DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Scherp verhoorRecollectie scherper examen van Joannes Rehaen 3 febr. 1744 Kerkrade - 's-Hertogenrade
RHCL Maastricht - LvO 2399
Extraordinarissen dagh gehouden op den
Casteele van S'hertogenrode den 3en
febr. 1744 ten overstaen als boven
...............................
Den heere officier nom. officij sisteert alhier in judicio den beclaeghden ende gedetineerden Joannes Rehaen, met versoeck dat den selven over sijne bij Scherper Examinatie gedaene Respondeeringen ende bekentenissen naer gepresteerden Eede in forma juris sal worden gerecolleert, quo facto versoeckt den heere Claegere daervan acte om ...

        Decret

Fiat versochde Recollitie.Recollitie van Joannes Rehaen heden

den 3en februarij 1744 ten overstaen
van Dionijs Delahaije, Alexander
Souren Schepenen van Kerckrode,
Peter Hulsgens en Willem Kessels
Schepenen van den gerichte van
Mercxstein hiertoe specialijck geas-
sumeert, ende dan mij Peter Caspar
Poyck greffier op den Casteele van
s'Hertogenrode, idque over desselfs
responderingen ende bekentenissen
bij Scherpere Examinatie gedaen
den 30 januarij resp. ende
eersten Febr. lestleden
Eodem et coram iisdem den voorschr. gedetineerde Joannes Rehaen in judicio gesisteert sijnde extra locum tortura pedibus et manibus liberis, semoto omni terrore, ten eijnde om over sijne op den 30 januarij ende eersten februarij beijde lestleden gedaene responderingen ende bekentenissen in forma juris gerecolleert te worden, ende sulcx ingevolge decreto heden gegeven, ende naer dijen den selven in handen van den oudsten presideerende Schepen den Eedt van niet te seggen als d'oprechte waerheijt heeft uuijtgesworen, heeft hij beclaeghde naer gehad hebbende Lecture van sijne voorschr. bekentenissen nochmals bekent ende gepersisteert waer te sijn, dat hij met die Complicen door hem in sijne voorschr. breeder gedenuntieert mede plichtigh ende handdaedigh is geweest aen verscheijdene inbreuck, knevelerijen ende diefstaelen.
Verclaerende den gedetineerde nochmals sijne Complicen tot die door hem begaene diefstaelen te sijn geweest die naervolgende persoonen, te weten:
Jacobus en Matthijs Creuwen gebroeders,
Matthijs van den Hoff, soone van Hendrick van den Hoff,
Lenard Vrancken,
Claes Werrij,
Matthijs Crombach,
Claes Pelser,
Laurens Reumgens,
Joannes Essers,
Michiel Kersten,
Jacobus Crombach,
Nijs Schiffelars,
Christian Geilens,
Niclaes Vrancken,
Hendrick Slechtreim,
Matthijs Broers,
Peter Rutten,
Anton Snijders,
Teunis Bremen,
Joannes Ploum,
Frans Lenard Herpers,
Matthijs Hilgers,
seeckeren Claes woonende in den Kalbert neffens Michiel Slechtreim,
Christian Creuwen,
Joannes Mertens,
Merten Scheren,
Joannes Trumpener,
Daniel Trumpener,
Joannes Augenbroe,
Joannes Moulen,
Joannes Vincken uijt de Wijngracht,
Wilhelmus en Christian Kerckhoffs gebroeders,
den hoefsmet
Christian Kerckhoffs,
Caspar Hooghkirchen,
Joannes Worms,
Peter Haen,
Hans Geurt Sistemich en desselfs huijsvrouw Maria Catharine Cruijssen,
Anne Rutten,
Baltus Wevels,
Joannes Stephens,
Joannes Onversaght,
Arnoldus van Werst vulgo genoemt den Scheiven Noldus,
Claes Essers,
Willem Vaessen,
Peter Muijters en desselfs huijsvrouw Feij Dovermans,
Geurt Corvers,
Anton Conssen,
Christian Knouff,
Lodewich sijnde eenen snijder,
Merten Vroen vergeselschapt met eene jonge dochter hem onbekent
,
Adolph Dovermans
,
Andries Conssen,
Arnoldus Souren,
Joseph Godtloff,
Willem Quaedtvliegh
ende meer andere aen hem onbekende Complicen.
Verclaerende den gedetineerde, dat Jan Zap ende Frans Hendrick Schiffelars door hem in sijne voorschr. responderingen voor complicen gedenuntieert bij gene diefstaeln mede present sijn geweest, ende dat hij dieselve bij abuijs heeft genoemt ende oversulcx hiermede is revocerende.

Bekennende ende persisterende den voorschr. gedetineerde nochmals waer te sijn dat hij met die hiervoor gedenuntieerde Complicen mede plichtigh ende handtdaedigh is geweest aen den inbreuck, knevelerijen ende diefstael in julio 1742 gecommitteert ten huijse van Jan Keularts.
Verclaerende denselven nochmals te persisteren bij alle omstandigheijden door hem in sijne voorschr. responderingen aengaende desen diefstael breeder aengehaelt.
Alsmede seght noch uijt die aldaer gestoelene gelt en mobilien voor sijn deel geprofiteert te hebben twee pattacons, dat sijne daerbij genoemde Complicen insgelicx hunne respective portiens daeruijt hebben gecregen.
Ende bekent den beclaeghde nochmals doens versien te sijn geweest met eenen grooten stock, dat Matthijs ende Jacob Creuwen gearmeert waeren met hunne pallasten, ende dat sijne andere Complicen gewaepent sijn geweest met groote stocken, Snaphaenen ende sackpistoelen.

Item aen den voorschr. gedetineerde van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs responderingen ende bekentenissen gedaen raeckende den inbreuck ende diefstael begaen in octobri 1741 ten huijse van Matthijs Kockelkorn aen den Steegel, heeft den beclaeghde niet alleen nochmals gepersisteert met die door hem hiervoor gedenuntieerde Complicen aen desen diefstael mede geassisteert te hebben, maer denselven verclaert oock nochmals te persisteren bij allen hetgene hij in sijne voorschr. responderingen aengaende desen inbreuck ende diefstael breeder heeft aengehaelt, hetwelck hij hiermede nochmals is confirmerende.
Gelijck oock den beclaeghde blijft bekennen voor sijn deel uijt desen diefstael geprofiteert te hebben drij pattacons, dat sijne daerbij genoemde Complicen insgelicx hunne portiens daeruuijt hebben genoeten, ende dat hij met dieselve wederom is gewaepent geweest, gelijck hiervoor breeder heeft vermelt.

Item aen den gedetineerde Joannes Rehaen van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs responderingen ende bekentenissen gedaen aengaende den inbreuck, knevelerijen ende diefstael geperpetreert ten huijse van Aret Lutgens in der Banck, heeft den beclaeghde nochmals gepersisteert waer te sijn, dat hij met sijne hiervoor gedenuntieerde Complicen aen desen inbreuck ende diefstael mede geholpen ende geassisteert heeft.
Confirmerende denselven hiermede alle circumstantien door hem in sijne voorige responderingen ten reguarde van desen diefstael breeder aengehaelt.
Alsmede seght oock noch voor sijn deel uijt die aldaer gestoelene saecken geprofiteert te hebbe acht schillingen, gelijck oock datsijne voorschr. Complicen hunne portiens daeruijt hebben ontfangen, ende dat sij alle wederom sijn gewaepent als voor.

Verders aen den gedetineerde van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde sijne responderingen ende bekentenissen gedaen aengaende d'invasie ende diefstael geschiet ten huijse van Jan Essers op de Magerouw,  heeft den beclaeghde hiermede nochmals gepersisteert bij alle omstandigheijden door hem in sijne voorschr. responderingen raeckende desen diefstael soo ten sijnen opsichte als oock ten reguarde van sijne Complicen breeder aengehaelt.
Blijvende den beclaeghde oock persisteren uijt desen diefstael voor sijn deel geprofiteert te hebben elff schillingen.
Dat sijne daerbij gedenuntieerde Complicen insgelicx hunne resp. portiens daeruuijt hebben genoeten, ende dat sij alle wederom sijn gewaepent geweest als voor.

Item aen den voorschr. gedetineerde van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs responderingen ende bekentenissen gedaen raeckende den inbreuck ende diefstael begaen in februario 1742 op de pastorije van Marienbergh, heeft den beclaeghde nochmals gepersisteert waer te sijn, dat hij met die Complicen in sijne voorschr. responderingen breeder genomineert aen desen inbreuck ende diefatel mede plichtigh ende handtdaedigh is geweest, confirmerende den selven nochmals allen hetgene hij dijengaende in sijne voorschr. bekentenissen brdder heeft aengehaelt.
Blijvende den gedetineerde insgelicx bekennen uijt desen diefstael voor sijn deel geprofiteert te hebben thien schillingen.
Dat sijne gedenuntieerde Complicen insgelicx hunne deelen daeruijt hebben becoemen, ende dat sij sijn gewaepent geweest gelijck voor..

Verders aen den gedetineerde Joannes Rehaen van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs responderingen ende bekentenissen gedaen aengaende den inbreuck ende diefstael gecommitteert ten huijse van Anna Sijpekotten weduwe van Willem Ploumen tot Twembrugge heeft den beclaegde nochmals bekent ende gepersisteert waer te sijn, dat hij met die door hem gedenuntieerde Complicen aen desen diefstael mede geholpen ende geassisteert heeft, blijvende de beclaeghde hiermede persisteren bij alle omstandigheden door hem dijenaengaende in sijne voorschr. responderingen breeder aengehaelt, gelijck oock dat hij uijt die aldaer gestoelene saecken voor sijn deel heeft genoeten vijff schillingen.
Dat sijne Complicen insgelicx hunne respective portiens daeruuijt hebben geprofiteert, ende dat sij te saemen gewaepent sijn geweest gelijck in de voorige occasiens.

Item aen den voorschreven gedetineerde van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs bekentenissen gedaen aengaende eenen getenteerden diefstael begaen op de pastorije van Simpelvelt, heeft denselven nochmals gepersisteert waer te sijn, dat hij met die door hem daerbij genoemde Complicen daeraen medegeholpen heeft, ende dat sij doens van meijninge waeren om die voorschr. pastorije te besteelen, maer den beclaeghde verclaert nochmals, dat door het tumult maecken der op voorschr. pastorije woonende luijdens, hij met sijne Complicen denselve heeft moeten verlaeten, ende daervan eweghloopen.
Blijvende oock bekennen doens met sijn gesellen gewaepent te sijn geweest gelijck hiervoor heeft verclaert.

Verders aen den voorschr. gedetineerde van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs responderingen ende bekentenissen gedaen aengaende den inbreuck ende diefstael begaen ten huijse van Hendrick Aoust, heeft den beclaeghde hiermede nochmals gepersisteert bij alle omstandigheden door hem in sijne voorige responderingen aengaende desen diefstael soo ten sijnen opsichte als oock ten reguarde van sijne daerbij genoemde Complicen breeder aengehaelt.
Persisterende denselven insgelicx uijt desen diefstael voor sijn deel geprofiteert te hebben drije schillingen.
Dat sijne Complicen oock hunne resp. deelendaeruijt hebben ontfangen, ende dat sij sijn geweapent geweest als voor.

Item aen den gedetineerde Joannes Rehaen van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs responderingen ende bekentenissen gedaen aengaende den gecommitteerden inbreuck ende diefstael ten huijse van Paque Goor in den Virenschat, heeft den beclaeghde gepersisteert waer te sijn, dat hij met sijne daerbij gedenuntieerde Complicen aen desen diefstael mede geholpen ende geassisteert heeft, alsmede verclaert nochmals voor sijn deel uuijt die aldaer gestoelenen boeter ontfangen te hebben vier schillingen.
Dat sijne Complicen insgelicx hunne portiens daeruijt hebben geprofiteert, ende dat sij alle sijn gewaepent geweest gelijck voor.

Ende naerdijen aen den gedetineerde Joannes Rehaen dese Recollitie van woorde tot woorde duijdelijck is worden voorgelesen, ende den selven gevraeght ofte hij iet wilde daerbij ofte daervan doen, heeft verclaert van neen ende bij den inhoudt des voorschr. Recollitie overal te persisteren.
T'oirconde heeft den gedetineerde dese, mits schrijvens onervaeren, gehandtmerckt dato, loco ende ten overstaen als boven.


vacat: 2 uijren
  Handtmerck  van Joannes RehaenQuod attestamur
D. Delaheije schepen
A. Souren schepen
Peter Hulzgens schepen
W. Kessels schepen
P.C. Poyck == greffier
Naar boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER