DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoorProtocol scherper examen van Joannes Rehaen 30 jan. 1744 Kerkrade - 's-Hertogenrade
RHCL Maastricht - LvO 2399


Personele Responderinge bij Scherper Examinatie gedaen door den Criminelijck beclaeghde ende gedetineerde Joannes Rehaen op die interrogatorien door d'heere officier tot desselfs laste geexhibeert den 19 octobris 1743 ten overstaen van Dionijs Delahaije, Alexander Souren Schepenen van Kerckrode, Peter Hulsgens en Willem Kessels Schepenen van Mercxstein hiertoe specialijck geassumeert op den Casteele van s'Hertogenrode, ende mij Peter Caspar Poyck greffier heden den 30 januarij 1744


Eodem et coram iisdem den voorseijden Joannes Rehaen alhier in judicio gesisteert, ende ingevolge den decrete van heden tot scherpere examinatie gestelt sijnde, naerdijen denselven van te vooren ondervraeght, ofte hij tegens die getuijgen als naementlijck: Claes Werrij, Jacob en MatthijsCreuwen gebroeders, Matthijs Crombach, Matthijs van den Hoff, Lenard Vrancken, Willem Bock, Claes Pelser, Christian Geilens, Laurens Reumgens ende Michiel Kersten, iet weet te reprocheren, als mede denselven noch ondervraeght sijnde, ofte hij iet voor sijne defensie ende onschuldt over die feijten door die voorseijden getuijgen tot sijnen laste bekent, weet bij te brengen, heeft den voors. Gedetineerde positive in judicio verclaert van neen, ende vervolgens heeft denselven naer voorgaende territie, ende de opsettinge van de duijmschrouven ende eenen Spaenssen stevel op die voors. interrogatorien verclaert ende bekent als volght
Vooreerst heeft den gedetineerde Joannes Rehaen gerespondeert ende bekent waerachtigh te sijn, dat hij mede plichtigh ende handdaedigh is geweest aen verscheijdene  inbreuck, knevelerijen ende diefstaelen, waertoe hij beclaeghde verclaert hem geholpen ende geassisteert hebben die naervolgende Complicen, te weten gebroeders, Jacobus ende Matthijs Creuwen gebroeders, Matthijs van den Hoff soone van Hendrick van den Hoff, Lenard Vrancken, Claes Werrij, Matthijs Crombach, Claes Pelser, Laurens Reumgens, Joannes Essers, Michiel Kersten, Jacobus Crombach, Nijs Schiffelars, Christian Geilens, Frans Hendrick Schiffelars, Jan Zap, Niclaes Vrancken, Hendrick Slechtreim. Matthijs Broers, Peter Rutten, Anton Snijders ende desselfs eijdom hem noemende Joannes, Teunis Bremen, Joannes Ploum, Frans Leonard Herpers, Matthijs Hilgers, seeckeren Claes woonende in den Kalbert neffens Michiel Slechtreim, Christian Creuwen, Joannes Mertens, Merten Scheren, Joannes Trumpener, Daniel Trumpener, Joannes Augenbroe, Joannes Moulen, Joannes Vincken uijtte Wijngracht, Wilhelmus en Christian Kerckhoffs, den hoefsmet Christian Kerckhoffs, Caspar Hooghkirchen, Joannes Worms, Peter Haen, Hans Geurt Sistemich en desselfs huijsvrouw Marie Catherina Cruijtsen, Anne Rutten, Baltus Wevels, Joannes Stephens, Joannes Onverzaght, Arnoldus van Werst vulgo genoemt den scheiven Noldus, Claes Essers woonende op de Bleijerheijdt neffens Baltus Voncken, Willem Vaessen, Peter Muijters en desselfs huijsvrouw Feij Dovermans, Geurt Corvers, Anton Conssen, Christian Knouff, Lodewick sijnde eenen snijder, Merten Vroen vergeselschapt met eene jonge dochter hem onbekent, Adolph Dovermans, Andries Conssen, Arnoldus Souren, Joseph Godtloff, Willem Quaedvliegh ende meer andere aen hem onbekende Complicen.

Bekennende den voors. gedetineerde waer te sijn, dat die hiervoor door hem gedenuntieerde Complicen mede geholpen ende geassisteert hebben aen den inbreuck, knevelerijen ende diefstael in julio 1742 begaen ten huijse van Jan Keularts aen de Drij Vogel.
Dat hij beclaeghde sijne voors. Complicen in de Speckholzer heijde onder die wijden vergaedert gevonden heeft, ende met dieselve van daer gegaen was tot aen ende in het huijs van sijnen swaeger Joannes Kersten, alwaer hij verclaert met dieselve desen diefstael, beneffens sijnen swaeger ende desselfs huijsvrouw Maria Scheren, overleght te hebben.
Dat sulcx geschiet sijnde, hij gedetineerde met dito Joannes Kersten ende Maria Scheren, gelijck oock met sijne hiervoor genoemde Complicen verders hun getransporteert hebben tot aen het huijs van voors. Jan Keularts, alwaer hij verclaert, dat sijnen swaeger Joannes Kersten ende den hoefsmet Christian Kerckhoffs een groot loock achter in de weijde aen gemelden huijse gebroecken hebben, waerdoor eenen van sijne Complicen gekroopen sijnde de huijsdeure hadde geopent, ende sijn voors. complicen door dijen middel den huijse waeren ingevallen, ten tijde hij gedetineerde seght met voors. Michiel Kersten voor den Huijse op schiltwacht gestaen hebben.
Dat sijne voors. Complicen in gemelden huijse sijnde, die daer inne woonende luijdens ser quaelijck hebben mishandelt, ende alle daerinne vindtbaere gelt, kleederen, eene groote quantiteijt lijnen doeck ende meer andere mobillien hebben gestoelen.
Ende dat dieselve met dese gestoelene saecken uuijtgecomen sijnde, hij beclaeghde dieselve heeft helpen vervoeren tot in den huijse van sijnen voors. Swaeger Joannes Kersten, alwaer hij bekent aen de verdeelinge desselver geassisteert, ende voor sijn paert daeruuijt geprofiteert te hebben twee pattacons.
Dat sijne voors. gespecificeerde Complicen insgelijcks hunne portien uijt desen diefstael hebben genooten.
Ende dat hij beclaeghde doens is versien geweest met eenen grooten stock, dat Matthijs ende Jacobus Creuwen sijn gewaepent geweest een elck met eenen sabre of pallast, ende dat sijne veerdere Coplicen sijn gewaepent geweest met groote stocken, snaphaenen ende sackpistoelen.

Item heeft den voors. gedetineerde Joannes Rehaen verclaert ende bekent waerachtigh te sijn, dat hij mede plichtigh ende handtsaedigh is geweest aen de inbreuck, knevelerijen ende diefstael gecommitterd ten huijse van Matthijs Kockelkorn aen de Steegel.
Dat hij beclaegde komende acht daegen bevoorens ten huijse van voors. Anton Conssen, denselven hem desen diefstael heeft voorgebrocht ende daervan geinformeert.
Dat hij beclaegde daerinne daetelijck consenterende, hem naederhandt in eene nachte met sijnen Swaeger Joannes Kerstens, Laurens Reumgens, Michiel Kersten, Jacobus en Matthijs Creuwen gebroeders, Lenard Vrancken, Claes Werrij, ende sijne voors. andere Complicen van de Speckholzerheijde, van den Kolbergh, uitten dorpe van Kerckrode ende Scheveiment begeven heeft tot op de Pannesheijdt onder die aldaer staende Eijckenboomen, alwaer hij seght sijne hiervoor overige genoemde Complicen oock vergaedert gevonden te hebben.
Dat hij dus aldaer bijeen gerott sijnde ende desen te doenen diefstael naerders overleght hebbende, saemen hun vervoeght hebben tot achter in de weijde aen de schuijre van gemelden Kockelkorn, alwaer dat die voorsschreven Peter Muijters, Merten Vroen ende meer andere Complicen aldaer een groot loeck aen deselve schuijre hadden gebroecken, waerdoor dieselve gekroopen sijnde ende de schuijrdeure oepenende, daerdoor waeren ingevallen tot in den voors. huijse.
Dat sulcx geschiet sijnde hij beclaegde naer de porte was gaen op schiltwacht staen, ende sijne voorschr. Complicen middeler tijt uijt gemelden huijse hebben gestoelen eene groote quantiteijt gelt, lijnen doeck, gebeelt, kleederen, cooper, tinne ende meer andere mobilien, die welcke onder hunne bende verdeelt sijnde, verclaert daeruijt voor sijn deel geprofiteert te hebben drije pattacons.
Dat sijne voors. andere Complicen oock hunne resp. portiens uijt desen diefstael hebben gecregen ende dat aen dese voors. twee diefstaelen mede geholpen ende geassisteert hebben, Claes Souren, Claes Dresschers, den ouden vaene smet van Herle, Joannes Peuskens, seeckeren lijnewever woonende binnen de bancke van Herle op de Straet, Stephen Voncken biertapper binnen Herle, ende meer andere complicen van Herle hem onbekent, die welcke hij seght dat hunne deelen uijt dese twee diefstaelen becoemen hebben.

Item verclaert ende bekent den gedetineerde Joannes Rehaen oock mede geholpen ende geassisteert te hebben aen den inbreuck ende diefstael geperpetreert aen het huijs van Aret Lutgens in der Banck.
Dat Anton Conssen hem beclaegde voor de kercke tot Horbach desen diefstael eenigen tijt te bevoorens heeft aengebrocht, waernaer den gedetineerde bekent in eene nachte hem met die voorschr. Complicen van de Speckholser heijde begeven te hebben tot op de Pannesheijde, alwaer hij seght sijne voorgenoemde andere gedenuntieerde Complicen oock vergaedert gevonden te hebben.
Dat hij met dieselve hem verders heeft getransporteet tot aen en ontrent het huijs van voors. Aret Lutgens, alwaer hij verclaert gesien te hebben, dat die voors. Merten Vroen, Peter Muijter ende Anton Consen een groot loeck aen de huijsdeure hebben gebroecken.
Dat hij respondent voor de deure aldaer op Schiltwacht staende die voors. complicen den huijse waren ingevallen, ende geseijden Merten Vroen den voors. Aret Lutgens met eenen hirschvanger seer quaelijck heeft getracteert ende eenen arm gehouwen, terwijlen sijne andere Complicen alle aldaer vindtbaere gelt, Kleederen, Lijnewandt ende andere mobilien hebben gestoelen, ende dieselve uijtgebrocht hebbende, verclaert den beclaegde bij de verdeelinge der gestoelene saecken voor sijn deel van Anton Conssen daeruijt ontfangen te hebben acht schillingen.
Bekennende verders dat sijne voors. Complicen insgelijcx hunnen resp. portiens daervan hebben geprofiteert, ende dat sij alle sijn gewaepent geweest gelijck in die voorige occasiens.

Verders respondeert ende bekent den voorschr. gedetineerde waer te sijn dat hij mede plichtigh ende handtdaedigh is geweest aen d'invasie, knevelerijen ende diefstael geschiet ten huijse van Jan Essers op de Magerouw.
Dat hij beclaeghde eenige daegen te bevooren komende in den dorpe van Kerckrode, die voors. Joannes Moulen ende den hoefsmet Christian Kerckhoffs hem aldaer van desen diefstael hebben geinformeert.
Verclaerende verders, dat hij gedetineerde naerderhandt met sijnen swaeger Joannes Kersten, Michiel Kersten ende sijne andere genoemde Complicen van de Speckholser heijde in eene nachte gegaen sijnde tot in ende ontrent den dorpe van Kerckrode, aldaer hunne gesellen uijt denselven dorpe hebben aengeroepen, ende met dieselve gaende tot naer de Magerouw.
Verclaert sijne veerdere genoemde Complicen van den Kolbergh, Scheveimont ende meer andere hiervoor breeder gespecificeert oock over weghs gevonden te hebben.
Dat hij beclaeghde met die voors. Complicen het huijs van Jan Essers genaedert sijnde, hetselve hebben geinvadeert, ende dat, hij beclaeghde voor 't huijs op Schiltwacht staende, dieselve daeruijt hebben gestoelen eene groote quantiteijt gelt, kleederen, lijnewandt ende merckelijcke ander mobilien, diewelcke uijtgebrocht hebbende, verclaert op eene hem onbekende plaetse aen de verdeelinge derselver geassisteert ende voor sijn deel daeruijt geprofiteert te hebben elff schillingen.
Dat sijne voorschr. Complicen insgelicx hunne deelen daeruuijt hebben gecregen, ende dat sij wederom sijn gewaepent geweest gelijck voor.

Item heeft den gedetineerde Joannes Rehaen gerespondeert ende bekent waer te sijn, dat hij mede geholpen ende geassisteert heeft aen den inbreuck ende diefstael begaen in februario 1742 op de pastorije van Marienbergh.
Dat hij beclaeghde eenige daegen te bevooren komende uijt de Kercke van Kerckrode, den voors. Wilhelmus Kerckhoffs op den kerckhoff bij hem was gekoemen, ende hem beclaeghde desen diefstael heeft aengebrocht.
Dat hij gedetineerde hierover met sijne voors. Complicen van de Speckholser heijde raedt geslaen hebbende, hem naerderhandt in eene nachte met dieselve begeven heeft tot in het velt achter Kerckrode gelegen, alwaer hij seght sijne voors. Complicen uijt den dorpe van Kerckrode ende van den Kolbergh oock vergaedert gevonden te hebben, met die welcke den gedetineerde verders gegaen sijnde tot ontrent aen de pastorije van Marienbergh.
Verclaert dat eenige van sijne Complicen aldaer waeren ingebroecken, ten tijde hij seght voor deselve pastorije op schiltwacht gestaen te hebben.
Dat gemelde sijne complicen door een naest de porte gebroeckene loeck deselve pastorije hebben geinvadeert, ende daervan hebben gestoelen eene groote quantiteijt gelt, kleederen, Lijnewandt, Kerckegewandt, gebeelt, vleesch, cooper, tinne ende merckelijcke andere mobilien, die welcke hij bekent te hebben te hebben helpen verdeelen, ende dat Joannes Moulen hem gedetineerde voor sijn deel daeruuijt heeft gegeven thien Schillingen, dewelcke hij verclaert voor hem behouden ende geconsumeert te hebben.
Dat sijne voorgenoemde Complicen oock hunne portiens uijt desen diefstael hebben genooten ende dat sij alle sijn gewaepent geweest als voor.

Den gedetineerde Joannes Rehaen verclaert ende bekent verders mede plichtigh ende handtdaedigh te sijn geweest aen den inbreuck ende diefstael geschiet in't beginsel van Augusti 1742 ten huijse van Anna Sijpekotten tot Twembruggen.
Dat Wilhelmus Kerckhoffs hem beclaeghde van desen diefstael in den dorpe van Kerckrode geinformeert hebbende, hij naerderhandt met sijne Complicen van de Speckholser heijde s'nachts hun getransporteert hebben tot in het velt naest bij Twembruggen gelegen, alwaer hij seght sijne voors. veerdere Complicen oock gevonden te hebben.
Dat sij aldaer vergaedert ende bijeen gerott sijnde, hun vervoeght hebben tot een huijs van voors. Anna Sijpekotten, alwaer hij verclaert daeromtrent op Schiltwacht door sijne Complicen gestelt te sijn, diewelcke hij seght ondertusschen aen eene venster van den voors. huijse ingebroecken te hebben, ende dat dieselve de huijsdeure oepenende, daerdoor in gemelde huijse waeren ingevallen, ende aldaer hebben gestoelen eene groote quantiteijt gelt, kleederen, lijnewandt ende vele andere mobilien, diewelcke den beclaeghde verclaert te hebben helpen vervoeren tot in den Marienberger bosch, alwaer hij verclaert uijt die verdeelinge der gestoelene saecken voor sijne portie geprofiteert te hebben vijff schillingen.
Dat sijne voorschr. Complicen oock hunne respective deelen uijt desen diefstael hebben genoeten, ende dat sij t'saemen sijn gewaepent geweest gelijck voor.

Ende mits den dagh aen een eijnde geloopen, soo heeft men met dese responderingen opgehouden tot tegens overmorgen den eerste deses toecomende maents.
Ende naer dijen aen den voors. gedetineerde dese door hem gedaene responderingen ende bekentenissen van woorde tot woorde Duijdelijck sijn worden voorgelesen, ende denselven ondervraeght sijnde, ofte hij iet wilde daerbij ofte daervan doen, heeft hij verclaert van neen ende bij sijne voors. gedaene responderingen ende bekentenissen overal te persisteren.
T'oirconde heeft gedetineerde dese, mits schrijvens onervaeren gehandtmerckt dato, loco ende ten overstaen als boven.
................................ .............................. Handtmerck + van Joannes Rehaen

Quod attestamur
Di. Delahaije schepen
A. Souren schepen
Peter Hulsgens schepen
W. Kessels schepen
P.C. Poyck   greffier
Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER