DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenScherp verhoor


Scherp examen Jacob Creuwen, 28 nov. 1743 Kerkrade
RHCL Maastricht – Landen van Overmaas 2388


Personele responderinge bij scher-
pere examinatie gedaen door Jaco-
bus Creuwen criminelijck beclaeghde
ende gedetineerde op de interrogato-
rien door d'heer officier tot des selfs
laste geëxhibeert den 20 julij 1743
ten overstaen van Dionijs Delahaije,
Alexander Souren, schepenen van
Kerckrode, Peter Hulsgens en Wil-
lem Kessels, schepenen der justitie
van Mercxstein, hiertoe specialijck
geassumeert, ende dan mij Peter
Caspar Poyck, Greffier
Heden den 28 novembris 1743 op
den Casteele van s'Hertogenrode

  Eodem et coram iisdem den voors. Jacobus Creuwen alhier in judicio gesisteert sijnde ende ingevolge decrete van heden ter scherpere examinatie gestelt,
naer dijen den selven van te voorens ondervraeght ofte hij tegens die getuijgen, naementlijck den hoefschmet Chistian Kerckhoffs, ende Joannes Moulen, tegens hem beclaeghde op den 30 augusti 1743 geconfronteert, iet weet te reprocheren,
gelijk oock noch ondervraeght, ofte hij iet tot sijne defensie ende onschuldt over die feijten, door die voorss. getuijgen tot sijnen laste bekent, weet bij te brengen, heeft poditive in iudicio verclaert van neen.
  Ende vervolgens heeft den gedetineerde naer voorgaende gehadde territie, op die voorss. interrogatorien gerespondeert ende verclaert als volght

  Op den achden articule heeft den gedetineerde Jacobus Creuwen respondeert ende bekent waer te sijn, dat hij met noch vele andere hiernaer te noemen complicen mede geholpen ende geassisteert heeft aen
die twee getenteerde diefstaelen op de pastorije van de Scheijdt, ende ten huijse van Hendrick Doutzenbergh op den Lichtenbergh.
  Dat dit te begaene feijt hem beclaeghde eenige daegen te voorens door den hoefschmet Chistian Kerckhoffs, Joannes Moulen
Joannes Vincken uijt de Wijngracht,
Christian ende Wilhelmus Kerckhoffs op de Speckholzer heijde, is woorden aengebrocht.
  Dat die selve dijen volgens op Allerheijlgen dagh lestleden savonts hen gedetineerden sijn comen aenroepen. Dat hij met die voorss. complicen, als mede met
Lenard Francken, Claes Werrij,
Claes Pelsers, Matthijs van den Hoff, soone van Hendrick van den Hoff,
Matthijs Crombach, Merten Scheren,
Matthijs Creuwen sijnen broeder, Joannes Essers,
Jacobus Crombach, Joannes Kersten,
Joannes Rehaen den eijdom van Jan Kersten den ouden
Laurens sijnde den eijdom van Johannes Kersten den jongen,
Michiel Kersten, Christian Geilens,
Joannes Mertens, Daniel Trumpener,
Joannes Augebroe,
van de Speckholzer heijde gegaen is tot in de Herler heijde, alwaer hij seght noch gevonden te hebben
Teunis Quaedtfligh, Willem Quaedtfligh,
Andris Consen, Peter Douven,
Joseph Godtloff, Arnoldus Souren,
Caspar Hochkirchen, Anton Consen,
Merten Vroen versien met eenen hirschvanger, vergeselschapt met eene jonge dochter hem onbekent ende gekleet met eenen manskedel,
Peter Muijter ende desselfs huijsvrouw Feijt Dovermans,
Merten Schrouf soon van Kochs Margriet uijtter Banck,
Matthijs van den Hoff soone van Merten van den Hoff, Wilhelmus Bock,
Joannes Onverzaght, Joannes Nelissen,
Michiel Arets, Joannes Dirighs,
Peter Caspar Konigs, Joannes Muijters.
  Dat hij gedetineerde met de hiervoor gedenuntieerde complicen hem uijtte voorss. heijde heeft begeven tot aen de voorss. pastorije van de Scheidt. Alwaer sij gearriveert sijnde, verclaert dat eenige van sijne complicen aen de deure aengeklopt hadden ende dat die luijdens niet willende oepenen sijne voorss. gesellen met eene ledder in het voorss. huijs hebben willen inklimmen. Maer dat de meijd van aldaer soodaenigh om hulp heeft geroepen dat den gedetineerde met sijne voorss. complicen hebben moeten de vlucht nemen.
  Ende doens hun getransporteert hebben tot aen het huijs van Hendrick Dautzenbergh op den lichtenbergh, alwaer hij seijt dat verscheijdene van sijne complicen het selve huijs alreets geïnvadeert hebbende, sij insgelicx met hem gedetineerde daervan door het hulproepen van de luijdens aldaer woonende sijne veriaeght worden, uijt vreese van die toeloopende naebuijren aengepackt te woorden.
  Bekennende den respondent verders doens versien te sijn gewest met eenen grooten stock, ende dat sijne voorss. complicen deels oock sijn versien geweest met groote stocken, deels met snaphaenen ende sackpistoelen.

  Op den 9 en 10 art. heeft den gedetineerde, Jacobus Creuwen verclaert, ende bekent voor de oprechte waerheijt dat hij met die hiervoor gedenuntieerde complicen med plichtigh, ende handtdaedigh is geweest aen den inbreuck ende diefstal door hun gecommitteert in den vastenavondt van den jaere 1743 op den nieuwen hof Waerden.
  Dat den beclaeghde eenige daegen van te voorens door Joannes Moulen van deesen diefstael is worden geïnformeert op de Speckholzer heijde.
  Dat hij, desen aenslagh geapprobeert hebbende, vervolgens hem met sijnen broeder Matthijs Creuwen ende sijne voorss. gesellen van de Speckholzer heijde heeft begeven tot in het velt achter Eijgelshoven gelegen. alwaer hij verclaert de meerreste sijne hiervoor genomineerde complicen oock vergaedert gevonden te hebben, Dat sij dus bijeen gerot sijnde, hun verders getransporteert hebben tot aen den voorss. hof. Alwaer den beclaeghde seght, dat eenige van sijne gesellen met een ploeghkouter een groot loock gebroecken hebbende daerdoor op gemelden hof ingevallen, ten tijde hij verclaert in de weijde aldaer op schiltwacht gestaen te hebben.
  Bekennende verders dat sijne complicen naerderhandt uijt voorss. Hof gekomen waeren gelaeden met eene groote quantiteijt vruchten ende verkensvleesch. Dat dieselve geladen sijnde op twee bij hun hebbende peerden door hem, en sijne complicen waerren vervoert worden tot onder die wijden aen de Nachtegael. Alwaer hij bekent bij de verdeelinge der selver geassisteert, ende voor sijn deel daeruijt geproffiteert te hebben drije schillingen.
  Alsmede dat hij doens versien is geweest met eenen grooten stock, ende sijne complicen met stocken resp. snaphaenen ende sackpistoelen.

  Op de 11 art. heeft den gedetineerde Jacobus Creuwen bekent waer te sijn dat hij mede geholpen ende geassisteert aen den inbreuck, knevelerijen ende diefstael in februario begaen op de pastorije van Marienbergh.
  Dat Matthijs van den Hoff soone van Hendrick van den Hoff hem respondent desen te doenen diefstael van te voorens op de Speckholser heijde aengebrocht hebbende, hij vervolgens met den selven, ende hunne andere complicen van de Speckholser heijde t saemen hebben vervoeght tot in het velt naest bij Marienberg gelegen. Alwaer sij de meerreste van hunne in de achden articule genomineerde complicen vergaedert  gevonden hebben.
  Dat sij uijt het voorss. velt hun getransporteert hebben tot aen de voorss. pastorije, ende eenige van hun aldaer een groot loeck gebroecken hebben, waerdoor sij alle waeren ingevallen tot den misthof. Dat middeler tijdt den beclaeghde daer ontrent op schiltwacht staende sijne voorss. complicen in den huijse gegaen waeren, ende alle daerinne vindtbaere gelt kleederen, lijnewandt, kerckgewande, vleesch, cooper, tinne, ende meer andere mobilien gerooft ende gestoelen hebben.
  Ende die selve t saemen verbrocht tot in den huijse van Joannes Pennaerts naest bij de voorss. pastorije gelegen. Alwaer hij verclaert bij de verdeelinge des voorss. gestoelen saecken geassisteert, ende voor sijn deel daeruijt geproffiteert te hebben twee ende eenen halven rixdaelers.
  Dat hij  gedetineerde, bij desen diefstael is gewaepent geweest met eenen snaphaen, ende sijne mede complicen met stocken resp. Snaphaen ende sackpistoelen.

  Op de twelfden art. heeft den voorss. gedetineerde verclaert ende bekent waer te sijn, dat hij medeplichtigh ende handtdaedigh is geweest aen den inbreuck, knevelerijen ende diefstael in t begin van augusti 1742 gecommitteert ten huijse van Anna Sijpekotten, weduwe Willem Ploum tot Twembruggen.
  Dat hij gedetineerde drij daegen te voorens, koomende ten huijse van de weduwe van Nicolaes Trumpener binnen den dorpe van Kerckrode hij aldaer gevonden heeft Willem Quaedtvligh, den welcken hem desen te begaenen diefstal heeft aengebrocht. Dat sij beijde dit feijt in gemelden huijse overleght hebbende, hij respondent daernaer hem in eene nachte met sijne complicen van de Speckholser heijde getransporteert heeft tot in het veltachter Eijgelshoven gelegen, alwaer hij seght sijne voorss. overige complicen oock bijeen geroth gevonden hebben.
  Dat hij met de hiervoor gedenuntieerde complicen hem verders begeven heeft tot aen het huijs van Anna Sijpekotten. Alwaer den beclaeghde seght dat eenige van sijne gesellen eene ledder aengeseth hadden, ende door dijen middel geklommen waeren tot aen een venster van den voorss. huijse. Die welcke deselve geforceert, ende open gebroecken hebbende, daerdoor waeren ingegaen, ende vervolgens de huijsdeure hadden geopent. Dat sijne complicen oock in den huijse waeren ingevallen, ende all daerinne vindtbare gelt, kleederen, fijne lijn wandt ende andere mobilien hebben gestolen, ten tijde hij verclaert aen de poorte van den huijse op schiltwacht gestaen te hebben.
  Bekennende verders den respondent dat sijne gesellen naerder handt uijtten huijse gekoomen waeren met packen aengevult met de voorss. mobillien, diewelcke sij met hem beclaeghde vervoert hadden tot in den Marienberger Bosch. Alwaer hij verclaert aen de verdeelinge der selver geassisteert, ende voor sijn deel daeruijt geproffiteert te hebben thien schillingen.
  Verclaerende doens met sijne gesellen gewaepent te sijn geweest als voor.

  Op den 13 art. heeft den voorss. gedetineerde verclaert ende bekent waer te sijn, dat hij mede geholpen, ende gecoöpereert heeft aen de invasie ende diefstal geschiet ten huijse van Jan Essers op de Magerouw.
  Dat desen te doenen diefstael hem te voorens is worden aengebrocht door den hoefschmet Christian Kirckhoffs ten huijse van de weduwe Niclaes Trumpener. Dat sij beijde den selven overleght hebbende, hij respondent hem vervolgens op seeckeren avondt met Matthijs van den Hoff begeven heeft tot aen de andere sijde van den dorpe van Mercxstein naer den kant van Alsdorf. Alwaer hij seght sijne in den achden art. gedenuntieerde complicen oock vergadert gevonden te hebben.
  Dat den beclaeghde met dieselve dit te begaene feijt doens verders overlegt heeft ende van daer hun hebben getransporteert aen het huijs van dito Jan Essers. Alwaer Andries Conssen aengeklopt hebbende, de meijt van den huijse de deure hadde geopent. Dat hij gedetineerde daerop met eenen grooten deel sijner complicen den huijs waeren ingevallen, ende daetelijck den voorss. Jan Essers, des selfs huijsvrouwe ende meijt hadden met korden gebonden. Die welcke gebonden sijnde, verclaert gesien te hebben, dat onder andere den voorss. Andries Conssen ende Willem Quaedvligh die voorss. liedens seer jaemerlijck met ertenstroije ontrent die benen verbrandt hadden om te seggen waer hun gelt was.
  Dat die liedens van den huijse sulcx aen sijne gesellen veropenbaert hebbende, hij gedetineerde met die selve soo het hele gelt als mede oock alle aldaer vindtbaere lijnewaadt, kleederen ende meer andere mobilien hebben gestoelen, ende die selve te saemen vervoert tot ontrent Aeffden. Alwaer den beclaeghde bekent bij de verdere verdeelinge de voorss. gestoelene saecken geassisteert, ende voor sijne portie daeruijt gecregen te hebben end naer hem genoemen te hebben negen schillingen.
  Sijnde doens met sijne complicen gewaepent geweest als voor.

  Op den 14 art. verclaert ende bekent den gedetineerde waer te sijn, dat hij oock mede geholpen, ende geassisteert heeft aen begaenen inbreuck, knevelerijen, ende diefstal op den derden julij 1742 ten huijse van Jan Keularts aen de Drij Vogels.
  Dat Joannes Kersten hem beclaeghde deese te doenen diefstael vier ad vijf daegen te voorens heeft aengebrocht ten huijse van Peter Rutten. Dat hij beclaeghde vervolgens hem met sijne complicen van de Speckholser heijde, ende die gene uijtten dorpe van Kerckrode hem vergaederende onder de wijden van Speckholts, van daer waeren gegaen tot in den huijse van voorss. Joannes Kersten naest bij Jan Keularts gelegen. Alwaer hij verclaert sijne articulo 8° breeder genoemde complicen oock bij een geroth gevonden te hebben.
  Dat sij t saemen in den huijse van dito Kersten desen te doenen diefstal verders geconcerteert hebbende, hun vervoeght hadden tot aen het huijs van voorss. Jan Keulaerts. Bekennende den respondent achter in de weijde aen het selve huijs met assistentie van den hoefschmet Christian Kirckhoffs een groot loeck gebroecken te hebben met een ploegkouter, het welck dito Kirckhoffs expresse medegebrocht hadde. Dat hij gedetineerde met eenen grooten deel sijner complicen door dijen middel in het selve huijs gekomen sijnde, de beclaeghde ende Lenardt Vrancken die aldaer staende kisten met een ploegkouter hebben opengebroecken, ende alle daerin vindtbaere gelt, kleederen, lijnewandt, gebeelt, ende andere mobilien daeruijt genoemen.
  Dat sijne verdere complicen middeler tijt oock hebben gerooft ende gestoelen vele effecten, die welcke alle bij een gepackt sijnde hebben vervoert tot in het huijs van voorss. Kersten. Alwaer den gedetineerde verclaert bij de verdeelinge der voorss. mobillien geassisteert, ende voor sijn deel daeruijt geproffiteert te hebben thien schillingen.
  Als mede dat hij ende sijn complicen doens sijn gewaepent geweest als voor.

  Op den 15 art. heeft den gedetineerde Jacobus Creuwen respondeert, ende bekent waer te sijn dat Peter Douven tot hem beclaeghde in Maestricht gekomen is, ende hem aldaer geinformeert heeft, om saemen te gaen met noch meer andere complicen steelen ten huijse van Matthijs Koeckelkorn aen den Steegel.
  Dat  hij respondent dijn volgens hem in eene nachte van oktober 1741 met den voorss. Peter Douven t'saemen vervoeght hebben tot op de Pannesheijde, alwaer hijseght sijne hiervoor gedenuntieerde complicen oock gevonden te hebben. Dat sij uijt de voorss. heijde hun getransporteert hebben tot achter aen de schuijre van dito Koekelkorn.
  Ende aldaer een groot loeck gebroecken hebbende, daerdoor waeren ingevallen op den schuijrdenne. Dat sij vervolgens hun hebben vervoeght tot op den misthof, ende hij respondent met Matthijs van den Hoff, sijn broeder Mathijs Creuwen ende eenige andere van sijn gesellen gegaen was tot in ende op den peerdtstael. Dat sij die knechten aldaer vindende slaepen seer quaelijck met slagen hebben gebonden, terwijl sijne andere complicen in den voorss, huijse alle daer vindtbaere gelt, kleederen, lijnewandt ende meer andere mobilien hebben gestoelen.
  Dat hij gedetineerde aen de verdeelinge der selve mede heeft geassisteert ende voor sijn deel daeruijt heeft geproffiteert acht en twintigh schillingen.
  Bekennende doens met sijne gesellen gewaepent te sijn geweest gelijck in de voorige occasiens.

  Op den 16 art. heeft den gedetineerde Jacobus Creuwen respondeert ende bekent waerachtigh te sijn dat hij mede geholpen ende geassisteert aen den inbreuck, knevelerijen ende diefstael gecommitteert ten huijse van Aret Lutgens in der Banck.
  Dat Matthijs van den Hoff hem beclaeghde van te voorens van deesen diefstael geinformeert hebbende op de Speckholser heijde, hij vervolgens met dito van den Hoff ende sijne nabuijren gegaen was in de nacht tot aen dese sijde van der Banck. Alwaer hij verclaert sijne verdere complicen, hiervoor gedenuntieert, vergaedert gevonden te hebben.
  Dat sij aldaer bijeen geroth sijnde, ende desen te doenen diefstael verders overlegt hebbende, hun vervolgens getransporteert hebben tot aen het huijs van voorss. Aret Lutgens. Dat Merten Vroen ende Peter Muijter aen het selve huijs een groot leock gebroecken hebbende daerinne met meer andere complicen waeren ingevallen ende hun gesaiseert van dito Lutgens. Aen den welcken hij seght, dat voorss. Merten Vroen met sijnen hirschvanger eene groote wonde op eenen arm geinfligeert hadde. Dat hij gedetineerde ende sijne voorss. complicen ondertusschen alle in den voorss. huijse vindtbaere gelt, kleederen, lijnewandt ende meer andere Mobilien wegh genoemen ende gestoelen.
  Ende deselve verbrocht hebben tot achter de weijde van Kochs Margriet, alwaer den beclaeghde seght die gestopelenen saecken te hebben helpen verdeelen, ende voor sijn deel daeruijt geproffiteert te hebben seven schillingen.
  Bekennende doens wederom met sijne gesellen gewaepent te sijn geweest als voor.

  Ende naer dijen aen den gedetineerde Jacobus Creuwen sijne voorss. responderingen ende bekentenissenb van woorde tot woorde duijdelijck sijn voorgelesen ende denselven gevraeght ofte hij iet wilde daerbij ofte daervan doen, heeft den selven verclaert van neen, ende bij dese sijne bekentenissen gepersisteert, ende mits schrijvens onervaeren gehandtmerckt,
dato, loco ende ten overstaen als boven
(was geteeckent) Dit is de Merck X van Jacobus Creuwen
legerstondt: quod attestamur
D. Delahaye schepen, A. Souren schepen, Peter Hultgens schepen, W. Kessels schepen, P.C. Poyck Greffier

Concordat cum originali
  Quod attestor
PC Poyck greffier

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER