DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenScherp verhoorAntwoorden bij scherpe examinatie van Joannes Dirckx, alias den Dock
Schaesberg, 14 aug. 1743 • RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 7829

© Maaike van Eekelen ------------------------
------------------------Persoonele responderingen bij scherper examinatie geeffectuert door Joannes Dircks van den Scheijdt ten overstaen van de schepenen Dortant, Dautzenbergh, Demacker, Cremers, ende mij Petr. Dautzenbergh, greffier der heerl. Schaesberg op d'artic. door den heer Officier tot desselfs lasten geëxhibeert heden den 14e aug. 1743

©
              Maaike van Eekelen


Eodem et coram ijsdem is door den heere Officier behoorlijck gesisteert sijnde, gecompareert Joennes Dircks van den Scheidt, gedetineerde en crimineel beclaegde, den welcken achter volgens decret op heden gegeven tot Scerpere Examinatie, gestelt sijnde heft naer voorgaende behoerlijcke territie op de vraegartic. door den heer Officier tot sijnen laste geëxhibeert, gerespondert, verclaert ende bekent als volgt

ad 1mum

Verclaert ende bekent in tormentis waerachtig te wesen dat hij gedetineerde in huwelijck sijnde met Gertruijdt Aerets vleeslick geconverseert heft met sijne schoensuster Christijn Aerets.

ad 2dum

Verclaert waer te wesen dat hij gedetineerde middelen gesocht ende sich bedaecht heft van dese vleeschlicke conversatie bedeckt te houden.


ad 3tium

Bekent hem op middelen bedaecht te hebben uuijt de redenen in desen articul aengehaelt


ad 4tum

Segt van niemandt van de nabuijren gehoert te hebben dat sij eenigsints dese vleeselicke conversatie subsonorden ende alsoe niet verwettigt is gewest dat de nabuijren daerover mompelden


ad 5tum

Bekent oijck met sijne sweigermoeder Marie Aerets middelen gesoecht ende voor gehouden te hebben om dese sijne schandt wercken te verdunckelen ende verheimpelen.


ad 6tum


Verclaert dat hij gedetineerde in januari 1739 op seckeren avent om negen uuijren alreeds geweeten heeft dat sijne sweigerinn Chrijstin Aerts doedt was ten huijse van sijnen schoenvader Micheil Aerets.

ad 7mum

Segt dijen avent aldaer in t'huijs van Micheil Aerets tegenwordig te sijn gewest, maer ontrent de negen uuijren wegh is gegaen ten huijse van Mattijs Crousen.

ad 8vum


Verclaert ende bekent waeraechtig te wesen dat hij deselve Crijstin heft helpen wurgen en vermoerden

ad 9num

Verclaert ende bekent dat sijne sweigerinn Crijstin Aerets op eene avent naer haere caemere ingegaen sijnde, immediate haer naer gevolgt heft Berb Tribels, huijsvrouw van Lorens van den Esschen. Dat hij gedetineerde met sijne sweijgermoeder Marie Aerets oijk instantelijck deselve caemere ingegaen sijn. Verclaerende hij gedetineerde dat de voors. Berb Tribels doens eenen haelsdoeck toebehoerende aen sijnen sweijgervaeder Micheil Aerets genoemen, ende aen de voors. sijne sweijgerinne Crijstin op eene bancke sittende denselven om den hals gewoerpen heft. Dat sij alle dreij doens desen plaeck met eenen steck, denwelcken sij tusschen den voors. plaeck ingestecken, wegedrijt ende wegevregelt hadden, en op sulcke maniere deselve Crijstin geweurgt ende gedoedt hadden. Dat hij gedetineerde doens uuijt het huijs is geloepen ende sich vervoegt heft ten huijse van Mattijs Crousen.

ad 10mum

Verclaert ende bekent dat hij gedetineerde wel wijste ende verwettigt was dat sijne voors. sweijgerinne Crijstin uuijt sijne wercken tusschen vijf à sees maenden swaenger ende groefs lijfs was.

ad 11mum

Den beclaeghden Joannes Dircks, lecture gehadt hebbende van de bekentenissen ende verclaeringen gedaen door Marie Aerets op den 7den articul van feijten van belastinge tot haeren laste geëxhibeert, verclaert dat Berb Tribels voors. oick aen dit feijt gecoopereert heft. Seggende dat het niet anders gepassert is als hij op den 9den articul bekent ende verclaert heft.


ad 12, 13 et 14um

Verclaert ende bekent waerachtig te wesen dat hij gedetineerde plichtig ende handaedig is gewest aen de getenteerde dievstaelen op aller heijligen daegh lestleden s'avonts op de pastoreij van d'r Scheidt ende ten huijse van Hendr. Dautzenbergh op den Lichtenberg.
 Ende ondervraegt sijnde over d'omstandigheden van dit feijt heft verclaert ende bekent dat Niclaes Elven, haemaeeker uuijt de Rutsch hem van desen te committerende dievstaelen rapport gedaen heft. Dat hij gedetineerde ten dijen eijnde hem getransporteert hadde vergeselschaept met Peter Caspar Muijters ten huijse van Willem Peuskens, alwaer hij gevonden heft neffens Willem Peuskens,
Micheil Aerets, Servaes Aerets,
Herman Melskens, alias tzeijen Herman,
Megkens Hans, Gelis Vreuls alias den vent,
Anton Haeselers vulgo de Schrouth,
Mattijs Crousen den ouden, Herman Cornips,
Lorens van den Esschen, Leonardt Degens,
Joannes Muijters, Jacob ende Hendr. Potjens,
Peter Caspar Konig, Derck Plitzarts.

Dat sij vandaer met alle genoemde persoenen gegaen is tot in de landtgraef alwaer waere de gemeene randevou plaece. Dat hij aldaer gevonden heft ten selven eijnde vergaedert: Anton en Reiner Creins, gebroeders,
Willem Wilms, Geijl Coenemans,
Xander van den Hoef, Joes Dircks uuijt den Camp,
Joannes van den Esschen, Joannes Ritzervelt,
Herman Keijbets, Jan Broun, soene van Peter Broun op den Lichtenberg,
Willem Heunen, Peter Arnoldi alias den snaecken Peter,
den Funck, den ouden vaenen smidt Joannes,
Henricus Meijers vulgo den Plaer, Joannes Peuskens,
Hend. Cornips vulgo den Euijl, den langen scheelen Hollantsen soldaet met blauw monteringe, met noch een groot getael andere mans persoenen uuijt Herlen dewelcke hij segt niet te connen noemen, maer wel soude kennen ingeval hij sij saegh.Claes Souren, Wijnandt Offermans, dese twee van Caumer,
Joannes Kersten van de Dreij Vogels,
Jacobus en Mattijs Creuwen, gebroeders, Merten Scheren,
den smidt aen den Viereschat, Claes Wereij,
Merten Vroen, Willem aftrecker op den Veislaep,
Peter Muijters, Joannes Moulen,
Wilhelmus en Christian Kirckhoeffs,
Joannes Vincken uuijt de Weingraecht,
den hoefsmidt Christian Kickhoeffs, Andreis Konsten,
Willem Quaedtvleig, Teunis Quaedtvleig,
Arnoldus Souren, Peter Douven,
Anton Konsten, Hans Onverzaecht,
Wilhelmus Ploum, Hans Peter Muller,
Micheil Winckens, Peter Pesch, Joannes Vincken,
herberger tot Mercksteen, Arnoldus Paffen,
Reiner Wulkens, Gabriel Bruull, Niclaes Peters,
Leonardt Errens, Crijstoffel Cleenen,
Jacobus Hansen uuijt de Nachtegael, Niclaes Elven,
Jan Corvers, Peter Laufs, den vussen Henricus Woecker,
 Sneggen Jan van Tweembrugge, Geurt Hermans,
Joannes Pennaerts, desselfs soen Niclaes
ende Anna Berb Pennaerts,


De vier aefdoenders uuijt t'Hoensbroeck,
naementlijck Matthijs, Joannes, Peter en Hendr. Ponts,
de twee andere mans kerls sijnde vaeder en soen ende wevers van professiens, mitsgaeders oijck acht ofte negen mans persoenen uuijt d'onderbänck dij hij segt niet gekent te hebben.
 Dat sij dus alle versamlet sijnde met malcanderen gegaen sijn tot aen de pastorije van den Scheidt. Alwaer Andreis Konsten op de deure gekloept hadde met prætext dat hij eenen breif hadde te behandigen aen den heer pastor. Maer dat de meijt deselve niet willende openen, immediate daerop den heer pastor door eene venstere soedanig om hulp geroepen hadde dat sij alle genoetsaeckt waeren de voors. pastoreij te verlaeten.
 Verclaerende hij gedetineerde dat sij doens saemender handt hun vervoegt hebben tot aen t huijs van Hend. Dautzenbergh op den Lichtenberg, alwaer eenen van hun wederom op de deure gekloept hadde. Sonder dat den gedetineerden denselven precis can specificeeren mits hij aen de scheure van  t'selve huijs heft blijven schildtwacht houden, en oversulx niet heft connen sien wat daer gepassert was, als dat deure geopent sijnde sijn medegesellen sijn ten huijse ingevallen. Dat een wenig daer naer de doechter uuijt het huijs soedanig door een venster om hulp geroepen hadde, dat de nabuijren genaerdert sijnde ende alsoe wederom genoetsaeckt waeren de vlucht te nemen.
 Dat hij bij t'tenteren van dese dievstaelen gewaepent was met eenen langen stoeck, ende dat d'andere gewaepent waeren, deels met groete stoecken, deels met gaeffelen, messer ende deels met sackpistoelen.


ad 15mum
et 16um

Verclaert ende bekent dat hij oijck mede gecoopereert heft anno 1741 in den Vaesten Avaent aen den inbruck ende dievstael gescheit op den nieuwen hoof Waerden.
Verclaerende voor omstaendigheden dat Niclaes Elven, haemeecker uuijt de Rutsch hem desen te committerenden dievstael aengebroegt hebbende, hij gedetineerde vergeselschapt met Willem Peuskens ende Peter Caspar Muijters gegaen is ten huijse van Micheil Aerets sijnen schoenvadere. Dat hij aldaer gevonden heft neffens Micheil Aerets, Pater Caspar Konig, Jacob en Hendr. Potjens, Servaes Aerets, desselfs swaeger Herman Melskens, Willem Peuskens, Mattijs Crousen den ouden, Herman Cornips, Lorens van den Esschen, Joannes Mijters, Leonardt Degens, Gelis Vreuls alias den vent.
 Dat sij van daer met malcanderen gegaen sijn tot in de Greunstraet aen de Rutsch, alwaer sij gevonden hadden respec. ingecoemen waeren, Anton en Reiner Creins, gebroeders, Willem Willems, Geijl Coenemans, Xander van den Hoeff, Joannes Dircks uuijt den Camp, Joannes van den Esschen, Jan Ritzervelt, Jan Broun, soone van Peter Broun op den Lichtenberg, Willem Hounen, den ouden vaenensmidt Joannes, den Funck, Claes Souren, Winandt Offermans, Joannes Kersten van de Dreij Vögels, Joannes Moulen, Wilhelmus en Cristian Kirckhoeffs, geboeders, Willem Quaedvleig, Teunis Quaedvleig, Andreis Konsten, Arnoldus Souren, Peter Douven, Willem aftrecker op den Veisslaep, Peter Muijters, Anton Konsten, Wilhelmus Ploum, Micheil Winckens, Joannes Vincken, herberger tot Mercksteen, Arnoldus Paffen, Reiner Wulkens, Niclaes Peters, Niclaes Elven, Leonardt Errens, Cristoffel Cleenen, Jan Corvers, Jacobus Hansen, Peter Laufs, den voessen Henricus Woecker, Sngeen Jan van Twembruggen, Geurt Hermans, Joannes Pennaerts, desselfs dochtere Anna Berb Pennaerts, de vier afdoenders uuijt Hoensbroeck, ende dan den ouden man van dito Hoensbroeck, sijnde eenen wever. Voegende hij gedetineerde, dat noch eene groete quaentitaijt andere manspersoenen aen desen dievstael geholpen hebben die hij niet en kan noemen.
 Dat sij van daer saemender handt hun getransportert hebben tot aen den voors. hoof Waerden, alwaer eenige van hun met een plaug kouteren den voors. hoef geforcert ende opgebroecken hadden. Maer dat hij gedetineerde aen't baeckhuijs op schildtwacht staende t selve niet en heft conne sien, ende also niet en can specificeren.
 Dat eenigen tijdt daernaer sijne gesellen wederom sijn uuijtgecoemen, ontvoerende ontrint de vijf maelders soo roggen als terve, eene quantitaijt verckens vleesch en oijck eenig rindtvleesch. De welcke gestoelene vreuchten en t vleesch sij gelaeden hebben op eene karre, de welcke Teunis Quaedtvlieg expresse daer toe mede gebroegtt hadde. Ende deselve gevaehren hebben tot in de Greunstraet onder de wijden ontrent Naechtegael , alwaer deselve onder hun onder directie van Joannes Vincken van Mercksteen, Micheil Winckens, ende Andreis Consten sijn verdeelt geworden.
 Verclaerende voorsijne portie aldaer becoemen te hebben ontrint de twee voeten korn en terve en ontrint de acht ponden speck, t'welck hij segt tot Aecken vercoecht te hebben t' vat voor ses gulden aix ende t pond speck voor eenen gulden aix. Dat de andere alle te saemen oijk hunne sepect. deelen daeruuijt becoemen ende genoeten hebben.
 Ende dat hij gedetineerde doens gewaepent was met eenen groeten stoeck ende d'ander alle glijck voors.


ad 17tum
et 18um

Verclaeret ende bekent waerachtig te wesen dat hij oick geassistert heft aen den violenten inbreuck, schroemelijcke knevelareij ende merckelijcke dievstael gescheit op de pastoreij van Marienberg in februario 1742.
Verclaert verders dat Niclaes Elven uuijt de Rutsch hem wederom desen te committerenden dievstael aengebroegt heft, seggende dat hij ten dijen eijnde hem soude laeten invinden tot Marienberg ten huijse van Joannes Pennaerts.
Dat hij gedetineerde s'avents hem vervoegt heft ten huijse van Micheil Aerets ende aldaer gevonden heft Micheil Aerets. Pater Caspar Konig, Peter Caspar Muijters, Jecob en Hendrick Potjens, Joannes Muijters, Leonardt Degens, Lorens van den Esschen, Servaes Aerets, Mattijs Crousen den ouden, Herman Cornips, Anton Haeselers vulgo den Schrouth, Herman Melskens, swaeger van Servaes Aerets, Meijkens Hans, Willem Peuskens, Gelis Vreuls alias den vent,

Joannes Heuts vulgo den pater ende Derck Plitzerts.
Met welcke alle hij gegaen is tot in de Greunstraet ende aldaer aengeroepen hebben Niclaes Elven, desselfs huijsvrouw Catarin Bemelmans, Niclaes Peters, Leonardt Errens, Crijstoffel Cleenen, Jan Corvers, Jacobus Hansen. Welcke oijck met hem gedetineerde en d'andere hier voerens genoemde gesellen van den Scheijdt hun getransportert hebben ten huijse van Joannes Pennaerts, alwaer sij tot dijen eijnde zijnde versamlt hebben gevonden Willem Willems, Anton en Reiner Creins, Geijl Coenemans, Xander van den Hoeff ende Joannes Dircks uuijt den Camp, Joannes van den Esschen, desselfs steifsoen Hermanus Keijbets, Joannes Ritzervelt, Jan Broun soene van Peter Broun op den Lichtenberg, Willem Hounen, den ouden vaenesmidt Joannes, den Funck, Peter Arnoldi alias den snaecken Peter, Joannes Peuskens, Hendr. Cornips vulgo den Euijl, den langen scheelen Hollantschen soldaet met blauw monteringe, Henricus Meijers vulgo den Plaer, met noch meer andere dij hij segt niet te connen noemen. Claes Souren, Wijnandt Offermans, Joannes Kersten van de Dreij Vögels, den smidt aen den Virenschat, Merten Scheeren, Mattijs en Jacobus Creuwen, Claes Wereij, met noch andere van de Spekhoelderheijdt, Joannes Moulen, Wilhelmus en Cristian Kirckhoeffs gebroeders, den houfsmidt Cristian Kirckhoeffs, Joannes Vincken uuijt de Weingracht, Willem Quedtvleig, Teunis Quaedvleig, Andreis en Anton Konsten, Arnoldus Souren, Peter Douven, Peter Muijters, Willem aeftrecker op den Veislaep, Merten Vroen, Hans Onvertzaecht, Wilhelmus Ploum, Micheil Winckens, Peter Pesch, Hans Peter Muller, Joannes Vincken van Mercksteen, Arnoldus Paffen, Reiner Wulkens, Gabriel Bruull, Guert Hermans, Joannes Pennaerts, desselfs soen Niclaes en dochter Anna Berb Pennaerts, Sneggen Jan van Twembruggen, Peter Laufs, den voessen Henricus Woecker, de vier afdoenders van Hoensbroeck Mattijs Joannes, Peter en Hendr. Ponts, de twee wevers vaeder en soen, met noch meer andere uuijt de Onderbäncken offte elders.
Dat sij alle te samen hun van daer getransportert hebben tot aen de scheure van dito pastoreij, alwaer Niclaes Elven, Andreis Konsten ende eenige andere met een groef eijser aen de scheurporte een loeck gebroecken hadden, waer door deselve ingekroepen sijnde hun de scheurdeure geopent hebben, waer door sij ingegaen hun verborgen hebben in't baeckhuijs. Ende dat de suster ende meijt van den heer pastor uuijtgecoemen sijnde om hunne beesten aef te voederen, Andreis Konsten, Willem Qaedtvleig, d'afdoenders van Hoensbroeck neffens eenige andere deselve toegevallen, gesleept, mishandelt, aen aermen en beenen gebonden ende dus den keller ingeworpen. Ende dat eenige van sijne gesellen (middeler tijdt hij buijten was) de deure van de slaepcaemere van den heer pastor met een groef houdt met groet gewelt opgeloepen, den heer pastor aen aermen ende beenen gebonden en op sijn bedt nedergeworpen, met kussen ende deekens op desselfs aengesicht geworpen, alle kisten ende schaeppen met gewelt opgebroecken. Dat hij in de keucken sijnde gehoert heft den voors. pastor, desselfs sustere ende meijt seer jammerlijck roepen ende lamenteren, sonder te weeten wij ende wat sijne andere gesellen met deselve aengefangen ende op wat maniere quaelijck getractert, vermits glijck voorseijt hij sijnen post in de keucken gehadt heft.
 Dat hij met sijne gesellen alle aldaer gestoelene gelt, sijlver werck, tinn, cooper kircken gewant, kelck lijne ende wöllen, schincken, verckens en ander vlesch gedraegen hebben ten huijse van Joannes Pennaerts voors. Alwaer dese gestoelene effecten, ongesneden doeck ende alle andere mobilien onder directie van Andries Konsten, Joannes Vinck van Mercksteen, d'afdoenders van Hoensbroek onder hun alle gedeelt hebben.
 Ende dat hij voor sijn deel aldaer becoemen ende geprofitert heft twelf schillengen aen gelt ende thein eelen Pleesen doeck. T'welck hij seijt vercoecht te hebben aen sijnen knecht, aen wijen hij hadde doen geloeven dat hij sulx binnen Aecken gekoecht hadde.  Ende dat sijne andere complicen ooijk jeder sijn deel uuijt desen dievstael genoeten ende geprofitert heeft.
Dat hij doens gewaepent was met eenen saebel ende sijne mede gesellen glijck bij voerige feijten.

Ende mits den daegh voorbij waes, heft men met dese responderingen ende bekentenissen moeten surceeren.
 Ende dijen volgens naer pertinente lecture gehadt te hebben van de selve, heft hij dese mits verclerende niets daerbij ofte daer aef te willen doen, daerbij wel uuijterlijck gepersistert ende wijlen screijvens onervaeren te sijn, verclaert dese behandmirckt
dato, loco ende ten overstaen als boven.Eijgen handt ┼ mirck van Joannes Dircks van de Scheijdt, screijvens onervaeren

Quod attestamur

H. Dortant
H. Dauzenbergh
M. De Macker
ad 19num
et vigesimum


Den beclaegden Joannes Dircks van den Scheijdt wederom alhier gesistert sijnde ende continuerende sijne responderingen ende bekentenissen, veclaert ende bekent waerachtig te wesen dat mede gecooperert heft aen de violente invasie, schroemelijcke knevelarij ende dievstael gescheit tot Twembruggen bij Anna Sijpekotten weduwe Willem Ploum.
 Ende ondervraegt sijnde over de circumstantie van diesen dievstael verclaert hij gedetineerde dat Willem Peuskens hem gedetineerde hadde laeten roepen ten sijnen huijse. Dat hij gedetineerde ten huijse van Willem Peuskens gecoemen sijnde denselven aen hem verhaelt hadde dat Niclaes Elven hem geraportert hadde dat men soude gaen besteelen t huijs van Anna Sijpekotten tot Twembrugge.
 Dat hij gedetineerde met Willem Peuskens instaentelijck daer naer gegaen is ten huijse Micheil Aerets, ende aldaer gevonden hadde Peter Caspar Konig, Peter Caspar Muijters, Leonardt Degens, Micheil Aerets, Srevaes Aerets, Joannes Muijters, Jacob en Hend. Potjens, Willem Peuskens, Meijkens Hans, Lorens van den Esschen, Anton Haeselers alias de Schrouth, Gelis Vreuls alias den vent, Herman Melskens swaeger van Servaes Aerets, Dirck Plijtzerts, Joannes Heuts vulgo den pater, Mattijs Crousen de ouden.
 Dat sij van daer alle met malcanderen hun getransportert hebben tot in de Greunstraet aen de Rutsch, alwaer sij aengeroepen hebbende Niclaes Elven, Niclaes Peters, Crijstoffel Cleenen, met deselve gegaen sijn tot in de Merjenberger boisch. Alwaer sij ten dijen eijnde vergaedert hebben gevonden Anton en Reiner Creins gebroeders, Willem Wilms, Geijl Coenemans, Xander van den Hoeff, Joannes Dircks uuijt den Camp, Joannes van den Esschen, Jan Broun soene van Peter Broun op den Lichtenberg, de vier afdoenders van Hoensbroeck Mattijs, Joannes, Peter en Hend. Ponts vaeder en soenen, met noch een van de wevers ende meer andere uijt d'onderbäncken, Willem Hounen, den ouden vaenen smidt Joannes, Peter Arnoldi alias den snaecken Peter, den Funck, Joannes Peuskens, den langen scheelen Hollantsen soeldaet, Henricus Meijers vulgo den plaer, Hend. Cornips alias den Euijl, Claes Souren, Winandt Offermans, Joannes Kersten, den smidt aen den Virenschat, Merten Scheeren, Mattijs en Jacobus Creuwen, Claes Wereij met noch eenige andere van de Speckholder heijde, Andreis Konsten, Teunis Quaedvleig, Arnoldus Souren, Peter Douven, Joannes Moulen, Willem Quaedtvleig, Wilhelmus en Cristiaen Kirckhoeffs gebroeders, den houfsmidt Cristiaen Kerckhoeffs, Joannes Vincken uuijt de Weingraecht, Hans Onverzaecht, Anton Konsten, Peter Muijters, Willem aeftrecker op den Veisslaep, Merten Vroen, Wilhelmus Ploum, Micheil Winckens, Hans Peter Muller, Peter Pesch, Joannes Vincken van Mercksteen, Arnoldus Paffen, Gabriel Bruul, Reiner Wulkens,
Peter Laufs, den voessen Henricus Woecker, Joannes Teunis wever, Joannes Pennaerts, desselfs soen Niclaes en doechtere Anna Berb Pennaerts, Guert Hermans, Sneggen Jan van Tweembrugge.
 Dat sij alle dus versamlet sijnde saemender handt hun vervoegt hebben ten huijse van Anna Sijpekotten. Alwaer Sneggen Jan van Twembruggen over eene ledder aen eene venstere geclommen, deselve met gewelt opgebroecken ende daer door ten huijse ingeclommen was, denwelcken hun  alle de huijsdeuren beneden hadde coemen openen. Dat een groet deel van sijne mede gesellen doens ten huijse sijn ingevallen. Maer dat hij gedetineerde met noch eenige andere voor t'huijs was blijven schildtwacht houden ende oversulx niet en can specifieeren wat in t huijs gepassert is, als dat hij op sijnen post staende de luijdens uuijt t'huijs seer jammerlijck heft hoeren roepen ende kermen.
 Ende dat eenigen tijdt daer naer deselve wederom sein uuijtgecoemen belaeden met groete paecken behelsende alle gelt, kleederen, leinwant, cooper, tinn en alle andere aldaer vindtbaere mobilien ende effecten. Dewelcke sij alle met malcanderen getransportert hebben tot in den voors. Merjenberger boisch in de soo genoemde Perdtscuijle en aldaer deselve onder hun onder commando van Joannes Vincken van Mercksteen, Andreis Konsten, Micheil Winckens ende d'afdoenders uuijt t'Hoensbroeck verdeelt hebben.
 Dat hij gedetineerde aldaer voor sijn deel becoemen ende genoeten heft seesthien of sieventhien specie schillingen ende eenen tinne schuttel, dewelcke hij segt tot Aecken vercoegt te hebben voor twee specie schillingen. Dat d'andere oijck alle naer proportie hunne deelen daeruuijt becoemen ende genoeten hebben.
 Ende dat hij doens wederom gewaepent was met eenen groeten stoeck ende d'andere alle glijck wije bij de voerige feijten.21°mum

Verclaert ende bekent mede plichtig ende handdaedi te sijn gewest aen den inbruck, schroemelijcke knevelareij ende dievstael gecommitteert ten huijse van Jan Essers op de Magerau.
 Verclaerende voor omstaendigheden dat hij gedetineerde ten huise van Willem Peuskens sijnde aldaer ingecoemen was Niclaes Elven uuijt de Rutsch, denwelcken hun aencondigde dat bij de bande aefgesproecken was van te gaen steelen ten huijse van Jan Essers voorssegt ende dat sij hun souden laeten invinden aen den Aefftersser(?) boisch sijnde aldaer de randevouplace.
 Dat hij gedetineerde vergeselschapt met Willem Peuskens ten dijen eijnde gegaen was ten huijse van Micheil Aerets, alwaer sij gevonde hadden Micheil Aerets, Servaes Aerets, Peter Caspar Konig, Peter Caspar Muijters, Jacob en Hend. Potjens, Joannes Muijters, Leonardt Degens, Lorens van den Esschen, Mattijs Crousen den ouden, Gelis Vreuls alias den vent, Herman Cornips, Anton Haeselers alias de Schrouth, Derck Plijtzerts, Herman Melskens swaeger van Servaes Aerets, Meijkens Hans, Jan Heuts vulgo den pater.
 Dat sij alle te saemen van daer gegaen sijn tot aen den Aeltersser boisch alwaer sij oijck ten dijen eijnde vergaedert hebben gevonden: Xander van den Hoeff, Joannes Dircks uuijt den Camp, Anton en Reiner Creins gebroeders, Willem Wilms, Geil Coenemans, Joannes van den Esschen met desselfs steifsoen Hermanus Keijbets, Jan Broun soene van Peter Broun op den Lichtenberg, de vier afdoenders van Hoensbroeck Mattijs, Joannes, Peter en Hend. Ponts vaeder en soenen, de twee wevers met noch meer andere uuijt de Onderbäncken, Willem Hounen, den ouden vaenen smidt Joannes, Peter Arnoldi alias snaecken Peter, den Funck, Henricus Meijers vulgo den Euijl, Joannes Peuskens, den langen Scheelen Hollantsen soldaet, Claes Souren, Winandt Offermans, Joannes Kersten aen de Dreijvögels, den houfsmidt aen den Virenschat, Merten Scheeren, Mattijs en Jacobus Creuwen gebroeders, Niclaes Wereij, met noch meer andere van de Speckhoelder heijde, Andreis Konsten, Teunis Quaedtvleig, Arnoldus Souren, Peter douven, Joannes Moulen, Willem Quaedtvleig, Joannes Vincken uuijt de Weingraecht, Wilhelmus ende Cristiaen Kickhoeffs gebroeders, den houfsmidt Cristaen Kerckhoeffs, Hans Unvertzaeght, Anton Konsten, Peter Muijters, Merten Vroen, Willem den aftrecker op den Veisslaep, Wilhelmus Ploum, Micheil Winckens, Hans Peter Muller, Peter Pesch, Joannes Vincken van Mercksteen, Arnoldus Paffen, Gabriel Bruul, Reiner Wulkens, Peter Laufs, den voessen Henricus Woecker, Jan Teunis wever, Joannes Pennaerts, desselfs soen Niclaes en dochtere Anna Berb Pennaerts, Guert Hermans, Sneggen Jan van Twembruggen, Niclaes Elven, Niclaes Peters, Leonardt Errens, Crijstoffel Cleenen, Jacobus Hansen.
Van alwaer sij alle te saemen gegaen sijn tot aen t' huijs van voors. Jan Esser ende dat hij onder de de leste van deselve sijnde bij seine aencoemste de deure van t voors. huijs alreets geopent heft gevonden. Ende dat hij doens met d'andere ten huijse ingevallen sijnde de meijt seer quaelijck getractert, aermen en beenen te saemen gebonden ende in eene spinde eerst en daer naer in den keller geworpen. Dat sij insgelijcks de huijsvrouwe van Jan Essers aermen ende beenen bij malcanderen gebonden ende ooijck in den keller ingewoorpen hadden. Dat sij verders de voors. vrouwe in den keller hebben gebrant mat faeckelen van aen de hacssen aen tot aen haeren ruck ende dat hij met de villers van Hoensbroeck deselve vrouw met de aengestoeckene faeckelen heft helpen brennen om deselve te dwingen ende doen seggen alwaer haer gelt was.
 Dat sij doens alle gelt, leinwaet, doeck, kleederen, tinn, cooper ende andere , alle aldaer gestoelene effecten onder hun gedraegen in eenige bempden ontrint d'Auffden gelegen, alwaer sij de verdeelinge der voors. gestoelene effecten onder directie van den ouden aefdoender van Hoensbroeck, Micheil Winckens en Joannes Vincken van Mercksteen gemaeckt hadden. En dat hij voor sijn aendeel gekregen hadde dreij gantze ducatons ende dat d'andere sijne mede gesellen oijck elck sijn portie gekregen ende geprofitert heft.
 Ende dat hij doens gewaepent was met sijnen saebel ende d'andere glijck bij voerige feijten.


ad 22°mum

Verclaert ende bekent mede plichtig ende handaedig te sijn gewest aen de inbruck, knevelareij ende dievstael gecommittert ten huijse van Joannes Toeren tot Ritzervelt in Augusti 1741. Voegende voor omstaendigheijt dat Niclaes Elven uuijt de Rutsch, wesende ten huijse van Willem Peuskens hem aldaer heft laeten roepen ende heft aengecondigt desen te committerenden dievstael.
 Dat dijen volgens hij vergeselschaept met Peter Caspar Muijters sich getransporter heft ten huijse van Micheil Aerets, alwaer sij den voors. Micheil Aerets gevonden met desselfs soen Servaes Aerets. Ende sij te saemen uijtgegaen sijnde tot in den Dormig aengetroeffen hebben Joannes Muijters, Willem Pouskens. Mattijs Crousen den ouden, Jacob ende Hend. Potjens, Leonardt Degens, Lorens van den Esschen, Herman Cornips, Anton Haeselers alias de schrouth, Derck Plijtzerts, Gelis Vreuls alias de vent, Herman Melskens voorsschreven, Meijkens Hans, Joannes Heuts den pater ende Peter Caspar Konig den welcken oijck ten huijse van sijnen sweijgervaeder was.


Met welcken sij hunnen wegh gecontinuert hebben tot aen die bestimde place in de Greunstraet alwaer sij tot dijen eijnde vergaedert hebben gevonden Niclaes Elven, desselfs steifdoechtere Berb Beckersverkleedt met eenen blauwen mans kittel, Niclaes Peters, Crijstoffel Cleenen, Leonardt Errens, Jacobus en Nicolaas Hansen uuijt de Nachtegael.
 Dat sij alle dus vergaedert sijnde te saemen gegaen tot op eene graespleij naest bij t selve Ritzervelt gelegen, alwaer sij gevonden hebben hun aefwaechtende Xander van den Hoeff, Joannes Dircks uuijt den Camp, Anton en Reiner Creins gebroeders, Willem Wilms, Geijl Coenemans, Joannes van den Esschen, desselfs steifsoen Herman Keijbets ende Joannes Ritzervelt, Jan Broun soene van Peter Broun voors. Willem Hounen, Joannes Peuskens, den langen schilen Hollantsen soeldaet, den Funck, Hend. Cornips, Henricus Meijers, Peter Arnoldi alias den snaecken Peter, den ouden vaenen smidt Joannes, Claes Souren, Winandt Offermans, Joannes Kersten, de vier aefdoenders van Hoensbroeck, Mattij, Joannes, Peter ende Hend. Ponts vaeder en soenen, neffens de twee wever van dito Hoensbroeck, met noch meer andere van d'Onderbäncken ofte daer an gelegene plaecen.
Den houfsmidt aen den Virenschat, Merten Scheeren, Mattijs en Jacobus Creuwen, Claes Wereij met noch eenige andere van de Speckhoelder heijdt.
 Andreis Konsten, Teunis Quaedtvleig, Arnoldus Souren, Peter Douven, Joannes Moulen, Cristiaen en Wilhelmus Kickhoeffs, den houfsmidt Cristiaan Kirckhoeffs, Willem Quaedtvleig, Joannes Vincken uuijt de Weingraecht, Hans Unvertzaecht, Anton Konsten, Merten Vroen, Peter Muijters, Willem aeftrecker op den Veistlaep, Wilhelmus Ploum, Micheil Winckens, Peter Pesch, Hans Peter Muller, Joannes Vincken van Mercksteen, Arnoldus Paffen, Gabriel Bruul, Reiner Wulkens, Peter Laufs, Joannes Teunis wever, den voessen Henricus Woecker, Joannes Pennaerts, desselfs soen Niclaes ende de doechtere Anna Berb Pennaerts, Guert Hermans, Sneggen Jan van Tweembruggen, met noch een groet getael andere dij hij in desen dievstael soo wenig als de voerige segt niet te kennen.
 Dat sij't voors. huijs vernaedert hebbende, Niclaes Elven uuijt de Rutsch met een groef eijser een loeck met gewelt gebroecken heft naest de huijs deure, waerdoor denselve ingecroepen sijnde de huijsdeure geopent heft. Dat hij gedetineerde met een groet deel van sijne mede gesellen ingevallen is, Niclaes Elven, Joannes Vincken tot Mercksteen, Andreis Konsten, d'aefdoenders van Hoensbroeck ende andere de vrouw op't bed liggende aengegreipen hebben, gebonden ende mishandelt. Waerop hij met d'andere complicen hebben de kisten ende scaeppen in't selve huijs te vinden, waeren opgebroecken, daeruuijt ontvoert ende gestoelen eene merckelijcke quantiteijt doeck, kleederen ende andere effecten in't selve huijs vindtbaer.
 Dat sij met dese gestoelene saecken gegaen sijn op eene graesplaece niet verre van't selve huijs aefgelegen, alwaer sij dese gestoelene effecten saemende handt onder directie van Joannes Vincken van Mercksteen en d'aefdoenders van Hoensbroek verdeelt hebben. Dat hij gedetineerde voor sijn paert becoemen heft ontrint de dreij pattacons aen gelt ende dat d'andere oijck hun deel geprofitert ende becoemen hebben.
 Dat hij doens wederom gearmeert was met sijnen saebel ende d'andere glijck bij voerige feijten


Ad 23um

Verclaert verders mede present ende geassistert te hebben aen de huijsbraeck, knevelareij ende dievstael begaen ten huijse van Jan Ceulaerts op de Loecht voorleden jaer.
 Ende ondervraegt sijnde over de omstandigheden van dit feijt segt den gedetineerde dat Niclaes Elven uuijt de rutsch hem hadde laeten roepen ten huijse van Willem Peuskens ende aengecondigt dat hij sich soude laeten invinden ten huijse van Micheil Aerets. Alwaer gevonden den selven avent Micheil Aerets, Willem Peuskens, Joannes Muijters, Lorens van den Esschen, Peter Caspar Konig, Peter Caspar Muijters, Jacob ende Hend. Potjens, Servaes Aerets, desselfs swaeger Herman Melskens, Leonard Degens, Gelis Vreuls alias  den vent, Meijkens Hans, Derck Plijtzerts, Anton Haeselers, Herman Cornips, Mattijs Crousen den ouden.
 Ende saemen gegaen tot in eene weijde naest bij Joannes Kersten huijs gelegen, alwaer vergaedert hebben gevonden ten dijen eijnde Anton en Reiner Creins, Willem Wilms, Geijl Coenemans, Xander van den Hoeff, Joannes Dircks uuijt den Camp, Joannes van dem Esschen, Hermanus Keijbets, Jan Broun soene van Peter Broun voors. de vier aefdoenders van Hoensbroeck, Mattijs, Joannes, Peter ende Hendr. Ponts vaeder ende soenen, de twee wevers van dito Hoensbroeck met noch eenige andere uuijt de Onderbancken dij hij segt niet te kennen, Willem Hounen, den ouden vaenen smidt Joannes, den Funck, Hend. Cornips, Joannes Peuskens, den langen scheelen Hollaentsen soeldaet, Henricus Meijers vulgo den Plaer, Peter Arnoldi, Claes Souren, Winandt Offermans, Joannes Kersten, den houfsmidt aen den Virenschat, Merten Scheeren, Claes Wereij, Mattijs en Jacobus Creuwen, met noch meer andere van de Speckholderheijdt, Andreis Konsten, Teunis Quaedtvleig, Arnoldus Souren, Peter Douven, Joannes Moulen, Joannes Vincken uuijt de Weijngracht, Wilehelmus en Cristian Kirckhoeffs, Willem Qyaedtvleig, Hans Unverzaecht, Anton Konsten, Peter Muijters, Merten Vroen, Willem aeftrecker op den Veisslaep, Wilhelmus Ploum, Micheil Winckens, Hans Peter Muller, Peter Pesch, Joannes Vincken van Mercksteen, Arnoldus Paffen, Gabriel Bruul, Reiner Wulkens, Peter Laufs, Joannes Teunis wever, den voessen Henricus Woecker, Joannes Pennaerts desselfs soen Niclaes ende doechtere Anna Berb Pennaerts, Guert Hermans, Sneggen Jan van Tweembruggen, Niclaes Peters, Niclaes Elven, Jacobus Hansen, Cristoffel Cleene.
 En saemender handt van daer hun vervoegt hebben tot aen't voors. huijs van Jan Ceulaerts, alwaer Joannes Kersten met noch eenige andere hebben met een groef ijser met groete fortie ende gewel een loeck gebroecken neffens de huijsdeure. Waerdoor d'afdoenders van Hoensbroeck en Niclaes Elven ingecroepen sijnde de huijsdeure geopent hebben.
 Dat hij doens uuijt ordre van Joannes Vincken van Mercksteen buiten de port gegaen is schildtwacht houden, sonder te kunnen seggen wat sijne mede complicen in't huis ingevallen sijnde aldaer verricht hebben, als dat hij de vrouwe van t huijs heft horen jaemerlijck roepen ende lamenteren.
 Dat luttel daernaer sijne mede complicen uuijt den huijse aldaer ontvoert ende gestoelen hebben alle vindtbaer gelt, leinwaet, tinn, cooper ende andere mobiliën, welcke gestoelene saecken sij getransportert hebben tot in de weijde ende huijse van Joannes Kersten.Alwaer de verdeelinge onder hun onder directie van Joannes Kersten, Andreis Konsten, Merten Vroen ende Joannes Vincken van Mercksteen gemaeckt is worden, ende sulx in bijwesen ende presentie van de huijsvrouw van Joannes Kersten.
 Dat hij voor sijn aendeel aen gelt gekregen ende geprofiteert heft ontrint de twelf specie schillingen, ende dat de andere oijk hunne portiën ende naer hun genoemen hebben.
 Ende dat hij doens gewaepent was ende sijne mede complicen glijck bij voerige feijten.


Ad 24um

Ondervraegt sijnde over d'invasie, knevelareij ende dievstael geperpetreert te huijse van Aeret Lutgens in den Banck, heeft verclaert daer bij present te sijn gewest.
 Ende dat Niclaes Elven uuijt de Rutsch desen te begaenen dievstael hem heft coemen aenbrengen ten huijse van Willem Peuskens.
 Dat hij dijenvolgensgegaen is met den voors. Peuskens ten huijse van sijnen schweiiger vaeder Michiel Aerets, alwaer sij gevonden hebben Servaes Aerets endesselfs swaeger Herman Melskens, Peter Caspar Muijters, Joannes Heuts vulgo den pater, Meijkens Hans, Gelis Vreuls, Herman Cornips, Leonardt Degens, Mattijs Crousen den ouden, Joannes Muijters, Jacob en Hend. Potjens, Anton Haeselers, Derck Plijtzerts, Lorens van den Esschen.
 Van welck huijs hij met sijnen sweijger vaedere ende d'andere boven genoemde gegaen sijn tot in de Greunstraet. Alwaer sij oijck gevonden hebben Xander van den Hoeff, Joannes Dircks uuijt den Camp, Anton en Reiner Creins, Willem Wilms, Geijl Coenemans, Joannes van den Esschen, Herman Keijbets, Jan Ritzervelt, Jan Broun soene van Peter Broun, Willem Hounen, Joannes Peuskens, den langen scheelen Hollandtsen soeldaet, den ouden vaenen smidt Joannes, den Funck, Hend. Cornips, Henricus Meijers, Peter Arnoldi, Claes Souren, Winandt Offermans, Joannes Konsten, de vier aefdoenders van Hoensbroeck met de twee wevers van dito Hoensbroeck ende meer andere hem onbekenden soo uijt t'Hoensbroek, Onder bäncken, ofte daer ontrint gelegene plaecen, den houfsmidt aen den Virenschat, Merten Scheren, Claes wereij, Mattijs ende Jacobus Creuen met noch meer andere van de Speckhoelder heijde, Andreis Konsten, Teunis Quaedtvleig, Arnoldus Souren, Peter Douven, Joannes Moulen, Wilhelmus ende Critiaen Kirckhoeffs den houfsmidt, Cristiaen Kirckhoeffs, Joannes Vincken uuijt de Weingracht, Willem Quaedtvleig, Hans Onverzaecht, Anton Konsten, Peter Muijters, Willem aeftrecker op den Veistlaep, Merten Vroen, Wilhelmus Ploum, Micheil Winckens, Hans Peter Muller, Peter Pesch, Joannes Vincken van Mercksteen, Arnoldus Paffen, Gabriel Bruul, Reiner Wulkens, Peter Laufs, Joannes Teunis wever, den voessen Henricus Woecker, Joannes Pennaerts, desselfs soen Niclaes ende doechtere Anna Berb Pennaerts, Guert Hermans. Niclaes Elven, Niclaes Peters, Crijstoffel Cleenen, Leonardt Errens, Jacobus ende Niclaes Hansen uuijtde Nachtegael.
 Adderende corrigendo dat sijne voors. Complicen niet alle in die Greunstraet gecomparert en sijn gewest, maae dat sij eenige gevonden hebben ten huijse van Joannes Vincken tot Mercksteen ende eenige in der Banck op een velt niet verre aefgelegen t'voors. huijs.
 Dat sij alle aeldaer hun bij malcanderen gevonden hebbende, gegaen sijn tot aen t'huijs van Aeret Lutgens, ende dat sijne gesellen de deure van t'huijs met groet gewelt geforceert ende opgeloepen. Middeler wijle Joannes Vincken hem gecommandert hadde buijten in de weijde schildtwacht houden, dat hij oversulx niet en can seggen wat in t'voors. huijs gepassert is, als dat hij die luijdens seer jaemerlijck heft hoeren lamenteren.
 Ende dat oijck eenigen tijdt daernaer uuijt den voors. huijse gecoemen sijn, belaeden met gelt ende alle aldaer vindtbaere effecten ende mobilien sijne mede gesellen. Welcke oijck door hun gedraegen sijn aen eenen cleenen boisch ofte weijdt niet verre van daer gelegen. alwaer de verdeelinge onder directie van d'aefdoenders van Hoensbroeck, Micheil Winckens, Joannes Vincken van Mercksteen geschiet was.
 Ende dat hij voor sijn aendeel genoeten ende geprofitert ontrint de twintig schillingen ende d'andere sijne gesellen naer proportie.
 Dat hij ende sijne mede gesellen doens gewaepent waeren glijck bij de voerige feijten.


25um

Bekent insgelijcks mede gecooperert ende geassistert te hebben aen den inbruek, knevelareij ende merckelijcken dievstael ten huijse van Mattijs Koeckelkorn aen den Stiegel. Ende dat Niclaes Elven uuijt de Rutsch ten huijse van Willem Peuskens hem diesen dievstael heft coemen aenbrengen.
 Dat hij met voors. Willem Peuskens gegaen is ten huijse van sijnen sweijger vaedere alwaer oock was Peter Caspar Konig, met welcke dreij hij gegaen is ende daer ontrint gevonden heft Servaes Aerets, desselfs swaeger Herman Melskens, Meijkens Hans, Joannes Heuts den pater, Gelis Vreuls, Derck PLijtzerts, Anton Haeselers, Lorenz van den Esschen, Herman Cornips, Leonard Degens, Willem Peuskens, Mattijs Crousen, Joannes Muijters, Jacob en Hend. Potjens tot in de Greunstraet ten huijse van Niclaes Elven voors., alwaer sij gevonden hebben in den voors. Elven ende Niclaes Peters.
 Dat sij aldaer uuijtgegaen sijnde in den wegh aengetroeffen hebben ende bi hun gecoemen sijn Leonardt Errens, Crijstoffel Cleenen, Jacobus ende Niclaes Hansen,Anton en Reiner Creins, Willem Wilms, Geijl Coenemans, Xander van den Hoeff, Joannes Dicks uuijt de Camp
Jan Corvers, de vier aefdoenders van Hoensbroeck met noch de twee wevers van dito Hoensbroeck ende noceenige andere gesellen bij hun wesende, Gabriel Bruul, Reiner Wulkens, Peter Laufs, den voessen Henricus Woecker, Joannes Teunis wever, Joannes Pennaerts, Joannes Pennaerts, desselfs soen Niclaes ende doechtere Anna Berb Pennaerts, Guert Hermans, Sneggen Jan van Tweembruggen.
 Ende gearrivert sijnde tot op Chevemont, henne sij aldaer vergaedert gevonden Andreis Konsten, Teunis Quaedtvleig, Arnold Souren Peter Douven, Joannes Vincken tot Mercksteen, Arnoldus Paffen.
 Dat sij alle dus te saemen gegaen sijn tot op de Pannes heijdt, alwaer sij tot dijen eijnde oijck versamlet gevonden hebben den ouden vaenen smidt Joannes, Henricus Meijers, den Funck, Hend. Cornips, Peter Arnoldi, Joannes Peuskens, den langen scheelen hoollantsen soldaet, Joannes van den Esschen, Joannes Ritservelt, Jan Broun, Claes Souren, Winandt Offermans, Joannes Kersten, den Houfsmidt aen den Virenschat, Merten Scheeren, Claes Wereij, Mattijs en Jacobus Creuwen met noch meer andere van de Speckhoelder heijde, Joannes Moulen, Cristiaen ende Wilhelmus Kerckhoeffs, Joannes Vincken uuijt de Weingracht, Willem Quaedtvleig, den houfsmidt Cristaen Kirckhoeffs, Wilhelmus Ploum, Micheil Winckens, Hans Peter Muller, Peter Pesch, Hans Onverzaecht, Peter Muijters, Anton Konsten, Merten Vroen, Willem aeftrecker op den Veistlaep.
 Dat sij alle saemender handt sich vervoegt hebben aen t'voors. huijs, alwaer Niclaes Elven, d'aefdoenders van Hoensbroeck, ende meer amdere de scheur porte met gewelt geforceert ende daer door ingecoemen sijn. Ende dat hij uuijt ordre van Micheil Winckens op den mist hoeff schildtwacht gehouden heft, oversulx niet posetive seggen can wat sijne complicen binnen s'huijs aengefangen hebben, maer dat hij de luijdens van't huijs miserabelijck heft hoeren roepen ende kermen. Dat sijne voormelde gesellen daernaer sijn uuijtgecoemen met allerhandt sorte van mobilien, eene merckelijcke somme gelts, (cooper, tinn = doorgehaald) vleesch.
 Welcke ontvoerde saecken sij gelaeden hebben op een perdt toebehoerende aen eenen van de stiefsoenen van Teunis Quaedtvleig ende oick ten deele onder hun gedraegen ten huijse van Anton Konsten, alwaer sij deselve gestoelene saecken verdeelt hebben onder directie van Joannes Vincken van Mercksteen, Micheil Winckens, d'aefdoenders van Hoensbroeck, Niclaes Elven ende Joannes Kersten.
 Bekennende hij gedetineerde voor sijn aendeel becoemen te hebben eene Franse pistool uuijt handen van Micheil Winckens ende dat d'andere oick hunnenportiens genoeten ende geprofitert hebben. Mede dat hij ende sijne andere complicen wederom gewaepent waeren glijck bij de voerige feijten.

 Verders den gedetineerde verclaert ende bekent dat hij oick met sijne schweijgerin Marie Aerets ontrint anderhalf jaer vleeschlick ende scandeleuslick geconversert heft. Ende dat sijne voors. sweijgerin aen hem heft coemen bekent maecken dat sij een kint ter werelt gebroegt hadt ende dat naer gehadde ghedoepe t'selve gestoerven was. Dat sij t'selve in den keller verbogen hadde gehadt, ende daer naer t'selve gelegt hadde op den neeren naer de weijde boven hoch op stock(?) ende t'selve gebonden was in eenen ouden schoerteldoeck met begeerte dat hij t'selve ijverants clandestinelijck begraeven soude. T'welck hij verclaert oijck gedaen te hebben in voorleden maent maij sonder den precisen daegh ofte naecht te connen desijneren, maer dat hij deselve vreucht op't moeren landt van sijnen sweijger vaeder in der naecht op't midden van't selve stuck landts in de aerde gestoecken heft ontrint de diepte van twee à dreij voeten.

 Ende naer dijen aen den gedetineerde Joannes Dircks van d'r Scheidt dese, sijne responderingen ende bekentenissen deudelijck ende van worde tot worde voorgelesen sijn worden ende ondervraegt ofte hij oick aen eenige kercke dievereijen plichtig was, heft sulx absolute ontkent. Mede aen denselven aefgevraegt sijnde ofte hij iets wilde bij voegen ofte aefdoen heft verclaert van neen ende daerbij per totum overal te blijven persisteren ende vervolgens dese mits hij screijvens onervaeren te sijn verclaert, eijgenhandigs behandtmerckt, dato, loco ende ten overstaen quibus supra.Eijgen handt ┼ mirck van Joannes Dircks van de Scheijdt, screijvens onervaeren

Quod attestamur

H. Dortant
H. Dauzenbergh
M. De Macker
Peter Cremers
Petr. Dautzenbergh, SecretarisNaar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER