DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoorResponsieven bij scherp examen van Hendrik Witmakers
Schinnen 25 en 26 november 1743  •••  RHCL Maastricht  LvO 2024
Personele Responderinge
bij scherpere Examinatie
geëffectueert door Hen-
drick Wittmaeckers ge-
detineerde en Criminele
beclaeghde op het huijs Schinnen
heden deen 25 novembris 1743
op de articulen van wegens den
Heere officier overgegeven over-
mits Schepenen en Griffier
der heerligheijt SchinnenEodem et Coram iisdem is door den Heere officier behoorlijck gesisteert, sijnde gecompareert Hendrick Wittmaeckers gedetineerde en beclaeghde, den welcken achtervolgens decreet ter scherper Examinatie gestelt sijnde, heeft naer gehadde behoorlijcke territie in tormentis, te weten de scrouwen op de duijmen ende een weenigh op een been, verclaert als volght te weten

Ad 1mum

Verclaert ende bekent mede handdaedigh te sijn geweest aen verscheijde diefstallen selfs gequalificeert met huijsbraecken.

Ad 2dum
Verclaert dat met hem aen verscheijdene huijsbraecken en dieftens mede gecoöpereert hebben,
Gerlingh Daniels,
Anthon Winckens,
Lenert Jesse,
Hendrick Scrijen,
Lambert Cremers,
Jan Schorens van Thull,
Geurt Feijts,
Wijn Wijnen,
Mevis Offermans,
Peter Schols van Spaubeek,
Lentie Kaldebergh,
Rick Wittmaeckers,
Jan Sijben alias Witsjanneke,
Jan Katsbergh den ouden,
Joannes Katsbergh den jonghen,
de afdoenders uijt het Honsbroeck,
Korst Klinckers,
Joannes Craens ende meer andere als naementlijck
Melser Bemelmans,
Nol Coenen, ende noch eene merckelijcke quantiteijt andere, die hij beclaeghde seght niet gekent te hebben.

Ad 3um
Verclaert mede geassisteert te hebben aen de getenteerde dieverije ten huijse van mevrouw Duijckers in het Roth.
Ende ondervraeght sijnde over de omstandigheden van dit feijt, heeft denselven verclaert dat Peter Schols van Spaubeek hem beclaeghde hem desen te begaenen diefstal aengecondight hadde. Seggende dat hij beclaeghde ten dijen Eijnde hem soude laeten invinden in het Roet ontrent het Capelke aldaer.
Dat hij beclaeghde Effectivelijck aldaer gecomen sijnde met den voors. Peter Schols aldaer ontrent het het Capelken vergaedert gevonden hadde: Wijn Wijnen, Hendrick Scrijen, Lambert Cremers, Gerlingh Daniels, den ouden Jan Katsbergh en sijnen soon Joannes Katsbergh, Jan Schorens van Tull, Jan Sijben vulgo Witsjanneke, de afdoegnders uijt het Honsbroeck, Corst Klinckers ende meer andere. Verclaerende hij gedetineerde dat sij alle van daer het voors. huijs van mevrouw Duijcker genaderd hebbende, hij gedetineerde door Peter Schols beordert wierde van de weijde schiltwacht te houden. Dat hij eenighe tijdt op sijnen post gestaen hebbende, Peter Schols en eenighe andere vluchtende tot hem gecomen waeren, seggende dat hij door het tumult maecken van eenighe luijdens het huijs hadde moeten verlaeten, soo dat hij gedetineerde sijne post quiteerde en met de andere de vlucht naemen.
Dat hun aller voornemens was van dit huijs te bestelen ende beroeven. Dat hij gedetineerde ten dijen Eijnde gewaepent was met eenen grooten ende langhen stocken, en de andere deels met stocken en sackpistolen.

Ende vermits den dagh voorbij was, heeft men dese responderinghe ende bekentenisse moeten uijtstellen tot op morgen wesende den 26. deses.
Dijen volgens heeft den beclaeghde naer prelecture daer bij per totum gepersisteert ende dus Eijgenhandigh behandtmerckt. Dato, loco ende ten overstaen als boven.
(was gehandtmerckt)   De handtmerck  +  van Hendrick Wittmaeckers, verclaerende niet te konnen schrijven
(onderstondt)   Quod attestamur
(en was geteeckent)   Daem Gielen, Henderick Pijls, Nicolaas Campo,
J.D. Lambermont qua scabibi et secretarius
..................

Continuatie van responde-
ringe ende bekentenisse
heden de 26. novembris 1743
ten overstaen als voor gedaen


Den beclaeghde continueerende sijne bekentenisse en Responderinghe

ad 4tum
Verclaert mede medeplichtigh ende handtdaedigh te sijn geweestaande inbreucke ende diefstal begaen in de winkel van seigneur Clement op den Steenwegh achter Sittaerdt.
En verclaerende voor omstandigheden dat Peter Schols van Spaubeeck tot Schinnen tot hem gedetineerde gecomen was, seggende dat hij beclaeghde met hem soude gaen den brandewijn drencken. Dat ondertusschen het drincken den voors. Peter Schols aen hem gedetineerde ordonneerde van hem s'daeghs daer naer soude laeten invinden tot Sittaerdt.
Dat hij gedetineerde effectivelijck naer Sittaerdt gegaen sijnde over den wegh aengetroffen hadde,  den voors. Peter Schols, met welcken hij gegaen was tot Sittaerdt in eene herberge aldaer gelegen op den Steenwegh. Alwaer sij gevonden hadden de afdoenders uijt het Honsbroeck, Corst Klinckers, den ouden en jonghen Katsbergh ende meer andere aen hem gedetineerde onbekent. Dat sij uijt den herbergh gegaen sijnde op de straete hadden vinden staen Lambert Cremers, Lenert Jesse, Gerlingh Daniels, Wijn Wijnen, Anthon Winckens, Jan Schorens van Tull, Mevis Offermans, Nol Coenen, Melzer Bemelmans, Jan Sijben vulgo genoemd het Witsjanneke, ende meer andere, die hij segt niet gekent te hebben. Dat hij gedetineerde doens door ordre van Peter Schols was gaen schiltwacht houden aen de brugge aldaer, in den tijdt dat de andere sijne metgesellen het voors. huijs genaedert hebbende, ingebroken ende daer uijt ontvoert hadden eene groote quantiteijt winckelwaeren. De welcke sij in sacken hebbende, hij beclaeghde de selve niet en heeft mede naer sijn huijs genomen hadden. Ende hij gedetineerde met de anderen gegaen was naer Schinnen.
Veclaerende naerderhandt voor sijn aendeel uijt handen van den ouden afdoender van Honsbroeck gekregen te hebben twaalf stuijvers, als mede dat sij doen gewaepent waeren gelijck voorschreven.

Verders verclaert den beclaeghde Hendrick Wittmaeckers mede geholpen te hebben aen den inbreuck ende diefte der kerkcke van Spauwbeeck.
Dat Peter Schols hem van desen te committeeren diefstal daer af rapport gedaen hebbende, hij beclaeghde op dit rapport vergeselschapt met Hendrick Scrijen, Lambert Crmers, Gerlingh Daniels, Anthon Winckens ende Wijn Wijnen hem getransporteert hadde tot Spaubeeck op de Driessen ontrent den soo genoemden schietboom. Alwaer hij ten selven Eijnde verzamelt vonde Peter Schols, Jan Katsbergh den jonghen, d'afdoenders uijt het Honsbroeck, Corst en Joannes Klinckers, Melzer Bemelmans, Nol Coenen ende noch eene merckelijcke quantiteijt andere die hij beclaeghde seght niet bekent te hebben.
Dat sij dus alle vergadert sijnde saemen der handt niemandt uijtgesondert gegaen waeren tot aende voors. Kercke van Spaubeeck. Alwaer Peter Schols hem gedetineerde ende Lambert Cremers bevolen hadde van t'saemen schiltwacht te gaen houden aen de weijde van het huijs van Matthijs Stassen. Dat inmiddeler tijdt sijne medegesellen eene venstere opgebrocken en daer door de voors. kercke van Spaubeeck geïnvadeeert hadden. Dat sij eenighen tijdt op hunnen post gestaen hebbende, tot hun gegaen waeren, dat sij doens gesien hadden dat den ouden afdoender van Honsbroeck ende  Peter Schols bij hun waeren hebbende twee packen. Met welcke sij gegaen waeren tot tot Nagelbeck, alwaer hij gedetineerde hun verlaetende naer huijs gegaen was.
Dat hij naerderhandt uijt handen van den ouden afdoender van Honsbroeck voor sijne portie uijt desen diefstal becomen hadde twee schellingen hemverspreeckende op eene andere reijse wat meer te geven.

Item verclaert mede geassisteert te hebben aen de kerkdieverije van Wijnandtsraede.
Dat bij desen diefstal oock present sijn geweest verclaert gedetineerde, Gerlingh Daniels, Lambert Cremers, Jan Schorens van Thull, Wijn Wijnen, Geurt Feijts, Jan en Joannes Katsbergh den ouden met sijnen soon, Peter Schols van Spaubeeck, den ouden afdoender van Honsbroeck en meer andere aen hem beclaeghde onbekent. De welcke hij verclaert gevonden te hebben tot Wijnandtsraede op den bosch aldaer.
Dat sij van daer t'saemender handt hun vervoeght en gegaen waeren tot aen de voors. kercke van Wijnandtsraede. Alwaer alle dispositiens tot den inbreuck gemaeckt sijnde, eenige van sijne metgesellen in een naebuijr huijs eene ledder gehaelt hadden. De welcke sij aen eene venster van dito kerck gestelt hebbende, daer den voors. venster met gewelt opgebroken hadden. Dat hij gedetineerde doens was gaen schiltwacht houden een weenigh vande kerck afgelegen, tot dat de andere eene helve uijre daer naer of ontrent tot hem gecomen waeren, bij hun hebbende twee sacken behelsende de in de kercke gestolene saecken. Seggende nochtans hij beclaeghde de selve niet te konnen specificeeren.
Dat hij gedetineerde doens directelijck naer huijs gegaen was ende de anderen de gestolene sackenmede genoemen hadden.
Verclaerende naerderhandt sijne portie becomen te hebben bestaende in eenen halven pattacon.

Item verclaert mede plichtigh ende geassisteert te hebben aen de invasie ende diefstal der Capellanie van Honsbroeck.
Dat hij door Peter Schols van desen te doenen diefstal geadverteert sijnde, hij beclaeghde vergeselschapt met den voors. Peter Schols, Wijn Wijnem, Gerlingh Daniels, Lambert Cremers, Anthon Winckens, Hendrick Scrijen, Jan Schorens van Tull, Joannes Katsbergh den ouden ende den jonghen, Geurt Feijts, Jan Sijben alias Witsjanneke ende Mevis Offermans gegaen was tot Honsbroeck aen het barier ontrent de Capellanie voors.. Aldaer hij meerreste van de Compagnie vergaedert vonde, als naementlijck Melser Bemelmans, Nol Coenen, d'afdoenders uijt het Honsbroeck, Corst en Joannes Klinckers, Joannes Craens, Matthijs de Bije ende noch eene groote andere aen hem beclaeghde onbekent.
Verclaerende voor omstandigheden dat Joannes Klinckers eene ledder aen een huijs daer ontrent gehaelt hebbende, de selve aen eene venster van dito Capellanie gestelt hadde. dat den ouden afdoender met een ijsere dese venster opgebroken, met Joannes Klinckers en noch meer andere in het huijs geklommen waeren. Dat hij gedetineerde inmiddeler tijdt aen het barier schiltwacht was houdende ende eenigen tijdt daer naer de selve gesellen wederom heeft sien uijtkomen. Ontvoerende eenige packen behelsende cleederen en andersints, gelijck hij vermeent, seggende nochtans de selve niet gesien te hebben. De welcke gestolene saecken sij t'saemenderhandt gedraegen hadden ten huijse van ouden afdoender van Honsbroeck, uijtgesondert dat hij gedetineerde met de anderen van Schinnen op den Hommerderwegh hem gequiteert ende naer huijs gegaen waeren.
Bekennende hij respondent dat Peter Schols naederhandt ten sijne huijse gebrocht hadde twelf specie schellingen, seggende dat den ouden afdoender van Honsbroeck aen hem dit gelt voor sijne portie van desen diefstal geschickt hadde.

Verclaert verders met Gerlingh Daniels in de Duijf ten huijse van sekeren Andries Lindemans een schaep gestolen te hebben.
Dat nu geleden ontrent 15 oft 16 jaeren, hij gedetineerde met Gerlingh Daniels van Merckelbeck komende tot in de Duijf voors. den selven aen hem geseijt hadde van een weenigh te blijven staen in de weijde aldaer ende dat hij Gerlingh Daniels uijt de stal soude eenen hus pot haelen. Dat den selven doens de deure van dito stal opgebroken. ende daer uijt ontvoert hadde een schaep, het welck sij met malkanderen gedraegen hadden tot naer Schinnen ten huijse van Gerlingh Daniels, alwaer sij het selve geslacht ende onder malkanderen gedeelt hadden. Dat hij gedetineerde sijn deel naer huijs gedraegen ende met sijne vrouwe opgegeten hadden.

Ende naer dat aen beclaeghde dese van woordt tot woordt duijdelijck voorgelesen sijn, heeft den selven bij sijne Responderinge ende bekentenissen per totum overal wel duijdelijck blijven persisteeren, ende dus dese met verclaeringe niets te willen daer bij nocht daer af doen, Eijghenhandigh behandmerckt ten overstaen, dagh en plaetse als boven
(was behandtmerckt)     Dit is de handt  ┼  merck van Hendrick Witmaeckers verclaerende niet t connen scrijven
(onderstont)    Quod attestamur
(was geteeckent)    Daem Gielen, Hendrick Pijls, Nicolas Campo, J.D. Lambermont Scabini et Secretarius
1743Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER