DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenScherp verhoorScherp examen Joannes Kraens, Hoensbroek 20 sept. 1743 (extract)
RHCL Maastricht – Landen van Overmaas 2024Extract uijt de personele responderinghe
van den beclaegden en gedetineerden
Joannes Kraens bij scherper examinatie
in judicio extraordinario op het
Casteel van Hoensbroeck gedaen
den 20. septembris 1743
Clausula Concernentes
  Eerstelijck verclaert den beclaegden Joannes Kraens generaliter onder de complicen te wesen
seekeren Henderick woonende achter de kerck tot Schinnen genoempt Mariën Hentjen,
het kuijperken woonende oock achter de kerck tot Schinnen, sijnde van Geleen te huijs,
Anthoon woonende tot Wolfhaegen soone van Thönisken uijt gen Biesen,
Peter Wijnen oock van Wolffhaegen
den ouden rooden speelman van Nagelbeek genaempt Jan

  Bekent oock mede plichtig en handtdaedig te sijn geweest aen d'inbreuck, knevelerije ende diefstal van voorleden jaere in augusto begaen ten huijse van Anna Sijpekotten tot Twembruggen.
Dat mede daeraen geholpen hebben Matthis, Peter, Hendrick
en Marie Ponts vercleedt in mans cleederen
Matthis de Bije, Christiaen Reumkens,
Korst en Joannes Klinckers,
de twee Meelers van Merckelbeeck,
met hunne suster Griet oock vercleedt in mans cleederen
Joannes en en Willem Honnoffs,
Peter Korver van Pouffendorp,
Nol en Bracken Steven uijt de Menstraet onder Nuth,
den kerel woonende aen den bosch tot Vaesraedt,
fleuter Jan en Lenardt van Bronsem,
Martin den speelman van Doenraedt,
Hentjen en Thoontjen van Schinnen, bij het nomineeren van de complicen breeder gedesigneert.
  Alle welcke complicen, voorbehoudens Peter Corvers, sich ten deele hebben ingevonden ten huijse van Matthis Ponts, ende vorts in den landgraef ontrent Nieuwenhaegen, van alwaer sij gegaen sijn tot in die soo genoemde Peerdtskuijle in den Marienberger Bosch, alwaer sich dan eene groote meenigte van anderee complicen, hem meerendeels onbekent, oock ingevonden hebben.
  Ende vorts saemenderhandt gegaen naer Twembrugge voors. alwaer sij met eene ledder, die sij aen een huijs, daer naest gelegen, gehaelt hadde, door eene geforceerde venster waeren ingeklommen, ende vorts de deure geoopent hadden. Waerdoor dan eene groote meenigte in huijs ingevallen sijnde, heeft hij beclaegde eerstelijck op den misthof gesien, dat eenen hondt door Matthis Ponts ende Joannes Honnoffs, gelijck hij vermeent doodgeslaegen wierde.
  Dat hij beclaegde vervolgens oock in huijs komende, gesien heeft dat twee kerels. waeronder was eenen koopman van de Heerler heijde, wiens naeme hij segt niet te weeten, alreede aen handen en voeten gebonden waeren. Dat sij vorts de kaemer deure met eene bancke opgeloopen hebbende, seffens op de vrouwe waeren toegevallen, dewelcke hij segt te hebben helpen binden. Als wanneer hij beneffens meer andere complicen die kasten en kasten opbraecken, aengevangen heeft te plunderen, ende aldaer vindtbaere mobiliaire effecten ald tinn, kooper, cleederen, linnewant, vleesch, geldt en andersints heeft helpen uijtdraegen.
  Geduijrende, dat eenige andere besig waeren met de arme vrouwe schroomekijck met vier te pijnigen. Segt nochtans dat hij sulx niet gesien heeft nochte oock daeraen geholpe.
  Dat sij alle voors. mobiliaire effecten hebben gedraegen tot in de voors. Marienberger Bosch, alwaer de verdelinge daeraf gemaeckt is onder de directie van Mathis Ponts, ende van noch eenige andere uijt het landt van s'Hertogeraedt, die hij niet en weet te noemen. Segt voor sijn deel daeraf gecreegen te hebben ontrent de vijf schillingen

 Ende naer dat hem beclaegde dese sijne bovenstaende bekentenissen van woorde tot woorde wel duijdelijck sijn voorgelesen worden, ende aen hem gevraegt of hij iets wilde daerbij voegen ofte daeraf doen, heeft addendo verklaart
dat Wijn van Wolffhaegen sijnde eenen slotmaecker, ende van Vaesraedt tehuijs meede plichtig en present is geweest aen den diefstal in de winkel op den Steenwegh achter Sittardt begaen. Segt oock dat het kuijperken van Schinnen sijnde van Geleen te huijs oock aen desen winckel diefstal op den Steenwegh achter Sittardt meede geassisteert heeft. Etc.
Pro Extracto Concordante
J. Horstmans assumptus
loco secretarij


Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER