DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoorContinuatie scherper examen van Joannes Rehaen 1 febr. 1744 Kerkrade - 's-Hertogenrade
RHCL Maastricht - LvO 2399


Continuatie van personele Respon-

deringe bij Scherpere Examinatie
gedaen door den gedetineerde Joannes
Rehaen op den Casteele van s'Herogen-
rode ten overstaen van Dionijs de la
Haije, Alexander Souren, Schepenen
van Kerckrode, Peter Hulsgens en
Willem Kessels, Schepenen van den
gerichte van Mercxstein hiertoe Spe-
cialijck geassumeert ende dan mij
Peer Caspar Poyck greffier heden
den eersten februarij 1744

...............................


Eodem et coram iisdem den voorschreven Joannes Rehaen alhier in judicio gesisteert, ende ingevolge den decreten van den 30 ianuarij lestleden geexamineert sijnde over sijne begaene diefstaelen, heeft den selven verders verclaert ende bekent als volght:Den voorschr. gedetineerde Joannes Rehaen heeft alnoch proprio motu bekent waerachtigh te sijn, dat hij mede plichtigh ende handtdaedigh is geweest aen eenen getenteerde diefstael voor eenige jaeren gecommittert aen de pastorije van Simpelvelt.
Dat hij beclaegde van te vooren hiervan door Claes Pelser geinformeert sijnde, hem naerderhandt met sijnen swaeger Joannes Kersten  alsmede met Michiel Kersten, den voorschr. Claes Pelser, Claes Werrij, Jacobus ende Matthijs Creuwen gebroeders, Matthijs van den Hoff, Matthijs Crombach, Leonard Vrancken, Jacobus Crombach, Joannes Essers, Laurens Reumgens, Joannes Moulen, Wilhelmus en Christian Kerckhoffs gebroeders, Joannes Vincken uijt de Wijngracht, gegaen was tot aen de voorschr. pastorije, alwaer de beclaeghde verclaert achter het huijs de Schiltwacht gehouden te hebben, tewijlen sijne voorschr. Complicen met noch meer andere gesellen, hem onbekent sijnde, aen eene vernster van de voorschr. pastorije hebben willen inbreecken ende desselfs besteelen.
Dat hierover die Luijdens in den voorschr. huijse woonende ontwaeckt waeren worden, ende hij gedetineerde met sijne voorschr. Complicen oversulcx hebben moeten de voorschr. pastorije verlaeten ende daervan eweghloopen uuijt vreese aengepackt te worden.
Bekennende den beclaeghde doens wederom met sijne gesellen gewaepent te sijn geweest gelijck hiervoor breeder heeft vermelt.


Item heeft den gedetineerde daerenboven bekent waer te sijn, dat hij mede geholpen ende geassisteert heeft aen den inbreuck ende diefstael nu twee ad drije jaeren geleden begaen ten huijse van Hendrick Aoust woonachtigh op de Speckholzer heijde binnen dese bancke.
Dat sijnen swaeger Joannes Kersten hem desen diefstael eenige daegen te bevoorens aengebrocht hebbende, hij vervolgens met denselven in eene nacht gegaen was tot onder die wijde boomen staende in de voorschr. heijde, lawaer den beclaeghde seght sijne in den voorigen articule genoemde Complicen oock vergaedert gevonden te hebben.
Dat sij aldaer onder hun desen diefstael naerders overleght hebbende, verders hun getransporteert hedden tot aen het huijs van voorschr. Hendrick Aoust, alwaer hij seght dat sijne voorschr. complicen aen eene venster hadden ingebroocken ende hetselve huijs geinvadeert.
Dat hij beclaeghde middeler tijt met sijnen swaeger Michiel Kersten naest het voorschr. huijs aen eenen aldaer sijnde poel op schiltwacht staende, sijne voorschr. Complicen uijt het voorschr. huijs hebben gestoelen eenigh gelt, kleederen ende lijne wandt, diewelcke uijtgebrocht hebbende, verclaert aen de verdeelinge der gestoelen saexken geassisteert, ende voor sijn deel daeruijt geprofiteert te hebben drije schillingen.
Dat sijne voorschr. Complicen insgelicx hunne resp. portiens hebben genooten, ende dat sij alle sijn gewaepent geweest gelijck voor.

Item heeft den voorschr. gedetineerde verclaert ende bekent voor d'oprechte waerheijt, dat hij nu geleden ontrent de drije jaeren mede geholpen ende gecoopereert heeft aen den inbreuck ende diefstael geperpetreert aen den Virenschat bij seeckeren Paque Goor.
Dat voorschr. Michiel Kersten hem beclaeghde van te vooren van desen diefstael heeft genformeert, ende hij gedetineerde vervolgens in eene nachte gaende tot in de Speckholser heijde, verclaert aldaer sijne in die voorgaende articulen gedenuntieerde complicenoock bijeen gerot gevonden te hebben.
Dat sij dus vergaedert sijnde ende desen diefstael naerders overleght hebbende, vandaer gegaen waeren tot aen voorschr. Virenschat, alwaer hij seght dat Lenerd Vrancken, Claes Pelsers, Jacobus ende Matthijs Creuwen een groot loock door eene muijre aen den keller gebroecken hebbende, daerdoor gemelden keller waeren ingeklommen, ende daeruuijt hebben gestoelen drije ad vier groote baeren boeter, diewelcke den beclaeghde verclaert door sijne voorschr. Complicen uijt voorschr. keller gebrocht te sijn, ende deselve boeter naerderhandt door Lenard Vrancken tot Aecken vercocht geweest sijnde, bekent den beclaeghde uijt die daeraf geprovenieerde penningen voor sijn deel becoemen te hebben vier schillingen voor sij deel.
Dat sijne voorschr. Complicen oock hunnen respective deelen daeruijt hebben becoemen, ende dat sij doens sijn gewaepent geweest als voor.

Ende naer dijen aen den gedetineerde Joannes Rehaen dese sijne naerdere respondeeringen ende bekentenissen van woorde tot woorde duijdelijck sijn worden voorgelesen ende denselven gevraeght, ofte hij iet wilde daerbij oft daervan doen, heeft verclaert van neen, ende bij sijne voorschr. bekentenissen wel uuijterlijck te persisteren.
T'oirconde heeft denselven dese, mits schrijvens onervaeren, gehandtmerckt.
Dato, loco ende ten overstaen als boven.
Vacat 4 uijren
Handtmerck...
van Joannes Rehaen


Quod attestamur
Di. Delahaije schepen
A. Souren schepen
Peter Hulsgens schepen
W. Kessels schepen
P.C. Poyck   greffier
Naar boven
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER