DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoorRecollectie van Hendrik Witmakers  •••  Schinnen 27 november 1743
RHCL Maastricht  LvO 2024

Recollectie van Hendrik
Wittmaeckers op het huijs
Schinnen voorgenomen
heden den 27.novembris 1743
ten overstaen vande Sche-
penen en Secretaris der voors.
heerligheijt SchinnenDijen volgens is door den Heere officier alhier in judicio gesisteert sijnde, gecompareert Hendrick Wittmaeckers gedetineerde en beclaeghde extra locum torturæ pedibus et manibus liberis et semota omni terrore ten fine over sijne alreets gedaene respondeeringe, bekentenisse ende verclaeringen in forma juris gerecolleert te worden. Ende naer dijen den selven in handen vande oudsten schepen uijtgesworen heeft den behoorlijcken Eede de dicenda veritate, heeft den selven naer duijdelijcke lecture gehadt te hebben van sijne respondeeringe ende bekentenisse bij scherper Examinatie gedaen op den eersten articule, heeft den selven wel uijtterlijck gepersisteert en nochmaels geconfirmeert aen verscheijde huijsbraecken en dieftens plichtigh te wesen

Ad 2dum
................

Den beclaeghde duijdelijcke lecture gehadt hebbende van sijne respondeeringe ende verclaeringe gedaen op den 2den articule, heeft denselven bij de alle door hem in desen articule genomineerde Complicen per totum wel uijtterlijck gepersisteert.

Ad 3tium

Aen den beclaeghde duijdelijck voorgelesen desselfs bekentenisse en verclaeringe gedaen op den 3den articule van scherper Examinatie, heeft den selven nochmaels wel uitterlijck gepersisteert en aen desen diefstal getenteert mede gecoöpereert te hebben, ende bij alle door hem genoemde Complicen ende omstandigheden.

Den beclaeghde persisteert wel uijtterlijck bij sijne respondeeringe ende bekentenisse aengaende den inbreuck ende diefstal van Seigneur Clemens op den Steenwegh achter Sittardt naer prælectie daer van gehadt te hebben.

Item aen den selven beclaeghde voorgelesen sijnde bekentenisse ende verclaeringe raeckende de kerck dieverije van Amstenraede, heeft den selven niet allen ten sijnen opsighte maer oock ten opsighte vande omstanden ende Complicen daer hij per totum gepersisteert.

Den gedetineerde Hendrick Wittmaeckers vans gelijcken lecture gehadt hebbende van sijne Respondeeringe ende bekentenissen gedaen aengaende d'invasie en kerckdieverije van Spaubeck, heeft den selven tot bij de ten dijen opsighte genoemde Complicen als gedetailleerde omstandigheden wel uijtterlijck over al gepersisteert.

De beclaeghde persisteert wel uijtterlijck nij sijne Resonderinge ende bekentenisse gedaen aengaende de kerck dieverije van Spauwbeeck naer prælectie vande selve gehadt te hebben.

Aen den selven beclaeghde duijdelijck voorgelesen sijnde sijne responderinge ende bekentenisse gedaen aengaende den inbreuck ende diefstal der Capellanie van Honsbroeck, heeft den selven, soo bij t'gheene hij ten sijnen opsighte als ten opsighte van Circumstantie en Complicen, verclaert heeft wel uijtterlijck blijven persisteeren.

Eijndelijck aende beclaeghde voorgelesen sijnde sijne verclaeringen raeckende het stolen schaep in de Duijve, heeft den selven bij den geheelen inhoudt deses wel uijterlijck gepersisteert.

Ende naer dat aen den beclaeghde Hendrick Wittmaeckers, dit acte van recollectie duijdelijck van woorde tot woorde voorgelesen is, heeft den selven bij den geheelen inhoudt deser per totum wel uijterlijck blijven persisteeren uijtgesondert dat hij beclaeghde verclaert bij abuijs ende ten onrechte als Complice aen eenige diefstallen genoemd te hebben Lenert Jessen. Het selve mits desen ten sijnen opsighte revoveerende.
Ende dus dese met verclaeringe niets te willen daer bij of af doen tot meerdere Corroboratie eijgenhandigh behandmerckt, dato, loco en tenoverstaen als boven
(was geteekent)
De handtmerck  ┼  van Hendrick Wittmaeckers onkundt van scrijven
(onderstondt)   Quod Attestamur
(was geteeckent)
Daem Gielen, Hendrick Pijls, Nicolas Campo, J.D.Lambertmont,
Schabini et secretarius
1743
Per copiam
J.H. Dullens SecretariusNaar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER