DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenScherp verhoorRecollectie van Joannes Dirckx, alias den Dock, Schaesberg, 22 aug. 1743
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 7829

© Maaike van Eekelen
© Maaike van EekelenRecollectie van Joannes Dirricks
van den Scheidt op den Casteele
van Schaesbergh heden den 22en
augusti 1743 overmits de schepenen
Dautzenbergh, Demacker, Creemers
ende dan mij Petr. Duatzenbergh
greffier der heerlickheijt Schaesbergh


 Eodem et coram ijsdem is door den heere officier gesisteert sijnde, gecompareert Joannes Dirricks gedetineerde ende criminelijck beclaegde ten eijnde om achtervolghens decret van heden, over sijne alreedts gedaene respondeeringhen, bekentenissen ende verclaerens in forma juris gerecolleert te woorden.
 Dijenvolghens heeft den selven naer uuijtgeswoeren te hebben in handen van den oudsten, presideerenden den behoirlijcken Eede, extra locum tortura, pedibus et manibus liberis et semoto omni terrore naer duijdelijcke lecture van sijne respondeeringhen, bekentenissen ende verclaeringhen door hem gedaen op de eerste • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 ende thiende articlen bij Scherper Examinatie door den heere officier tot sijnen laste geposeert, daerbij wel uuijterlijck per totum overal blijven persisteeren. Ende noghmaels geconfirmeert, dat hij gedetineerde deselve sijne swaegerinne Cristin heeft helpen verwörgen.
 Verclaerende nochmals, dat sijne swaegerinne Cristijn Aerets op eenen avondt naer haere caemere ingegaen sijnde, immediatelijck haer naegevolgt was Barbe Tripels, huijsvrouwe van Laurens van den Eschen. Dat hij gedetineerde met sijne schoonmoeder Marie Aerets oock instantelijck deselve caemere ingegaen is. Verclaerende dat de voors. Barbe Tripels doens eenen halsdoeck genoemen heeft, toebehorende aen sijnen schweiger vaeder Michael Aerets, en aen deselve Christin op eene bancke sittende denselven om de hals geworpen hadde. Dat sij alle drij doens deesen halsdoeck met eenen stock, den welcken sij tuschen deesen halsdoeck gesteecken hadden, toegedreijt ede toegevreegelt hadden, ende alsoo de voors. Cristijn gewörgt ende gedoodt hadden. Dat hij gedetineerde doens uuijt het huijs is geloepen, ende gegaen is ten huijse van Mathijs Crousen. Voegende daerbij waer te wesen dat hij gedetineerde verwettigt was dat deselve Cristin uuijt sijne wercken uschen vijf à ses maenden bevruchtende groflijfs was.

 Vans gelijcken lecture gehadt hebbende van sijne verclaeringen op den 11en article van Scherpere Examinatie, verclaert Joannes Dirricks te persisteeren dat Barbe Tripels aen dit feijt oock mede gecoopereert heeft, hem refererende op sijne voorgaende responderinghe.

 Verders aen den gedetineerde Joannes Dirricks duidelijck van woorde tot woorde voorgelesen sijnde sijne responderingen ende bekentenissen gedaen op de 12 • 13 ende 14en van de vraeg articlen bij Scherpe Examinatie, heeft deesen per totum overal wel uuijterllijck blijven daerbij persisteeren.
 Confirmerende hij gedetineerde dat met hem aen dese getenteerde diefstaelen op de pastorije van den Scheidt ende ten huise van Hendrick Dautzenbergh op den Lichtenbergh mede plichtig ende handaedigh sijn geweest
 Michaël Aerets, Willem Peuskens, Peter Caspar Muijters,
Herman Melskens, Meijkens Hans, Gelis Vreuls alias den vent,
Anthon Haeselers vulgo de schrout, den ouden Mathijs Crousen,
Herman Cornips, Laurens van den Eschen, Leonard Degens,
Joannes Muijters, Jacob en Hendrick Potjens,
Peter Caspar Königs, Dirrick Plitzers, dese alle van den ScheidtReiner en Anton Crins, Willem Willems
Geijl Coenemans van Paternich, Zander van den Hoff,
Joannes Dirricks uuijt de Camp, Joannes van den Eschen
Joannes Ritzervelt, Hermanus Keijbets,
Jan Broun soone van Peter Broun, Willem Hounen

Peter Arnoldi, Steven Voncken, den ouden vaenensmeet,
Henricus Meijers vulgo den plaerer, Joannes Peuskens,
Hendrick Cornips vulgo den uuijl, den langhen scheelen Hollandsen soldaet met blauwe monteringe ende dan noch een groot getael andere manspersoonen uuijt den dorpe van Herle, die hij segt niet gekent te hebben,
Claes Souren, Wijnandt Offermans, deese van Caumer,
Joannes Kerstens van de Drij Vögels,
Mathijs ende Jacobus Creuwen gebroeders,
Merten Scheeren, den smeet aenden vierenschat,
Claes Werij, Merten Vroen,
Willemke aeftrecker op den Vijstlap, Peter Muijters,
Joannes Moulen, Wilhelmus en Cristian Kerkhöfs,
Andries Consten, Willem Qaedvlieg, Teunis Quaedvliegh,
Arnoldus Souren, Peter Douven, Anthon Conssen,
Joannes Onverzacht, Wilhelmus Ploum, Michaël Winckens,
Peter Pesch, Joannes Vincken herbergier tot Mercksteijn,
Arnoldus Paffen, Gabriel Brull, Reiner Wulcken,
Niclaes Peters, Leonard Errens, Christophel Kleijnen,
Jacobus Hanssen uuijt den nachtegael, Niclaes Elven,
Jan Körvers, Peter Laufs, den vossen Henricus Woockers,
Sneggen Jan van Twembruggen, Geurt Hermans,
Joannes Pennarts, desselfs soone Niclaes  ende
dochter Anna Berbe Pennarts,

De vier aefdoenders uuijt het Honsbroeck, naemelijck,
Mathijs, Peter , Hendrick ende Joannes Ponts,
Noch twee andere manskerels uuijt dito Honsbroeck,
sijnde vaeder en soon en wevers van hun ambacht,
oock acht ofte negen andere manspersoonen uuijt d'onderbanck die hij verclaert niet gekent te hebben.

 Voorts aen den beclaegde duijdelijck van woorde tot woorde voorgelesen desselfs respondeeringen ende bekentenissen door hem gedaen  op den 15 en 16en articlen van Scherper Examinatie, heeft den selven, bij alle omstandigheden dijen aengaende aengehaelt ende bij de genonceerde complicen die aen deesen diefstael op den nieuen Hof Waerden gecoopereert hebben, per totum overall wel uuijterlijck gepersisteert.
 Verclaerende confirmando dat hij uuijt de aldaer gestoelene  vruchten ende vleesch door hun gelaeden op een karre toebehoorende aen Thönis Quaedvliegh, ende gevaeren tot onder de wijden ontrent den Nachtegael, sijnen deel bestaende in ontrent twee vaeten soo korn als terve ende ontrent acht ponden speck becoemen en t'selve vercocht heeft tot Aacken het vaet voor ses Aacker guldens ent het pont speck voor eenen gulden aix. dat d'andere soo wel als hij gedetineerde hunne respect. deelen daeruuijt becoemen hebben ende dat hij met eenen groeten stock gewaepent was.

Oock aen den gedetineerde Joannes Dirricks duijdelijck van woorde tot woorde voorgelesen sijnde sijne responsiven ende bekentenissen op den 17 ende 18en articlen, raeckende den violenten inbreuck, schroomelijcke knevelerije ende merckelijcken diefstael door hun begaen op de pastorije van Marienbergh, heeft den selven niet alleen bij alle aengehaelde circumstantiens maer oock gespecificeerde complicen per totum wel uuijtdruckelijck blijven persisteeren.
 Confirmerende nochmaels dat hij uuijt de aldaer gestoelene mobiliën ende effecten, door hun getransporteert ten huijse van Joannes Pennarts, voor sijn deel becoemen heeft twelf specie schillingen ende thien ellen vlessen doeck, t'welck hij noghmaels segt vercocht te hebben aen sijnen knecht het ellen voor thien märck. Alsmede dat hij gewaepent was met eenen saebel.

 Item pertinentelijck voorgelesen sijnde van woorde tot woorde aen den beclaegde Joannes Dirricks desselfs responderingen ende bekentenissen gedaen op den 19 en 20en van de vraeg articlen van Scherper Examinatie, heeft den selven soo bij d'omstanden als bij de door hem bij deesen diefstael ende knevelerije tot Twembruggen ten huijse van Anna Sijpekotten genomineerde complicen wel uuijterlijck gepersisteert.
 Verclaerende confirmando dat hij van de aldaer ontvoerde mobilien voor sijn part gecreegen heeft sesthien à seventhien specie schillingen ende eene tinne schoetel, ende deselve tot Aacken voor twee schillingen vercocht te heeft.

 Oock aen de gedetineerde voorgelesen sijnde sijne responsderinghen ende bekentenissen gedaen op den 21en article, heeft denselven bij alle omstandigheden ende complicen door hem bij den in deesen article geposeerden inbreuck, schroomelijcke knevelerije ende diefstael geschiedt op de Magerau ten huijse van Jan Essers gedetailleert, per totum overal wel uuijtdruckelijck blijven persisteeren.
 Confirmeerende dat hij voor sijn aendeel uuijt de aldaer gestoelene effecten ontvange heeft, drij gantze ducatons.

 Voorts aen den gedetineerde Joannes Dirricks pertinentelijck van woorde tot woorde voorgelesen sijnde sijn responderingen ende bekentenissen gedaen op den 22en article van Scherper Examinatie aengaende de inbreuck, knevelerije ende diefstael door hem begaen ten huijse van Joannes Thorens tot Ritzervelt, heeft den selven gedetineerden bij den geheelen inhoudt van deesen article per totum overal wel uuijterlijck blijven persisteeren.
 Alsmede dat hij voor sijn part uuijt de aldaer gestoelene saecken becoemen heeft drij pattacons ende dat hij doens weederomme met sijnen saebel versien was.

Item aen de beclaegde duijdelijck van woorde tot woorde voorgelesen sijnde sijne responderinghen, bekentenissen ende verclaerens gedaen op den 23en van de vraeg articlen van Scherper examinatie heeft denselven per totum overal wel uuijterlijck blijven persisteeren, soo bij de door hem bij deese invasie, knevelerije ende diefstael geschiet ten huijse van Jan Ceulaerts op de Locht gedesigneerde omstan den als gespecificeerde complicen.
 Verclaerende confirmando dat sij alle te saemen uuijt de aldaer gestoelene waaren hunne deelen naer hun genoemen hebben ende dat hij respondent in specie voor sijn aendeel becoemen heeft ontrent twelf specie schillingen.

 Den beclaegde Joannes Dirricks pertinenete lecture gehadt hebbende van sijne responderinghen, bekentenissen ende verclaeringhen gedaen op den 24en article van Scherper Examinatie raeckende den inbreuck, schroomelijcke knevelarije ende diefstael door hun begaen ten huijse van Aeret Lutgens in der Bancke, heeft den selven bij alle sooten dijenzijnde door hem aengehaelde circum stantiens als gedenoneerde complicen per totum wel uijtdruckelijck gepersisteert.
 Confirmerende noghmaels dat hij gedetineerde voor sijn aendeel uuijt de aldaer ontvoerde ende gestoelene mobilien ende effecten breeder in deesen article door hem gedetailleert, ontvangen heeft ontrint de twintigh specie schillingen.

 Verders aen den gedetineerde Joannes Dirricks duijdelijck van woorde tot woorde voorgelesen sijnde desselfs respondeeringen, bekentenissen ende verclaeringens gedaen op den 25en van de vraeg articlen bij Scherpere Examinatie heeft niet alleen bij alle omstandigheden door hem in deesen article aengehaelt, maer oock bij alle bij den in deesen article geposeerden inbreuck, knevelerije ende merckelijcken diefstael geschiet ten huijse van Mathijs Kockelkorn aen den Steegel gedetailleerde complicen per totum overal wel uuijterlijck gepersisteert.
 Mitsgaeders dat hij gedetineerde voor sijne portie uuijt het provenue van deesen diefstael becoemen ende genoeten heeft eene Franse pistoole.

 Eijndelijck aen den gedetineerde voorgelesen sijnde sijne bekentenissen en de verclaeringhen raeckende de vleeschelijcke conversatie die hij gepleegt heeft met sijne schoonsuster Marie Aerets, heeft den selve daerbij per totum wel uuijterlijck gepersisteert.
 Ende nochmaels geconfirmeert dat hij nu geleden een jaer met deselve twee à drijmael vleeschelijck ende schandaleuslijck geconverseert heeft. Alsmede dat deselve een kindt gebaert hebbende t'selve naer door haer geghadert te zijn, gestorven was ende dat hij gedetineerde het selve hadde gaen begraeven op een moorenlandt toebehoorende aen sijnen sweegervaeder, diep ontrent twee á drij voeten in de aerde.

 Ende naer dijen dit act van recollectie aen den gedetineerde duijdelijck van woorde tot woorde voorgelesen is, heeft den selven bij den geheelen inhoudt deeses per totum overall wel uuijtdruckelijck blijven persisteeren.
 Ende ondervraegt sijnde ofte hij iets wilde daerbij of daeraf doen, heeft denselven geantwoordt met neen ende dus deese tot meerder corrobatie eijgenhandig behandtmerckt,
 dato, loco ende ten overstaen als bovenEijgen ┼ handtmerck van
Joannes Dirricks schrijvens onervaeren

Quod attestamur

H. Dauzenbergh - H. Dortant
M. De Macker
Peter Cremers
Petr. Dautzenbergh, Secretaris
Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER