DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoorRecollectie Joannes Mertens 12 dec. 1743
— Algemeen Rijksarchief te Brussel  OFB 1266 —

 
                                 


Recollitie van Joannes Mertens
heden den 12decembris 1743 ten
overstaen van  Dionys De La Haije,
Alexander Souren, schepenen van
Kerkrode, Peter Hulsgens ende Wil-
lem Kessels schepenen der justitie
van Mercxstein hiertoe special.
geassumeert ende dan mij Peter
Caspar Poyck greffier op den Cas-
teele van s'Hertogenrode, idque
over desselfs responderingen ende
bekentenissen gedaen bij scherper
examinatie den 30. octobris 1743
 
                         Eodem et coram iisdem den gedetineerde Joannes
                         Mertens alhier in judicio gesisteert sijnde extra
                         locum torturæ, pedibus et manibus liberis, semo-
                         to omni terrore, om achtervolgens den Decreto
                         van heden over sijne op den 30. octobris 1743,
                         gedaene responderingen ende bekentenissen in
                         forma juris gerecolleert te worden, ende naer dij-
                         en denselven in handen van den oudsten preside-
                         rende schepen den eedt de dicenda veritate heeft
                         uijtgeswooren, heeft den beclaeghde naar gehadt
                         hebbende lecture van sijne voors. gedaene respon-
                         deringen de novo bekent ende geconfirmeert, dat
                         hij met die complicen daerbij gedenuntieert na-
                         mentlijck met Laurens Reumgens, Joannes Rehaen,
  
                       Michiel Kersten, Caspar Hooghkirchen, Merten
  
                       Scheren, Christiaen Geilens, Andries Conssen, Lenard
                         Geurtzen, Niclaes Rootcrants, Houpert Meijers
,
                         ende meer andere complicen door hem bij sijne
                         voors. bekentenissen breeder genomineert, plichtig
                         ende hantdaedigh is geweest aen verscheijdene
                         inbreuck, knevelerijen, ende diefstallen, ende ver-
                         volgens verclaert denselven daerbij te persisteren.


                         Verders aen den gedtineerde Joannes Mertens van
                         woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde
                         sijne responderingen ende bekentenissen bij scher-
                         per examinatie gedaen aengaende die geten-
                         teerde diefstallen ten huijse van d'hre pastoor
                         op den Scheidt, ende ten huijse van Hendrick Daut-
                         zenbergh op den Lichtenbergh
door hem ende
                         sijne genoemde Complicen op Aller heijligen dag
                         s'avonts van den jaere 1742 gecommitteert
                         heeft den beclaeghde nochmaels bekent ende
                         gepersisteert aen dese getenteerde diefstallen met
                         sijne hiervoor genoemde complicen mede gehol-
                         pen ende geassisteert te hebben, gelijck oock doens
                         van meijninge te sijn geweest die meergemelde
                         huijsen t'invaderen, ende te besteelen, verclae-
                         rende nochmaels doens versien te sijn geweest
                         met eenen grooten stock ende sijne voors. compli-
                         cen met stocken resp. snaphaenen ende sack-
                         pistoelen.

                         Item aen den gedetineerde van woorde tot woorde
                         duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs bekentenis-
                         sen bij scherper examinatie gedaen aenaende
                         den inbreuck ende diefstal geperpetreert in den
                         vasten avont 1741 op den nieuwen hoff Waerden,
                         heeft denselven nochmaels verclaert ende geper-
                         sisteert waer te sijn, dat hij aen desen begaenen
                         inbreuck ende diefstal medeplichtigh ende
                         hantdaedigh is geweest, persisterende den be-
                         claeghde insgelijx bij alle circumstantien dijen
                         aengaende bij sijne voorige bekentenissen breeder
                         aangehaelt, gelijck oock denselven nochmaels is
                         bekennende uijt desen diefstal voor sijn deel
                         geprofiteert te hebben neghen ad thien ponden
                         verckenspeck, ende een half brood ende doens
                         versien te sijn geweest met eenen grooten stock,
                         ende dat sijne mede complicen gewapent waren
                         met stocken, resp snaphaenen ende sackpis-
                         toelen.

                         Verders aen den voors. gedetineerde van woorde
                         woorde duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs
                         responderingen ende bekentenissen bij scherper
                         examinatie gedaen aengaende den inbreuck
                         knevelerijen, ende diefstal geperpetreert in febru-
                         ario 1742 ten huijse van d'hre pastoor van Ma-
                         rienbergh
, heeft denselven nochmaels bekent
                         ende gepersisteert waer te sijn aen desen in-
                         breuck ende diefstal mede geassisteert te heb-
                         ben, confirmerende den beclaeghde alle omstan-
                         digheijden bij sijne voorige responderingen dijer
                         t halven aengehaelt, als mede seght nochmals
                         uit desen diefstal voor sijn deel geprofiteert te
                         hebben ses specie schillingen, ende eene halve
                         verckenschinck, ende gewapent te sijn geweest
                         als voorschr.

                         Item aen den gedetineerde Joannes Mertens van
                         woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde
                         desselfs responderingen ende bekentenissen ge-
                         daen aen gaende den inbreuck ende diefstal
                         in't beginsel van augusti 1742 begaen ten huij-
                         se van Anna Sijpekotten tot Twembruggen
, heeft
                         denselven weluijtterlijck nochmaels gepersisteert
                         waer te sijn aen desen diefstal medegeholpen te
                         hebben, persisterende denselven nochmaels bij allen
                         hetgene hij aengaende desen diefstal bij sijne voors.
                         responderingen breeder heeft aengehaelt ende dat
                         hem genomen drij schillingen ende een mans hembd
                         alsmede dat hij ende sijne gesellen sijn gewapent
                         geweest als voorschr.

                         Verders aen voors. gedetineerde van woorde tot woorde
                         duijdelijck voorgelesen sijnde sijne bekentenissen bij
                         scherper examinatie gedaen aengaende den dief-
                         stael gecommittert ten huijse van Jan Essers op de
                         Magerouw
, heeft denselven wel uijtterlijck noch
                         als oock die complicen door hem in sijne voors. be-
                         kentenissen raeckende desen diefstal breeder
                         aengehaelt ende gedenuntieert, persisterende den-
                         selven insgelijcx uijt die aldaer gestoelene saecken
                         voor sijn deel geprofiteert te hebben thien schillingen
                         ende een vrouwen hembd ende dat hij ende sijne
                         complicen doens sijn gewapent geweest gelijck bij
                         die voor gaende feiten.

                         Item aen den gedetineerde van woorde tot woorde
                         duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs responderingen
                         ende bekentenissen aengaende den inbreuck, kne-
                         velerijen, ende diefstal begaen ten huijse van Mat-
                         thijs Kockelkorn aen den Steege
l, heeft denselven
                         bij sijne aldaer gedaene bekentenissen overal noch
                         maels soo ten sijnen opsichte, als oock ten regarde
                         van sijne daerbij gedenuntieerde complicen gepersis- 
                         teert, blijvende denselven insgelijcx persisteren
                         uijt desen diefstal voor sijn deel geprofiteert te
                         hebben twelf schillingen, ende een bruijn mans ca-
                         misoel ende doens met sijne gesellen wederom ge-
                         waepent te sijn geweest, gelijck die voorige occa-
                         sies.


                         Item aen den gedetineerde Joannes Mertens van woor-
                         de tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs
                         responderingen ende bekentenissen bij scherpere
                         examinatie gedaen aengaende den inbreuck kne-
                         velerijen ende diefstal gecommitteert ten huijse
                         van Aret Lutgens in der Banck
, heeft den be-
                         claeghde bij sijne aldaer gedaene bekentenissen
                         nochmaels per totum soo ten sijne opsichte
                         als ten regarde van sijne complicen gepersisteert
                         bekennende denselven oock nochmaels uijt de-
                         sen diefatel voor sijn deel geprofiteert te heb-
                         ben vijf en eenen halven schillingen, ende
                         een broodt, als mede seght nochmaels doens met
                         sijne complicen gewapent te sijn geweest als voor


                         Eijndelijck aen den gedetineerde van woorde tot woor-
                         de duijdlijck voorgelesen sijnde desselfs responde-
                         ringen ende bekentenissen gedaen aengaende
                         die respective inbreuck ende diefstallen door hem
                         ende sijne genoemde complicen in diverse reijsen
                         begaen soo op den huijse van Erenstein, als op
                         desselfs gewanden, heeft denselven nochmaels
                         bij sijne voors. responderingen gepersisteert, con-
                         firmeerende nochmaels die daerbij bekende vleesch,
                         broodt ende vruchten gestoelen ende voor hem
                         en sijne familie behouden ende geconsumeert
                         te hebben.


                         Ende naer dijen aen den voors. gedetineerde dese
                         recollitie van woorde tot woorde duijdelijck is wor-
                         den voorgelesen, ende denselven ondervraeght
                         off hij iet wilde daerbij ofte daervan doen, heeft
                         verclaert van neen, ende bij den inhout deser
                         recollitie over al te persisteren. t'oirconde heeft
                         den gedetineerde dese mits schrijvens onerbaeren,
                         gehantmerckt. dato, loco, en ten overstaen als
                         boven, was onder teeckent als volght: handt-
                         merck (per modum hujus + ) van Joannes
                         Mertens, verders stont: quod attestamur ende
                         geteeckent: D. DeLaHaije schepen, A. Souren
                         schepen, Peter Hulsgens schepen, W. Kessels
                         schepen  ac deinde: P.C. Poyck greffier.
                                                  Par Copie Conforme a L'original
                                                  G.M.J. De Tiege    L.J. Poswick 
Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER