DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoorRecollectie Joannes Mertens 12 dec. 1743
— Algemeen Rijksarchief te Brussel  OFB 1266 —

 
.................................


Recollitie van Joannes Mertens
heden den 12decembris 1743 ten
overstaen van  Dionys De La Haije,
Alexander Souren, schepenen van
Kerkrode, Peter Hulsgens ende Wil-
lem Kessels schepenen der justitie
van Mercxstein hiertoe special.
geassumeert ende dan mij Peter
Caspar Poyck greffier op den Cas-
teele van s'Hertogenrode, idque
over desselfs responderingen ende
bekentenissen gedaen bij scherper
examinatie den 30. octobris 1743
 
Eodem et coram iisdem den gedetineerde Joannes
Mertens alhier in judicio gesisteert sijnde extra
locum torturæ, pedibus et manibus liberis, semo-
to omni terrore, om achtervolgens den Decreto
van heden over sijne op den 30. octobris 1743,
gedaene responderingen ende bekentenissen in
forma juris gerecolleert te worden, ende naer dij-
en denselven in handen van den oudsten preside-
rende schepen den eedt de dicenda veritate heeft
uijtgeswooren, heeft den beclaeghde naar gehadt
hebbende lecture van sijne voors. gedaene respon-
deringen de novo bekent ende geconfirmeert, dat
hij met die complicen daerbij gedenuntieert na-
mentlijck met
Laurens Reumgens, Joannes Rehaen,
Michiel Kersten, Caspar Hooghkirchen,
Merten Scheren, Christiaen Geilens,
Andries Conssen, Lenard Geurtzen,
Niclaes Rootcrants, Houpert Meijers,

ende meer andere complicen door hem bij sijne
voors. bekentenissen breeder genomineert, plichtig
ende hantdaedigh is geweest aen verscheijdene
inbreuck, knevelerijen, ende diefstallen, ende ver-
volgens verclaert denselven daerbij te persisteren.

Verders aen den gedtineerde Joannes Mertens van
woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde
sijne responderingen ende bekentenissen bij scher-
per examinatie gedaen aengaende die geten-
teerde diefstallen ten huijse van d'hre pastoor
op den Scheidt, ende ten huijse van Hendrick Daut-
zenbergh op den Lichtenbergh
door hem ende

sijne genoemde Complicen op Aller heijligen dag
s'avonts van den jaere 1742 gecommitteert
heeft den beclaeghde nochmaels bekent ende
gepersisteert aen dese getenteerde diefstallen met
sijne hiervoor genoemde complicen mede gehol-
pen ende geassisteert te hebben, gelijck oock doens
van meijninge te sijn geweest die meergemelde
huijsen t'invaderen, ende te besteelen, verclae-
rende nochmaels doens versien te sijn geweest
met eenen grooten stock ende sijne voors. compli-
cen met stocken resp. snaphaenen ende sack-
pistoelen.

Item aen den gedetineerde van woorde tot woorde
duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs bekentenis-
sen bij scherper examinatie gedaen aenaende
den inbreuck ende diefstal geperpetreert in den
vasten avont 1741 op den nieuwen hoff Waerden
heeft denselven nochmaels verclaert ende geper-

sisteert waer te sijn, dat hij aen desen begaenen
inbreuck ende diefstal medeplichtigh ende
hantdaedigh is geweest, persisterende den be-
claeghde insgelijx bij alle circumstantien dijen
aengaende bij sijne voorige bekentenissen breeder
aangehaelt, gelijck oock denselven nochmaels is
bekennende uijt desen diefstal voor sijn deel
geprofiteert te hebben neghen ad thien ponden
verckenspeck, ende een half brood ende doens
versien te sijn geweest met eenen grooten stock,
ende dat sijne mede complicen gewapent waren
met stocken, resp snaphaenen ende sackpis-
toelen.

Verders aen den voors. gedetineerde van woorde
woorde duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs
responderingen ende bekentenissen bij scherper
examinatie gedaen aengaende den inbreuck
knevelerijen, ende diefstal geperpetreert in febru-
ario 1742 ten huijse van d'hre pastoor van Ma-
ienbergh
, heeft denselven nochmaels bekent

ende gepersisteert waer te sijn aen desen in-
breuck ende diefstal mede geassisteert te heb-
ben, confirmerende den beclaeghde alle omstan-
digheijden bij sijne voorige responderingen dijer
t halven aengehaelt, als mede seght nochmals
uit desen diefstal voor sijn deel geprofiteert te
hebben ses specie schillingen, ende eene halve
verckenschinck, ende gewapent te sijn geweest
als voorschr.

Item aen den gedetineerde Joannes Mertens van
woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde
desselfs responderingen ende bekentenissen ge-
daen aen gaende den inbreuck ende diefstal
in't beginsel van augusti 1742 begaen ten huij-
se van Anna Sijpekotten tot Twembruggen
, heeft

denselven weluijtterlijck nochmaels gepersisteert
waer te sijn aen desen diefstal medegeholpen te
hebben, persisterende denselven nochmaels bij allen
hetgene hij aengaende desen diefstal bij sijne voors.
responderingen breeder heeft aengehaelt ende dat
hem genomen drij schillingen ende een mans hembd
alsmede dat hij ende sijne gesellen sijn gewapent
geweest als voorschr.

Verders aen voors. gedetineerde van woorde tot woorde
duijdelijck voorgelesen sijnde sijne bekentenissen bij
scherper examinatie gedaen aengaende den dief-
stael gecommittert ten huijse van Jan Essers op de
Magerouw
, heeft denselven wel uijtterlijck noch

als oock die complicen door hem in sijne voors. be-
kentenissen raeckende desen diefstal breeder
aengehaelt ende gedenuntieert, persisterende den-
selven insgelijcx uijt die aldaer gestoelene saecken
voor sijn deel geprofiteert te hebben thien schillingen
ende een vrouwen hembd ende dat hij ende sijne
complicen doens sijn gewapent geweest gelijck bij
die voor gaende feiten.


Item aen den gedetineerde van woorde tot woorde
duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs responderingen
ende bekentenissen aengaende den inbreuck, kne-
velerijen, ende diefstal begaen ten huijse van Mat-
thijs Kockelkorn aen den Steege
l, heeft denselven

bij sijne aldaer gedaene bekentenissen overal noch
maels soo ten sijnen opsichte, als oock ten regarde
van sijne daerbij gedenuntieerde complicen gepersis- 
teert, blijvende denselven insgelijcx persisteren
uijt desen diefstal voor sijn deel geprofiteert te
hebben twelf schillingen, ende een bruijn mans ca-
misoel ende doens met sijne gesellen wederom ge-
waepent te sijn geweest, gelijck die voorige occa-
sies.

Item aen den gedetineerde Joannes Mertens van woor-
de tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs
responderingen ende bekentenissen bij scherpere
examinatie gedaen aengaende den inbreuck kne-
velerijen ende diefstal gecommitteert ten huijse
van Aret Lutgens in der Banck
, heeft den be-

claeghde bij sijne aldaer gedaene bekentenissen
nochmaels per totum soo ten sijne opsichte
als ten regarde van sijne complicen gepersisteert
bekennende denselven oock nochmaels uijt de-
sen diefatel voor sijn deel geprofiteert te heb-
ben vijf en eenen halven schillingen, ende
een broodt, als mede seght nochmaels doens met
sijne complicen gewapent te sijn geweest als voor

Eijndelijck aen den gedetineerde van woorde tot woor-
de duijdlijck voorgelesen sijnde desselfs responde-
ringen ende bekentenissen gedaen aengaende
die respective inbreuck ende diefstallen door hem
ende sijne genoemde complicen in diverse reijsen
begaen soo op den huijse van Erenstein, als op
desselfs gewanden, heeft denselven nochmaels
bij sijne voors. responderingen gepersisteert, con-
firmeerende nochmaels die daerbij bekende vleesch,
broodt ende vruchten gestoelen ende voor hem
en sijne familie behouden ende geconsumeert
te hebben.


Ende naer dijen aen den voors. gedetineerde dese
recollitie van woorde tot woorde duijdelijck is wor-
den voorgelesen, ende denselven ondervraeght
off hij iet wilde daerbij ofte daervan doen, heeft
verclaert van neen, ende bij den inhout deser
recollitie over al te persisteren. t'oirconde heeft
den gedetineerde dese mits schrijvens onerbaeren,
gehantmerckt. dato, loco, en ten overstaen als
boven, was onder teeckent als volght: handt-
merck (per modum hujus + ) van Joannes
Mertens, verders stont: quod attestamur ende
geteeckent: D. DeLaHaije schepen, A. Souren
schepen, Peter Hulsgens schepen, W. Kessels
schepen  ac deinde: P.C. Poyck greffier.

Par Copie Conforme a L'original

G.M.J. De Tiege    L.J. Poswick


Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER