DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenScherp verhoor


Scherp examen Anna Rutten, 25 okt. 1743 Kerkrade
RHCL Maastricht – Landen van Overmaas 2388


Personele Responderinge bij Scherpere
Examinatie gedaen door Criminelijck
beclaeghde ende gedetineerde
Anna Rutten op die interrogatorien
door d'hre officier tot desselfs laste
overgegeven den 19 octobris lastleden
ten overstaen van Dionijs Delahaije,
Alexander Souren, schepenen van
Kerckrode, Peter Hulsgens en Wil-
lem Kessels, schepenen der justitie
van Mercxstein, hiertoe specialijck
geassumeert, ende dan mij Peter
Caspar Poyck, Greffier
Heden den 25 octobris 1743 op
den Casteele van s'Hertogenrode

  Eodem et coram iisdem den voors. Anna Rutten in judicio gesisteert ende ingevolge decrete van heden ter scherpere examinatie gesteld sijnde, naer dijen vooraf afgevraeght ofte sij tegens de getuijgens,
Joannes Onverzaght, Willem Bock,
ende dan den hoefsmet Christian Kerckhoffs
iet weet te reprocheren, als mede oock noch ondervraeght sijnde, ofte sij iet tot haere defensien ende onschuld over die feijten door die voorss. getuijgen tot haeren laste bekent, weet bij te brengen, heeft positive in judicio verklaert van neen.
  Ende vervolgens mits de gedetineerde bij haere ontkentenissen mordicus is blijven persisteeren, is deselve effective met het aensetten van de duijmschrouven ende het opsetten van eenen Spaenssen stevel op die voorss. interrogatorien worden gevraeght ende ge|examineert.

  Vooreerst heeft de gedetineerde Anna Rutten bekent waer te sijn, dat sij mede plichtigh ende handtdaedigh is geweest aen verscheijdene inbreuck, knevelerijen ende diefstaelen. Dat haer mede daeroe geholpen ende geassisteert hebben die naevolgende complicen, te weeten:
Joannes Moulen, den hoefsmett Christian Kerckhoffs,
Joannes Vincken uijtten Wijngracht,
Wilhelmus en Christian Kerckhoffs gebroeders,
Simon Offermans, Joannes Worms,
Caspar Hooghkirchen, Joannes Stephens,
Catharine Cruijtsen wesende eenen bastard ende dochtere van Griet Gosens getrouwt met Geurt Sistemich,
Daniel Trumpener, Peter Haen, den voorss. Geurt Sistemich,
Christian Knouff, Hans Peter Grümmer,
Willem en Christian Vaessen,
Lodewich sijnde eenen snijder woonend in der Banck,
Peter Muijter en desselfs huijsvrouwe Feij Dovermans,
Adolph Doverman, Anton Conssen,
Willem Lutgens sijnde eenen beenhouwer, Frans Vroen,
Merten Vroen vergeselschapt met Marie Catharine Schrouff uuijt die Boergatze,
Mechtel ende Marie Catharine sijnde de dochters Mevissen Trijn,
Simon Simens sijnde eenen naedelmaecker,
Joannes Onverzaght, Willem Bock,
Willem Hendrik ende Houpert Meijers, Joannes Mertens,
Christian Geilens en desselfs stiefdochter Anne Barbe Barwasser,
Joannes Rehaen, Laurens Reumgens,
Joannes Kersten, Joannes Essers,
Jacobus en Matthijs Creuwen,
Lenard Vrancken, Matthijs van den Hoff,
Matthijs Crombach, Matthijs Hermans,
Matthijs Offermans, Joannes Haegens,
Peter Pesch, Wilhelmus Baenen,
Hans Peter Muller, Michiel Winckens,
Wilhelmus Ploum, Niclaes Rootcrants,
Joannes Vincken herbergier tot Mercxstein,
Arnoldus Paffen, Andries Conssen,
Peter Douven, Joseph Godtloff,
Teunis Quaedvligh, desselfs soon Willem Quaedvligh
ende meer andere haer onbekent.

Ad art. 8um
  Verclaert de gedetineerde Anna Rutten verders waer te sijn, dat sij mede geholpen ende geassisteert heeft aen die twee getenteerde diefstaelen op Allerheijligen dagh lestleden s'avonts begaen ten huijse van d'hre pastoor op de Scheidt ende ten huijse van Hendrick Dautsenberg op den Lichtenberg.
  Dat sij hiervoor door haer gedenuntieerde Complicen te weten: Joannes Moulen, Joannes Vincken uuijt Wijngracht, Wilhelmus en Christian Kerckhoffs gebroeders, Daniel Trumpener, Simon offermans, Caspar Hooghkirchen, Joannes Stephens, Joannes Worms, Marie Catharine Cruijtsen, Peter Haen, Geurt Sistemich, Christian Knauff, Hans Peter Grümmer, Willem en Christian Vaessen gebroeders, Lodewich sijnde eenen snijder.
Hiertoe noch  voegende den  soon van Kochs Margiet sijnde in Hollandschen dienst, Peter Muiter en desselfs huijsvrouw Sophia Dovermans, Adolph Dovermans, Willem Lütgens sijnde eenen beenhouwer, Anton Conssen, Merten Vroen vergeselschapt met Marie Catherine Schrouff uuijt de Boergatze, dessels broeder Frans Vroen, Mechtel ende Marie Catherine sijnde de dochters van Mevissen Trijn, Simon Simens sijnde eenen naedelmaecker, Joannes Onverzaght, Willem Bock, Willem Hendrik ende Houpert Meijers gebroeders, Joannes Mertens, Christian Geilens en desselfs stiefdochter Anne Barbe Barwasser, Laurens Reumgens, Joannes Rehaen, Joannes Essers, Joannes Kersten, Jacobus en Matthijs Creuwen, Lenard Vrancken, Matthijs van den Hoff soone van Hendrik van den Hoff, Matthijs Crombach, Matthijs Hermans, Peter Haegen, Peter Pesch, Wilhelmus Baenen, Hans Peter Müller, Michiel Winckens, Wilhelmus Ploum, Niclaes Rootcrants, Arnoldus Paffen, Joannes Vincken herbergier tot Mercxstein, Peter Douven, Andries Conssen, Joseph Godtloff, Teunis Quaedvligh, desselfs soon Willem Quaedvligh aen dese Twee getenteerde diefstaelen mede plightigh ende handtdaedigh sijn geweest.
  Bekennende den gedetineerde verders, dat sij met die voorss. complicen van den Kohlberg haer op Allerheijligen dagh lestledens s'avonts begeven heeft tot in den dorpe van Kerckrode, aldaer aenroepende die voorss. Joannes Moulen, Christian Kerckhoffs ende d'andere gesellen uijt voorss. dorpe. Dat sij met die selve haer verders begeven heeft tot in de Herler heijde, alwaer deselve verclaert haere voorss. andere complicen oock vergaedert gevonden te hebben. Dat sij met dieselve vergaedert sijnde, t'saemen der handt uuijt voorss. heijde hun vervoeght hebben tot aen de pastorije van den Scheidt.
  Alwaer de beclaeghde verclaert met eenige van de voorss. complicen van Kerckrode schiltwacht gehouden te hebben, ten tijde sij seght, dat Haere andere gesellen de voorss. pastorije hadden willen invadeeren. Maer dat op het hulp roepen van die luijdens aldaer, sij met haere voorss. complicen heeft moeten de vluchte nemen.
  Ende vervolgens gegaen sijn tot aen het huijs van Hendrick Dautzenbergh op den Lichtenbergh, hetwelck sij insgelicx willende invaderen ende besteelen. Seght hetselfde huijs op het hulp roepen der luijdens oock te hebben moeten verlaeten, uuijt vreese van dieselve aengepackt ende vastgehouden te worden.
  Bekennende de gedetineerde doens versien te sijn geweest met eenen grooten stock, ende dat haer voorss. complicen gewaepent sijn geweest met snaphaenen, stocken, deegens ende sackpistoelen.

Ad 9um
  Heeft de gedetineerde verclaert ende bekent waer te sijn, dat sij mede plichtigh ende handtdaedigh is geweest aen den inbreuck ende diefstael geschiet in den vastenavond van den jaere 1741 op de Nieuwen Hoff Waerden.
  Dat desen te begaenen diefstael haer van te voorens is worden aengebrocht door Joannes Moulen op de Bostrops Kolkuijle. Dat sij beclaeghde denselven bejaet hebbende, haer vervolgens met haere voorss. complicen van den Kolbergh in de nachte begeven heeft tot ontrent den voorss. Hoff Waerden, alwaer deselve bekent die hiervoor in den achden articule gedenuntieerde Complicen oock vergaedert gevonden te hebben.
  Dat sij beclaeghde aldaer op schildtwacht staende, haere voorss. andere complicen den voorss.. Hoff ingebroecken waeren, ende daeruuijt Hadden gestoelen eene groote quantiteijt vruchten ende het vleesch van twee vette verckens. Dat sij beclaeghde dese gestoelen saecken heeft helpen vervoeren tot onder  die wijden aen de Nachtegael, alwaer sij aen de verdeelinge derselve heeft geassisteert.
  Ende verclaert voor haer deel daeruuijt geroffiteert te hebben drij ponden speck, dat sij ende haere voorss. complicen doens sijn gewaepent geweest gelijck voor.

Ad 10um
  Heeft de gedetineerde Anna Rutten bekent voor d'oprechte waerheijt, dat sij mede geholpen ende geassisteert heeft aen den inbreuck, knevelerijen ende diefstael in februario 1742 gecommitteert op de pastorije van Marienberg.
  Verclaerende dat desen diefstael drij daegen te bevooren haer is worden aengebrocht door Wilhelmus Kerckhoffs op den wegh van Aecken. Dat sij beclaeghde geseijden diefstael met denselve overleght hebbende, naerderhandt met die voorss. Simon Offermans, Joannes Worms ende meer andere complicen in eene nacht haer vervoeght heeft tot aen ende ontrent de voorss. pastorije van Marienbergh, alwaer sij seght haere verdere hiervoor genoemde complicen oock gevonden te hebben.
  Diewelcke in de gemelde pastorije ingebroecken waeren, ten tijde sij seght daerontrent de schiltwacht gehouden te hebben. Dat dieselve haere complicen eenen tijt daernaer uijt de voorss. pastorije gekomen waeren met verscheijdene packen aengevult met alderhande mobilien, vleesch, cooper, tinne ende andere effecten.
  Waervan deselve verclaert bij de verdeelinghe voor haere portie gecregen ende geproffiteert te hebben ses specie schillingen. Bekennende de gedetineerde met haere voorss. complicen doens gwaepent te sijn geweest gelijck hiervoor gemelt is.

Ad 11um
  Verclaert ende bekent de gedetineerde waer te sijn dat sij mede geholpen ende geassisteert heeft aen de inbreuck, knevelerije ende diefstael in het beginsel van Augusti 1742 begaen ten huijse van Anna Sijpekotten weduwe Willem Ploum tot Twembruggen.
  Dat sij beclaeghde komende uuijtte vroeghmisse van Kerckrode den voorss. Willem Kerckhoffs aen haer desen fiefstael heeft condt gedaen. Waerinne sij bewilligt hebbende, verclaert  op seeckere nachte met haere complicen van den Kolberg haer begeven te hebben tot aen een boschgen naest bij Twembruggen gelegen, alwaer de respondent verclaert haere hiervoor genoemde complicen oock vergaedert gevonden te hebben.
  Dat dieselve haer beclaeghde met Simon Offermans, Marie Catharine Cruijtsen ende Joannes Worms op schiltwacht omtrent het voorss. huijs gestelt hebbende, daerinne waeren ingebroecken, ende daeruuijt hebben gerooft ende gestoolen eene groote quantiteijt soo gelt, kleederen, lijnewandt ende andere mobilien. Diewelcke gestolene saecken in packen gebonden door dieselve uuijtgebrocht sijnde, verclaert de gedetineerde dat sij met haere voorss. complicen die gestoelene effecten heeft helpen vervoeren tot in den Marienberger bosch.
  Alwaer sij verclaert aen de verdeelinge dijer te hebben geassisteert, ende voor haer deel daeruuijt geproffiteert te hebben eene Hondskoeten vrouwen schurz ofte rock. Bekennende verders doens met haere complicen gewaepent te sijn geweest gelijck in die voorige occasions.

Ad 12um
  Respondeert ende bekent de gedetineerde waer te sijn, dat sij mede plichtigh ende handtdaedigh is geweest aen d'invasie, knevelerijen ede diefstael gecommittert ten huijse van Jan Essers op de Magerouw.
  Dat sij van desen diefstael verwittight is worden eenige daegen te bevoorens door Joannes Vincken in de Wijngracht op de Bostrops Kolkuile. Waerop de beclaeghde seght haer in eene nachte met eenige complicen van den Kolbergh getransporteert ter hebben tot aen den Alasdorper bosch, alwaer sij verclaert die andere door haer articulo 8° gedenuntieerde complicen oock vergaedert gevonden te hebben. Met die welcken sij desen diefstael verders overleght hebbende, bekent dat sij te saemen van dese plaetse gegaen waeren tot omtrent het voorss. huijs van Jan Essers.
  Dat sij gedetineerde aldaer met eenige andere complicen de schiltwqacht gehouden houdende, haer verdere gesellen het voorss. huijs geinvadeert ende ingevallen waeren. Ende daeruijt hadden gestoelen vele contante penningen, kleederen, lijnewandt, boeter ende andere mobilien. Diewelcke de beclaeghde bekent te hebben helpen vervoeren tot ontrent die Aefder bempden, alwaer sij seght, dat dieselve sijn worden verdeelt.
  Ende dat sij uuijt de gestolene saecken voor haer deel heeft geproffiteert twee ellen wercken doeck, drij pond boeter ende eenen schilling. Sijnde sij beclaeghde ende haere andere voorss. complicen doens gewaepent gelijck voor.

Ad 13um
  Verclaert ende de gedettineerde Anna Rutten waerachtigh te sijn dat sij mede gecoöpereert heeft aen den inbreuck, knevelerijen ende diefstael in julio 1792 geperpetreert ten huijse van Jan Keularts aen de Drij Vögel.
  Dat voorss. Christian Kerckhoffs haer desen diefstael heeft aengebrocht ende sij vervolgens met haere complicen van den Kolbergh in eene nachte is gegaen tot in het velt naest die Drij Vögel gelegen, alwaer de beclaeghde seght haere voorss. andere complicen oock vergaedert gevonden te hebben. Dat sij met dieselve verders haer getransporteert heeft tot omtrent aen het huijs van voorss. Jan Keularts.
  Ende adt haere complicen aldaer waeren ingebroecken, ten tijde sij verclaert met eenige andere gesellen de schilt wacht gehouden te hebben. Bekennende de beclaeghde verders, dat die voorss. complicen uijt gemelden huijse hadden gestoelen verscheijdene soo gelt, kleederen, lijnewandt als meer andere mobilien. Dieselve sij seght ten deele te hebben helpen vervoeren tot in het huijs van Joannes Kerssten.
  Dat sij aen de verdeelinge der selve heeft geassisteert ende voor haer deel daeruijt heeft geproffiteert eenen vlessen blouwen schurtel ende twee schillingen. Ende dat sij ende haere complicen sijn gewaepent geweest gelijck voor.

Ad 14um
  Respondeert ende bekent de gedetineerde waer te sijn, dat mede plichtigh ende handdaedigh is geweest aen den inbreuck ende diefstael begaen oktobri 1741 ten huijse van Matthijs Kockelkorn aen den Steegel.
  Dat Joannes Moulen haer desen te doenen diefstael van te voorens aengebrocht hebbende, sij beclaeghde vervolgens in de nachte gegaen was tot op de Pannesheijdt naest het huijs van voorss. Kockelkorn. Dat sij aldaer haere hiervoor gedenuntieerde complicen oock vergaedert vindende, sij daeromtrent de schiltwacht heeft gehouden ten tijde sij seght dat dieselve het gemelt hadden geïnvadeert.
  Dat haere voorss. complicen daeruijt gestoelen hadden eene groote quantiteijt gelt, kleederen, lijnewandt ende vele andere mobilën. Die welcke onder hun verdeelt geweest sijnde, verclaert dat sij van Andries Conssen ontvangen ende voor haer geproffiteert vijf Aecker gulden, eenen catounen schurtel ende vier ponden speck, die welcke sij seght voor haer behouden te hebben.
  Bekennende verders doens met haere complicen gewaepent te sijn geweest gelijck voor.

ad 15um
  Verclaert ende bekent de gedetineerde Anna Rutten mede plichtigh ende handtdaedigh te sijn geweest aen den inbreuck, knevelerijen ende diefstael gecommitteert ten huijse van Aret Lütgens in der Banck.
  Dat desen diefstael haer is worden aengebrocht door Joannes Vincken in de Wijngracht op den wegh van Aecken. Dat sij beclaeghde dijenvolgens met haere voorss. complicen van den Kolbergh in de nachte gegaen sijnde tot omtrent het voorss. huijs aldaer oock haere voorss. gedenuntieerde complicen vergaedert gevonden heeft.
  Dat dieselve haer bevoelen hadden voor het voorss. huijs de schiltwacht te houden, terwijlen sij seght dat die voorss. complicen het gemelt huijs hadden geïnvadeert. Verclaerende verders dat dieselve complicen naerderhandt uuijt het voorss. huijs gekoemen waeren belaeden met verscheijdene soo gelt, kleederen, lijnewandt ende andere mobilien. Dewelcke de respondente bekent te hebben helpen vervoeren tot achter het huijs van Kochs Margriet ende dieselve aldaer oock verdeelen.
  Als meede dat sij gedetineerde voor haer deel uuijty die voorss. gestoelen saecken heeft geproffiteert vijf Aecker gulden ende eenen ouden bonten vrouwen rock. Verclaerende daeren boven doens met haere gesellen gewaepent te sijn geweest gelijck voor.

  Ende naer dijen aen den gedetineerde, Anna Rutten dese haere bekentenissen van woorde tot woord duijdelijck sijn voorgelesen, ende deselve gevraeght ofte sij iet wilde daerbij ofte daervan doen, heeft verclaert van neen, ende bij haere voorgaende responderingen overal te persisteren.
  T'oirconde heeft deselve dese, mits schrijvens onervaeren gehandtmerckt dato, loco ende ten overstaen als boven.
(was gemerckt) Merck x van Anna Rutten
legerstondt Quod attestamur, ende waeren onderteeckernt
D. De la Heye schepen, A. Souren schepen, Peter Heulsgens schepen, W. Kessels schepen, P.C. Poyck greffier

Collata Concordatium originali
quod Clausulas Concernentes
  Qoud attestor
  P.C. Poyck greffier


Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER