen, verclaert hij nochmaels naer prealabele gereïtereerde prelecture bij sijne bekentenissen ende verclaeringen dijen aengaende voorleden vrijdagh gedaen, over al wel uijtterlijck te blijven persisteren. Voorbehoudens dat dijen man van de Bijsse gelijck hij hier boven al noch geseijt heeft sigh niet Henderick maer wel Peter is noemende.

Mede heeft hij beclaegde naer voorgaende duijdelijcke prelecture verclaert wel uijtterlijck te blijven persisteren bij sijne bekentenisen ende verclaeringen raekende den inbrueck ende diefstal van het speck ende boter ten huijse van Mattijs Hautvast tot Grijsegrubben, breder bij sijne persooneele responderinge gedetailleert.

Verders blijft den beclaegde naer duijdelijcke prelecture al noch wel uijtterlijck persisteeren bij sijne bekentenissen ende verclaeringen aengaende den inbrueck ende boter diefstal door hem en de genoemde mede complicen ten huijse van Lijsbet Frissen tot Hommert begaen.

Eijndelijck aen de beclaegde wel duijdelijck van woorde tot woorde voorgelesen sijnde, sijne bekentenissen ende verclaeringen raekende den inbrueck ende diefstal door hem ende sijne genoemde mede complicen tot Loverigh begaen, heeft hij nochmaels verclaert over al wel uijtterlijck daer bij te blijven persisteren.

Ende naer dat aen hem beclaegde dese sijne bovenstaende vrijwillige persisteringen, bekentenissen ende verclaeringen beneffens alle sijne responsiven bij scherpere examinatie gedaen op heden, nochmaels wel duijdelijck van woorde te woorde sijn voorgelesen ende seer distinctelijck voorgehouden worden ende den beclaegde gevraeght oft hij nog iets wilde daerbij ofte daeraf doen, heeft hij verclaert van neen. Ende vervolgens heeft hij allen sijne voorschreven bekentenissen hier mede vrijwilligh gereïtereert ende overal wel duijdelijck daerbij blijven persisteren. En in oirconde van dijen heeft hij dese neffens ons tot meerdere corroboratie eijgenhandigh onderteekent oft gehantmerckt.

Dato, loco ende ten overstaen als boven.
(onderstondt) Dit X is de merck van Matthijs Ponts verclaerende schrijvens onervaren te sijn
(leger stondt) quod attestamur,
(en was geteekent) M. Tosses, P. Horstmans, schepen, A. Daniels schepen, Leo Creuwen geassumeert schepen, G. Horstmans loco secretatii assumtus,
(legerstondt) pro copia concordante
(en was geteekent G. Horsmans loco secretariiPer copiam
J.D. Lambermont, secretaris
 1745


Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER