DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenScherp verhoor


Scherp examen Willem Bock, Kerkrade 25 september 1743
RHCL Maastricht – Landen van Overmaas 2388


Personele Responderinge bij Scher-
pere Examinatie gedaen door Wilhelmus
Bock, criminelijck beclaeghde ende ge-
detineerde op die interrogatorien door
den heere officier tot desselfs laste over-
gegeven den 20 iulij 1743 ten overstaen
van Dionijs de la Haije, Alexander Souren
Schepenen van Kerckrode, Peter Hulsgens
ende Willem Kessels, Schepenen van den
gerichte van Mercxstein hiertoe spe-
cialijck geassumeert, ende dan mij
Peter Caspar Poyck, greffier heden
den 25e sept. 1743 op den Casteele
van 's Hertogenrode

  Eodem et coram iisdem den voorss. Wilhelmus Bock alhier in judicio gesisteert, ende ingevolge decrete van heden tot scherper examinatie gestelt sijnde, naar dijen denselven van te voorens ondervraeght, ofte hij tegens die getuijgens Joannes Vincken in de Wijngracht ende den hoefschmet Christian Kerckhoffs, tegens hem gedetineerde op den 24 deses maents iet weet te reprocheren, gelijck oock noch iet tot sijne defensien ende onschuldt over die feijten door die voorss. getuijgen tot sijne laste bekent, weet bij te brengen, heeft positive in judicio verclaert van neen.
  Ende vervolgens mits den gedetineerde in negativis mordicus heeft blijven persisteren, is denselven effective met het aensetten van de duijm schrouven ende het opsetten van eenen Spaenschen stevel scherper op die voorss. interrogatorien gevraeght ende geëxamineert als volght:

  Op den achden art. der voorss. interrogatorien heeft den gedetineerde Wilhelmus Bock gerespondeert ende bekent waer te sijn dat hij mede geholpen ende geassisteert heeft aen die twee getenteerde diefstaelen op de pastorij van den Scheidt ende ten huijse van Hendrick Dautzenberg op den Lichtenbergh.
  Dat dit te begaene feijt hem te voorens is worden aengebrocht door den hoefschmet Cristian Kerckhoffs, denwelcken hij verclaert op Allerheijligendagh lestleden s'avonts ten dijen eijnde aengeroepen te hebben. Dat hij doens t'saemen met
Joannes Moulen, Joannes Vincken uijtte Wijngracht,
Christian en Wilhelmus Kerckhoffs, gebroeders
alle wonende binnen den dorpe van Kerckrode
als oock met Daniel Trumpener
gegaen sijn tot in de Herler heijde, alwaer hij gedetineerde seght noch vergaedert gevonden te hebben
Caspar Hooghkirchen,
Simon Offermans, Joannes Worms,
Joannes Stefkens ende desselfs swiegerse Anna Rutten,
Joannes Onverzaght, Peter Haen,
Matthijs van den Hoff soone van Hendrick van den Hoff
Merten Scheren, Christian Geilens,
Joannes Mertens,
Claes Werrij, Claes Pelsers,
Jacobus en Matthijs Creuwen gebroeders
Joannes Essers, Jacobus Crombach,
Lenard Vrancken,
Matthijs Crombach soone van Joannes Crombach den wever,
Joannes Kersten, Michiel Kersten,
Joannes Rehaen sijnde den eijdom van Jan Kersten den ouden,
Peter Douven, Teunis Quaedtvliegh
Joseph Godtloff, Willem Quaedtvligh,
Arnoldus Souren, Willem Vaessen
Willem Lütgens sijnde eenen beenhouwer woonende aen den Vehewegh,
Simon Simons, Adolph Dovermans,
Willem Hendrick Doveren soone van Simon Doveren, woonende op de voort,
Christian Vaessen, Anton Conssen,
Peter Muijter ende dessefs huijsvrouw Feij Dovermans verkleet met eenen blouwen mans kedel,
Merten Vroen gewaepent met eenen hirchvanger ende vergeselschapt met eene jonge dochter verkleet met eenen mans kedel, dese hem onbekent,
Christian Knauff,
Merten Schrouff soone van Kochs Margriet
Lodewich sijnde eenen snijder en woonende in der Banck,
Hans Peter Grummer, Frans Vroen broeder van voorss. Merten Vroen,
Michiel Winckens, Wilhelmus Ploum,
Joannes Vincken, herbergier tot Mercxstein,
Merten Savelsbergh, Arnoldus Paffen,
Peter Hermans, Joist Brouwers,
Niclaes Rootcrants, Niclaes Peters,
ende vele andere soo uijtte bancke van Ubach, als uijtte heerlicheijt Schaesbergh ende uijtten lande van Gulick.
  Dat hij gedetineerde met die hiervoor gespecificeerde Complicen uijtte Herler heijde hem heeft getransporteert tot aen de voorss. pastorije van den Scheijdt, dewelcke sij willende invaderen ende besteelen. Verclaert daervan door het hulp roepen van de meijt aldaer met sijne voorss. gesellen te sijn verjaeght worden.
  Ende met dieselve hem doens vervoeght te hebben tot aen het huijs van Hendrick Dautzenbergh op den Lichtenbergh, hetwelcke hij gedetineerde bekent insgelicx met sijne complicen te hebben willen besteelen. Maer dat over het hulp roepen van de dochter van geseijden huijse hij en sijne Complicen oock hadden moeten de vluchte nemen, uijt vreese van door die naebuijren aengepackt ende vastgehouden te worden.
  Verclaerende daaren boven doens versien te sijn geweest met eenen grooten stock, ende sijne voorss. Complicen met stock en sackpistoelen

  Op den negenden art. heeft den gedetineerde Wilhelmus Bock verclaert ende bekent waer te sijn dat hij mede plichtigh ende handtdaedigh is geweest aen den gecommitteerden diefstael in den Vastenavondt van den jaere 1741 op den nieuwen Hof Waerden.
  Dat desen te begaenen diefstael hem door den hoefschmet Christian Kerckhoffs twee daegen te bevoorens is worden aengebrocht. Dat hij dijenvolgens hem op seeckeren avondt tot desselfs huijse binnen Kerckrode begeven heeft, ende doens met dito Kerckhoffs als mede met Joannes Moulen, Joannes Vincken uijtte Wijngracht, Daniel Trumpener, Christian ende Wilhelmus Kerckhoffs gebroeders t'saemen verders gegaen sijn tot op Schevermont aldaer oock aenroepen Teunis Qaedtvligh, Willem Quaedtvligh, Andries Conssen, Peter Douven, Arnoldus Souren ende Joseph Godtloft. Die welcke tot hun gevoegt sijnde, verclaert dat sij t'saemen hun getransporteert hadden tot naest den voorss. Hof Waerden aen den bergh aldaer.
Alwaer sij die bij hem beclaeghde in den voorigen articule gedenuntieerde Complicen insgelicx vergaedert hebben gevonden. die voorss. Christian Geilens, Caspar Hooghkirchen, Joannes Mertens etc etc.
  Dat eenighe derselve als namentlijck Michiel Winckens, Willem Quaedtvligh ende Wilhelmus Ploum een groot loeck aen voorss. Hoff gebroecken hebbende, daerinne waeren ingevallen ten tijde hij seght vóór den Hof op schiltwacht gestaen te hebben. Veclaerende den respondent verders, dat sijne voorss. Complicen aldaer in den huijse gestoelen hebben eene groote quantiteijt vruchten, gelijck oock een groot deel verckens vleesch. Diewelcke dieselve uuijtgebrocht hebbende, op twee bij hun hebbende peerden, toebehoorende aen Teunis Quaedtvligh ende Willem Queadtvligh gelaeden hadden, ende vervoert tot onder die wijden aen de Nachtegael.
  Alwaer den beclaeghde verclaert aen de verdeelinge der gestoelene saecken geassisteert, ende voor sijn deel geprofiteert te hebben ses schillingen hem overtelt geweest sijnde door den voorss. Michiel Winckens, sijns beclaeghde voorss. deel in die gestoelenen vruchen ende verckensvleesch naer hem genoemen hebbende.
  Bekennende daerenboven bij desen diefstael met sijne gesellen gewaepent te sijn geweest gelijck voor.

  Op den 11e art. heeft den gedetineerde Wilhelmus Bock respondeert ende bekent waerachtigh te sijn, dat hij mede geholpen ende geassisteert heeft aen den inbreuck ende diefstael begaen in februario 1742 op die pastorije van Marienbergh.
  Dat hij beclaeghde door Andries Conssen bij hem komende op de Bleijerheijdt, van desen te committerende diefstael drij daegen te vooren is geinformeert worden. Welcken volgens verclaert den gedetineerde hem in februario voorss. s'nachts begeven te hebben ten huijse van voorss. Andries Conssen op Scheveimont, ende met denselven als mede Peter Douven, Arnoldus Souren, Teunis Quaedtvligh, Willem Quaedtvligh en Joseph van daer gegaen te sijn door Eijgelshoven tot aen het huijs van Joannes Pennarts naest bij de voorss. pastorije gelegen. Alwaer hij seght noch vergaedert gevonden te hebben die hiervoor in articulo 8° gedenuntieerde Complicen, dewelcke met hem beclaeghde hadden t' saemen geresolveert de voorss. pastorije te invaderen ende te besteelen.
  Dat eenige derselve een groot loeck aldaer aen deselve aen deselve pastorije gebroecken hebbende, hem respondent aen hetselve leock hadden op schiltwacht gestelt. Ende dieselve sijne Complicen vervolgens in de voorss. waeren ingevallen, ende daeruijt gerooft ende gestoelen eene groote quantiteijt gelt, kleederen, lijnewandt, kerckegewandt, gebeelt, cooper, tinne ende veele andere mobilien. Die welcke dieselve in packen gebonden, hebben uijtgebrocht ende vervoert tot in den huijse van gemelden Pennarts.
  Alwaer dieselve onder hun verdeelt sijnde, hij gedetineerde verclaert voor sijn deel daeruuijt gecregen ende geprofiteert te hebben thien schillingen. Gelijck oock dat hij ende sijne complicen doens sijn gewaepent geweest als in die voorige occasiens.

  Op den 12 art. heeft den gedetineerde Wilhelmus Bock bekent waer te sijn dat Willem Quaedtvligh bij hem op de kolkuile gecoemen sijnde in het eijnde van de maent julij 1742, ende hem aengebrocht hadde, om ten huijse van Anna Sijpekotten, weduwe Willem Ploum tot Twembruggen t' saemen met noch meer andere Complicen te gaen steelen.
  Dat hij beclaeghde desen te doenen diefstael geaggregeert hebbende, hem in het beginsel van augusti daernaer begeve heeft op Scheveimont ende aldaer aengeroepen heeft de voorss. Willem Quaedtvligh, Teunis Quaedtvligh, Andries Conssen, Arnoldus Souren, Peter Douven ende Joseph Godtloff. Dat hij gedetineerde met dese gesellen hem verders transporterende tot aen d' andere sijde van Eijgelshoven in het velt naest bij der Waerden, eenige van sijne hiervoor genoemde Complicen oock aldaer heeft aengetroffen. Met dewecke hij verders gaende tot ontrent Twembruggen, seght de meerreste der voorss. bande naest het huijs van de voorss. Anna Sijpekotten vergaedert te sijn geweest.
  Dat alle door hem hiervoor articulo 8° gedenuntieerde Complicen bijeen gerot sijnde, eenige derselve eene ledder aen een venster hebben aengeseth, ende dieselve venster geforceert sijnde daerdoor waeren ingeklommen, ende de huijsdeure hebben geopent. Waerdoor die voorss. sijne gesellen het voorss. waeren ingevallen, ende alle daerin vindt baere gelt, kleederen, lijnenwandt, ende andere mobilien hadden gestoelen. Ten tijde hij respondent seght achter het meergenoemt huijs op schiltwacht gestaen te hebben. Dat naerderhandt sijne voorss. Complicen uuijtten huijse gekoemen waeren, gelaeden met verscheijdene packen, die gemelde mobilien behelsende, die welcke sij vervoert hebben tot in den Marienberger Bosch.
  Alwaer hij gedetineerde bekent bij de verdeelinge derselve voor sijn deel geprofiteert te hebben eenen specie Rixdaeler. Als mede seght doens met sijn gesellen gewaepent te sijn geweest als voor.

  Op den 13 art. heeft den gedetineerde gerespondeert ende bekent waer te sijn, dat hij met sijne hiervoor gespecificeerde Complicen heeft helpen berooven het huijs van Jan Essers op de Magerouw.
  Notanter met Willem Quaedtvligh, Andries Conssen, Caspar Hooghkircken, Anne Rutten, Joannes Onverzaght ende meer andere. Dat Michiel Winckens hem beclaeghde eenige daegen te voorens desen diefstael aengebrocht hebbende hij vervolgens met voorss. Joannes Onverzaght hem op seeckere nachte getransporteert heeft naer 's Hertogenrode, aldaer aenroepende dito Michiel Winckens, met den welcken hij seght hem verders begeven te hebben tot ontrent het huijs van geseijden Jan Essers. Alwaer den gedetineerde verclaert sijne hiervoor meergenoemde omplicen oock vergaedert gevonden te hebben.
  Dat hij doens gesien heeft, dat eenige van dieselve aende huijsdeure hadden aengeklopt, ende de meijt van aldaer deselve oepenende, den meeste deel van sijne Complicen daerin waeren ingevallen. Het welck geschiet sijnde, seght den respondent naest de schuijre van gemelden huijse de schiltwacht gehouden te hebben. Dat hij aldaer staende, die luijdens van den huijse jaemerlijck heeft hooren roopen ende kermen. Sijnde sijne complicen naerderhandt uijt gekoemen belaeden met verscheijdene packen aengevult met gelt, kleederen, lijnewandt ende vele andere mobilien, die welcke door hun gedraegen sijnde tot ontrent die Aefder bempden.
  Verclaert den beclaeghde daeruuijt bij de verdelinghe voor sijne portie geprofiteert te hebben twee Rixdaelers, als mede dat hij ende sijne gesellen sijn gewepent geweest ut ante.

  Op den 14 art. heeft den gedetineede verclaert ende bekent waerachtigh te sijn, dat hij mede plichtigh ende handtdaedigh is geweest aen den inbreuck, knevelerijen ende diefstael op den derden julij 1742 begaen ten huijse van Jan Keularts aen de Drij Vogel.
  Dat Merten Vroen uijt het Land van der Heijden hem beclaeghde s'daghs te voorens van desen diefstal hebbende geinformeert, hij vervolgens met Joannes Onverzaght op den derden julij 1742 hem begeven heeft in de nachte tot aen het huijs van Joannes Kersten naest bij Jan Keularts gelegen, alwaer den gedetineerde verclaert sijne hiervoor gedenuntieerde Complicen oock vergaedert gevonden te hebben. Dat hij met dieselve desen diefstael aldaer verders overleght hebbende, den hoefsmet Christiaen Kerkhoffs vervolgens met noch eenige andere achter in de weijde aen hetselve huijs een groot loeck heeft gebroecken. Waerdoor vele van sijne voorss. Complicen in gemelt Huijs gegaen sijnde, daeruijt hebben gestoelen eene groote quantiteijt gelt, kleederen, lijnewandt, gebeelt ende vele andere mobilien. Diewelcke gestoelenen saecken den gedetineerde (voor het huijs op schiltwacht staende) gesien heeft in packen daeruijt brengen. Dat hij dieselve mede heeft helpen verbrengen tot in den huijse van Joannes Kersten.
  Alwaer hij seght dat die gestoelene saecken sijn worden verdeelt, ende dat hij in specie daeruijt heeft geprofiteert sestien schillingen. Ende doens met sijne gesellen is gewaepent geweest gelijck voor.

  Op den 15 art. respondeert ende bekent den gedetineerde waer te sijn dat hij met die hiervoor in articulo 8° gedenuntieerde Complicen NB, Willem Quaedtvligh, Andries Conssen, Caspar Hooghkirchen, Anne Rutten, Joannes Mertens etc. etc. mede plichtigh ende handtdaedigh is geweest aen den geperpetreerden diefstael ten huijse van Matthijs Kockelkorn aen den Steegel in octobri 1741
  Dat deesen diefstael hem twee daegen te voorens is worden aengebrocht door Anton Conssen. Ende hij beclaeghde hem vervolgens in de nachte getransporteert heeft tot op de heijde  voor het huijs van Matthijs Kockelkorn, alwaer hij seght sijne andere Complicen oock vergaedert gevonden te hebben. Dat hij hem met dieselve uuijtte heijde verders heeft vervoeght tot achter de schuijre van meergeseijden huijse. Aen dewelcke den respondent verclaert gesien te hebben een loeck breecken door Anton Conssen, Peter Muijter ende noch meer andere hem onbekent, waer door dieselve gegaen waeren tot in de voorss. huijse. Dat hij beclaeghde middeler tijt is gaen schiltwacht staen achter in de weijde. Ende dat sijne gesellen ondertusschen alle in voorss. huijse vindtbaere gelt, kleederen, gebeelt, lijnewandt, cooper, tinne ende meer andere mobilien hebben gestoelen ende gedeelt.
  Dat dieselve aen hem beclaeghde voor sijn deel daeruuijt hebben gegeven drije Ricxdaelers, die welcke hij seght naer hem genoemen ende geconsumeert te hebben. Als mede dat hij ende sijne gesellen doens sijn gewaepent geweest gelijck voor.

  Op den 16 art. heeft den gedetineerde verclaert ende bekent waer te sijn, dat hij mede geholpen ende geassisteert heeft aen den diefstael begaen ten huijse van Aret Lutgens in der Banck.
  Dat hij te voorens van desen diefstael geinformeert is worden door Merten Vroen op de Pannesheijde. Ende hem vervolgens in de nachte heeft getransporteert tot aen het huijs van Kochs Margriet in der Banck, alwaer hij seght noch vergaedert gevonden te hebbenalle sijne in den achden articule gementioneerde Complicen. Dat hij aldaer met dieselve desen diefstael verders overleght hebbende, sij gegaen waeren tot aen het huijs van voorss. Aret Lutgens. Alwaer den respondent seght dat Merten Vroen een groot loeck gebroecken hadde, waerdoor eenige gesellen gekroopen sijnde, de huijsdeure hebben geopent. Ende vervolgens eenen grooten deel der voorss. Complicen oock waeren ingegaen. Dat hij gedetineerde voor het huijs op schiltwacht staende, sijne gesellen middeler tijt daeruijt hadden gestoelen eene groote quantiteijt gelt, kleederen, lijnewandt ende andere mobilien. Die welcke sij t'saemender handt vervoert hebbende tot achter het huijs van Kochs Margriet, die selve aldaer hebben verdeelt.
  Ende hij gedetineerde doens voor sijn deel daeruuijt heeft gecregen vijf schillingen. Sijnde hij ende sijne gesellen doens wederom gewaepent geweest als voor.

  Ende naer dijen aen den gedetineerde Wilhelmus Bock dese sijne responderingen en bekentenissen van woorde tot woorde duijdelijck sijn worden voorgelesen, ende denselven gevraeght,ofte hij iet wilde daerbij oft daer van doen, heeft verclaert van neen, ende heeft dese vervolgens, mits schrijvens onervaeren, gehandtmerckt dato, loco ende ten overstaen als boven.
(was geteeckent)
Dit is het merck X van Wilhelmus Bock
leger stondt, quod attestamur
(ende waeren onderteeckent)
D. Delaheije schepen, A. Souren schepen, Peter Hulsgens schepen, W. Kessels schepen, PC Poyck greffier

Concordat cum originali quo ad
Clausulas Concernentes
  Quod attestor
  PC Poyck greffier
Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER