DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenScherp verhoor


Scherp examen van Claes Werry, 19 okt. 1743
RHCL Maastricht – Landen van Overmaas 2388


Personele Responderinge bij
Scherpere Examinatie gedaen
door crim. beclaeghde ende gedetin.
Claes Werry op die interrogatorien
door den hr. officier totten desselfs
laste overgegeven den 20 iulij
1743 ten overstaen van Dionijs
Delahaije, Alexander Souren,
Schepenen van Kerckrode,
Peter Hulsgens ende Willem
Kessels, Schepenen van Mercstein
hiertoe specialijck geassumeert
sijnde, hedenden 19e october
1743
  Eodem et coram iisdem den voorss. Claes Werrij in judicio gesisteert sijnde, ende ingevolge Decrete van heden ter scherper examinatie gestelt, naar dijen denselven voor af ondervraeght, ofte hij tegens die getuijgen name..d Joannes Moulen ende den hoefschmet Christian Kerckhoffs, oock gedetineerde alhier iet weet te reprocheren, alsmede oock noch ondervragt sijnde ofte hij iet tot sijne defensie ende onschuldt van die feijten door die voorss. getuijgen tot sijne laste bekent, weet bij te brengen, heeft positive in judicio verclaert van neen.
  Ende vervolgens mits den gedetineerde in negativis mordicus blijft persisteren, is denselven effective met opsettinghe van die duijm schrouven ende het opsetten van eenen Spaenschen stevel scherper op die voorss. interrogtorien gevraght ende ge...t

  Op den 8e art. der voorss. interrogatorien geëxhibeert den 20 julij 1743 heeft den gedetineerde Claes Werrij verclaert ende bekent waer te sijn dat hij mede geholpen ende geassisteert heeft aen die twee getenteerde diefstalen door hem en sijne hiernae te noemende complicen, op Allerheijlighen dagh s'avonts lestleden begaen ten huijse van den heere pastoor van gen Scheidt ende ten huijse van Hendrijck Dautzenbergh op den Lichtenbergh.
  Dat den smidt Leonardt Vrancken hem gedetineerde deeser diefstal heeft aengebrocht. Dat hij vervolghens op Allerheijlighen dagh s'avonts met Leonardt Vrancken voorss.
Jacobus en Matthijs Creuwen,
Matthijs Crombach, Joannes Essers,
Mathijs van den Hoff soone van Hend. van Hoff,
Jacobus Crombach schmidt van sijn ambacht
Joannes Mertens, Maerten Scheren,
Christian Gielen, Micheil Kersten,
Laurens sijnde den eijdom van Joannes Kersten den jongen
Joannes Rehaen getrouwt met Anna Maria Kersten en sijnde den schoonzoon van Jan Kersten den ouden
den hofsmit Christian Kerckhoffs, Joannes Moulen,
Joannes Vincken, Joannes Onverzaght
Wilhelmus Bock
Christian en Wilhelmus Kerckhoffs gebroeders,
Joannes Augenbroe, Daniel Trumpener,
Caspar Hoochkirchen, ende noch meer andere vande Coolbergh,
Andries Conssen, Peter Douven,
Willem Quaedtvliegh, Theunis Quaedvliegh,
Arnoldus Souren, Joseph Gostloh,
Hans Peter Muller, Michael Wintgens,
Wilhelmus Ploum, Peter Pesch,
Arnoldus Paffen, Joannes Vincken herbergier tot Mercstein,
Niclaes Peters, Christoffel Kleijnen,
Jacobus Hanssen, Catrin Bemelmans,
Anna Barbe Pennerts, ende meer andere uijt de bancke van Ubach,
Anthon Konssen, Peter Muijter
en desselfs huisvrouwe Sophia Douvermans vercleed in mans cleederen,
Merten Vroen, Joannes Nelissen,
en met nog meer anderen vuijt Eijgelhoven,
Joannes Kersten van de Drije Voegel
Joannes Peuskens, den ouden vaenenschmit van Herlen,
den Funck woonende tegens over den slaegboom
Henricus vulgo genaemt den plaïr
Hendrick Cornips vulgo genoept den Euijl
Claes duschen en meer andere  vuijt die bancke van Herle,
Joannes Muijter, Willem Peuskens,
Micheil Arets, desselfs eijdom Joannes Dericks,
Peter Caspar Koninghs, Kiel Jan wonende in den Kamp,
deese vuijt de heerlicheijt Schaesberg,
Den ouden viller Matthis Ponts met desselfs drije soonen
vuijt d'Hoensbroeck te weeten Joannes, Hend. en Peter Ponts.
  Met deese Ponts gesellen aldus vergaedert vuijt de Heerlerheijde t huijs van den pastoir op den scheijdt genaedert sijnde, t'selve willende besteelen. Maer dat die meijde van voorss. heere pastoir soodaenigh om hulp hadde geroepen, dat sij alle genootsaeckt waaren die vluchte te neemen, ende doens hun getransporteert hebben naer het huijs van den voorss. Hend. Dauzenbergh op den Lichtenbergh. Alwaer hij verclaert dat eenige van sijne complicen ingecoemen waeren, maer de liedens binnen den huijs voorss. oock om hulp geroepen hadden. Dat sij wederom genoodsaeckt waeren geweest hun te retireren, ende van daer te loopen, vuijt vreese dat sij op het aen coemen van eenige naebuijren souden sijn aengepackt worden.
  Bekennende den gedetineerde doens gewaepent te sijn geweest met eenen groeten stock, ende dat sijne andere gesellen gewaepent waeren deels met groote stocken respective sack pistoelen ende snaphaens.

  Op den 9e art. bekent ende verclaert den gedetineerde Claes Werrij waer te sijn dat hij met die door hem gedenuntiëerde complicen medeplichtigh ende handdaedigh is geweest aen den inbreuk ende diefstal door hun geperpetreert 1741 in den Vasten avont aenden Nieuwenhof Waerden.
  Dat Leonard Francken hem desen diefstal te bevorens hadde aengebrocht, ende dat hij gedetineerde eenige daegen daernaer van den voorss. Lenardt Francken ende die meergenoemde sijne andere complicen in den voorss. art. vermelt hem begeven heeft tot den voorss. hof Waerden. Alwaer hij seght dat vermits eenige pijne in sijnen buijck hadde, achter een haegh naest den voorss. hof gebleven te sijn tot dat sijne voorss. gesellen den voorss. hof geïnvadeert ende bestoelen hadden.
  Verclaerende dat voorgenoemden Leonardt Vranken hem heeft voor sijn deel van die gestoelene effecten gegeven hadde thien permissie schillinghen. Ende dat hij ende sijne complicen doens wederomme gewaepent waeren geweest met stocken respective sackpistoelen ende snaphaenen.

  Op den 11e art. bekent ende verclaert dan gedetineerde Claes Werrij dat hij mede plichtigh ende geassisteert heeft aenden inbreuk, knevelerije ende diefstale in februario 1742 begaen aen die pastorije van Marienbergh.
  Dat den hofschmit Christian Kerckhoffs deesen diefstal van te bevoorens aengebrocht hebbende, hij gedetineerde eenige daegen daernaer met de hiervoor articulo 8° gedenuntieerde complicen hun s'nachts ingevonden hebben ten hujse van Joannes Pennarts, naest bij die voorss. pastorije gelegen. Dat eenige van sijne voorss. gesellen dan een groot loock in die schuijre van genoemde pastorije gebroecken hadden, waerdoor eenige van sijn gesellen ingegaen waeren tot op den misthof ende in het backhuijs aldaer. Dat hij gedetineerde aen het voorss. huijs van Joannes Pennarts op schildwacht gestelt sijnde, middeler tijt eenige van sijne gesellen het huijs van dito heere pastoir hadden geforceert. Ende daeruijt gestoelen ende gebrocht eene groote quantiteijt cleederen, linnewandt, hembden, cooper, tinn, gelt ende meer andere mobilien, soo van kercke passementen als andere effecten.
  Diewelcke door hun gebrocht tot in den huijse van Joannes Pennarts, waerinne den gedetineerde verclaert dat dieselve sijn worden gedeelt. Ende dat hij vuijt deese voorss. gestoelenen saecken voor sijn aenpart gecreghen ende becomen heeft twee specie rijxdaeler, dewelcke hij segt ontfangen te hebben van den voorss. hofsmidt Christian Kerckhoffs.
  Verclaerende hij gedetineerde ende sijne complicen wederom gewaepent te sijn geweest met stocken, sackpistoelen ende snaphaenen.

  Op den 12 art. heeft den gedetineerde bekent ende verclaert voor d'oprechte waerheijt, dat hij met sijne hiervoor articulo 8° gedenuntieerde complicen plichtigh ende handtdaedigh is geweest aen den schroemelijcken inbroech, knevelerije ende diefstalle door hun gecommitteerd ten huijze van Anna Sijpekotten weduwe Willem Ploum tot Twembruggen in augusto 1742.
  Dat Wilhelmus Ploum van s'Hertogeroode desen  diefstal van te bevoerens hem gedetineerde heeft aengebrocht. En dat hij naerderhandt met sijne voorss. gesellen hun hebben getransporteert naer het huijs van de voorss. weduwe, alwaer Wilhelmus Ploum hem op schildwacht gestelt. Dat middeler tijde eenige van d'andere gesellen, dewelcke hij niet en weet te noemen, eene venste in het voorss. huijs geforceert en oepengemaeckt, waerdoor dieselve ingeklommen en de huijsdeure geopent hadden. Dat eenige vande voorss. gesellen aenden voorss. huijse ingegaen waeren, en alle die daer vindtbaere gelt, meubilien, en andere effecten bij een ander gepackt. Diewelcke sij hebben verbrocht tot in den Mergenberger Bosch nijt verre van den voorss. huijs afgelegen, alwaer sij die gestoelene saecken onder hun hebben verdeelt.
  Bekent den gedetineerde dat hij voor sijn aendeel daervuijt ontfangen heeft ses specie schellingen en dat hij gedetineerde sowie andere complicen wederom gewaepent waeren als voor.

  Op den 13 art. heeft den gedetineerde verclaert niet present geweest te sijn.

  Op den 14e art. heeft den gedetineerde verclaert voor de oprechte waerheijt te sijn, dat hij met die voorss. gesellen bij den art. 8 gedenuntieerde diefstal mede plichtigh ende handtdaedigh is geweesen. En dat Laurents sijnde den eijdom van Joannes Kersten den jongere hem hadde aengebrocht van het huijs van Jan Keularts naest die Drij Vogel te besteelen.
  En dat hij met sijne gesellen hem getransporteert hadde s'nachts aen het voorss. huijs. Alwaer hij seght dat eenige van sijne gesellen een loeck gebroecken hadden waerdoor dieselve ingegaen waeren, en alle die aldaer vindtbaere gelt, mobilien en effecten bij een ander gepackt ende gedraegen tot in t' huijs van Joannes Kersten niet verre daeraf gelegen, alwaer sij die voorss. gestoelene saecken onder hun verdeelt.
  En dat hij gedetineerde voor sijn deel maer gecregen hadde vier permissie schellingen ende dat hij doens wederom gewaepent was met eenen grooten stock.

  Op den 15 art. verclaert ende bekent den gedetineerde voor d' oprechte waerheijdt, dat hij in october 1741 mede handaedigh ende plichtigh is geweest aen den gecommitterden diefstal ten huijse van Mathijs Kockelkorn aen den Steegel in t' Land vander Heijden.
  Dat hij beclagde van deesen voorss. diefstal geadverteert is geweest door Joannes Kersten den jonghen. Ende dat hij met denselven, ende meer andere gesellen hun ingevonden hebben op die Pannesheijde naest den voorss. huijse gelegen, alwaer hij seght noch meer ander complicen gevonden te hebben. Ende dus te saemen naer den voorss. huijse hun getransporteert, alwaer sij een loeck achter in die schuijre gebroecken gevonden. Ende dat hij gedetineerde op schildtwacht gestelt sijnde, middeler tijdt een groot deel van sijne complicen ten voorss. huijs ingegaen waeren. Ende die aldaer sijnde liedens geknevelt ende gebonden, ende dat sij alle vindtbaere effecten bestaende soo in gelt, linnewandt, kleederen cooper ende tinn, bijeen gepackt ende gestoelen.
 Ende dat Micheil Wintgens vuijt dese gestoelene saecke aen hem gedetineerde daervuijt voor sijn deel gegeven hadde twaelf specie schillings dewelcke hij seght oock geprofiteert te hebben. Ende dat hij gewaepent was gelijck voorn.

  Op den 16e art. verclaert ende bekent de gedetineerde van desen in art. vermelden diefstal nijet te weeten, veel min present te sijn geweest.

  Ende naer dijen aen den gedetineerde ende beclagde Nicolas Werrij deese sijne voorss. responderinge ende bekentenissen van woorde tot woorde duijdelijk sijn worden voorgelesen ende den selven afgevraght ofte hij iet wilde daerbij ofte daervan vuijtgedaen hebben, heeft denselven verclaert van 'neen' ende bij sijne voorss. gedaene responderinge en bekentenisse overal te persisteeren.
  Ende deselve mits schrijvens onervaeren Eijgenhandigh gehandtmerckt.
  Dato, loco ten overstaen als voorss.
(Daeronder stonde) en was gehandtmerckt als volghens
Dit is die Eijgen + handmerck van Claes Werrij
(Leger stonde) Quod attestamur
en waeren onder teekent D. Delahaije schepen, A. Souren schepen, Hulzgens schepen, W. Kessels schepen

Concordat cum originali
  Quod attestor
PC Poyck greffier

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER