DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenScherp verhoor


Recollitie Anna Rutten, 21 Jan. 1744 Kerkrade
RHCL Maastricht – Landen van Overmaas 2388


Recollitie van Anna Rutten heden
den 21° januarij 1744  ten overstaen
van Dionijs de la Haije, Alexander
Sourens schepenen van Kerckrode,
Peter Hulsgens ende Willem Kessels
schepenen van den gerichte van
Mercxstein hiertoe specialijck ge-
assumeert ende dan mij Peter Caspar
Poyck greffier, idque over desselfs
Responderingen ende bekentenissen
gedaen op den 25 octobris lastleden
op den Casteele van s'Hertogenrode

  Eodem et coram iisdem de gedetineerde Anna Rutten alhier in judicio gesisteert 'extra locum torturá, pedibus et manibus libris semoto omne terrore', om achtervolgens den decrete van heden over haere op den 25 octobris lestleden gedaene Responderingen ende ebekentenissen in forma juris gerecolleert te worden en naer dijen die selven in handen van den oudsten presiderende schepen den Eede 'de dicenda veritate' heeft uitgesworen, heeft de gedetineerde naer gehadde lecture van haere voorss. Responderingen ende bekentenissen de novo bekent ende geconfirmeert, dat sij met die complicen hiervoor gedenutieert mede plchtigh ende handtdaedigh is geweest aen diverse inbreuck, knevelerijen ende diefstaelen. Ende vervolgens verclaert deselve daerbij te persisteren.

  Verclaerende de gedetineerde verders nochmals waer te sijn dat haer tot het begaen van die hiernaer te noemene diefstaelen mede geholpen ende geassisteert hebben die naervolgende Complicen, notanter:
Simon Offermans, Caspar Hooghkirchen,
Joannes Stephens haers beclaeghde swaeger, Joannes Worms,
Geurt Sistemich en desselfs huijsvrouw Marie Catherine Cruijtsen,
Peter Haen, den hoefsmet Christian Kerckhoffs,
Wilhelmus en Christian Kerckhoffs gebroeders,
Joannes Moulen, Joannes Vincken uijtte Wijngracht,
Daniel Trumpener, Hans Peter Grummer, Christian Knouff,
Willem ende Christian Vaessen gebroeders,
Peter Muijter en desselfs huijsvrouw Feij Dovermans,
Lodewich sijnde eenen snijder woonende in der Banck,
Adolphe Dovermans, Willem Lutgens sijnde een beenhouwer,
Merten Vroen vergeselschapt met Marie Catherine Schrouff uuijtte Boergatze,
Anton Conssen, Frans Vroen,
Mettel ende Marie Catherine sijnde de dochters van Mevissen Trijn
Willem Bock, Joannes Onverzaght,
Simon Simens sijnde eenen naedelmaecker,
Willem Hendrick ende Houpert Meijers gebroeders,
Joannes Rehaen, Laurens Reumgens,
Joannes Mertens, Peter Douven,
Christian Geilens ende desselfs steifdochter Anna Barbe Barwasser,
Joannes Essers, Joannes Kersten,
Jacobus ende Matthijs Creuwen gebroeders,
Matthijs Crombach, Matthijs van den Hoff,
Lenard Vrancken, Joannes Haegen,
Peter Pesch, Matthijs Offermans,
Hans Peter Muller, Wilhelmus Baenen,
Wilhelmus Ploum, Michiel Winckens,
Niclaes Rootcrants, Arnoldus Paffen,
Joannes Vincken herbergier tot Mercxstein,
Joseph Godtloff, Andries Conssen
Teunis Quaedvligh, Willem Quaedvligh,
ende noch meer andere gesellen aen haer beclaeghde onbekent.

  Item aen de gedetineerde Anna Rutten van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde haere responderingen ende bekentenissen op den 25 octobris lestleden bij scherpere examinatie gedaen aengaende die twee getenteerde diefstaelen gecommitteert op de pastorije van den Schaeidt ende ten huijse van Hendrick Doutzenbergh
op den Lichtenberg op Allerheijligen dagh s'avonts in den Jaere 1742, heeft de beclaeghde nochmals bekent ende gepersisteert waer te sijn dat, dat sij aen dese twee getenteerde mede geholpen ende geassisteert heeft. Als mede verclaert noch voor haere complicen daerbij geweest te sijn ende mede daertoe gecoöpereert te hebben die naervolgende persoonen, te weeten:
Joannes Vincken uuijtte Wijngracht, Wilhelmus en Christian Kerckhoffs gebroeders, Joannes Moulen, den heofsmet Christian Keckhoffs, Daniel Trumpener, Simon Offermans, Caspar Hooghkirchen, haer swaeger Joannes Stephens, Joannes Worms, Geurt Sistemich en desselfs huijsvrouw Marie Catherine Cruijtsen, Peter Haen, Hans Peter Grummer, Christian Knouff, Willem en Christian Knouff(?) gebroeders, Lodewich sijnde eenen snijder, den soon van Kochs Margriet in Hollantschen dienst sijnde, Peter Muijter en desselfs huijsvrouw Feij Dovermans, Adolph Dovermans, Willem Lütgens, Anton Conssen, Merten Vroen vergeselschapt met Marie Catherine Cruijtsen(?) uijtte Boergatze, desselfs broeder Frans Vroen, Mettel en Marie Catherine sijnde die dochters van van Mevissen Trijn, Simon Simens, Willem Bock, Joannes Onverzaght, Willem Hendrick en Houpert Meijers gebroeders, Christian Geilens, Joannes Mertens, Anna barbe Barwasser, Joannes Rehaen, Laurens Reumgens, Joannes Kersten, Joannes Essers, Jacobus Matthijs Creuwen, Lenard Vrancken, Matthijs van den Hoff, Matthijs Cromabach, Matthijs Offermans, Joannes Haegen, Peter Pesch, Wilhelmus Baenen, Hans Peter Muller, Michiel Winckens, Wilhelmus Ploum, Niclaes Rootcrants, Arnoldus Paffen, Joannes Vincken herbergier tot Mecxstein, Peter Douven, Andries Conssen, Joseph Godtloff, Teunis Quaedvligh en desselfs soon Willem Quaedvligh.
  Persisterende de beclaeghde nochmals met die voorss. complicen van den Kolbergh op Allerheijligen dagh des jaeres 1742 haer vervoeght te hebben tot in den dorpe van Kerckrode, aldaer aenroepen die voorss. Joannes Moulen, Christian kerckhoffs ende die voorss. andere gesellen uuijt den selven dorpe. Dat sij met dieselve haere verders begeven heeft tot in de Herler heijde, alwaer sij noch seght vergaedert gevonden tehebben die voorss. andere genoemde complicen. Dat sij beclaeghde met haere gesaementlijcke bende haer uijt de voorss. Herler heijde getransporteert heeft tot aen de pastorije van de Scheidt, ende van daer tot aen het huijs van Hendrick Dauzenbergh op den Lichtenbergh in meijninge om dese twee huijsen t' invaderen ende Te besteelen. Maer dat sij door het hulp roepen van in de huijsen woonende luijdens hebben moeten vlucht nemen ende ewegh loopen, uuijt vreese door dieselve aengepackt te worden.
  Persisterende dieselve nochmals doens versien te sijn geweest met eenen grooten stock. Ende dat haere voorss. complicen gewaepent waeren met stocken resp. snaphaenen, deegens ende sackpistolen.

  Verders aen de voorss. gedetineerde van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde haere responderingen ende bekentenissen lestleden bij scherpere examinatie gedaen aengaende die inbreuck ende diefstael in den Vastenavondt van den jaere 1741 geperpetreert op den Nieuwen Hoff Waerden,
heeft de beclaeghde nochmals gepersisteert waer te sijn aen desen diefstael mede plichtigh ende handtdaedigh te sijn geweest. Bekennende noch daerenboven dat die hier voor gereurde complicen haer daertoe geholpen hebben
  Als mede seght noch voorhaer deel uuijt die aldaer gestolenen saecken geproffiteert te hebben drij ponden varckensspeck, dat haere voorss. complicen insgelicx hunne portiens daeruuijt hebben becoemen. Alsmede bekent nochmals doens versien ende met haer gesellen gewaepent te sijn geweest als voor.

  Item aen de gedetineerde van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde haere responderingen ende bekentenissen lestleden bij scherpere examinatie gedaen, raekende den inbreuck ende diefstael gecommitteert
in februario 1742 op de pastorije van Marienbergh,
heeft de beclaeghde nochmals gepersisteert bij alle omstandigheijden door haer in voorss. bekentenissen aengaende desen diefstael aengehaelt.
  Blijvende noch bekennen voor haere portie uuijt de aldaer gestoelene saecken ontfangen te hebben ses specie schillingen,dat haere complicen oock hunne resp. deelen daeruuijt hebben gecregen. En dat alle gewaepent sijn geweest gelijck in die voorige occasions.

  Item aen de gedetineerde van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde haere responderingen ende bekentenissen lestleden bij scherpere examinatie gedaen aengaende den inbreuck ende diefstael begaen ten huijse van Anna Sijpekotten, weduwe Willem Ploum tot Twembruggen,
heeft de beclaeghde nochmals verclaert waer te sijn met die door haer hiervoor breeder genoemde  complicen aen desen inbreuck ende diefstael geholpen ende geassisteert te hebben. persisterende deselve insgelicx bij alle circumstantien door haer aengaende desen diefstael in haere voorss. bekentenissen aengehaelt.
  Alsmede seght noch voor haer deel uuijt die aldaer gestolene goederen geproffiteert te hebben eenen hondskoeten vrouwen rock, dat haer voorss. complicen insgelicx hunne portiens daeruuijt hebben gecregen, ende dat sij met haere gesellen is gewaepent gewest gelijck hiervoor breeder heeft vermelt

  Item aen de gedetineerde Anna Rutten van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde haere voorss. responderingen ende bekentenissengedaen aengaende den begaenen diefstael begaen ten huijse van Jan Esser op de Magerouw,
heeft de beclaeghde nochmals bekent ende gepersisteert soo bij die die omstandigheijden als oock die complicen door haer in die voorss. bekentenissen raeckende desen diefstael breeder aengehaelt.
  Blijvende oock noch bekennen uuijt desen diefstael voor haer deel geproffiteert te hebben twee ellen wercken doeck, drij ponden boeter ende eenen schillingh, ende dat haere voorss. gesellen hunne hunne resp. portiens insgelicx uijt den voorss.diefstael hebben genooten. Sijnde sij alle t'saemen gewaepent geweest als voor.

  Verders aen de gedetineerde van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde haere responderingen ende bekentenissen gedaen aangaende den inbreuck ende diefstael gecommitteert ten huijse van Jan Keularts aen de Drij Vögel,
heeft de beclaeghde nochmals bekent ende gepersisteert waer te sijn, dat sij met haere hiervoor gedenuntieerde complicen aen desen diefstael mede geholpen ende geassisteert heeft.
  Gelijck oock noch bekent uuijt desen diefstael voor haer deel gecregen te hebben eenen vlessen blauwen schurtel ende twee schillingen, dat haere voorss. complicen insgelicx hunne resp. deelen daeruuijt hebben geproffiteert. Ende dat sij met dieselve is gewaepent geweest als voor.

  Item aen de voorss. gedetineerde van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde haere bekentenissen gedaen raekende den inbreuck ende diefstael geperpetreert in octobri 1741 ten huijse van Matthijs Kockelkorn aen de Steegel,
heeft deselve nochmals gepersisteert bij allen hetgene sij raeckende dese diefstael bij haere voorgaende bekentenissen breeder verclaert heeft.
  Blijvende de gedetineerde oock nochmals uuijt die aldaer gestolene saecken voor haere portie geproffiteert te hebben vijf Aecker gulden, een catounen schurtel ende vier ponden speck, dat haere gesellen oock hunne portiens daeruuijt hebben gecregen. Ende dat sij sijn gewaepent geweest ut ante.

  Verders aen de gedetineerde Anna Rutten van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde haere responderingen ende bekentenissen bij scherpere examinatie gedaen aengaende den inbreuck ende diefstael begaen ten huijse van Aret Lutgens in der Banck,
heeft deselve nochmals wel uuijterlijck, soo ten haeren opsicht als oock ten reguarde van haere hiervoor genioemde complicen gepersisteert.
  Bekenende nochmals uuijt die aldaer gestolene saecken voor aher deel geproffiteert te hebben vijf Aacker gulden ende eenen ouden bonten vrouwen rock, als mede dat haere voorss. complicen insgelicx hunne portiens daeruuijt hebben genoeten. Ende dat sij all sijn gewaepent geweest gelijck in die vorige occasiens.

  Ende naer dijen aen de gedetineerde Anna Rutten dese Recollitie van woorde tot woorde duijdelijck is worden voorgelesen, ende deselve ondergevraeght sijnde ofte sij iet daerinne wilde verandert hebben, heeft verclaert van neen, ende deselve bij deselve inhoudt overal te persiteren.
  T'oirconde heeft deselve dat mits schrijvens onervaeren gehandtmerckt, dato, loco ende ten overstaen als bevorens.
(was gehandtmerckt) handtmerck X van Anne Rutten,
leger stondt: Quod attestamur
ende waeren onderteeckent: D. de la heije schepen, A. Souren schepen, Peter Heultgens schepen, W. Kessels schepen PC Poyck greffier

Collata concordatium suo
originali quod clausulas
consernentes

  Quod Attestor
P.c Poyck greffier


Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER